Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Tür Değişikliği İşlemleri Ve Tescil İlan Edilmiş Limited Şirketin Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi Örnek Uygulama PDF Yazdır e-Posta
27 Temmuz 2018

I - ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir anonim şirket, limited şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan limited şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ve kurucuların şirket sözleşmelerini imzalamalarına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.

Tür değişikliği kayıtlı sermaye üzerinden yapılmalıdır.

Müracaatlar Mersis' ten yapılmalıdır.

Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

 1. 1. Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekâleten imzalanmalı, vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. 2. Yabancı ortak var ise bir nüsha Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.)
 3. 3. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı ve ekinde şirket yönetim organı tarafından, denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından onaylanmış son bilançonun bulunduğu YMM veya SMMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. ( Bir asıl bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)

Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığı bildirilmelidir.

       Müşavirin faaliyet belgesi (asıl veya noter onaylı)

 4.Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( Bir asıl bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)

5.Tür değiştirme planı (md. 185)

Şirketin yönetim kurulu tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;

 1. a.   Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
 2. b.   Limited şirketin sözleşmesini,
 3. c.    Ortakların tür değiştirmeden sonra limited şirketteki sahip olacakları paylara ve tutarlarına ilişkin açıklamaları,

içermesi gerekir.

 1. 6. Tür değiştirme raporu (md. 186)

Şirketin yönetim kurulu tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

 1. a.   Limited şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
 2. b.   Limited şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
 3. c.    Limited şirketin sözleşmesine,
 4. d.   Limited şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,
 5. e.   Varsa ortaklar ile ilgili olarak limited şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,
 6. f.    Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerinde yer alan ölçütlere uyan şirketlerin, tür değişikliği işleminin kabulüne ilişkin tüm ortaklarının katılımıyla yapılan, genel kurullarında;

— TTK m.186/3 uyarınca; tüm ortakların onaylaması halinde Tür Değiştirme Raporu düzenlenmesinden vazgeçilebilir.

Ancak şirketin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığına, yani küçük ve orta büyüklükteki işletme olduğuna dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu ile faaliyet belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

* Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

 1. a.   Tür değiştirme planı,
 2. b.   Tür değiştirme raporu,
 3. c.    Son üç yılın finansal tabloları,
 4. d.   Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,

İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

Şirketin yönetim kurulu yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını genel kurulun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

Türk Ticaret Kanunu’nun 421.maddesinin 5-B bendi hükümleri saklı kalmak şartıyla anonim şirketlerde, tür değiştirme planı, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisinin ayrıca ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla kararıyla alınır.

 1. 7. Tür değişikliğinin kabulüne ilişkin noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı 2 nüsha  (Tutanakta, tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları (varsa ara bilanço) TTK

188 m. gereğince otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmış olduğu, Tür değiştirme planının ve Mersis'ten hazırlanan yeni türün şirket sözleşmesinin kabul edildiği, Şirketin Limited Şirket türüne dönüştürülmesine karar verildiği ifadelerinin yer alması gerekmektedir.)

 1. 8. Bakanlık Temsilcisi Yazısı
 2. 9. Daha önce ibraz edilmemiş ise unvan altında imza beyanamesi
 3. 10.  Hazirun Cetveli
 4. 11.  Firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya başka Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde ekli Şube bilgi beyanı imza edilerek evrak ekinde verilmesi,

Şube / şubelerin bulunmaması halinde bulunmadığına ilişkin imzalı beyan verilmesi gerekmektedir.

Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

II - KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre bir kollektif veya komandit şirket, bir anonim veya limited şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketlerin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ve kurucuların şirket sözleşmesini imzalamalarına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur.

Müracaatlar Mersis'ten yapılmalıdır.

Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

 1. 1.   Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekâleten imzalanmalı, vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)     
 2. 2.   Yabancı ortak var ise 1 nüsha Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.)
 3. 3.   Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı ve ekinde şirket yönetim organı tarafından, denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından onaylanmış son bilançonun bulunduğuYMM veya SMMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. ( Bir asıl bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)

       Müşavirin faaliyet belgesi (asıl veya noter onaylı)

Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığı bildirilmelidir.

