Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Katma Değer Vergisi Kapsamında Her Bir İade Türü İtibarıyla Aranan Belgelere İlişkin Özet Tablo PDF Yazdır e-Posta
04 Mart 2024
 

KANUN MADDESİ

KONUSU

NAKDEN VE MAHSUBEN İADE TALEBİNDE ARANAN BELGELER

PROJE/SERTİFİKA/İSTİSNA BELGESİ

KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLMESİ

1

(11/1‐a)

Mal İhracı

‐Standart iade talep dilekçesi

‐Satış faturaları listesi

‐Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğuna dair ilgili gümrük idaresinin onayını da içeren antrepo beyannamesi)

‐ İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

‐Yüklenilen KDV listesi

‐İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu.

Yok

Mal ihracına ilişkin beyan, ilgili dönem KDV beyannamesinin “İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

2

(11/1‐a)

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal

İhracında İhracat Bedeline Göre İade

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)

‐İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)

‐ Satış faturaları listesi

‐Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğuna dair ilgili gümrük idaresinin onayını da içeren antrepo beyannamesi)

‐İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi                                                ‐İhracatın beyan edildiği dönemden önceki son yirmi dört döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (Aynı dönemleri kapsayan indirilecek KDV listesinin bir defa verilmesi yeterlidir. Önceki dönemlerin herhangi birisinde ödenecek KDV beyan edilmesi durumunda, ödenecek KDV beyan edilen dönemden sonraki dönemlere ilişkin indirilecek KDV listesi verilmesi yeterlidir.)                                                                               ‐İadesi

Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

İmalatçı Belgesi

Beyan, ilgili dönem beyannamesinin “İstisnalar‐ Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 338 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

3

(11/1‐a)

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)

‐Standart iade talep dilekçesi

‐Onaylı özel faturanın aslı veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste

‐İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

‐Yüklenilen KDV listesi

‐İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılacak Satışlara Ait KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi" (İstisna İzin Belgesi) Satıcı alır. Satılan malların bedelleri toplamının 2.000 TL’nin üzerinde olması gerekir.

Beyan, ilgili dönem beyannamesinin “İstisnalar‐ Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 322 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

 

4

(11/1a)

Hizmet İhracı

‐Standart iade talep dilekçesi

‐Hizmet faturası veya listesi

‐Ödeme belgesi (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.)

‐Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

‐Yüklenilen KDV listesi

‐İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Yok

Beyan, yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin tamamlandığı/ifa edildiği dönem beyannamesinin “İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 302 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

5

(11/1-a)

Roaming Hizmetleri

‐Standart iade talep dilekçesi

‐Yabancı ülkede roaming hizmetlerine ilişkin istisna uygulandığına ilişkin yazı

‐Roaming hizmeti faturaları veya listesi

‐Roaming hizmetinin beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

‐Yüklenilen KDV listesi

‐İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Yok

Beyan, beyannamenin “İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 303 kod numaralı satırı kullanılarak yapılır.

6

(11/1‐a)

Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler

‐Standart iade talep dilekçesi

‐Fason hizmet faturaları veya listesi

‐Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge aslı veya örneği

‐Fason hizmetin verildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

‐Yüklenilen KDV listesi

‐İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Yok

Beyan, ilgili dönem beyannamesinin “İstisnalar‐ Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 316 kod numaralı satır kullanılmak suretiyle yapılır.

7

(11/1‐b)

Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere                     KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)

‐Standart iade talep dilekçesi

‐Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı ya da onaylı örneği (iadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin onaylı örnekleri)

‐İadenin talep edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamındaki satışlar, vergi dairesinden "İzin Belgesi" almış, gerçek usulde KDV mükellefleri tarafından yapılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından iadeye

aracılık konusunda yetkilendirilmiş firmalarla sözleşme imzalayan gerçek usulde KDV mükellefleri de bu kapsamda satış yapabilir.

Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile satış yapmaya imkân sağlayan “İstisna İzin Belgesi” alan mükelleflerin bu kapsamda işlem yapabilmeleri için ayrıca “İzin Belgesi” almalarına gerek yoktur.

Teslimin yapıldığı dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığında “Diğer İşlemler” tablosunda 501 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın, "Matrah" sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim bedellerinin KDV hariç toplamı, "Vergi" sütununa ise bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplamı yazılır.

 

8

(11/1‐b)

Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

‐KDVGU Tebliğinin ekinde yer alan (EK:5) iade talep formu,

‐İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı “vekaletname” belgesi,

‐Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi,

‐Kendi ülkelerinde vergi mükellefiyetini gösteren “vergi mükellefiyeti” belgesi, (iadenin tekrarlanması durumunda bu belgenin yeniden ibrazına gerek yoktur.)

‐Yapılan harcamalara ilişkin olarak 213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenmiş fatura veya serbest meslek makbuzunun asılları veya noter onaylı suretleri.

Taşımacılık faaliyetinde bulunan yabancılar, bu belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadır:

‐Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak TIR karnesinin Türkiye’ye giriş çıkış tarihlerini gösteren dip koçanının, transit beyannamesinin veya Transit Refakat Belgesinin onaylı örneği,

‐Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi/firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri.

Yok

Yok

9

(11/1‐b)

Yabancı    Sinema                     Yapımcılarına Tanınan İstisna

İade talepleri üst limit aranmaksızın münhasıran YMM raporu ile yerine getirilir. Bu raporda; öncelikle yabancı sinema yapımcıları tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmeli k çerçevesinde yapılan başvuru kapsamında, bu Bakanlığa verilen bütün bilgiler ile alınan bütün izinlere, işlemlerin safhalarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak yer verilir.

Rapora KDV iadesine konu mal ve hizmet alımları ile ithalata ilişkin fatura ve benzeri belgeler ve gümrük makbuzlarının dökümünü gösteren bir liste eklenir. Bu hizmetlerin tedarikçi firmalar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, bu rapora söz konusu firmalar tarafından bu kapsamda satın alınan mal ve hizmetler ile ithalata ilişkin belgelerin listesi de eklenir.

Yok

Yok

10

(11/1‐c)

İhraç Kaydıyla Teslimlerde TecilTerkin Uygulaması

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)

‐İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.).

‐İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi

‐Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem formu veya özel fatura örneği)

‐ Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı, (Bu yazıda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, belgeyi talep eden imalatçının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.)

‐İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda, “İstisna İzin Belgesi” alan mükelleflere imalatçılar tarafından yapılacak ihraç kaydıyla teslimlerde, 3065 sayılı Kanunun (11/1‐c) maddesi kapsamında işlem yapılabilir.

İstisna izin belgeli satıcılara ihraç kaydıyla teslimde bulunanların tecil edilen vergilerinin terkin işlemleri için, gümrükte tasdik edilen özel fatura nüshası ibraz edilir.

Teslimin yapıldığı dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinde şu kayıtlar yer alır. “Matrah” kulakçığına yapılan kayıt sonucu “Ödenecek KDV” çıkmaması halinde, ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” satırında yer alır.

 

11

(11/1‐c)

Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde TecilTerkin Uygulaması

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi

‐Gümrük beyannamesi veya listesi

‐DİİB onaylı örneği

‐3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi uygulamasında aranan, satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan özel amaçlı YMM raporu

‐İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi

Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) Ekonomi Bakanlığı tarafından verilir.

İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” tablosunda yapılacak beyan, tablonun “İşlem Türü” listesinden “702” kod numaralı satırı seçilmek suretiyle yapılır.

12

(13/a)

Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde istisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği

İstisna Belgesi var. Alıcılar alır.

KDV beyannamesinin "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 304 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu satışların KDV hariç bedeli, iade talep edilecek ise "Yüklenilen KDV" sütununa bu satışlar dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı yazılır.

13

(13/a)

Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde istisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Proje var. İstisna Belgesi var. Alıcılar alır.

KDV beyannamesinin "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 304 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu satışların KDV hariç bedeli, iade talep edilecek ise "Yüklenilen KDV" sütununa bu satışlar dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı yazılır.

14

(13/a)

Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Proje var. İstisna Belgesi var. Alıcılar alır

KDV beyannamesinin "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 304 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu satışların KDV hariç bedeli, iade talep edilecek ise "Yüklenilen KDV" sütununa bu satışlar dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı yazılır.

15

(13/a)

Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenlerde İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği (İlk iade talebi sırasında bir defa verilecektir. Sözleşme kapsamında değişiklik olması halinde yeniden verileceği tabiidir.)

‐İstisnaya konu edilmiş harcamalara ilişkin alış belgelerinin listesi

‐Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Proje var. İstisna Belgesi var. Alıcılar alır

KDV beyannamesinin "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 304 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu satışların KDV hariç bedeli, iade talep edilecek ise "Yüklenilen KDV" sütununa bu satışlar dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı yazılır.

