Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Hesaplar Bazında Enflasyon Düzeltmesi Çalışması PDF Yazdır e-Posta
19 Mart 2024
HESAP NO HESAP ADI DÜZELTME YAPILACAK PARASAL OLMAYAN KIYMETLER HANGİ TARİHTEN İTİBAREN DÜZELTİLECEK (VUK 298/A KAPSAMINDA DAHA ÖNCE
EFLASYON DÜZELTMESİ YAPILDI İSE 31.12.2004 TARİHİ ALINACAK)
REEL OLMAYAN FİNANSMAN MALİYETİ İÇEREBİLECEK HESAPLAR DÜZELTME FARK
GELİR/GİDER
KAPANIŞTA FARK
GELİR/GİDERİN
GİDECEĞİ HESAP
 
110 Hisse Senetleri Borsada işlem görsün görmesin geçici olarak elde tutulan TL cinsinden hisse senetleri parasal olmayan değer olarak düzeltmeye tabi tutulurlar.
İşletmenin aktifinde bulunan yabancı para cinsinden olan hisse senetlerinde düzeltme
tarihinde geçerli olan döviz alış kuru dikkate alınarak düzeltme işlemleri yapılır. (Md.5/1-ç)
-Normal alımlarda satınalma tarihi,
- Aynî sermaye karşılığı alımlarda mülkiyetin intikal ettiği tarih,
-Temettü karşılığı alınan hisse senetlerinde tescil tarihi,
-Nakdî sermaye karşılığı alımlarda ödeme tarihi,
HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları VUK 279 kapsamında alış bedeli ile değerlenmeleri halinde değerlendikleri tarihten
itibaren parasal olmayan kıymet olarak addolunur.
Satınalma Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR
HESABINA AKTARILACAK
 
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları VUK 279 kapsamında alış bedeli ile değerlendirilmeleri halinde değerlendirildikleri tarihten itibaren parasal olmayan kıymet olarak
addolunur
Satınalma Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA
AKTARILACAK
 
126 Verilen Depozito ve Teminatlar -Geri alınmak üzere verilen depozito ve teminatların parasal olmayan bir mahiyet taşıması durumunda yani, tahsil edildiğinde nominal bedel yerine endekslenmiş bir şekilde tahsil edilen depozito ve teminatlar düzeltmeye tabi tutulur.
- Depozitolar işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesaplardan olduğundan, bunların kapatılması durumunda bunlara ait enflasyon fark hesapları işletmeden
çekilmiş sayılmaz ve vergiye tabi tutulmaz. (Md.54/1 ikinci paragraf)
Ödeme Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
150 İlk Madde Mazleme Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde ve malzemeler Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
(stoklar düzeltilmesinde toplulaştırılmış
yöntemi seçen mükellefler zorunlu değil)
698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
151 Yarı Mamüller Henüz tam mamul haline gelmemiş ancak direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamuller Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
(stoklar düzeltilmesinde toplulaştırılmış
yöntemi seçen mükellefler zorunlu değil)
698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
152 Mamüller Üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmiş bulunan mamuller Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
(stoklar düzeltilmesinde toplulaştırılmış
yöntemi seçen mükellefler zorunlu değil)
698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
153 Ticari Mallar Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile işletmeye alınan ticari mallar Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
(stoklar düzeltilmesinde toplulaştırılmış
yöntemi seçen mükellefler zorunlu değil)
698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
157 Diğer Stoklar Diğer stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurdalar Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
(stoklar düzeltilmesinde toplulaştırılmış
yöntemi seçen mükellefler zorunlu değil)
698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
158 Stok Değer Düşüklük Karşılığı 213 S.K. göre kabul edilen karşılıklar ve bağlı olduğu ana hesap parasal olan karşılıklar düzeltmeye tabi tutulur. (Tebliğ 5ç) Bu şartları sağlayan tek hesap budur.
Kıdem tazminatı karşılığı garanti gider karşılığı VUK kapsamında olmadığından düzeltmeye tabi
tutulmazlar.
Bağlı Oldukları İktisadi Kıymet İçin Belirlenen Tarih İtibarıyla Düzeltilecek HESAPLANMAZ 689 HESABA BORÇ (GİDER) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
159 Verilen Sipariş Avansları -Sipariş verilen malın veya hizmetin alım fiyatını sabitleyen bir niteliği bulunan bir nevi kaparo mahiyetinde avanslar parasal olmayan değer olarak düzeltmeye tabi tutulur.
-İşletmenin aktifinde bulunan yabancı para
cinsinden avanslar düzeltme tarihinde geçerli olan kur dikkate alınarak düzeltme yapılır. (Md.5/1-ç)
- Avanslar, işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesaplardan olduğundan, bunlara ait enflasyon fark hesapları da işletmeden çekilmiş sayılmaz ve vergiye tabi tutulmaz. (Md.54/1)
-Düzeltmeye tabi tutulan verilen avanslar, mal veya hizmetin tesliminde fatura bedelini etkileyecek midir?  Bu hususta Tebliğde açıklama yoktur, açıklama yapılması gerekir. Genel esaslara baktığımızda alıcı bizden daha fazla para talep edemeyeceğine göre, bu fark tutarlarının maliyet ve KDV matrahına etki etmemesi gerekir diye düşünüyoruz. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklı aradaki farkın beyannamede indirim konusu
yapılması uygun olabilir.
Ödeme Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
170 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri Hakediş maliyetleri Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 697 HESABA ALACAK / GELİR DURUMA GÖRE 178 VEYA 358 HESABINA
AKTARILACAK
 