 1. 4.     Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( Bir asıl bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)
 2. 5.   Tür değiştirme planı (md. 185)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;

 1. a.     Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
 2. b.     Yeni tür anonim şirket ise esas sözleşmesini; limited şirket ise şirket sözleşmesini,
 3. c.     Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin hususları,

İçermesi gerekir.        

 1. 6.   Tür değiştirme raporu (md. 186)

Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

 1. a.  Yeni türe dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
 2. b.  Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
 3. c.  Yeni türün şirket sözleşmesine,
 4. d.  Yeni türde ortakların sahip olacakları paylara ilişkin değişim oranına,
 5. e.  Varsa ortaklar ile ilgili olarak yeni türe dönüşmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklarına,
 6. f.   Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklerine,

ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerinde yer alan ölçütlere uyan şirketlerin, tür değişikliği işleminin kabulüne ilişkin tüm ortaklarının katılımıyla yapılan, genel kurullarında;

— TTK m.186/3 uyarınca; tüm ortakların onaylaması halinde Tür Değiştirme Raporu düzenlenmesinden vazgeçilebilir.

Ancak şirketin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığına, yani küçük ve orta büyüklükteki işletme olduğuna dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu ile faaliyet belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

 1. a.  Tür değiştirme planı,
 2. b.  Tür değiştirme raporu,
 3. c.  Son üç yılın finansal tabloları,
 4. d.  Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,

İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

 1. 7.   Tür değişikliğinin kabulüne ilişkin noter onaylı 2 nüsha karar

Kollektif şirketlerde ve komandit şirketlerde irketin yönetimiyle görevli olanlar, yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını ve Mersis'te hazırlanan yeni türün şirket sözleşmesini ortaklar kurulunun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

Kollektif şirketlerde tür değiştirme planı bütün ortakların oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir.

 1. 8.  Daha önce ibraz edilmemiş ise unvan altında imza beyannamesi
 2. 9. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payının Oda veznesine yatırılması gerekmektedir.
 3. 10. Firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya başka Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde ekli Şube bilgi beyanı imza edilerek evrak ekinde verilmesi,

Şube / şubelerin bulunmaması halinde bulunmadığına ilişkin imzalı beyan verilmesi gerekmektedir.

Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

 III - LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir limited şirket, anonim şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan anonim şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ve kurucuların şirket sözleşmelerini imzalamalarına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.

Tür değişikliği kayıtlı sermaye üzerinden yapılmalıdır.

Müracaatlar Mersis'ten yapılmalıdır.

Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

 1. 1.   Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. 2.   Yabancı ortak var ise 1 nüsha Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.)
 3. 3.   Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı ve ekinde şirket yönetim organı tarafından, denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından onaylanmış son bilançonun bulunduğuYMM veya SMMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. ( Bir asıl bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)

Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığı bildirilmelidir.

Müşavirin faaliyet belgesi (asıl veya noter onaylı)

 1. 4.   Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( Bir asıl bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)
 2. 5.   Tür değiştirme planı (md. 185)

Şirketin müdür veya müdürleri tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;

 1. a.  Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
 2. b.  Anonim şirketin sözleşmesini,
 3. c.  Ortakların tür değiştirmeden sonra anonim şirketteki sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları, içermesi gerekir.
 4. 6.    Tür değiştirme raporu (md. 186)

Şirketin müdür veya müdürleri tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

 1. a.  Anonim şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
 2. b.  Anonim şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
 3. c.  Anonim şirketin sözleşmesine,
 4. d.  Anonim şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,
 5. e.  Varsa ortaklar ile ilgili olarak anonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,
 6. f.   Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,

ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

 4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerinde yer alan ölçütlere uyan şirketlerin, tür değişikliği işleminin kabulüne ilişkin tüm ortaklarının katılımıyla yapılan, genel kurullarında;

— TTK m.186/3 uyarınca; tüm ortakların onaylaması halinde Tür Değiştirme Raporu düzenlenmesinden vazgeçilebilir.

Ancak şirketin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığına, yani küçük ve orta büyüklükteki işletme olduğuna dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu ile faaliyet belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

* Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

 1. a.  Tür değiştirme planı,
 2. b.  Tür değiştirme raporu,
 3. c.  Son üç yılın finansal tabloları,
 4. d.  Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,

isteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

 1. 7.   Tür değişikliğinin kabulüne ilişkin noter onaylı 2 nüsha karar

Şirketin müdür veya müdürleri, yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını ortaklar kurulunun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

Limited şirketlerde, tür değiştirme planı sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla alınır.

