Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Yurt Dışından İthal Edilen Yazılım Programları Nedeniyle Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı PDF Yazdır e-Posta
10 Mart 2024

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : E-62030549-125[15-2021/588]-523588

Konu : Yurt dışından ithal edilen yazılım programları nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

İlgi : a) ... tarih ve................ sayılı özelge talep formu.

  1. b)............tarih ve.................. sayılı özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, yer sağlayıcısı olduğunuz veri merkezinde sunucu hizmeti verdiğiniz firmalar için web sitelerinin kontrol panelini yönetebilmeleri, panelde değişiklik ve düzenleme yapabilmeleri amacıyla yurt dışı firmalardan panel kullanım lisansı aldığınızı ve müşterilerinize kullandırdığınızı; firmaların paneller vasıtasıyla kendi web sitelerinin yönetimini, domain açıp kapama, database yönetimi, mail, mesaj, yorum ve yedekleme gibi işlemleri yapabildiklerini belirterek, panel kullanım lisansı kiraladığınız Amerika merkezli............................................................................................................... , Hollanda merkezli............................................................................................................ ve Kanada merkezli.............................................................................................. firmalarına yapılan ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler."

hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında dar mükellefiyete tâbi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup, maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde serbest meslek kazançlarından, ikinci fıkrasında ise ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerce % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi oranları 3/2/2009 tarihli ve 27130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 3/2/2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, diğer serbest meslek kazançlarında % 20, gayrimaddi hak bedeli ödemelerinde de %20 olarak belirlenmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz tarafından yurt dışındaki mukim firmalardan alınan programın piyasada bulunan bir program olması ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan ve/veya çoğaltmadan, nihai tüketicilere satılması veya aynı şekilde işletmede kullanılması halinde elde edilen kazanç, ticari kazanç niteliğinde olup, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Yurt dışındaki mukim firmalardan şirketinizde kullanılmak veya müşterilere satışını yapmak üzere daha önce piyasada bulunmayan programın özel olarak hazırlatılması halinde, yurtdışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç serbest meslek kazancı niteliği taşıdığından, %20 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

"Copyright" kapsamında alınan programın çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, gösterme vb. gibi haklarının veya uygulama lisansının satın alınması halinde, şirketiniz tarafından bir gayrimaddi hak elde edilecek olup, yurt dışındaki mukim firmaya yapılacak söz konusu gayrimaddi hak bedeli ödemelerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

Diğer taraftan, yurt dışındaki adı geçen firmaların mukimi oldukları ülkeler ile ülkemiz arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunması ve bu anlaşmada söz konusu ödemelere ilişkin bir hükmün bulunması durumunda, öncelikle bu hükmün dikkate alınacağı tabiidir.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Yönünden Değerlendirme

Türkiye-Hollanda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 1 Ocak 1989, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Anlaşması 1 Ocak 1998 ve Türkiye-Kanada Anlaşması 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmakta olup Anlaşmaların "Ticari Kazançlar" başlıklı 7 nci maddelerinin 1 inci fıkraları, “Gayrimaddi Hak Bedelleri” başlıklı 12 nci maddelerinin 1, 2 ve 3 üncü fıkraları ile Hollanda ve ABD Anlaşmalarının “Serbest Meslek Faaliyetleri” başlıklı 14 üncü maddelerinin 2 nci fıkraları ile Kanada Anlaşmasının “İşyeri” başlıklı 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) bendi ekte yer almaktadır.

Buna göre, Hollanda, ABD ve Kanada mukimi firmalardan aldığınız yazılım üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan ve/veya çoğaltmadan işletmenizde kullanmanız veya nihai tüketicilere satmanız halinde bu firmalar tarafından elde edilen kazancın ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve bu firmalar Türkiye'de yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça yalnızca ilgili ülkelerde vergilendirilmesi gerekmektedir. Ancak, söz konusu firmalar ilgili Anlaşmanın 5 inci maddesi kapsamında Türkiye'de yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa Türkiye'nin, bu işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere iç mevzuat hükümleri çerçevesinde vergi alma hakkı olacaktır.

Bununla birlikte, telif hakkı kapsamında bir yazılımın çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma veya gösterme gibi haklarının kullanımı karşılığında yapılan ödemelerin gayrimaddi hak bedeli olarak değerlendirilmesi ve ödemenin gayrisafi tutarının %10'unu aşmayan oranda Türkiye'de iç mevzuat hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Hollanda, ABD ve Kanada mukimi firmalara daha önce piyasada bulunmayan bir yazılımın özel olarak hazırlatılması veya daha önce üretilmiş, piyasada bulunan bir yazılımın üzerinde şirketinize yönelik özel değişiklikler yaptırılması halinde bu firmalar tarafından elde edilen kazanç serbest meslek kazancı niteliği taşıyacağından Hollanda ve ABD Anlaşmalarının 14 üncü, Kanada Anlaşmasının ise 7 nci maddesine göre, serbest meslek faaliyetlerinin tamamen Türkiye dışında icra edilmesi durumunda Türkiye'nin vergi alma hakkı bulunmamakta olup, faaliyetin Türkiye'de icra edilmesi durumunda ise Türkiye'nin vergi alma hakkının doğması için faaliyetin Türkiye'de bir işyeri vasıtasıyla veya herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günden fazla sürede icra edilmesi gerekmektedir.

Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda Anlaşma hükümlerinden yararlanmak isteyen Hollanda, ABD ve Kanada mukimi söz konusu şirketlerin bu ülkelerde tam mükellef olduklarını ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkelerde vergilendirildiklerini yetkili makamlarından alınacak bir belge (Mukimlik Belgesi) ile kanıtlamaları ve bu belgenin aslı ile noterce veya bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimizin uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İmza

Ek : Türkiye-Hollanda, ABD ve Kanada ÇVÖA'ların ilgili maddeleri

(*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.