179 Taşeronlara Verilen Avanslar 159 hesap gibi düzeltilir.
-Sipariş verilen malın veya hizmetin alım fiyatını sabitleyen bir niteliği bulunan bir nevi kaparo mahiyetinde avanslar parasal olmayan değer olarak
düzeltmeye tabi tutulur.
Ödeme Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
    -İşletmenin aktifinde bulunan yabancı para
cinsinden avanslar düzeltme tarihinde geçerli olan kur dikkate alınarak düzeltme yapılır. (Md.5/1-ç)
- Avanslar, işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesaplardan olduğundan, bunlara ait enflasyon fark hesapları da işletmeden çekilmiş sayılmaz ve vergiye tabi
tutulmaz. (Md.54/1)
         
180 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir
Tahakkukları
Peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait giderler Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA
AKTARILACAK
 
226 Verilen Depozito ve Teminatlar -Geri alınmak üzere verilen depozito ve teminatların parasal olmayan bir mahiyet taşıması durumunda yani, tahsil edildiğinde nominal bedel yerine endekslenmiş bir şekilde tahsil edilen depozito ve teminatlar düzeltmeye tabi tutulur.
- Depozitolar işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesaplardan olduğundan, bunların kapatılması durumunda bunlara ait enflasyon fark hesapları işletmeden çekilmiş sayılmaz ve vergiye tabi tutulmaz.
(Md.54/1 ikinci paragraf)
Ödeme Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
240 Bağlı Menkul Kıymetler İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması
amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler.
İşletmenin aktifinde bulunan yabancı para cinsinden olan hisse senetlerinde düzeltme tarihinde geçerli olan döviz alış kuru dikkate
alınarak düzeltme işlemleri yapılır. (Md.5/1-ç)
Satınalma Tarihi HESAPLANACAK 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
242 İştirakler İşletmenin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse
senetleri veya ortaklık payları, tebliğde (Md.5/1-ç) işletmenin aktifinde bulunan yabancı para
cinsinden olan iştiraklerin düzeltme tarihinde geçerli olan kur dikkate alınarak düzeltme işlemleri
yapılacağı belirtilmiştir.
Satınalma Tarihi HESAPLANACAK 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
243 İştiraklerle İlgili Sermaye Taahhütleri (-) Sermaye taahhüdünün ortaklık hakkı elde etmek için yapılan ödeme karşılığında hisse senedi
alınmış bir iştirak için yapılmış olması halinde bu kıymetler “parasal olmayan kıymet” addolunur.
Satınalma Tarihi HESAPLANACAK 698 HESABA BORÇ / GİDER GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
245 Bağlı Ortaklıklar İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en
az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye payları
Satınalma Tarihi HESAPLANACAK 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR
HESABINA AKTARILACAK
 
