Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Kıdem Tazminatı Sorunsalı Çözülmeli PDF Yazdır e-Posta
10 Temmuz 2024

Özel sektör işçi ve işveren tarafını ilgilen­diren kıdem tazminatında yaşanan so­runlar, son 20 yılda neredeyse dört yılda bir hükümet tarafından kamuoyuna sunulan çe­şitli tasarılar, bir süre sonra yasalaşmadan gündemden düşmekte, ancak sorunlar büyü­yerek devam etmekte.

Kıdem tazminatı ve amacı

Kıdem tazminatı, işçilerin çalışmış olduğu her bir tam yıl için en son aldıkları giydiril­miş brüt aylık ücreti tutarında toplu ödenen tazminattır. İşyerinin devir veya intikali ya­hut herhangi bir suretle bir işverenden baş­ka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya iş­yerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin top­lamı üzerinden hesaplanır. Kıdem tazmina­tından 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 Sayılı Ba­sın İş Kanunu ve 4373 Deniz İş Kanunu’na tabi çalışanlar yararlanabilmektedir.

Hangi şartlarla kıdem tazminatı alınabilir?

Kıdem tazminatından yararlanmak için iki temel şart aranmaktadır.

-İşçinin aynı işverene ait aynı veya fark­lı işyerlerinde en az bir yıl çalışmasının bu­lunması,

-İş sözleşmesinin işçi veya işveren tara­fından kıdem tazminatına hak kazanılacak şekilde sonlandırılması,

İşçinin işten ayrılırken kıdem tazminatı almasını sağlayan diğer bazı haller ise şun­lardır;

-Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesinin feshi,

-İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme al­mak amacıyla iş sözleşmesinin feshi,

-Kadın işçinin evlendiği tarihten itiba­ren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş söz­leşmesini sona erdirmesi,

-İşçinin ölümü nedeniyle iş sözleşmesi­nin sona ermesi,

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İşçinin, işe başladığı tarihten itibaren hiz­met akdinin devamı süresince, son ödenen aylık brüt ücretin çalışma yılı ile çarpılma­sı sonucu hesaplanır. Bir yıldan artan süre­ler için de aynı oran üzerinden ödeme yapı­lır. Kıdem tazminatı hesaplanırken sürekli­lik arz eden para veya parasal karşılığı olan menfaatler (ücret, ikramiye, kasa tazminatı, yemek yardımı, gıda ve erzak yardımı, yaka­cak yardımı, taşıt yardımı, konut yardımı, ai­le yardımı, çocuk yardımı vb.) dikkate alınır.

Kıdem tazminatından gelir vergisi ve si­gorta primi kesintisi yapılmaz. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılarak kalan tutar işçiye ödenir. Kural olarak kıdem tazmina­tının iş akdinin feshinde ödenmesi gerekir. Ancak, işçinin de onay vermesi halinde tak­sitler halinde ödeme yapılabilir. Kıdem taz­minatının zamanında ödenmemesi halinde mevduata uygulanan en yüksek faiz istene­bilir. Kıdem tazminatında zamanaşımının başlangıcı, iş akdinin feshedildiği tarihtir. Buna göre, kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Kıdem tazminatında sınır (tavanı) var

1475 sayılı iş kanununun 14. maddesin­de kıdem tazminatı ile ilgili bir tavan öngö­rülmüştür. Anılan maddede “…Devlet Me­murları Kanuna tabi en yüksek devlet me­muruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi­ni geçemez.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, 01/07/2024 – 31/12/2024 dönemin­de uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 41.828,42 TL

Sorunlar çözüm bekliyor

Mevcut kıdem tazminatı uygulamasın­da hem işçi hem de işveren tarafında devam eden sorunlar, iki tarafı da olumsuz etkile­meye devam ediyor. Birikim nedeniyle iş­veren tarafı ağır finansal yükle karşı karşı­ya kalıyor. İşçi tarafı ise, hak ettiği tazmina­tı yıllar sonra almakta sorun yaşıyor. Bugüne kadar sık sık gündeme getirilen taslaklar üzerinde uzlaşılamadı veya sorunu çözüle­medi. Konunun, çok uzatılmadan iki taraf için sağlıklı ve uygulanabilir bir yasal dü­zenlemeye ihtiyaç vardır.

Yargıya intikal et­miş çok sayıdaki ihtilafın çözümü, işçi ve iş­veren tarafının daha fazla mağdur olmaması için önerilen çözüm ise; 1/1/2025 tarihinde geçerli olmak üzere, tazminatın bir miktar devlet katkısıyla her yıl için işveren tarafın­dan bir fon hesabına yatırılması, geçmiş dö­nem için ise uygun vadelerle ilgili fon hesa­bına yatırılması sağlanabilir. Talha APAK

 

https://www.dunya.com/kose-yazisi/kidem-tazminati-sorunsali-cozulmeli/735966