 1. 8. Daha önce ibraz edilmemiş ise unvan altında imza Beyannamesi
 2. 9. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde bu izin veya uygun görüş yazısı
 3. 10. Firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya başka Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde ekli Şube bilgi beyanı imza edilerek evrak ekinde verilmesi,

Şube / şubelerin bulunmaması halinde bulunmadığına ilişkin imzalı beyan verilmesi gerekmektedir.

Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

IV - TİCARİ İŞLETMELER İLE İLGİLİ TÜR DEĞİŞLİKLİĞİ

Gerçek Kişi Ticari işletmeler; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 8 ve 9. fıkraları ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Anonim veya Limited Şirkete dönüşebilecektir.

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu ile randevu.ito.org.tr adresinden randevu alınmalıdır.

 1. 1. Dilekçe (Bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
 2. 2. Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekâleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekâletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.
 3. 3. Ortaklar dışında yetkili bulunması halinde, yetkili randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Şirket ünvanı altında imza beyanı huzurda düzenlenecektir.
 4. 4. Tür değiştiren Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin ve işletmenin özvarlığının tesbitine ilişkin YMM veya SMM raporu ve YMM / SMMM faaliyet belgesi

 5.Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi ve değerinin tespitinin yer aldığı YMM veya SMM raporu ve YMM / SMM faaliyet belgesi. Raporda özel sicile bildirilecek malların Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş olduğu AÇIKÇA belirtilmelidir. (1 asıl bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir.)

 1. 6. Bildirimi yapılacak unsurlar ile ilgili olarak;  Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı bulunduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( 1 asıl olmak üzere bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir )
 2. 7. Söz konusu özel sicillere bildirim yapılması gereken mal ve hakların bulunmaması halinde; bu hususların olmadığını içerir beyan ibraz edilmelidir.
 3. 8. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payının Oda veznesine yatırılması gerekmektedir.
 4. 9. 1 Nüsha / Yabancı ortak var ise 2 nüsha Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.)
 5. 10. İşletmeye dönüşüm TÜR DEĞİŞTİRME PLANI
 6. 11. İşletmeye dönüşüm TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU
 7. 12. Firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya başka Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde ekli Şube bilgi beyanı imza edilerek evrak ekinde verilmesi,

Şube / şubelerin bulunmaması halinde bulunmadığına ilişkin imzalı beyan verilmesi gerekmektedir.

Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise, sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir

GERÇEK KİŞİ (Şahıs Firması) TİCARİ İŞLETMENİN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ NE ESAS SÖZLEŞMENİN “KURULUŞ İLE SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ” BAŞLIKLI MADDELERİNE İLİŞKİN ÖRNEK

Kuruluş

Madde 1 ....................... Ticaret Sicil Müdürlüğünün ........... sicil no ile kayıtlı ........................... Ticari işletmesi Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesi ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı ve Soyadı ……………………………    Yerleşim Yeri……………..

 Uyruğu   T.C. Kimlik No ……….   ………………

Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü

Madde 6- Şirketin sermayesi ..................................... Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri ............................Kuruş/Türk Lirası değerinde .................... paya ayrılmıştır.

Bundan ................... paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................

Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................

Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................

Sermayenin tamamı Ticari işletmesi Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134 ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..Ticari işletmenin  özvarlığından karşılanmıştır.

Hisse senetleri ............... yazılıdır.

(Tür değiştiren işletmenin özvarlığı dışında nakdi sermaye taahhüdünde bulunulması durumunda)

Sermayenin ……….. kısmı Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..ticari işletmenin özvarlığından karşılanmıştır. Geri kalan ……………..Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin ¼ ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.

GERÇEK KİŞİ (Şahıs Firması) TİCARİ İŞLETMENİN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ NE ESAS SÖZLEŞMENİN “KURULUŞ İLE SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ” BAŞLIKLI MADDELERİNE İLİŞKİN ÖRNEK

Kuruluş

Madde 1 .......................Ticaret Sicili Müdürlüğünün ........... sicil numarasında kayıtlı ...........................Ticari işletmesi Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134 maddesi ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

 Kurucunun Adı ve Soyadı ……………………………  Yerleşim Yeri……………..