246 Bağlı.Ort.Sermaye Taahütleri(-) Sermaye taahhüdünün ortaklık hakkı elde etmek için yapılan ödeme karşılığında hisse senedi alınmış bir iştirak için yapılmış olması halinde bu
kıymetler “parasal olmayan kıymet” addolunur.
Satınalma Tarihi HESAPLANACAK 698 HESABA BORÇ / GİDER GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
250 Arazi ve Arsalar İşletmeye ait her türlü arazi ve arsalar (boş arazi ve arsalar da parasal olmayan kıymetler arasında yer almaktadır) Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ise düzeltmeye esas değer olan yeniden değerleme sonrası değerler için ROFM
hesabı yapılmaz.
698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenekleri Herhangi  bir  işin  gerçekleşmesini  sağlamak veya  kolaylaştırmak  için,  yeraltında  veya yerüstünde  inşa  edilmiş  yeraltı  ve yerüstü düzenleri Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ise düzeltmeye esas değer olan yeniden değerleme sonrası değerler için ROFM
hesabı yapılmaz.
698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
252 Binalar Her türlü binalar ve mütemmim cüzüleri Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ise düzeltmeye esas değer olan yeniden değerleme sonrası değerler için ROFM
hesabı yapılmaz.
698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
253 Tesis Makine Ve Cihazlar Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ise düzeltmeye esas değer olan yeniden değerleme sonrası değerler için ROFM
hesabı yapılmaz.
698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
254 Taşıtlar İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtlar Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ise düzeltmeye esas değer olan yeniden değerleme
sonrası değerler için ROFM hesabı yapılmaz.
698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
255 Demirbaşlar İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi duran varlıklar Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ise düzeltmeye esas değer olan yeniden değerleme sonrası değerler için ROFM
hesabı yapılmaz.
698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
257 Birikmiş Amortismanlar Bilançoda yer alan ve düzeltmeye tabi tutulacak olan amortismana tabi iktisadi kıymetin düzeltme sonrası değeri ile düzeltme öncesi değeri
arasındaki artış oranı dikkate alınarak, bu iktisadi kıymete ilişkin bilançoda yer alan amortisman tutarı da düzeltmeye tabi tutulacaktır. İlgili iktisadi kıymet için bilançoda yer alan amortisman tutarı dikkate alınacak olup, önceki yıllarda ayrılmamış veya eksik ayrılmış olan amortisman tutarları ayrılmış olarak dikkate alınmayacaktır. Mevcut genel tebliğe göre; faydalı ömrünü tamamlamış ve bilançoda iz bedeliyle yer almakta olan
amortismana tabi iktisadi kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması ihtiyari bırakılmış,bunun dışında, bilançoda net aktif değeri bulunan (faydalı ömrünü tamamlamamış olanlar, amortismanı eksik ayrılmış olanlar gibi)
amortismana tabi iktisadi kıymetler ve bunların amortismanları enflasyon düzeltmesine tabi tutulması zorunluluğu bulunmaktadır. İzleyen hesap döneminde amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplanmaya başlanır. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elde çıkarılmaları halinde enflasyon farkları
maliyet olarak dikkate alınır.
Ait Oldukları Kıymetin Düzeltme Katsayısı ile Düzeltilecek HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların yapıldığı yatırımlar (her bir yatırım harcaması için ayrı ayrı)
Söz konusu yatırımlara ait geçmiş her ay sonu itibariyle kesinleşmiş harcama tutarlarının (reel olmayan finansman maliyeti var ise düşülmesi şartıyla) o ayın düzeltmeye esas tarih olarak dikkate alınması yoluyla bulunacak düzeltme katsayısı ile çarpılması ve bulunan bu tutarların toplanması suretiyle yapılacaktır. 2023 hesap dönemi sonu itibariyle bilançoda yer almayan, ilgili aktif hesabına bilanço tarihinden önce
aktarılmış bulunan ve yapılmakta olan yatırımlar hesabından gelmiş olan değerlerin düzeltmeye esas tarihi olarak, ♦ Söz konusu değerlerin aktifleştirme tarihlerinin değil, yapılmakta olan yatırımlar hesabının kullanıldığı tarihlerin alınması gerekmektedir.
♦ Değerlerin düzeltilmesi iki aşamada gerçekleştirilecektir. ♦ Öncelikle her bir aya ilişkin yatırım harcaması, harcamanın gerçekleştiği ay
sonu
Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ise düzeltmeye esas değer olan yeniden değerleme sonrası değerler için ROFM hesabı yapılmaz.
698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
    itibariyle aktifleştirme tarihine kadar, sonra da aktifleştirilen bedel kül halinde aktifleştirme tarihinden 2023 hesap dönemi sonuna kadar düzeltilecektir.          
259 Verilen Avanslar Sipariş verilen malın veya hizmetin alım fiyatını
sabitleyen bir niteliği bulunan bir nevi kaparo mahiyetinde avanslar parasal olmayan değer olarak düzeltmeye tabi tutulur.
-İşletmenin aktifinde bulunan yabancı para
cinsinden avanslar düzeltme tarihinde geçerli olan kur dikkate alınarak düzeltme yapılır. (Md.5/1-ç)
- Avanslar, işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesaplardan olduğundan, bunlara ait enflasyon fark hesapları da işletmeden çekilmiş sayılmaz ve vergiye tabi tutulmaz. (Md.54/1)
-Düzeltmeye tabi tutulan verilen avanslar, mal veya hizmetin tesliminde fatura bedelini etkileyecek midir?  Bu hususta Tebliğde açıklama yoktur, açıklama yapılması gerekir. Genel esaslara baktığımızda alıcı bizden daha fazla para talep edemeyeceğine göre, bu fark tutarlarının maliyet
ve KDV matrahına etki etmemesi gerekir diye düşünüyoruz.
Ödeme Tarihi HESAPLANMAYACAK 698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
260 Haklar İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin belirli alanlarda
tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamalar
Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
261 Şerefiye Bir  işletme  devralınırken  katlanılan  maliyet  ile söz  konusu  işletmenin  rayiç  bedelle  hesaplanan
net  varlıklarının  değeri arasındaki olumlu fark olan peştamallıklar
Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR
HESABINA AKTARILACAK
 
