Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
SGK Mevzuatında Hangi Fiiller İçin Hapis Cezası Getirildi? PDF Yazdır e-Posta
08 Şubat 2018

Image

05.12.2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile Yönetmeliğe “Belge, Bildirge ve Beyannamelerin Kasten Gerçeğe Aykırı Olarak Düzenlenmesi” başlıklı Ek Madde 7 düzenlenmiştir. Söz konusu madde şu şekildedir:

“(1)  Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin, daha az prim ödemek, yararlanamayacağı sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak, özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından  haksız menfaat sağlamak gibi amaçlarla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204, 206 ve 207. maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Bu bildirimler sonucunda prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde primler Kuruma irat kaydedilir, primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil cihetine gidilmez. Bu maddeyle ilgili usul ve esaslar Kurum’ca belirlenir.”

Belirtilen madde hükmüyle ne yönde düzenleme yapıldığını anlayabilmek için maddenin atıf yaptığı diğer Kanun maddelerini görmek gerekir. Buna göre; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204, 206 ve 207. maddeleri şu şekildedir:

Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

Madde 205- (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

Madde 206- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Özel belgede sahtecilik

Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Dolayısıyla bahse konu fiillerin işlenmesi durumunda hapis cezası ile cezalandırma söz konusu olacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmetleri nüfusun tamamını kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir. Kurum, bu yelpazede sunmuş olduğu hizmetlerin doğru muhatabına ulaşması için bir takım tedbirler almaktadır. Söz konusu mevzuat değişikliğini, bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla, teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak, özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından  haksız menfaat sağlamak gibi hususlarda belge, bildirge ve beyannamelerin kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi Kamu zararı oluştuğundan bu gibi durumlarda yaptırım, artık daha ağır olacaktır. Ertuğrul GEZEN Yaklaşım / Şubat 2018 / Sayı: 302