Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2019 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları PDF Yazdır e-Posta
11 Ocak 2019

Kira geliri istisna tutarı

2019 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 5.400 lirası gelir vergisinden müstesna. 2018 yılı gelirleri için bu tutar 4.400 lira idi.

Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna.

İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, satın alma tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılan taşınmaz satışından elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi.

2018 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen kazançların 14.800 liralık kısmı gelir vergisinden istisna. Bu tutar 2018 yılında elde edilen kazançlar için 12.000 lira idi.

Bazı gelirler için beyan sınırları

2019 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2.200 lira.

Yurt içinde elde edilen alacak faizleri veya yurt dışında elde edilen faizler bu kapsamda.

Gelirin beyan sınırını geçmesi halinde, geçen kısmın değil gelirin tamamının 2020 yılında verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekiyor.

2018 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 1.800 lira idi.

Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları

Bağışlar ve miras kalan değerler nedeniyle hesaplanan veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları 2019 yılı için aşağıdaki gibi.

Eş ve çocuklardan her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL
Çocuk bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL
Bağışlarda 5.760 TL
Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL

Asgari geçim indirimi tutarları

Ücretliler için 2019 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları şöyle:

2019 Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Medeni Durum

Aylık (TL)

Medeni Durum

Aylık (TL)

Bekâr

191,88

   

Evli eşi çalışmayan ve  çocuksuz

230,26

Evli eşi çalışan ve çocuksuz

191,88

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

259,04

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

220,66

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

287,82

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

249,44

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

326,20

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

287,82

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

326,20

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

307,01

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu

326,20

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu

326,20

Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık asgari geçim indirimi tutarları, 2019 yılı için 326,20 lira ile sınırlıdır.

 

Engellilik indirimi tutarları

Çalışma gücünü belli ölçüde kaybeden ücretlilerle serbest meslek erbabı engellilik indiriminden yararlanabiliyor ve gelirlerinin bir kısmı bu çerçevede gelir vergisine tabi tutulmuyor. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan özürlü kişi varsa, ücretli ve serbest meslek erbabı, bu kişiler için de indirimden yararlanılabiliyor.

2019 yılında dikkate alınacak engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibi oldu:

  • Çalışma gücünün % 80’inin kaybedenler için 1.200 lira.
  • Çalışma gücünün % 60’ını kaybedeler için 650 lira.
  • Çalışma gücünün % 80’inin kaybedenler için 290 lira.

Vergiden müstesna harcırah tutarları

Çalışanlara verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna.

Devlet memurlarına verilen yurt içi gündelik tutarları Bütçe Kanunu’yla, yurt dışı gündelik tutarları ise Cumhurbaşkanı Kararıyla belirleniyor ve bu tutarlar özel sektörde çalışanlar için de vergiden müstesna harcırah tutarını belirliyor.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-Cetveliyle belirlenen tutarlar çerçevesinde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 61,50 liralık kısmı gelir vergisinden istisna.

Yurt dışına yapılacak seyahatlerde personele ödenecek gündeliğin vergiden istisna edilecek kısmı son olarak 16.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendi. Tutar gidilen ülkeye göre değişiyor. KKTC’ye yapılacak yolculuklar için ise tutar halen 161,15 lira. Bu tutarların kısa süre içinde çıkacak yeni bir Karar ile güncellenmesi beklenebilir.

Kıdem tazminatı tavanı

2019 yılında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 6.017,60 lira.

Sosyal güvenlik primine esas kazançların alt ve üst sınırları

Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, sosyal güvenlik primine esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.

2019 yılında uygulanacak olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt sınırı aylık 2.558,40 lira, üst sınırı ise 19.188,00 liradır.

Vakıflara vergi muafiyeti tanınması

Bakanlar Kurulunca vakıflara “vergiden muaf vakıf” statüsü verilebilmektedir. Bu statünün verildiği vakıflar, statünün verdiği ayrıcalıklı konum yanında, başta bunlara yapılan bağışların bağış yapanlarca belirli ölçüde matrahtan indirimi olmak üzere çeşitli vergi ayrıcalıklarına da kavuşmaktadırlar.

Vakıfların vergiden muaf vakıf sayılabilmesinde, diğer koşulların yanında, talepte bulunan vakıfların belirli bir gelir getirici malvarlığına ve yıllık gelire sahip olmaları aranmaktadır.

Asgari malvarlığı ve gelir tutarları yıllar itibariyle değişmektedir. 2019 yılında vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakıfların vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte en az;

  • 1.401.000 lira gelir getirici mal varlığına ve
  • 127.000,00 lira yıllık gelire (kamu kaynaklı yardımlar ve bağışlar hariç) sahip olmaları gerekir. Faaliyet süresi 6-12 ay olan vakıflar için bu tutarlar iki kat olarak aranıyor.

Fatura düzenleme sınırı

2018 yılında 1.000 lira olan fatura düzenleme sınırı 2019 yılı için 1.200 lira olmuştur.

Buna göre, 2019 yılında nihai tüketicilere yapılan 1.200 liradan daha küçük tutarlı satışlar için, müşterinin de istememesi koşuluyla, fatura düzenleme zorunluluğu yoktur. Bu satışlar için perakende satış fişi düzenlenmesi mümkündür.

Doğrudan gider yazma sınırı

Satın alınan demirbaşlar için, doğrudan gider yazma sınırı, 2019 yılı için 1.200 liradır.

Buna göre, 2019 yılında satın alınan demirbaşlardan bedeli bu tutarı aşmayanlar doğrudan gider kaydedilebilir. Recep Bıyık

https://www.pwc.com.tr