 Uyruğu   T.C. Kimlik No……….   ………………

 Sermaye

Madde 6- Şirketin sermayesi ..................................... Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri ............................ Türk Lirası değerinde .................... paya ayrılmıştır.

Bundan ................... paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................

Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................

Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................

Sermayenin tamamı T.S.Y. 134 ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..ticari işletmenin özvarlığından karşılanmıştır.

(Tür değiştiren işletmenin özvarlığı dışında nakdi sermaye taahhüdünde bulunulması durumunda)

Sermayenin ……….. kısmı Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren ………………………………….. Ticari işletmenin özvarlığından karşılanmıştır. Geri kalan ……………..Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.     

V - TÜR DEĞİŞTİRME PLANI

Yönetim organı tarafından tür değiştirme planı düzenlenir.

 1. 1. Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki

       — ticaret unvanı

       — merkezi

       — yeni türe ilişkin bilgiler

 1. 2. Yeni türün şirket sözleşmesi
 2. 3. Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklama

ÖRNEK

Şirketin tür değiştirmeden önceki unvanı                                         :

Şirketin tür değişikliğinden sonraki unvanı                                       :

Şirketin merkezi                                                            :

Şirketin yen türü                                                           :

Yeni şirketin esas sözleşmesi                                                   :

Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları paylara ilişkin bilgi :

İşbu “tür değiştirme planı” …. Tarihinde Türk Ticaret Kanununun 185 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

VI - TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU

Yönetim organı tarafından tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlanır

 1. 1. Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları
 2. 2. Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna ilişkin açıklama
 3. 3. Yeni şirket sözleşmesi
 4. 4. Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı
 5. 5. Anonim şirkete dönüşüm halinde varsa ortaklar ile ilgili olarak anonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara ilişkin açıklama
 6. 6. Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere ilişkin açıklama

LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE ÇEVRİLMESİNDEKİ AVANTAJ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

Anonim ve limited şirketleri kısaca kıyasladığımızda, Anonim Şirketler, Limited Şirketlere göre son derece avantajlı ve pratik bir yapıya sahiptir. Yeni kurulacak şirketlerde, anonim şirketin tercih edilmesi daha anlamlıdır.

Şu halde , limited şirketinizi anonime çevirmenizde yarar var dır.

ANONİM ŞİRKET

– Tek kişi ile kurulabiliyor. Ortak sayısı 50 yi geçemez.

– Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si ol­ma­yan or­ta­ğın, şir­ket­ten tah­sil edi­le­me­yen ver­gi­ler­den ve SGK (4/a) pri­mi borç­la­rın­dan hiç bir so­rum­lu­lu­ğu yoktur.

– Şir­ket pay se­ne­di­nin, iki yıl geç­tik­ten son­ra sa­tıl­ma­sın­dan do­ğan ka­zanç ge­lir ver­gi­si­ne ta­bi de­ğil.

– Hal­ka açıl­ma ola­na­ğı var.

– Ha­mi­li­ne pay se­ne­di bas­tır­mak­tan kay­nak­la­nan ba­zı özel avan­taj­lar var.

-Şir­ket his­se­si­nin sa­tı­şı­nın, no­ter­den ya­pıl­ma mec­bu­ri­ye­ti yok. Ha­mi­li­ne ya­zı­lı pay se­ne­di var­sa pay se­ne­di­nin tes­li­mi ye­ter­li. Ti­ca­ret si­ci­li­ne de tes­cil mec­bu­ri de­ğil.

– Or­tak­lar ve on­la­ra ya­kın ki­şi­le­rin şir­ke­te ve­ri­len ve öz kay­nak­la­rın ye­ri­ni tu­tan ödünç­le­ri, her za­man ia­de edi­le­bi­li­yor.

– Şir­ket söz­leş­me­si, esas ser­ma­ye­si­nin 1/2'si­ni tem­sil eden or­tak­la­rın ka­ra­rıy­la de­ği­şe­bi­li­yor.

LİMİTED ŞİRKET

– Tek ki­şi ile ku­ru­la­bi­li­yor. Ortak sayısında bir sınırlama yoktur.