262 Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri İşletmenin  kurulması,  yeni  bir  şubenin  açılması, işlerin  sürekli  olarak  genişletilmesi  için  yapılan ve  karşılığında  maddi  bir değer elde edilmeyen
ve aktifleştirilmiş olan giderler
Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA
AKTARILACAK
 
263 Araştırma Ve Geliştime Giderleri Yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan ve aktifleştirilmiş olan giderler Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA
AKTARILACAK
 
264 Özel Maliyetler Kiralanan  gayrimenkullerin  geliştirilmesi  veya ekonomik  değerinin  sürekli  olarak  artırılması amacıyla  yapılan  özel  maliyet bedelleri Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA
AKTARILACAK
 
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar   Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR
HESABINA AKTARILACAK
 
268 Birikmiş Amortismanlar Maddi olmayan duran varlıklar içinde amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılmış olan amortismanlar Ait Oldukları Kıymetin Düzeltme Katsayısı ile Düzeltilecek HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR
HESABINA AKTARILACAK
 
269 Verilen Avanslar Sipariş verilen malın veya hizmetin alım fiyatını sabitleyen bir niteliği bulunan bir nevi kaparo mahiyetinde avanslar parasal olmayan değer olarak düzeltmeye tabi tutulur.
-İşletmenin aktifinde bulunan yabancı para
cinsinden avanslar düzeltme tarihinde geçerli olan kur dikkate alınarak düzeltme yapılır. (Md.5/1-ç)
- Avanslar, işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesaplardan olduğundan, bunlara ait enflasyon fark hesapları da işletmeden çekilmiş sayılmaz ve vergiye tabi tutulmaz. (Md.54/1)
-Düzeltmeye tabi tutulan verilen avanslar, mal veya hizmetin tesliminde fatura bedelini etkileyecek midir?  Bu hususta Tebliğde açıklama yoktur, açıklama yapılması gerekir. Genel esaslara baktığımızda alıcı bizden daha fazla para talep edemeyeceğine göre, bu fark tutarlarının maliyet ve KDV matrahına etki etmemesi gerekir diye
düşünüyoruz.
Ödeme Tarihi HESAPLANMAYACAK 698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
271 Arama Giderleri Arama amacı ile yapılan işlerle ilgili arama giderleri Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ise düzeltmeye esas değer olan yeniden değerleme sonrası değerler için ROFM
hesabı yapılmaz.
698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
272 Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri Açık  işletmelerde,  maden  üstündeki  örtüyü kaldırmak  veya  yeraltındaki  maden  yataklarına girmek,  bu  yatakla  yerüstü arasında  genel kütlenin  tüketilmesine  kadar  sürekli  bir  bağlantı kurmak  ve  maden  yataklarını  üretime  elverişli parçalara bölmek,  gerek  insanların  gerekse araçların  gidip  gelme  ve  havalandırılmalarını  ve cevherin  taşınmasını  sağlamak  amacıyla açılacak olan  düşey,  yatay  ve  eğilimli  yol,  mecra  ve benzeri  faaliyetlerin  gerektirdiği  giderlerle;  petrol  işlemlerinden  kuyu açma,  temizleme,
derinleştirme,  bitirme  veya  bu  işlemlere  hazırlık için  yapılan  işçilik,  yakıt, tamir  ve bakım,
Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANACAK
Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ise düzeltmeye esas değer olan yeniden değerleme sonrası değerler için ROFM hesabı yapılmaz.
698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
    nakliye, ikmal, malzeme vb. hazırlık ve geliştirme giderleri          
278 Birikmiş Tükenme Payları Özel tükenmeye tabi varlıklar grubuna giren kalemler için ayrılan tükenme payları Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR
HESABINA AKTARILACAK
 
279 Verilen Avanslar Sipariş verilen malın veya hizmetin alım fiyatını sabitleyen bir niteliği bulunan bir nevi kaparo mahiyetinde avanslar parasal olmayan değer olarak düzeltmeye tabi tutulur.
-İşletmenin aktifinde bulunan yabancı para
cinsinden avanslar düzeltme tarihinde geçerli olan kur dikkate alınarak düzeltme yapılır. (Md.5/1-ç)
- Avanslar, işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesaplardan olduğundan, bunlara ait enflasyon fark hesapları da işletmeden çekilmiş sayılmaz ve vergiye tabi tutulmaz. (Md.54/1)
-Düzeltmeye tabi tutulan verilen avanslar, mal veya hizmetin tesliminde fatura bedelini etkileyecek midir?  Bu hususta Tebliğde açıklama yoktur, açıklama yapılması gerekir. Genel esaslara baktığımızda alıcı bizden daha fazla para talep edemeyeceğine göre, bu fark tutarlarının maliyet
ve KDV matrahına etki etmemesi gerekir diye düşünüyoruz.
Ödeme Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken gelecek yıllara ait giderler Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA
AKTARILACAK
 
