Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Yeni Vergi Reform Paketinde Sona Doğru PDF Yazdır e-Posta
23 Haziran 2024

Image

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yeni vergi reform paketi temmuz ayının başında TBMM’ ye sunulması bekleniliyor. Yeni vergi reformu paketi; Orta Vadeli Program’ da yer alan hedefler doğrultusunda vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadeleyi amaçlıyor. Pakette, sermayeye yönelik vergi uygulamaların getirilmesi, doğrudan vergilerin payının artırılması için de düzenleme önerileri yer almaktadır.

Vergi reformu paketinde en çok dikkat çeken düzenlemeler; çok uluslu şirketlere uygulanacak asgari kurumlar vergisi, yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi yer almaktadır. Bununla birlikte pakette, Yap-İşlet-Devret modeli ile Kamu-Özel İş birliği projeleri kapsamında faaliyet gösteren kurumların bunlardan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının %30 olması öneriliyor.

Çok yakında zamanda meclise sunulması ve yasallaşması beklenen paketteki muhtemel düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılması Önerilen Düzenlemeler

 • Küresel asgari kurumlar vergisi uygulaması,
 • Yurtiçi asgari kurumlar vergisi uygulaması,
 • Asgari gelir vergisi uygulaması,
 • Bazı serbest meslek faaliyetleri ile ticari kazançlarda hasılat takibi,
 • Özel gider (harcama) bildirimi uygulamasının ihdası,
 • Kurumlar vergisinde tevkifat kapsamının genişletilmesi ve bazı ödemelerin tevkifat kapsamına alınması,
 • Borsa kazançlarının vergilendirilmesi,
 • Hisse senedi ve ortaklık payları alım-satım kazanç istisnasının yeniden düzenlenmesi,
 • Kripto varlıklar ile ilgili işlem vergisi getirilmesi ve bu varlıklardan elde edilen gelirlerin vergi mevzuatında tanımlanması,
 • Yap-İşlet-Devret Modeli ile Kamu-Özel İş Birliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan %30 oranında kurumlar vergisi alınması.
 • Basit usulde vergilendirme sisteminin kaldırılması ve bazı meslek gruplarının esnaf muaflığı kapsamına alınması,
 • Bahşiş gelirlerinde basitleştirilmiş vergi uygulaması,
 • Moto-kurye faaliyetlerinden doğan kazançlarda basit vergi vergileme usulüne geçilmesi,
 • Start-Up şirketlerindeki hisse senedi opsiyonlarda vergileme kolaylığı,
 • Geçmişte uygulanan altın esaslı muhasebe uygulamasının borsası olan kıymetli madenler için ihdası,
 • İşletmelerin aktifinde yer alan kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı mevduat hesaplarının borsa rayici ile değerlemesi,
 • Konut kira gelirlerine ilişkin istisnanın kaldırılması ve vergilemenin tevkifat usulü ile yapılması,
 • Değer artış kazancı istisnasının kaldırılması,
 • İştirak hissesi satış kazancı istisnasının kaldırılması,
 • Gayrimenkul yatırım fon ve ortaklarına tanınan istisnanın kaldırılması veya sınırlandırılması,
 • Serbest bölge istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması,
 • Teknokent kazanç istisnasının kaldırılması,
 • Ar-Ge personeline uygulanan ücret istisnasına üst limit getirilmesi.

2. Katma Değer Vergisi Kanunu’ nda Yapılması Önerilen Düzenlemeler

 • Revize edilmesi önerilen KDV istisnaları: 13/a, 13/b, 13/f
 • Kaldırılması önerilen KDV istisnaları: Dahilde İşleme Rejimi, 13/ı, 13/l, 13/m, 13/n
 • İndirim ve iade hakkının kaldırılması ve doğrudan gider yazılması imkânı verilen istisnalar: 13/c, 13/e, 13/j, 13/k
 • İndirim hakkının kaldırılması ve doğrudan gider yazılması imkânı verilen istisnalar: 17/2-b, 17/2-c, 17/2-d, 17/4-ı, 17/4-i, 17/4-ö, 17/4-t, 17/4-z, geçici madde 20,
 • 5 yıldan fazla devreden KDV’ nin gider veya maliyet olarak dikkate alınması,
 • KDV’ de iade yöntemi olarak vergi incelemelerin esas alınması.

3. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılması Önerilen Düzenlemeler

 • Engelli araç satışındaki istinasının 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, veraset yoluyla intikallerde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi veya istisnanın tamamen kaldırılarak engellilere sosyal yardım şeklinde yapılması,
 • İtfaiye öncü araçlarının ÖTV kapsamına alınması.

4. Vergi Usul Kanunu’ nda Yapılması Önerilen Düzenlemeler

 • Kayıt dışılıkla mücadele amacıyla kayıtsız faaliyetlere artırımlı ceza uygulaması,
 • Başkasına ait POS cihazı kullanımına ceza uygulanması,
 • ÖKC ve POS cihazına ilişkin bakanlık düzenlemelerine uyum seviyesinin artırılması,
 • Fatura bildirimi düzenlenmemesi durumunda alıcının bildirimi,
 • İhbar ikramiyesi müessesinin etkinliğinin artırılması,
 • Gayrimenkul kiralamalarında alıcı/kiracının bildirimi,
 • Ödemelerin finansal kurumlar yoluyla yapılmadığının bildirilmesi,
 • Ödemeleri başkalarının hesabına yapılan havaleler ile kabul edenlere ve hesaplarını kullandıranlara ceza kesilmesi,
 • Meslek mensuplarının azami iş kapasitesinin belirlenmesi, bazı mükelleflere tam tasdik zorunluluğu getirilmesi,
 • Sahte belge düzenlemek amacıyla kurulan işletmelere hizmet veren meslek mensuplarından hizmet alınmaması,
 • İnternet üzerindeki satış veya kiralama ilanlarına yönelik bilgi talebine ilişkin düzenleme,
 • Kanunun 153/A maddesinin anayasa mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerine yönelik yeni bir düzenleme yapılması,
 • Kaçakçılık suçlarına ilişkin hapis cezalarının artırılması,
 • Etkin pişmanlık müessesesinin kaldırılması,
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının artırılması ve tekerrürde artırımlı ceza uygulaması.

5. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ve İlgili Kanunlarda Yapılması Önerilen Düzenlemeler

 • Borcu yoktur uygulamasının etkinliğinin artırılması,
 • Kısmi bölünmede bölünen şirketin borçlarından sorumluluk,
 • Ceza mahiyetindeki tüm amme alacaklarına gecikme zammı tatbiki,
 • Hacizli menkul malların muhafazasında ödenecek ücretlerin belirginleştirilmesi,
 • Dava açılmasının zamanaşımı kesen hal olarak belirlenmesi,
 • Borçlunun iflas halinin zamanaşımını durduran neden olarak belirlenmesi,
 • Belediyelerin cari borçlarının genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylarından öncelikle kesilmesi.

Sercan BAKAÇ
Vergi Müfettişi
Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

https://www.alomaliye.com/2024/06/23/yeni-vergi-reform-paketi/