– Şir­ke­tin ver­gi ve SGK (4/a) pri­mi borç­la­rı­nın, şir­ket­ten ve mü­dür­den tah­sil edi­le­me­yen kıs­mın­dan or­tak his­se­si ora­nın­da tüm mal­ var­lı­ğı ile so­rum­lu tutulur.

– Şir­ket his­se­si ne za­man sa­tı­lır­sa sa­tıl­sın, el­de edi­len ka­zanç de­ğer ar­tı­şı ka­zan­cı ola­rak ge­lir ver­gi­si­ne ta­bi dir.

– Hal­ka açıl­ma ola­na­ğı yoktur.

– Ha­mi­li­ne pay se­ne­di bas­tı­rı­la­mı­yor. Na­ma ya­zı­lı pay se­ne­di bas­tı­ra­bi­li­yor. An­cak bu sa­de­ce or­tak­lı­ğı is­pat için kul­la­nıla­bi­lir. Sa­tı­şın­da ver­gi avan­ta­jı yoktur.

– Şir­ket his­se­si sa­tı­şı­nın no­ter­den ya­pıl­ma­sı zo­run­ludur.  Sa­tış için ge­nel ku­rul ona­yı ge­reklidir. Pay dev­ri ona­yı­nın, Ti­ca­ret Si­ci­li ‘ne tes­ci­li zorunludur.

– Anonim Şirketle­rin ak­si­ne, (sı­ra­da en son­da yer alan­lar da dâhil) di­ğer tüm ala­cak­lar­dan son­ra ia­de edi­li­yor.

– Şir­ket söz­leş­me­si, esas ser­ma­ye­nin 2/3'ü­nü tem­sil eden or­tak­la­rın ka­ra­rıy­la de­ğiş­ti­ri­le­bi­li­r.

TESCİL VE İLAN EDİLMİŞ LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÖRNEK UYGULAMA

  Tür Değiştirme Kararı

ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ

MERSİS NUMARASI:0-2170-4132-5900015

TİCARET SİCİL NUMARASI:748959

KARAR TARİHİ: 5.01.2016

KARAR SAYISI:2016/01

KATILANLAR: Burak Çağdaş ve Süleyman Çağdaş

TOPLANTININ KONUSU: Şirketin tür değiştirmek suretiyle anonim şirketine dönüştürülmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

KARAR

Şirket müdürler kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

 1. 1. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 748959 Sicil numarasında kayıtlı bulunan “ÇAĞDAŞPLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ“ unvanlı şirketimizin Türk Ticaret Kanunu’nun 180 ila 193. Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde anonim şirkete dönüştürülmesine,
 2. 2. Tür değiştirme işlemi ile ilgili olarak 31.12.2015 tarihi itibariyle şirketin ara bilançosunun çıkartılmasına, öz varlık tespiti için Yeminli Mali Müşavirden rapor alınmasına,
 3. 3. Yeni kurulacak şirketin unvanının ““ ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ” olmasına,
 4. 4. Kurulacak anonim şirketin sermayesinin 600.000,00TL” Altı yüz bin Türk Lirası” olmasına ve bu sermayenin limited şirketin esas sermayesinden karşılanmasına ve mevcut ortaklara payları oranında pay senedi verilmesine,
 5. 5. Tür değişikliği planının hazırlanarak ortakların incelemesine sunulmasına,  

 Oybirliği ile karar verilmiştir.

ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAATENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAKLAR KURULU

Burak Çağdaş               Süleyman Çağdaş

T.C: 13.961.929.976                T.C: 14.006.928.404

YMM RAPORU

RAPOR TARİHİ :     10.02.2016

RAPOR SAYISI : YMM1537/104-01ÖV                             İSTANBUL

  ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE; SERMAYENİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ, KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞININ, ÖZVARLIK VE SİCİLE TESCİLİ ZORUNLU OLAN VARLIKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORU

A- GENEL AÇIKLAMA

Limited Şirketin tür değişikliği yoluyla anonim şirkete dönüşümünün pek çok nedeni bulunmaktadır. Limited şirkette azami ortak sayısının 50, anonim şirkette sınırsız dır. Limited şirkette en az sermayesi 10.000,00 TL anonim şirkette ise 50.000,00 TL dir. LİMİTED şirkette ortakların sermayeleri oranında vergi borçlarından sorumlu olmaları, anonim şirkette sadece yönetim kurulu üyelerinin görevli oldukları dönem vergi borçlarından sorumlu olmaları, Limited Şirketlerin devamlılıklarının bulunmaması, anonim şirketlerin devamlılığının tarihten gelen gerçeklerle sabit bulunması gibi faydaları Anonim Şirkete dönüşüm için sayabiliriz. Sayılan bu faydaları;

 • • Sermayenin toplanması,
 • • Sorumluluğun sınırlandırılması,
 • • İşletmede devamlılık

Olanaklarını sağlayan anonim şirketler zamanımızın en önemli iktisadi ve aynı zamanda sosyal müesseselerinden biri halini almıştır. Son akımlar büyük anonim şirketlerde hisseleri küçük meblağlar halinde bölerek daha geniş bir halk kitlesinin şirket sermayesine iştirakinin sağlanmasına doğru yönelmiştir. Limited şirketlerin tür değiştirmek suretiyle anonim şirkete dönüşmelerinin esas gerekçesi de budur.

B- TTK’DA TÜR DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI

Şirketlerin tür değiştirmeleri Türk Ticaret Kanunu’nun 180 ila 193. maddelerinde düzenlenmiştir. 180. maddede “Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır.” İfadesine yer verilmiştir. Uygulamada genellikle limited şirketler tür değiştirilerek anonim şirkete dönüştürülmektedir. Buradan anlaşılan odur ki;

Yeni türe ait şirketin kuruluş işlemi normal bir şekilde gerçekleşecek,

1- Yeni kurulan şirket eski şirketin devamı olacak,

2- Hak ve yükümlülüklerde külli halefiyet söz konusu olacaktır.

C –TTK 73 ve VUK 192. MADDELERİNE UYGUN ŞEKİLDE BİLANÇO ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 73.maddesinde, Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse, bilançoda duran ve dönen varlıklar, özkaynaklar, borçlar ve dönem ayırıcı hesapların ayrı kalemler olarak ve yeterli ayrıntıya inilerek gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 192. maddesinde ise bilançonun aktif ve pasif olmak üzere iki tabloyu ihtiva ettiği, aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar) pasif tablosunda borçların gösterileceği, aktif toplamı ile borçlar arasındaki farkın müteşebbisin işletmeye mevzu varlığını (öz sermayeyi) teşkil ettiği belirtilmiştir. Kanunda ayrıca ihtiyatlar ve karların öz sermayenin cüzileri sayıldığı ifade edilmiştir.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde ise öz kaynağın, işletme sahip veya ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıllar karları ve geçmiş yıllar zararları ve dönemin net kâr veya zararını kapsadığı belirtilmiştir.

Kurum bilançosunun aktif tarafında dönen ve duran varlıklarını, pasif tarafında ise borç ve öz kaynaklarını göstermiş olup, bilanço kalemlerini yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda gerekli alt hesapları açmak suretiyle düzenlemiştir.

Öz sermaye ve ana sermaye kavramı ; özvarlık veya özkaynak olarak da ifade edilmektedir.

D - İNCELEME VE SONUÇ

1- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığı, Özvarlık Tespitinin Yapıldığı Döneme Ait Yasal Defterler

2- ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI VE ŞİRKET YETKİLİSİNE AİT BİLGİLER:

Burak Çağdaş: Bebek Mahallesi Düzgören Çıkmazı Gülan Sitesi “A” Blok NO:4-A D:6 Beşiktaş İstanbul: Münferiden Yetkili: TC:13.961.929.976

Süleyman Çağdaş: Merkez Mah. Kocamansur Sok. No:107 D:4 Şişli İstanbul: yetkisiz: TC:14.006.928.404

3- SERMAYENİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketi’nin 31.12.2015 tarihi itibariyle

yasal defterlerinde ve ekli finansal tablosunda görülen sermayesinin tamamı ödenmiştir.