294 Elden Çıkan Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Çeşitli nedenlerle işletmede kullanılma ve satış olanaklarını yitiren ve elden çıkarılacak stoklar ve duran varlıklar Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR
HESABINA AKTARILACAK
 
326 Alınan Depozito ve Teminatlar -Geri ödenmek üzere alınan depozito ve teminatların parasal olmayan bir mahiyet taşıması durumunda yani, geri ödendiğinde nominal bedel yerine endekslenmiş bir şekilde ödeme yapılan depozito ve teminatlar düzeltmeye tabi tutulur.
- Depozitolar işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesaplardan olduğundan, bunların kapatılması durumunda bunlara ait enflasyon fark hesapları işletmeden çekilmiş sayılmaz ve vergiye tabi tutulmaz.
(Md.54/1 ikinci paragraf)
Tahsil Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
340 Alınan Sipariş Avansları İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal teslimleri ve hizmet ifaları ile ilgili olarak peşin tahsil edilen sipariş avansları.
Genel tebliğde (Md.5/1-ç) işletmenin aktifinde bulunan yabancı para cinsinden olan avanslar düzeltme tarihinde geçerli olan kur dikkate alınarak düzeltme işlemleri yapılacağı belirtilmiştir. Pasif içinde uygulanabilir kanaatindeyiz?
Genel Tebliğde (Md.54/1 ikinci paragraf), avanslar, işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesapların kapatılması durumunda, bunlara ait enflasyon fark hesaplarının işletmeden çekilmiş sayılmayacağı ve vergiye tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.
Düzeltmeye tabi tutulan alınan avanslar, mal veya hizmetin tesliminde fatura bedelini etkileyecek midir?  Bu hususta Tebliğde açıklama yoktur, açıklama yapılması gerekir. Genel esaslara baktığımızda alıcıdan daha fazla para talep
edemeyeceğimize göre, bu fark tutarlarının hasılat ve KDV matrahına etki etmemesi gerekir diye düşünüyoruz.
Tahsil Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
350 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Yıllara yaygın taahhüt işleri yapan işletmelerin üstlendikleri işlerden, gerçekleştirdikleri kısım karşısında aldıkları hakedişler
Genel Tebliğde (Md.54/1 ikinci paragraf), hakedişler işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesapların kapatılması durumunda, bunlara ait enflasyon fark hesaplarının işletmeden çekilmiş sayılmayacağı ve
vergiye tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.
Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 697 HESABA BORÇ/ GİDER DURUMA GÖRE 178 VEYA 358 HESABINA AKTARILACAK  
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan kısa süreye ait kısımları Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA
AKTARILACAK
 
426 Alınan Depozito ve Teminatlar -Geri ödenmek üzere alınan depozito ve teminatların parasal olmayan bir mahiyet taşıması durumunda yani, geri ödendiğinde nominal bedel yerine endekslenmiş bir şekilde ödeme yapılan depozito ve teminatlar düzeltmeye tabi tutulur.
- Depozitolar işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesaplardan olduğundan, bunların kapatılması durumunda bunlara ait enflasyon fark hesapları işletmeden çekilmiş sayılmaz ve vergiye tabi tutulmaz.
(Md.54/1 ikinci paragraf)
Tarihi Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK (GELİR) GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
440 Alınan Sipariş Avansları İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal teslimleri ve hizmet ifaları ile ilgili olarak peşin tahsil edilen sipariş avansları.
Genel tebliğde (Md.5/1-ç) işletmenin aktifinde bulunan yabancı para cinsinden olan avanslar düzeltme tarihinde geçerli olan kur dikkate alınarak düzeltme işlemleri yapılacağı belirtilmiştir. Pasif içinde uygulanabilir kanaatindeyiz?
Genel Tebliğde (Md.54/1 ikinci paragraf), avanslar, işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesapların kapatılması durumunda, bunlara ait enflasyon fark hesaplarının işletmeden çekilmiş sayılmayacağı ve vergiye tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.
Düzeltmeye tabi tutulan alınan avanslar, mal veya hizmetin tesliminde fatura bedelini etkileyecek
midir?  Bu hususta Tebliğde açıklama yoktur, açıklama yapılması gerekir. Genel esaslara baktığımızda alıcıdan daha fazla para talep
edemeyeceğimize göre, bu fark tutarlarının hasılat ve KDV matrahına etki etmemesi gerekir diye düşünüyoruz.
Tahsil Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK  
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan uzun süreye ait kısımları Deftere Kayıt Tarihi HESAPLANMAZ 698 HESABA ALACAK / GELİR GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA
AKTARILACAK
 
