Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Menkul Sermaye İratlarının Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi PDF Yazdır e-Posta
13 Haziran 2024

Menkul sermaye iratlarının yıllık beyanname ile beyan edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamalar aşağıdaki özet tabloda yer almaktadır.

MENKUL SERMAYE İRADININ TÜRÜ

BEYAN DURUMU

AÇIKLAMA

Mevduat faizleri

Beyan edilmez.

Vergi kesintisine tabi tutulmuştur. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyeceklerdir.

Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Payları

Beyan edilmez.

Repo Gelirleri

Beyan edilmez.

1/1/2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarının faiz gelirleri

Beyan edilmez.

1/1/2006 tarihinden itibaren yurt içinde ihraç edilen özel sektör tahvillerinin faiz gelirleri (Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikaları dahil)

Beyan edilmez.

10/7/2001 tarihinden önce kurulanlar hariç olmak üzere tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları

Beyan edilmez.

Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyeceklerdir.

Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları

Beyan edilmez.

Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları

Beyan edilmez.

Kurumlar vergisi mükelleflerince 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar payları

Beyan edilmez.

İstisna

1/1/2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller

8.400 TL'yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir.

Vergi kesintisi ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 8.400 TL'lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir.

İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devirve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar

Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri

Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri

Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı v.b.)

Her türlü alacak faizleri

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosufaiz gelirleri (TL cinsinden)

İndirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

Vergi kesintisi uygulanan gelirlere ilişkin 150.000 TL’lik tutarı aşması halinde beyan edilecektir.

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirleri (dövize, altına veya başka bir değere endeksli)

İndirim oranı uygulanmayacak olup toplam tutarı 150.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.

Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri

İndirim oranı uygulanmayacak olup toplam tutarı 150.000 TL'yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahviller ve tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler

Toplam tutarı 150.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.

1999-2002 tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna kazançlar ile yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların dağıtımı halinde gerçek kişilerce elde edilen kar payları

Elde edilen kar payının net tutarına bu tutarın 1/9'u eklenerek bulunacak tutarın yarısı gelir vergisinden istisna olup kalan tutar 150.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.

Her türlü hisse senetlerinin kar payları

Elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup kalan tutar 150.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.

İştirak hisselerinden doğan kazançlar

Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları

 

..