  Şöyle ki; 23.05.2014 gün ve 8575 sayılı TTSG nin 311 sayfasında ilan edildiği gibi,

“Şirketin sermayesi her biri 25.00 TL “Yirmi beş Türk Lirası” kıymetinde 24.000 “yirmi bin” paya ayrılmış 600.000,00 TL “Altı yüz bin Türk Lirası” olup bunun,

21400 paya karşılık olan 535.000,00 Türk lirası Burak Çağdaş

2600 paya karşılık olan 65.000,00 Türk lirası Süleyman Çağdaş

Tarafından muvazaadan arî olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermaye teşkil eden 400.000,00 TL nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 200.000,00 TL sermaye;6102 sayılı TTK nın 155/1-b maddelerine göre, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralmak suretiyle birleşen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün;

 1. a) 631919 sicil numarasına kayıtlı Plan Proje ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketinin 100.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinden,
 2. b) 715797 sicil numarası kayıtlı Çağdaş İç ve Dış Giyim Endüstrisi ve Pazarlaması Limited Şirketinin 100.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinden,

Teşekkül etmiştir.

Artırılan 200.000,00 TL Sermaye artırımı, devrolan sözü edilen şirketlerin öz varlıklarından (ödenmiş Sermayelerinden) teşekkül etmiş olduğu, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına 1537 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Hasan Sancak tarafından 17.04.2014 tarihli ve YMM1537/ÖV01 sayılı raporları ile tespit edilmiştir.”

4- SERMAYENİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

31.12.2015 Tarihli Bilanço Tutar TL

 1. a)  Şirket Sermayesi: 600.000,00
 2. b) Diğer Sermaye Yedekleri: 437.297,47
 3. c)  Kanuni Yedek Akçe Toplamı: 0,00
 4. d) Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe Toplamı (a+b+c) : 1.037.297,47
 5. e)  Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe Toplamının yarısı (d/2) : 518.648,74
 6. f)   Bilanço Zararı: 35.389,94
 7. g) Sermayenin hangi oranda korunduğu : (1-(f/e))

(pozitif değer çıkması durumunda) : %93

 1. h) Zararın karşılanamadığı tutar : (e-f)

(negatif değer çıkması durumunda)

Zararın Karşılanmaması söz konusu değil

5- ŞİRKETİN ÖZVARLIĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Öz varlık tespitinde şirketin; 31.12.2015 Tarihli Bilanço Kalemleri Tutar

 1. a) Aktif Toplamı (Dönen varlıklar + Duran varlıklar) : 10.103.911,10
 2. b) Borç Toplamı(Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) :9.187.948,90
 3. c) Öz varlık  (a-b)  (Aktif Toplamı – Borç Toplamı) : 915.962,20

6- TÜR DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA KURULACAK ANONİM ŞİRKETE DEVREDİLECEK OLAN TESCİLE TABİ VARLIKLARIN DEĞERİNİN TESPİTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerde Yapı Değişikliği Ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ’de,

birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yapı değişiklikleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda, tapu ve gemi sicili ile fikrî mülkiyete ilişkin sicillerde ve benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların sahipliklerinde meydana gelen değişikliklerin ilgili sicillere bildirilmesini ve sicil kayıtları ile belgelerindeki gerekli değişikliklerin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Söz konusu tebliğin 4. maddesinin 2. fıkrasında, “ticaret şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tür değiştirmelerinde, tür değiştiren şirketin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların yeni tür adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından yeni türün tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere tebliğin 5. maddesinde düzenlenen hususları bildirmekle yükümlü tutulmuştur.

 1. i)Tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “ tür değişikliğinde mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirin, denetime tabi şirketlerde ise denetçi tarafından tespit edilen değerinin,
 2. ii)Tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde ise, tür değişikliği durumunda yeni türün tescil edildiği,

- Eski şirketin unvanı

- Yeni türün unvanı,

- Yeni türün adresi,

- Ticaret sicili numarası,

- Ortaklık yapısı,

- Şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının,

 Bildirilmesi gerektiği, bu bildirime yeni hak sahibi şirketin şirket sözleşmesi ile değerlemeye ilişkin raporların birer örneğinin ekleneceği belirtilmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 180. maddesinde “Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır.”  hükmü yer almaktadır. Anılan madde hükmüne göre tür değiştiren şirket eski şirketin devamı niteliğindedir. Öte yandan Şirket Ortaklar Kurulunun 15.01.2016 tarih ve 2015/01 sayılı kararında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan limited şirketin yine TTK’ nun 180 ila 193. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde anonim şirkete dönüştürülmesine karar vermiştir. Dolayısıyla tescile tabi taşınmazlar ve taşıtların değer tespitinde şirketin 31.12.2015 tarihli ara bilançosunda yer alan kayıtlı değerleri esas alınmıştır.