 

16

(13/a)

Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen imal ve İnşa Edenlerde İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Proje var. İstisna Belgesi var. Alıcılar alır

KDV beyannamesinin "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 304 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu satışların KDV hariç bedeli, iade talep edilecek ise "Yüklenilen KDV" sütununa bu satışlar dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı yazılır.

17

(13/a)

Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların imal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Teslim ve Hizmetlerde istisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Proje var. İstisna Belgesi var. Alıcılar alır

KDV beyannamesinin "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 304 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu satışların KDV hariç bedeli, iade talep edilecek ise "Yüklenilen KDV" sütununa bu satışlar dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı yazılır.

18

(13/b)

Liman    ve    Hava               Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

Yok

Hizmetin ifa edildiği döneme ait KDV beyannamesinde, "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 305 kod numaralı “Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir.

19

(13/c)

Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan istisna belgesi ile onaylı listenin örneği/Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Verilen “KDV İstisna Belgesi" var. Alıcılar alır. Vergi dairesi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan belge üzerine şartları taşıyanlara, elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir (KDVGU Tebliği EK:7D/7E).

İstisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 306 kod numaralı “Petrol aramaları, petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir.

 

20

(13/c)

Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme          ve                      Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Vergi dairesi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan belge üzerine şartları taşıyanlara, elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir (KDVGU Tebliği EK: 8B).

İstisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 307 kod numaralı“ Made arama, altın, gümüş veya platin madenleri için işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir.

21

(13/d)

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐İstisna bildirim formu

‐Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir istisna belgesinin onaylı örneği

‐Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği

Alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine‐teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair istisna belgesi (KDVGUT EK: 9A) alarak, bu belgenin örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler.

İstisna kapsamına giren işlemler, KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda

308 kod numaralı “Teşvikli yatırım mallarının teslimi” satırı aracılığıyla beyan edilir.

22

(13/e)

Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Mükellef/genel bütçe kapsamındaki idare tarafından, bu iş için bir proje hazırlanır ve ilgili birime veya makama onaylatılır. Söz konusu proje kapsamında olup istisna kapsamında alınacak mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellef mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra bağlı olduğu/bulunduğu vergi dairesinden istisna belgesi alır.

İstisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 309 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir.

 

23

(13/f)

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

Ulusal güvenlik kuruluşlarına KDVK 13/f kapsamında doğrudan yapılan teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranmaktadır:

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan belgenin onaylı örneği (EK: 11A)

Ulusal güvenlik kuruluşlarına teslimde bulunan yüklenici firmalara yapılan teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde ise aşağıdaki belgeler aranmaktadır:

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki listenin onaylı örneği (EK: 11C, EK: 11B)

‐Örneği KDVGU Tebliği ekinde yer alan “3065 sayılı KDV Kanununun (13/f) Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste” (EK: 11D) KDV Beyannamesi ekinde verilmiş olmalıdır

Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan belgenin onaylı örneği (EK: 11A) Ulusal güvenlik kuruluşlarına KDVK 13/f kapsamında doğrudan yapılan teslim ve hizmetlerde;

'Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki listenin onaylı örneği (EK: 11C, EK: 11B) Ulusal güvenlik kuruluşlarına teslimde bulunan yüklenici firmalara yapılan teslim ve hizmetlerde

İstisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 310 kod numaralı “Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir.

24

(13/g)

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

Yok

İstisna kapsamında KDV hesaplanmayan işlemler, teslimin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda

319 kod numaralı “Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilir.

25

(13/ğ)

Ürün    Senetlerinin              İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi

‐Standart iade talep dilekçesi

‐Ürünü temsil eden ürün senedinin bir örneği ile bu işlemin “ilk teslim” olduğunu tevsik etmek üzere ihtisas/ticaret borsalarından alınacak yazı

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

"İlk teslim” olduğunu tevsik etmek üzere ihtisas / ticaret borsalarından alınacak yazı

Yok

 

26

(13/h)

Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi.

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi.

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi.

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu.

‐Satış faturaları listesi.

‐Vergi dairesinden alınacak istisna belgesi ve eki listenin örneği.

Mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanacağına ilişkin istisna belgesi (KDVGUT EK:22) Türkiye Kızılay Derneğine verilir.

İstisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 324 kod numaralı satırında beyan edilir.

27

(13/ı)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübreler ve Gübre Üreticilerine Bu Ürünlerin İçeriğinde Bulunan Ham Maddelerin Teslimi İle Yem Teslimlerinde İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐Satış faturaları listesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

‐Yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen tescil belgesinin örneği (yalnızca gübre teslimlerine ilişkin iade taleplerinde)

‐Kapasite raporu (yalnızca gübre üreticilerinin iade taleplerinde)

‐Gübre üreticilerine verilen istisna belgesi ve eki liste (KDVGUT EK:23B) (yalnızca gübre üreticilerine hammadde teslim edenlerin iade taleplerinde)

Koşulları  sağlayan                            üreticilere, hammadde alımı veya ithalinde istisna uygulanabileceğine ilişkin vergi dairesi tarafından istisna belgesi (KDVGUT EK: 23B) verilir.

İstisna kapsamındaki teslimlerin beyanı ilgili dönem KDV beyannamesinin "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığında "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda; ‐ Yem teslimleri için 325, ‐ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübre teslimleri için 326, ‐ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübrelerin içeriğinde bulunan hammaddelerin gübre üreticilerine teslimleri için ise 327 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

28

(13/i)

Konut  veya  İş Yeri  Teslimlerinde

İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Satıcıların teslimden önce temin etmeleri gereken KDVGU Tebliğinin (II/B‐12.1.3) bölümünde sayılan belgeler

‐Dövizin tamamının Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden banka dekontları veya gümrük idaresinden alınan belgeler ile satıcıya ödendiğini tevsik eden banka dekontları

‐Satışa ilişkin tapu kayıt örneği

Yok

İstisna kapsamında yapılan satışlar, konut veya iş yeri tesliminin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda; 328 kod numaralı “Konut veya İş Yeri Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilir.

29

(13/j)

Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna

‐ Standart iade talep dilekçesi

‐ İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐ İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐ İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐ Satış faturaları listesi

‐ Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Proje var. Mükellef mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra KDV yönünden bağlı olduğu/ bulunduğu vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunur. Vergi dairesi KDVGU Tebliği (EK:26)’da yer alan belgeyi düzenleyerek mükellefe verir.

İstisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda, 330 kod numaralı “Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin Teslim ve Hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir.

 

30

(13/k)

Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna

Bağış yapacaklara istisna kapsamında satış yapanların iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

‐ Standart iade talep dilekçesi

‐ İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi                                                                         ‐ İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐ İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐ Satış faturaları listesi

‐ İstisna belgesinin örneği ile proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

KDV ödeyerek mal ve hizmet alan bağışçıların iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

‐ Standart iade talep dilekçesi

‐ İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (KDV mükellefiyeti bulunmayanlardan aranmaz.)

‐ Proje kapsamında yapılan harcamaya ait olduğu ilgili idare veya kuruluş tarafından onaylanan yüklenilen KDV listesi

‐ Proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Genel olarak : Bağış protokolü, uygulama projesi, inşaat ruhsatı, Vergi Dairesinden KDVGUT (EK:29) istisna belgesi

KDV Ödenerek Yapılan Alımlarda Uygulama İstisna kapsamındaki mal ve hizmetlerin KDV ödenerek satın alınması da mümkün olup bu şekilde yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödenen KDV, bağış yapacaklara iade edilir. Ancak bu durumda KDVGU Tebliğinin (II/B‐15.2.1.) bölümüne göre KDV ödemeksizin mal ve hizmet almak suretiyle istisnadan yararlanılması mümkün değildir. İstisna belgesi eki liste, bağış yapacaklara bir yazı ekinde verilir ve bunlar

için istisna belgesi (KDVGUT EK: 29) düzenlenmez.

Bağış Yapacaklara İstisna Kapsamında Satış Yapanların Beyanı

Bu istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 333 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir.

KDV Ödeyerek Mal ve Hizmet Alan Bağışçıların Beyanı

KDV ödeyerek proje kapsamında mal ve hizmet alan KDV mükellefleri tarafından bu tutarlar, KDV beyannamesinin “İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 444 kod numaralı satırında beyan edilir.

31

(13/l)

Yabancılara       Verilen                              Sağlık Hizmetlerinde İstisna

‐ Standart iade talep dilekçesi

‐ İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐ İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐ İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐ Satış faturaları listesi

‐ Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilerin uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaportun veya çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartın fotokopisi.

