Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İş-Kur İşe İlk Adım Projesi Uygulama Usul ve Esasları PDF Yazdır e-Posta
21 Kasım 2018

Image

Özet

Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan “İşe İlk Adım Projesi” kapsamında yüksekokul veya fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençler  işbaşı eğitim programlarına dahil edilerek mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacak ve belli şartlarla işverenlere ücret desteği sağlanacaktır.

Kapsam

 

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan “İşe İlk Adım Projesi” ile üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasasında kalıcı istihdamının sağlanması ve nitelikli işgücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere sahip elemanları istihdam edebilmelerini temin etmek amaçlanmıştır.

İşe İlk Adım Projesi; fakülte veya yüksekokullardan mezun 18-29 yaş arası gençleri kapsayacak ve programdan sonraki istihdam sürecinde de işverenlere ücret desteği sağlanması yoluyla uygulanacaktır.

İşbaşı Eğitim Programı Uygulama Esasları

 • İşveren ve katılımcı arasında program şartlarını içeren işbaşı eğitim programı sözleşmesi imzalanacak ve İl Müdürlüğünce uygun bulunması halinde de yürürlüğe girecektir.

 • Proje kapsamındaki işbaşı eğitim programları en fazla altı ay olarak düzenlenecek olup işverenlerden en az yüzde elli istihdam taahhüdü alınacaktır.

 • Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenmesi gerektiğinden asgari modül süresi altı ayı geçen programlarda altı aydan fazla süre belirlenebilecektir.

 • Daha önce il müdürlüklerine verilen talimatlarda belirtilen geleceğin meslekleri ve muhabirlik ile ilgili mesleklerde de dokuz aya kadar program düzenlenmesi mümkün olabilecektir. 

 • Zorunlu istihdam sürecinden sonra on iki ay istihdam taahhüdü verilen ve altı aydan daha az süren işbaşı eğitim programlarında ise zorunlu istihdam süreci program süresi kadar uygulanacağından ücret desteği de bu süre kadar verilecektir.

Programın ¼’lik süresinin sonunda programa devam eden katılımcıların en az yüzde ellisi programın bitiş tarihinden itibaren otuz gün içerisinde aynı meslekte işe başlatılmak kaydıyla en az fiili program süresi kadar işveren tarafından aynı işyerinde (aynı işverene ait işyerinde)  zorunlu olarak istihdam edilecektir.

¼’lik sürenin sonunda programa devam eden katılımcı bulunması ancak program sonunda katılımcı kalmaması istihdam yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

Proje kapsamında program sonrasında istihdam edilen katılımcının altmış günden az olmamak üzere en az program fiili süresi kadar istihdamda kalması gerekmektedir.

Zorunlu ve isteğe bağlı istihdam süreçlerinde destekten faydalanılabilmesi için;

 1. Sigortalının kesintisiz istihdam edilmesi gerekmektedir. 

 2. “06.Kısmi İstihdam” ve “07.Puantaj Kayıtları” kodlu eksik gün nedenleri istihdamı kesintiye uğratacağından bu kodlarla eksik prim günü bildirimi  yapılmaması gerekmektedir.

Destekten Yararlanma Şartları

 • Proje kapsamında düzenlenecek programlara 18-29 yaş aralığındaki (en az 19 yaşından gün almış ve 30 yaşından gün almamış olan) iki yıllık yüksekokul veya dört yıllık fakülte mezunları katılacaktır. Program başlama tarihinde otuz yaşından gün almamış, ancak program devam ederken alacak durumda olanlar da programa katılabilecektir. 

 • Proje kapsamındaki programlardan yararlanmak için program başlama tarihi itibariyle  mezuniyet şartı aranacaktır.  Dolayısıyla program sürecinde mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler proje kapsamındaki programlara katılamayacaktır. 

 • Zorunlu istihdam sürecinden sonra destekten yararlanmak isteyen işveren ile il müdürlüğü arasında destekten yararlanılacak kişi sayısı, destek süresi (12 ay olacak şekilde), destek miktarı vb. hususları içeren İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesi imzalanacaktır. 

 • İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesinin imzalanması durumunda sözleşme kapsamında istihdamına devam edilecek sigortalılar için zorunlu istihdam süreci için net asgari ücretin %50’si aylık olarak hesaplanarak işverene tek seferde toplu olarak ödenecektir. 

 • Zorunlu istihdam sürecinin tamamlanmasını izleyen en geç 45 işgünü içerisinde işveren ile il müdürlüğü arasında İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. 

 • İşverenler, programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısına eşit veya bu sayıdan fazla sigortalı çalıştırdıkları aylarda destekten faydalanabilecektir.Fiili çalışan sayısı hesabında genelge hükümleri uygulanacaktır. Söz konusu tespit Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz edilen çalışan sayısını gösterir belgeler üzerinden gerçekleştirilecektir. 

 • SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve yapılandırılmamış vergi borcu bulunan işverenler destekten faydalanamazlar. 