                         
SERMAYE HESAPLARININ DÜZELTİLMESİ
HESAP NO   DÜZELTME YAPILACAK PARASAL OLMAYAN KIYMETLER HANGİ TARİHTEN İTİBAREN DÜZELTİLECEK
(VUK 298/A KAPSAMINDA DAHA ÖNCE EFLASYON DÜZELTMESİ YAPILDI İSE 31.12.2004 TARİHİ ALINACAK)
FARK HESABI DÜZELTME FARK GELİR/GİDER KAPANIŞTA FARK
GELİR/GİDERİN GİDECEĞİ HESAP
5   ÖZ KAYNAKLAR        
50   ÖDENMİŞ SERMAYE        
500 PASİF SERMAYE HESABI        
  1 Nakdi Olarak Ödenen Sermaye Ödeme Tarihi Sermaye Düzeltme
Olumlu Olumsuz Farkları Hesapları
698 HESABIN
BORCUNA/ALACAĞINA GİDER/GELİR ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
  2 Ayni Olarak Konulan Kıymetler Mülkiyetin işletmeye intikal ettiği tarih Sermaye Düzeltme Olumlu Olumsuz
Farkları Hesapları
698 HESABIN BORCUNA/ALACAĞINA
GİDER/GELİR ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
  3 Kar yedekleri, geçmiş yıl karları ve net dönem karının sermayeye ilave edilmesi dolayısıyla
artırılan sermaye için
Sermaye artırımı işleminin Tescil Tarihi Sermaye Düzeltme Olumlu Olumsuz
Farkları Hesapları
698 HESABIN BORCUNA/ALACAĞINA
GİDER/GELİR ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
  4 522-MDV YD ARTIŞLARI (Geçici 31, Geçici
32, Mük.298 Ç)  Hesabı’ndan Sermayeye İlave Edilmiş Olan Tutarlar
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. Sermayeden bu tutar düşülüp kalan sermaye tutarı düzeltmeye tabi olacak. * * *
  5 523- İŞTİRAKLERİN YENİDEN DEĞERLEME
ARTIŞLARI hesabında Sermayeye ilave edilmiş olan tutarlar
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. Sermayeden bu tutar düşülüp kalan sermaye tutarı düzeltmeye tabi olacak. * * *
  6 524- MALİYET ARTIŞ FONU (2003 VE
ÖNCESİNDE VARDI). Bu hesabın Sermaye hesabına ilave edilmiş olması halinde.
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. Sermayeden bu tutar düşülüp kalan sermaye tutarı düzeltmeye tabi olacak. * * *
  7 525- KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL
KARŞILIK HESABI (7440 vb. kanunlarla gelen Stok bildirimleri ile oluşan hesaptı)
Sermaye Artırımının Tescil Tarihi Sermayenin bir unsuru olarak düzeltmeye tabi tutulacaktır Sermaye Düzeltme Olumlu Olumsuz Farkları Hesapları 698 HESABIN BORCUNA GİDER ETKİSİ GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
  8 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Kanunun geçici 85, 90 ve 93 üncü
maddeleri ve 5520 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi kapsamında oluşturulan FON HESAPLARINDAN (549 NOLU HESAPTAİZLENİP DAHA SONRA
SERMAYEYE İLAVE EDİLMİŞ OLAN)
işletmeye konulan Nakit varlıklar
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. Sermayeden bu tutar düşülüp kalan sermaye tutarı düzeltmeye tabi olacak. * * *
  9 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Kanunun geçici 85, 90 ve 93 üncü maddeleri ve 5520 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi kapsamında oluşturulan FON HESAPLARINDAN (549 NOLU HESAPTA
İZLENİP DAHA SONRA SERMAYEYE İLAVE
EDİLMİŞ OLAN)  işletmeye konulan Nakit varlıklar DIŞINDAKİ kıymetlerden (altın, taşınmaz  gibi)  kaynaklanan tutarlar
Sermaye Artırımının Tescil Tarihi Sermayenin bir unsuru olarak düzeltmeye tabi tutulacaktır. Sermaye Düzeltme Olumlu Olumsuz Farkları Hesapları 698 HESABIN BORCUNA/ALACAĞINA GİDER/GELİR ETKİSİ GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
501 PASİF ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) Nakit olarak taahhüt edilen sermayenin, sadece ödeme yapılan kısmı ödeme tarihinden itibaren düzeltilecek, bu hesap ile ilgili ise ayrıca bir düzeltme yapılmayacaktır.
Böylece, nakit konulan/artırılan sermayenin ödenmiş kısmı düzeltmeye konu edilmiş olacaktır
     
502 PASİF SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI DEFTERE KAYIT TARİHİ Sermaye Düzeltmesi
Olumlu
Farkları - Enflasyon Düzeltmesi FARK HESABI
alacağına
698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
503 PASİF SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-) DEFTERE KAYIT TARİHİ Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları - Enflasyon Düzeltmesi FARK HESABI
borcuna
698 HESABIN ALACAĞINA - GELİR ETKİSİ GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
52   SERMAYE YEDEKLERİ        
520 PASİF HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ (EMİSYON PRİMİ) Tahsil Tarih Hisse Senetleri İhraç Primleri Enflasyon Düzeltmesi FARK HESABI
Alacağına
698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
521 PASİF HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI Tahsil Tarih Hisse Senetleri İptal Karları Enflasyon Düzeltmesi FARK HESABI
Alacağına
698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
522 PASİF MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI Düzeltme yapılmayacaktır. Bu hesabın borcuna ve 698 hesabına alacağına kayıt yapılarak bu hesap
sıfırlanacaktır. Düzeltme sonrası bilançoda bu hesap bulunmayacaktır.
* 698 HESABIN ALACAĞINA - GELİR ETKİSİ GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
523 PASİF İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI Düzeltme yapılmayacaktır. Bu hesabın borcuna ve 698 hesabına alacağına kayıt yapılarak bu hesap
sıfırlanacaktır. Düzeltme sonrası bilançoda bu hesap bulunmayacaktır.
* 698 HESABIN ALACAĞINA - GELİR ETKİSİ GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
524 PASİF MALİYET ARTIŞ FONLARI Düzeltme yapılmayacaktır. Bu hesabın borcuna ve 698 hesabına alacağına kayıt yapılarak bu hesap
sıfırlanacaktır. Düzeltme sonrası bilançoda bu hesap bulunmayacaktır.
* 698 HESABIN ALACAĞINA - GELİR ETKİSİ GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
525 PASİF KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI
7440 Sayılı Kanun ve daha öncesindeki yapılandırma kanunları uyarınca, işletmede bulunan ancak kayıtlarda bulunmayan stokların bildirimine ait
oluştan “525- Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı” mevcut genel tebliğe göre parasal olmayan bir kıymet olarak değerlendirilmekte olup,
enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Söz konusu hesabın düzeltme öncesi tutarları
işletmeden çekilmesi veya sermaye eklenmesi mümkün olup bu işlemler kar dağıtımı olarak değerlendirilmeyeceği ilgili Kanunlarda yer verilmiştir.
DEFTERE KAYIT TARİHİ
(7440 vb. kanunlarla gelen Stok bildirimleri ile oluşan hesaptı). Düzeltmeye tabi tutulacak ve düzeltilmiş bilançoda düzeltilmiş değeri ile yer alacaktır.
Kayda Alınan Emtia Karşılığı Enflasyon Düzeltmesi FARK HESABI
Alacağına
698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
526 PASİF DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI
7440 Sayılı Kanun ve daha öncesindeki yapılandırma kanunları uyarınca, işletmede bulunan ancak kayıtlarda bulunmayan Demirbaş, Makine ve Teçhizatların bildirimine ait oluştan “526-Demirbaş Makine ve Teçhizat Özel Karşılık Hesabı”, ilgili kanun düzenlemesinde belirtildiği üzere en geç yıl sonuna kadar (31.12.2023) amortisman hesabına nakledilmek suretiyle kapatılması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu bu hesabın düzeltme öncesi 31.12.2023 tarihli bilançoda yer almaması ve herhangi bir düzeltme veya aktarıma tabi tutulmaması gerekmektedir.
* * * *
54   KAR YEDEKLERİ        
540 PASİF YASAL YEDEKLER DEFTERE KAYIT TARİHİ Enflasyon Düzeltmesi FARK HESABI
Alacağına
698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
541 PASİF STATÜ YEDEKLERİ DEFTERE KAYIT TARİHİ Enflasyon Düzeltmesi FARK HESABI
Alacağına
698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
542 PASİF OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DEFTERE KAYIT TARİHİ Enflasyon Düzeltmesi FARK HESABI
Alacağına
698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
549 PASİF ÖZEL FONLAR        
  1 5520 sayılı Kanunun 5/1-e, j ve k bentleri gereğince oluşturulan fonlar DEFTERE KAYIT TARİHİ Enflasyon Düzeltmesi FARK HESABI
Alacağına
698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
  2 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesi ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında oluşturulan fon hesapları gibi fonlar DEFTERE KAYIT TARİHİ Enflasyon Düzeltmesi FARK HESABI
Alacağına
698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
  3 213 sayılı Kanunun 328 ve 329 uncu maddeleri kapsamında oluşturulan
sabit kıymet yenileme fonu ile aynı Kanunun 325/A maddesi kapsamında ayrılan
girişim sermayesi fonu 
Genel Tebliğde (Md.54/1 ikinci paragraf) sabit kıymet yenileme fonu gibi işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesapların kapatılması durumunda, bunlara ait enflasyon fark hesaplarının işletmeden
çekilmiş sayılmayacağı ve vergiye tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.
DEFTERE KAYIT TARİHİ Enflasyon Düzeltmesi FARK HESABI
Alacağına
698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
  4 193 sayılı Kanunun geçici 85, 90 ve 93 üncü maddeleri kapsamında (VARLIK BARIŞLARI) oluşturulan FON hesaplarından PARASAL
NİTELİĞİ OLMAYANLAR (altın, taşınmaz gibi parasal olmayan kıymetlerden kaynaklı olanlar bilançoda düzeltilmiş değeri ile dikkate alınacak)
DEFTERE KAYIT TARİHİ Enflasyon Düzeltmesi FARK HESABI
Alacağına
698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
  5 193 sayılı Kanunun geçici 85, 90 ve 93 üncü maddeleri kapsamında (VARLIK BARIŞLARI) oluşturulan FON hesaplarından
PARASAL NİTELİĞİ OLANLAR ( nakit, diğer
sp araçları olarak işletmeye giren tutarlar karşılığı açılan  özel fon hesaplar)
Altın, taşınmaz gibi parasal olmayan kıymetler dşındaki diğer parasal kıymetler için düzeltme olmayacak, bilançoda düzeltilmemiş hali ile yer alacaktır. Düzeltme katsayısı 1 olarak dikkate alanacaktır.
  6 5520 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında (VARLIK BARIŞLARI) oluşturulan fon hesaplarından; mezkûr Kanun hükümleri dâhilinde işletmeye konulan aktın,
taşınmaz  gibi parasal olmayan  kıymetlerden kaynaklı fon hesapları
DEFTERE KAYIT TARİHİ Enflasyon Düzeltmesi FARK HESABI
Alacağına
698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
  7 5520 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında (VARLIK BARIŞLARI) oluşturulan fon hesaplarından; mezkûr Kanun hükümleri dâhilinde işletmeye konulan nakit
varlıklar gibi parasal kıymetlerden kaynaklı fon hesapları
Parasal olan bu kıymetler için düzeltme olmayacak, bilançoda düzeltilmemiş hali ile yer alacaktır. Düzeltme katsayısı 1 olarak dikkate alınacaktır.
  08 * 213 sayılı Kanunun 280/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca oluşturulan fon hesabı;
* 193 Kanunun geçici 84 üncü maddesi 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında olan hibeler, gibi gelir/kurumlar vergisi kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmayan hibeler nedeniyle ilgili mevzuat dâhilinde oluşturulan fon hesapları,
Parasal olan bu kıymetler için düzeltme olmayacak, bilançoda düzeltilmemiş hali ile yer alacaktır. Düzeltme katsayısı 1 olarak dikkate alınacaktır.
57   GEÇMİŞ YILLAR KARLARI        
570 PASİF GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI Düzeltme yapılmayacaktır. Bu hesabın borcuna ve 698 hesabına alacağına kayıt yapılarak bu hesap
sıfırlanacaktır. Düzeltme sonrası bilançoda bu hesap bulunmayacaktır.
570-Geçmiş Yıllar Karları hesabının BORCUNA 698 HESABIN ALACAĞINA - GELİR ETKİSİ GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
58   GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI        
580 PASİF GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) Düzeltme yapılmayacaktır. Bu hesabın alacağına ve 698 hesabına borcuna kayıt yapılarak bu hesap sıfırlanacaktır. Düzeltme sonrası bilançoda bu hesap bulunmayacaktır. 580-Geçmiş Yıllar Zararları hesabının ALACAĞINA 698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
59   DÖNEM NET KARI (ZARARI)        
590 PASİF DÖNEM NET KARI Düzeltme yapılmayacaktır. Bu hesabın borcuna ve 698 hesabına alacağına kayıt yapılarak bu hesap
sıfırlanacaktır. Düzeltme sonrası bilançoda bu hesap bulunmayacaktır.
590-Geçmiş Yıllar Karları hesabının BORCUNA 698 HESABIN ALACAĞINA - GELİR ETKİSİ TÜM HESAP GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK
591 PASİF DÖNEM NET ZARARI (-)
31.12.2023 tarihli bilanço düzeltilmesi sırasında, 2023 yılına ait 591- Dönem Net Zararı hesabındaki tutar 698-Enflasyon Düzeltmesi Hesabı’na
aktarılmak suretiyle sıfırlanacaktır. Bu hesap için herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır.
Düzeltme yapılmayacaktır. Bu hesabın alacağına ve 698 hesabına borcuna kayıt yapılarak bu hesap sıfırlanacaktır. Düzeltme sonrası bilançoda bu hesap bulunmayacaktır. 591-Geçmiş Yıllar ZARARLARI
hesabının ALACAĞINA
698 HESABIN BORCUNA
-
GİDER ETKİSİ
TÜM HESAP GEÇMİŞ YIL KAR/ZARAR HESABINA AKTARILACAK

 

Yaşar ÇATALKAYA

Yeminli Mali Müşavir 

Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tabloyu PDF Formatı ile İndirmek İçin Tıklayınız