İstisna kapsamında hizmet sunan sağlık kurum ve kuruluşları, alıcının istisna kapsamında olduğunun tevsikine ilişkin olarak uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaport üzerinden Türkiye’ye son giriş tarihinin altı aydan fazla olmadığını kontrol etmek ve pasaportun fotokopisini (çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartın fotokopisini) hizmet sunulmadan önce alıcıdan almak zorundadırlar.

İstisna kapsamında yapılan hizmetler, hizmetin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 334 kod numaralı “Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna” satırı aracılığıyla beyan edilir.

32

(13/m)

ArGe, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina

ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

‐ Standart iade talep dilekçesi

‐ İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐ İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐ İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐ Satış faturaları listesi

‐ Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak istisna uygulanarak alınacak makina ve teçhizat listesinin örneği

KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine istisna belgesi için başvuruda bulunulur. İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi KDVGUT (EK:27) verilir.

İstisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslimler, KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 331 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir.

 

33

(13/n)

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna

‐ Standart iade talep dilekçesi

‐ İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐ İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐ İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐ Satış faturaları listesi

Yok

İstisna kapsamında yapılan teslimler, teslimin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 335 kod numaralı “Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilir.

34

(14/1)

Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (Bu belge, belgede değişiklik olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir.)

‐Taşımacılık işinin mahiyetine göre aşağıda sayılan belgelerden biri;

a)Kara Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / TIR Karnesi / Form 302 Belgesi / Kara Manifestosu / Yük Senedi (CMR) / Geçiş Belgesi (Dozvola) /Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).

b)Deniz ve Havayolu Taşımacılığında; Deniz veya Hava Manifestosu / Deniz veya Hava Konşimentosu / Transit Beyannamesi / Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).

c)             Demiryolu Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Anlaşması kapsamında demiryolu ile yapılan eşya taşımasında kullanılan belge(CIV Belgesi) / Topluluk transit rejiminin uygulanabildiği yerlerde, bu rejim altındaki demiryolu ile yapılan taşıma işlemlerinde beyanname yerine kullanılan belge (CIM Belgesi) / Remiz Bülteni / Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).

ç) Yukarıda sayılan taşımacılığın tevsikine ilişkin belgeler haricinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 61 ve 118 inci maddeleri kapsamındaki diğer belgelerin aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örneklerinin ibrazı da mümkündür.

d)Organizatörlerde, taşımayı fiilen yapanlara ait fatura bilgilerini içeren liste ile bunlardan temin edilen taşımacılığı tevsik eden yukarıdaki belgelere ilişkin bilgileri içeren liste kabul edilir.

İlgili mevzuat gereğince yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge

İstisna kapsamındaki taşımacılık işleri, hizmetin tamamlandığı döneme (yurt dışına yapılan veya transit taşımalarda en erken gümrük bölgesinden çıkıldığı döneme) ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 311 kod numaralı “Uluslararası taşımacılık” satırı aracılığıyla beyan edilir.

 

35

(14/3)

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐İstisna kapsamında teslim edilen malların alış faturaları listesi

‐Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ekindeki "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu" nun bir örneği

Yok

İstisna kapsamındaki teslimler, KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 315 kod numaralı “İhraç konusu eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve yarı römorklara yapılan motorin teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilir.

36

(15/1‐a)

Diplomatik                           Temsilcilik                              ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin örneği

‐Takrir yöntemi kapsamındaki işlemlerde Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği.

Temsilcilikler ve konsolosluklara, Dışişleri Bakanlığınca istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren bir belge verilir.

Diplomatik istisna kapsamındaki işlemler, işlemin tamamlandığı döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda

312 kod numaralı “Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir

37

(15/1‐b)

Uluslararası                    Kuruluşlara                        Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin örneği

‐Takrir yöntemi kapsamındaki işlemlerde Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği.

Kapsamdaki                          kuruluşlara                          resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve hizmetlerin KDV’den istisna olarak temin edilmesini sağlamak amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığınca istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren "KDV/ÖİV Diplomatik İstisna Belgesi" verilir.

İstisna kapsamında KDV hesaplanmayan işlemler, işlemin tamamlandığı döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda

313 kod numaralı “Uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir.

38

(17/4‐s)

Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

Yok

İstisna kapsamında KDV hesaplanmayan işlemler, teslimin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda

317 kod numaralı “Engellilerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarına ilişkin araç‐ gereç ve bilgisayar programları” satırı aracılığıyla beyan edilir.

