Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Hurda Kağıt Atıklarının Alış Ve Satışında KDV Uygulaması PDF Yazdır e-Posta
12 Ocak 2023

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 
 

ACELE

Sayı

:

E-85620172-130-2175

12.01.2023

Konu

:

Hurda kağıt atıklarının alış ve satışında KDV uygulaması

 
         

İlgi

:

11.10.2022 tarihli ve 190066 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden;

- Gelir Vergisi mükellefi olduğunuzu belirterek, matbaa, tekstil ve ayakkabı imalat firmalarına ait hurda kağıt olarak tabir edilen (ikinci el koli, bobin kağıt, baskı bozuğu vs.) atık döküntü, deşe, fire gibi hurda malzemelerin alışında,

- Söz konusu malzemelerin tarafınızca tasniflenerek oto paspas kağıdı, ayakkabı pabuç kağıdı, tekstil ara büküm kartonu gibi ürünlerin elde edildiği ifade edilerek bu ürünlerin satışında,

- Oto paspas kağıdı, ayakkabı pabuç kağıdı, tekstil ara büküm kartonu gibi ürünleri elde ederken oluşan tasnif dışı hurda satışında

uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının tesliminin KDV den istisna olduğu,

- 18/1 inci maddesinde, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebileceği

hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Metal, Plastik, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarının Teslimi" başlıklı (II/F-4.7.2.) bölümünde,

"Hurda veya atık metal, plastik, kâğıt ve cam ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimlerinde KDV uygulanmaz.

İmalathane ya da fabrikalarda, imalat sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşların teslimi de bu kapsamda vergiden müstesnadır.

Ancak hurda metalden elde edilen külçelerin yurt içi teslimleri ve ithali istisna kapsamında değerlendirilmez."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Öte yandan, hurda kavramı; her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul madde olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak tespit edilmiştir.

İlgili BKK eki (II) sayılı listenin 13 üncü sırası uyarınca, "Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi"nde %8 oranında KDV uygulanmaktadır. Bu itibarla, kağıt ithal ve teslimlerinde indirimli KDV oranı uygulamasının kriteri, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 48 no.lu faslında tanımlanan 4801.00 veya 48.02 tarife pozisyonunda yer almasıdır.

Bu çerçevede, matbaa, tekstil ve ayakkabı imalat firmalarından hurda niteliğinde bulunması şartıyla kağıt (ikinci el koli, bobin kağıt, baskı bozuğu) alımlarınız ile bu ürünlerden ürettiğiniz kağıt ürünlerin imali sırasında ortaya çıkan tasnif dışı hurda kağıt teslimleri 3065 sayılı Kanunun 17/4-g maddesi uyarınca KDV'den istisna bulunmaktadır.

Ancak, üretmiş olduğunuz oto paspas kağıdı, ayakkabı pabuç kağıdı, tekstil ara büküm kartonu gibi ürünlerin TGTC'nin 48 inci faslına ait 4801.00 ve 48.02 tarife pozisyonlarında yer alması halinde bunların tesliminde, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 13 üncü sırası kapsamında %8 oranında, belirtilen tarife pozisyonlarında yer almaması durumunda ise genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.