Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Araç Takip Sistemi Yazılım Hizmetinde KDV Tevkifatı PDF Yazdır e-Posta
29 Mart 2023

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

 
   

Sayı

:

E-84974990-130[KDV2/İ/9-2022/225]-141698

29.03.2023

Konu

:

Araç takip sistemi yazılım hizmetinde KDV tevkifatı.

 
         

İlgi

:

… evrak kayıt tarih ve … sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin 5018 sayılı Kanuna ekli I Sayılı cetvelde yer alan … Başkanlığı ile yapılan Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi Kurulması, Bakım Onarım, Güncelleme ve Kullanım Hizmet Sözleşmesine istinaden araç takip ve filo yönetim sisteminin kurulması, bakım ve onarımı ile sistem yazılımını güncelleme hizmeti verdiğiniz belirtilerek, Şirketiniz tarafından düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa hangi oranda uygulanacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiş olup,

Tebliğin;

-"Diğer Hizmetler" başlıklı (I/C- 2.1.3.2.13) bölümünde;

"KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından ifa edilen araç takip ve filo yönetim sisteminin kurulması ve sistem yazılımının güncellenmesi hizmetleri ile aynı sözleşme kapsamında ayrı bir ücret alınmaksızın yerine getirilen bakım ve onarım hizmetlerinde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü uyarınca (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.