Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Şirketin Belirlenmiş Alıcılara Dahil Olma Tarihi, Alınan Gözetim Hizmetinin Tevkifata Dahil Olup Olmadığı Ve Ambalaj Malzemesi Alımında KDV Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı PDF Yazdır e-Posta
09 Mart 2023

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Müdürlüğü

 
   

Sayı

:

E-84974990-130[KDV.2/İ/9-2022/149]-115311

09.03.2023

Konu

:

Şirketin belirlenmiş alıcılara dahil olma tarihi, alınan gözetim hizmetinin tevkifata dahil olup olmadığı ve ambalaj malzemesi alımında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 
         

İlgi

:

… tarihli Özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda Şirketinizin;

- Bakliyat, kuru gıda ve hazır gıda imalatı yaparak söz konusu ürünlerin yurt içi ve yurt dışına teslimini gerçekleştirdiği,

- Borsa İstanbul A.Ş.de işlem görmesini teminen, halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve satış duyurusunun … tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandığı, … tarihlerinde talep toplanmaya başladığı ve … tarihi itibari ile de Borsa İstanbul A.Ş.de işlem görmeye başladığı belirtilerek, Şirketinizin belirlenmiş alıcılara dahil olma tarihinin ne olacağı,

-Antrepo, ithalat ve ihracat kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak gözetim hizmeti aldığı, söz konusu gözetim hizmetinin, mal alımı veya satımı sonrasında ürünlerin ağırlık kontrolü, sözleşme kalitesine uygun olup olmadığı, malın tahliye sırasında analizi için numunelendirme vb. işlemlerinin yapıldığı süreci kapsadığı belirtilerek, alınan gözetim hizmeti için katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı,

-Söz konusu ürünlerin paketlenmesinde kullanılan marka, logo ve ürün bilgilerinin basılı olduğu ambalaj malzemesi (hazır gıda ambalajları, plastik ambalaj, lamine edilmiş çuval, karton kutu, koli vb.) temin ettiği belirtilerek, bahse konu ambalaj malzemesi alımlarında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı

hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve (I/C-2.1.3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

Söz konusu Tebliğin;

-"Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar" başlıklı (I/C-2.1.3.1.) bölümünde;

"...

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmektedir.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

...

- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.'nde işlem gören şirketler,",

-"Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.2.) bölümünde;

" 2.1.3.2.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.2.2.2. Kapsam

Bu bölüm kapsamına;

- Piyasa etüt-araştırma,

- Ekspertiz,

- Plan-proje,

- Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir.

...

Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları da tevkifata tabidir.

Ancak, yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri hizmetler danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmez.",

- "Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.12.) bölümünde;

"2.1.3.2.12.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.2.12.2. Kapsam

Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir.

Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat uygulamasına engel değildir.

Ayrıca, söz konusu işlemler hizmet niteliğinde olduğundan, baskısı yapılmış ve piyasada satışa sunulmuş hazır haldeki ürünlerin doğrudan alımında tevkifat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, hizmetin veya faaliyetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri malların alımı bu bölüm kapsamında değerlendirilmeyecektir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

60 No.lu KDV Sirkülerinin "2.2.2.12. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri" başlıklı bölümünde;

"...

Bir işlemin teslim veya hizmet mahiyetinde olup olmadığı, işlem bedelinin içerisindeki hizmet ve teslimin ağırlığına göre tespit edilecektir. Dolayısıyla, 1 Kr değeri olan bir plastik kağıtın, üzerine marka, içerik, kullanım tarihi, renk, logo gibi bilgiler basılmak suretiyle değeri 5Kr'a çıkıyorsa, bu işlemin hizmet niteliğinde olduğu kabul edilecektir. Benzer şekilde, koli olarak 10Kr'a satılan bir karton kutunun üzerine firma adı veya logosu basılmak suretiyle tesliminde fiyatı değişmiyor veya hizmet teslimin tali unsuru olacak şekilde cüzi oranda artıyorsa, bu işlemin teslim niteliğinde olduğu kabul edilecektir.

Bu kapsamdaki tevkifat uygulamasına ilişkin aşağıdaki örnekler verilebilir:

-Payları İMKB'de işlem gören bisküvi firması tarafından üretilen "kek" için kullanılan ve firmanın marka ve logosunun basılı olduğu ambalaj malzemesi temini, hizmet mahiyeti açık olduğundan baskı basım hizmeti kapsamında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. Ancak, bu "kek" lerin taşınması amacıyla alınan ve üzerinde firmanın marka ve logosunu taşıyan koli, karton kutu gibi gereçlerin temini teslim mahiyetinde olduğundan KDV tevkifatına tabi olmayacaktır."

açıklamaları yer almaktadır.

Bu çerçevede, bir işlemin baskı ve basım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi tutulabilmesi, öncelikle bu işlemin hizmet niteliğinde olması şartına bağlıdır. Dolayısıyla üzerine çeşitli baskılar yapılan ürünlerin bu kapsamda KDV tevkifatına tabi olup olmadığı, baskılı ürünün teslim veya hizmet niteliği taşıyıp taşımadığına göre belirlenecektir.

Buna göre, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) bölümü kapsamında belirlenmiş alıcılara dahil olma tarihi olarak Şirketinizin Borsa İstanbul A.Ş.de işlem görmeye başladığı tarihin (…) esas alınması ve bu tarih itibariyle;

- Şirketinize ifa edilen gözetim hizmetine ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü kapsamında (9/10) oranında,

- Şirketiniz ürünlerinin paketlenmesinde kullanılan, üzerinde Şirketinizin marka, logo, ürün bilgilerinin yer aldığı ve ürünlerinizin içine konduğu ambalaj malzemelerine yönelik baskı basım hizmetlerinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında (7/10) oranında

KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Ancak, bu ürünlerin taşınması amacıyla alınan ve üzerinde firmanızın marka ve logosunu taşıyan koli, karton kutu gibi gereçlerin temini teslim mahiyetinde olduğundan bu teslimler KDV tevkifatına tabi olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.