 • Ödeme dekontları ve sigortalı hizmet listeleri ücret ödemesinin gerçekleştirildiği ay sonunu takip eden yedinci iş günü mesai  

 • İsteğe bağlı istihdam sürecinde destekten yararlanma süresi her halükarda on iki ayı geçemeyecektir. İşverenin on iki aylık süre zarfında destekten yararlanmaya ilişkin şartları taşımadığı aylar on iki aylık süreden düşülür. 

 • İşveren, desteğe konu sigortalı için aylık en az net asgari ücret düzeyinde (bekar ve çocuksuz işçi için asgari geçim indirimi dahil ödenen tutar) ödeme yapması durumunda destekten faydalanabilir. 

 • Desteğe konu sigortalı sayısı İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesinde belirlenecektir. 

 • Destekten yararlanılan dönemde desteğe konu sigortalının işveren tarafından işten çıkarılması veya kendi isteğiyle işten ayrılması halinde destek sona erer ve işverene söz konusu sigortalı için ilgili ayda ödeme yapılmaz. 

 • Program sonrasındaki zorunlu istihdam süreci başlamadan önce katılımcı istihdam edilmeyi kabul etmezse işverenin katılımcı yerine program dışı istihdam yaparak destekten yararlanması mümkün olmayacaktır. Zorunlu istihdam süreci bittikten sonra isteğe bağlı istihdam süreci başlangıcında da sigortalı istihdam edilmeyi kabul etmezse işveren destekten yararlanamayacaktır. 

Ödeme Başvurusu ve İbraz Edilecek Belgeler

Ödemeler, zorunlu istihdam sürecinde tek seferde, isteğe bağlı istihdam sürecinde ise aylık olarak ilgili aya ilişkin aşağıda sıralanan belgelerin işveren tarafından Kuruma ibrazı ve bu belgelerin Kurum tarafından inceleme işlemlerinin tamamlanması sonucunda yapılır. 

a) İlk defa yapılacak ödemelerde işveren banka hesap numarası,

b) İlk defa yapılacak ödemelerde destekten yararlanılacak kişiye ilişkin SGK işe giriş bildirgesi,

c) İstihdam edilen katılımcılara ücret ödemesi yapıldığına dair belgeler,

ç) Ödeme yapılacak aya ilişkin SGK tahakkuk fişleri ile ödendiğini gösterir bankası dekontu ve sigortalı hizmet dökümü,

d) İlk defa yapılacak ödemelerde SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmadığına ilişkin belge,

e) İşe İlk Adım Projesi Eğitim Raporu (Ek-2),

f) İşe İlk Adım Projesi Katılımcı Devam Çizelgesi (Ek-3)

Beş sigortalıdan daha az çalışanı olan işverenler de yukarıda sayılan belgeleri ibraz etmesi şartıyla destekten faydalanabilecektir.

Belgelerin tesliminden itibaren il müdürlükleri tarafından gerekli incelemeler yapılarak on işgünü içerisinde net asgari ücret üzerinden hesaplanan miktarlar işverenin hesabına aktarılarak ödemeler gerçekleştirilecektir.

Ödeme Miktarı ve Ödemelere İlişkin İş ve İşlemler

 • Zorunlu istihdam sürecinde proje kapsamındaistihdam edilen katılımcıya ödenen ücretin net asgari ücretin % 50’sine karşılık gelen tutarı,  

 • Zorunlu istihdam sürecinden sonraki on iki aylık dönemde de % 25’i fondan karşılanacaktır.  

Ödemeler ilgili yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen ve içinde bulunulan yıl için yürürlükteki net asgari ücret (bekar ve çocuksuz 

İşverene ücret desteği dışında Kurum tarafından herhangi bir ödeme (sigorta primi, vergi vb.) yapılmayacaktır. 

İdari ve Maddi Yaptırımlar 

 • İstihdam sürecinde işveren ve sigortalı arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri geçerli olacaktır. 

 • İşveren tarafından destekten faydalanılan dönemde sözleşme hükümlerine aykırı işlem yapıldığının, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun, Kurumu yanıltıcı bilgi ve belge düzenlendiğinin tespiti halinde gerçekleştirilen destek ödemeleri yasal faiziyle işverenden tahsil edilecektir. 

 • Katılımcı tarafından iş sözleşmesinin, 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan hükümlere istinaden fesh edilmesi halinde sigortalı için gerçekleştirilen destek ödemeleri yasal faiziyle işverenden tahsil edilecektir. 

 • İşveren tarafından iş sözleşmesinin, 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan hükümlere istinaden fesh edilmesi halinde, katılımcı projeye konu destek kapsamında aynı veya başka işveren tarafından istihdam edilemeyecektir. 

 • İş sözleşmesinin fesh edildiği durumlarda durumun fesih kararı alan tarafça yazılı olarak ve gerekçeleriyle birlikte en geç üç işgünü içinde il müdürlüğüne bildirilecektir. Fesih kararının il müdürlüğüne bildiriminden itibaren ilgili yaptırımlar İl Müdürlüğünce uygulanacaktır. 

Proje kapsamında verilecek destek 01.08.2018-31.12.2018 tarihleri arasında açılan programları kapsayacaktır. https://www.pwc.com.tr/

Türkiye İş Kurumu’nun söz konusu uygulama usul ve esaslarına aşağıdaki aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz