Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2011
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
30 Aralık 2011 ÖTV Talep ve Taahhütnamelerinde Damga Vergisi uygulaması hk. 776
30 Aralık 2011 İcra Dairelerince Resmi Daireler Adına Yapılan Ödemelerde Damga Vergisi uygulaması hk. 1076
30 Aralık 2011 Ziraat Odası Başkanlığının Damga Vergisi Muafiyetinin Olup Olmadığı Hk. 941
30 Aralık 2011 Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili yurtdışında düzenlenen kağıtların Türkçe tercümelerinin resmi dairelere ibrazı sırasında damga vergisinin ödenip ödenmeyeceği hk. 786
30 Aralık 2011 Türk ve yabancı bayraklı gemilere yapılan boya teslimlerine ilişkin düzenlenen beyannamelerin, döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 836
30 Aralık 2011 Sürekli damga vergisi mükelleflerinin damga vergisine konu muamelelerinin bulunmadığı dönemlerde damga vergisi beyannamesi ve bildirim vermeyeceği hk. 833
30 Aralık 2011 AT sözleşmesi kapsamında düzenlenen tedarik sözleşmesinin AB Çerçeve Anlaşması uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 878
29 Aralık 2011 Kooperatifin Nev'i değiştirerek Anonim Şirkete dönüştürülmesinde damga vergisi ve harç uygulaması hk. 845
29 Aralık 2011 Üniversite Hastanesi Yapım İşi Sözleşmesinin Harç Ve Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı 794
29 Aralık 2011 Uluslararası özerk statüye sahip üniversitenin Damga Vergisi Kanununa göre resmi daire olup olmadığı ile mal ve hizmet alımına ilişkin ödeme belgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 841
29 Aralık 2011 Vakıf Üniversitesinin Harç, Damga Ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Muafiyeti 822
29 Aralık 2011 Genel menfaatlere yararlı derneğin Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği aylık sigorta prim bildirgelerinin ve vergi dairesine vereceği beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 800
26 Aralık 2011 Orman Kanununun 57 nci maddesi hükmü kapsamında ağaçlandırılmak suretiyle orman tesisine muvafakat edilen arazi için kullandırılan kredi karşılığı hazine lehine tesis edilen ipotek işleminin harçtan ve bu işlem dolayısıyla düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 881
24 Aralık 2011 Kamuya yararlı dernek statüsünde bulunmayan dernek tarafından engelli çocuklara verilecek el becerisi kurslarına ilişkin olarak düzenlenen protokolün damga vergisine ve söz konusu işin KDV'ye tabi olup olmadığı hk. 849
22 Aralık 2011 Otopark kiralamasına ilşkin sözleşmenin damga vergisi hk. 896
22 Aralık 2011 Polisevi tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 945
22 Aralık 2011 Kira sözleşmesinde kira bedelinin yanısıra reklam bedeli, ortak gider katkı payı bedeli ve tahsis edilen cihaz maliyet bedeli gibi kiralamadan kaynaklanan bedellerin bulunması halinde matrahın ne olacağı hk. 848
22 Aralık 2011 Kamu kurumu tarafından açılan ihalede sigorta şirketinin damga vergisi muafiyeti hk. 862
22 Aralık 2011 Elektronik ortamda oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmelerinin kaydı ve bu sözleşmelerden doğan damga vergisinin beyanı hk. 759
21 Aralık 2011 Araştırma görevlisinin başka bir üniversitede yapacağı yüksek lisans için bağlı olduğu üniversiteye vereceği kefalet senedinin damga vergisine tabi olmadığı hk. 995
21 Aralık 2011 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün uhdesinde kalan iş ile ilgili olarak alınan ihale kararı, düzenlenen sözleşme ve hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların 222 sayılı İlköğretim Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 1106
21 Aralık 2011 Bağlantı Anlaşmaları ve eki tesis sözleşmelerinin 4628 sayılı Kanun Kapsamında Damga Vergisinden İstisna Olup Olmadığı hk. 783
21 Aralık 2011 Belediye tarafından ihale edilen Kat karşılığı inşaat yapım işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi ile sözleşmede yer alan bağımsız bölümlerin ferağı verileceği ifadesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 787
21 Aralık 2011 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunun başka bir resmi daireye yemek hizmeti vermesi nedeniyle düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 896
21 Aralık 2011 Bakanlık tarafından açılan krediye ilişkin olarak banka ile yapı kooperatifi arasında düzenlenen borç taahhütnamesinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk. 809
21 Aralık 2011 Emniyet Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere kişilerce noterde satış yoluyla hibe edilen araçların devrine ilişkin olarak noterde yapılacak işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı ile tabi olması durumda damga vergisi ve harcın kim tarafından ödenec 769
21 Aralık 2011 İmzalanacağı tarihte bedeli belli olmayan iş nedeniyle düzenlenen sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve noter harcı hk. 801
21 Aralık 2011 Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Kalkınma Ajansı arasında düzenlenecek sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 863
21 Aralık 2011 7269 sayılı Kanun Kapsamındaki inşaatlar nedeniyle yapılacak hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk. 805
20 Aralık 2011 OYAK tarafından verilen kredi karşılığında, OYAK lehine tapuda yapılacak ipotek tesis işleminin damga vergisine tabi olup olmadığı ile tabi olması durumunda damga vergisi matrahının ne olacağı hk. 846
20 Aralık 2011 Tarım Satış Kooperatifi İle Kalkınma Ajansı Arasında Düzenlenecek Sözleşmenin Damga Vergisine Tabi Tutulup Tutulmayacağı Hk. 782
20 Aralık 2011 Tarafları şahıs ve A.Ş. olan kira sözleşmesinin mükellefi ile tarh zamanaşımına uğrayan evrakın vergi dairesine ibrazı nedeniyle damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 840
19 Aralık 2011 Araçlardaki reklam alanlarının kiralanmasına ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisi hk. 854
19 Aralık 2011 EUR.1 ve Form A belgelerinin menşe şahadetnamesi sayılıp sayılmadığı ile yurt dışında düzenlenen menşe şahadetnamelerinin damga vergisi hk. 786
17 Aralık 2011 4708 sayı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince yapı sahibi ile yapılacak sözleşmeler nedeniyle damga vergisi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği hk. 719
13 Aralık 2011 Sözleşmenin Tarafı Olan Mükelleflerin Her İkisinin de Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Bulunması Halinde Damga Vergisinin Ne Şekilde Beyan Edilip Ödeneceği Hk. 866
10 Aralık 2011 Yap-İşlet-Devret Modeline Göre Düzenlenen Sözleşmenin 3996 Sayılı Kanun Kapsamında Damga Vergisinden İstisna Olup Olmadığı hk. 938
09 Aralık 2011 İl Özel İdaresi tarafından alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşmenin damga vergisi hk. 756
09 Aralık 2011 Marangozlar ve Mobilyacılar Odası ile Kalkınma ajansı arasında düzenlenen destek sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 930
08 Aralık 2011 Tevkif yoluyla ödenen vergilerin iadesi için Vergi Dairesine ibraz edilen kendiliğinden uzayan kira kontratlarının damga vergisi hk. 826
08 Aralık 2011 İcra takibine konu borçların anapara ve faiz ödemelerinde damga vergisi hk. 800
02 Aralık 2011 Damga vergisi matrahına ÖTV'nin dahil olup olmadığı ile eksik ödenen damga vergisine ilişkin resmi daire ve noterin sorumluluğu hk. 832
02 Aralık 2011 Kira sözleşmesinin devrini ve müteselsil kefalet içeren ek protokolün damga vergisi hk. 808
30 Kasım 2011 Orduevi Müdürlüğünün yapacağı işlemlerde damga vergisinden muaf olup olmadığı hk. 883
10 Kasım 2011 2560 sayılı Kanuna göre kurulan kuruluşun şirketlere yapacağı hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlardan damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk. 830
04 Kasım 2011 Serbest meslek erbabının sürekli damga vergisi mükellefiyeti hk. 895
04 Kasım 2011 Tezyid-i bedel davaları sonucunda mahkemelerce karara bağlanan tezyid-i bedel ve bunlara ilişkin olarak tahakkuk eden gecikme faizlerinin ödenmesi sırasında damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk. 790
01 Kasım 2011 Araç Kira Sözleşmesinin Damga Vergisi Oranı hk. 879
01 Kasım 2011 Reklam Alanlarının Üçüncü Şahıslarca İşletilmesine Ait Kira Devir Sözleşmesinin hangi oranda damga vergisine tabi tutulacağı hk. 799
01 Kasım 2011 Sipariş emrine bağlanan alımlarda düzenlenen sipariş emirlerinin damga vergisi hk. 1034
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 219