 

39

29

İndirimli oran

Aylık ‐Standart iade talep dilekçesi

‐Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve benzeri belgeler ile aynı dönemde yapılan indirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi.

‐Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibarıyla hazırlanacak tablo.

‐Cari yıl içerisinde bir iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra yapılacak iade taleplerinde, iade hakkı doğuran işlemin ait olduğu dönemden iadenin talep edildiği döneme kadar aradaki dönemlere ilişkin olarak indirilecek KDV listesi, indirimli orana tabi işlemlere ait satış faturaları veya bu faturaların dökümünü gösteren liste ile yüklenilen KDV listesi ve tablosu.

Yıllık ‐Standart iade talep dilekçesi

‐İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yılda söz konusu işlemlere ait alış ve satış faturaları ve benzeri belgelerin listesi

‐Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo

‐Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo (Bu tabloda yılı içinde mahsubu gerçekleşen tutarların toplamı da tek satırda gösterilecektir.)

‐İadenin talep edildiği izleyen yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibarıyla devreden KDV tutarlarını gösteren tablo

Yok

Yılı içindeki iade taleplerinde “İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığındaki "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 406 kodlu satır seçilecek, satırın "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütunu ile "İadeye Konu Olan KDV" sütununa KDVGU Tebliğinin (III/B‐3.1.1.) bölümüne göre belirlenen iade tutarı yazılır.

Yılı içinde iade edilemeyen vergiler için izleyen yılda yapılacak iade taleplerinde, “İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığındaki "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 439 kodlu satır seçilecek ve bu satırın "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütununa önceki yıldaki toplam işlem bedeli, "İadeye Konu Olan KDV" sütununa KDVGU Tebliğinin (III/B‐ 3.1.2.) bölümündeki açıklamalara göre belirlenen iade tutarı yazılır.

40

Geçici 26

Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi/Kartı örneği

‐İstisnadan yararlanan kuruluşlar tarafından onaylanan mal ve hizmet listesi

Dışişleri Bakanlığınca istisnadan yararlanabilecek kuruluşlar adına düzenlenecek "İstisna Belgesi/Kartı" kullanılır.

İstisna kapsamındaki kuruluşlara KDV hesaplanmadan yapılan teslim ve hizmetler satıcılar tarafından KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda, 321 kod numaralı satırında beyan edilir.

41

Geçici 29

3996 Sayılı Kanuna Göre Yap‐İşletDevret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Vergi Dairesi Başkanlığından veya Defterdarlıktan alınan istisna belgesi kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Projeyi ihale eden ilgili idarenin olumlu yazısına istinaden durum mükellefin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bildirilir, ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık KDVGUT (EK:13)’te yer alan belgeyi düzenleyerek mükellefe verir.

Projeyi üstlenen firmalara mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan mükelleflerce, istisna kapsamında yapmış oldukları teslim ve hizmetler ait oldukları dönemler itibarıyla KDV beyannamesinin "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının "Tam İstisna Kapsamındaki İşlemler" tablosunun 318 kod numaralı "3996 sayılı Kanuna göre Yap‐İşlet‐ Devret veya 3359 sayılı Kanuna göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler" satırında beyan edilir.

 

42

Geçici 30

Büyük Yatırımlara İlişkin İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği

‐Yatırımın asgari sabit yatırım tutarını sağladığını tevsik eden belgenin onaylı örneği (Yatırım tamamlanıncaya kadar, değişiklik olmaması kaydıyla, bir defa verilir.)

‐İade uygulaması kapsamındaki harcamalara ait fatura ve benzeri belgelerin listesi

Bu istisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde düzenlenmiştir. İstisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır. Dolayısıyla yatırımı yapana teslim veya hizmet yapanların KDV istisnası uygulamaları mümkün değildir.

İade talep tutarı, en erken izleyen yılın Ocak dönemine en geç izleyen yılın Kasım dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek talep edilebilir. İadesi talep edilecek tutar, talebin yapılacağı döneme ait KDV beyannamesinin "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunun 440 kod numaralı "Yatırım Teşvik Belgesinde Asgari Belirlenen Tutarda Sabit Yatırım Öngörülen Yatırımlar” satırında beyan edilir.

43

6111‐geç.16

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca İstanbul Proje Koordinasyon Birimine verilen, istisnadan yararlanılabileceğine dair Belgenin onaylı örneği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimine, İSMEP kapsamında yapacağı alımlarla ilgili olarak KDVGU Tebliğindeki açıklamalar dikkate alınarak istisnadan yararlanabileceğine ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca bir istisna belgesi (KDVGUT EK:14) verilir. Alınan bu belgenin aslı ya da noter veya YMM onaylı örneği İstanbul Proje Koordinasyon Birimince gümrük idaresine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz edilerek istisna uygulanması talep edilir.

İstisna kapsamında KDV hesaplanmayan işlemler, teslimin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 320 kod numaralı “İSMEP Kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine Yapılacak Teslim ve Hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir.

44

Geçici 34

Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde KDV'den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin   İnşa                                    ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐Satış faturaları listesi

‐Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan istisna belgesi ile onaylı listenin örneği/Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, transit petrol boru hattı projesinin bu istisna kapsamında olduğuna ilişkin bir belge verir. Bu istisnadan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen belge sahipleri yararlanabilir. Vergi dairesi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan belge üzerine şartları taşıyanlara, istisna belgesi verilir.

İstisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 306 kod numaralı “Petrol aramaları, petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir.

 

45

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Geçici 37

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

‐ Standart iade talep dilekçesi

‐ iade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐ iade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐ Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi

İadesi talep edilecek tutar, talebin yapılacağı döneme ait KDV beyannamesinin "İstisnalar‐ Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunun

442 kod numaralı "İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri" satırında beyan edilir.

Geçici 37

7/A. İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

‐ Standart iade talep dilekçesi

‐ İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐ İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐ İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐ Satış faturaları listesi

‐ Yatırım teşvik belgesinin örneği

‐ Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği.

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi

İadesi talep edilecek tutar, talebin yapılacağı döneme ait KDV beyannamesinin "İstisnalar‐ Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunun

339 kod numaralı “İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir.

Geçici 38

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna

‐ Standart iade talep dilekçesi.

‐ İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi.

‐ İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi.

‐ İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu.

‐ Satış faturaları listesi.

‐ İstisna belgesi ve eki listenin örneği.

FATİH projesine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığına istisna kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler için Milli Eğitim Bakanlığınca KDVGU Tebliği eki (EK:25) istisna belgesi düzenlenerek satıcılara verilir. Satıcılar bu belgeye istinaden Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak FATİH projesi kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV hesaplamaz. Bu kapsamdaki malların ithalinde istisna belgesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gümrük müdürlüğüne hitaben düzenlenir.

İstisna kapsamında satıcılar tarafından KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 329 kod numaralı satırında beyan edilir.

 

48

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Geçici 39

İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

‐Standart iade talep dilekçesi

‐ İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐ İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐ İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐ Satış faturaları listesi

‐ Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak istisna uygulanarak alınacak makina ve teçhizat listesinin örneği

KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine başvurulur. Bu başvuruyla birlikte istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilir. İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi (KDVGUT EK:28) verilir.

İstisna   kapsamında KDV              hesaplanmayan teslimler, KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 332 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir.

Geçici 40

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakası Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

‐ Standart iade talep dilekçesi

‐ İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐ İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐ İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

‐ Satış faturaları listesi

‐ Türkiye Futbol Federasyonundan alınan yazı örneği

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, istisna kapsamında mal ve hizmet almak isteyen UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara 3065 sayılı Kanunun geçici 40 ıncı maddesi kapsamında olduklarına yönelik bir yazı verilir. Bu yazı satıcılara ibraz edilerek istisna uygulanması sağlanır.

İstisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV beyannamesinde yer alan “İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda,

336 kod numaralı “UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir.

Geçici 42

Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetlerinde İstisna

‐ Standart iade talep dilekçesi

‐ İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

‐ İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

‐ İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu ‐ Satış faturaları listesi

‐ Yatırım teşvik belgesinin örneği

‐ İstisna belgesinin örneği.

Yatırım Teşvik Belgesi

İstisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV beyannamesinde yer alan “İstisnalar‐Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda,

340 kod numaralı “Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetleri” satırı aracılığıyla beyan edilir.

Katma Değer Vergisi Kapsamında Her Bir İade Türü İtibarıyla Aranan Belgelere İlişkin Özet Tabloyu PDF olarak İndirmek İçin  Tıklayınız

 

Hazırlayan, ADEM ERDEM