TAŞINMAZLAR

1- Altında Dükkân bulunan Apt.: İstanbul Beyoğlu Hacimimi Mah. Galata Beyazıt Mevkii : Pafta: -Ada:127 Parsel: 4 : 1.479.689,09 TL Beyoğlu Sicil Müdürlüğü

2-Ahşap ev İmalathane: İstanbul Beyoğlu Hacimimi Mah. Karınca Çıkmazı mevkii: Pafta: 115 Ada:127 Parsel: 28: 2.550.000,00 TL : Beyoğlu Sicil Müdürlüğü

Yapılan incelemede Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketinin tür değiştirmesi sonucunda yeni kurulacak Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Anonim Şirketi adına tescil edilecek yukarıda belirtilen taşınmazların Beyoğlu Tapu Sicil Müdürlüğüne, bildirilmesi gerekmektedir. Taşınmazların tapu fotokopileri rapora ek olarak sunulmuştur

 TAŞITLAR

1-Otomobil ( Sedan) BMW : 5.20 D : 24.12.2014 122409560784215: 147.596,10 TL . (-)147.596,10= Beşiktaş/İstanbul

  Yapılan incelemede Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketinin tür değiştirmesi sonucunda yeni kurulacak Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Anonim Şirketi adına tescil edilecek yukarıda belirtilen taşıtın, Beşiktaş Trafik Tescil Müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. Taşıtın ruhsat fotokopisi rapora ek olarak sunulmuştur

7- ŞİRKETİN KOBİ STATÜSÜNÜN TESPİTİNE İLİŞKİN İNCELEME

TTK’nın 186. maddesinde “tüm ortakların onaylaması halinde küçük ve orta ölçekli şirketlerin tür değiştirme raporunu düzenlemekten vazgeçebileceği” belirtilmiştir. Bu nedenle tür değiştirecek olan adı geçen şirketin küçük veya orta ölçekli şirket olup olmadığının tespiti gerekmektedir.

Kurum 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” (KOBİ Yönetmeliği) hükümlerine göre küçük ve orta büyüklükte işletmeler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 5. maddesinde,“elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler “küçük işletme”, ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler “orta büyüklükteki işletme” olarak sınıflandırılmıştır.  Yönetmeliğin 6. maddesinde ise hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmelerin sınıf değiştireceği veya KOBİ vasfını kaybedeceği belirtilmiştir. Buna göre bir şirketin küçük veya orta ölçekli şirket statüsünde olup olmadığına son iki hesap dönemindeki çalışan ve mali bilanço büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir.

 KOBİ TANIMINA UYGUNLUK KRİTERLERİ

Çalışan Kişi Sayısı Net Satış Hasılatı TL Mali Bilanço Toplamı (TL)

2013/00 2013/00 2013/10.058.890,20

2014/00 2014/00 2014/ 9.924.521,99

2015/00 2015/00 2015/10.103.911,10

Yukarıdaki tabloda verilen kobi tanımına uygunluk kriterlerine göre kurum, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik” gereği küçük ölçekli işletme sayılmaktadır.

SONUÇ:

1) Şirket Sermayesinin Ödenmesine İlişkin Tespit: Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketi’nin 31.12.2015 tarihli bilançosunda görülen şirket sermayesinin, raporun üçüncü bölümünde tespit edildiği gibi tamamı ödenmiştir.

2) Şirket Sermayesinin Karşılıksız Kalmadığına İlişkin Tespit : TTK 139.maddesi gereğince Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketi’nin 31.12.2015 tarihli bilançosuna göre, raporun dördüncü bölümünde tespit edildiği gibi, şirket sermayesi ve kanuni yedek akçeleri toplamı 1.037.297,47 TL, yarısı 518.648,74TL, zararı ise 35.389,94 TL dır. Buna göre şirket sermayesi %93 oranda korunmuştur. Şirket Sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

3) Şirket Özvarlığının Tespiti: Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketi’nin 31.12.2015 Tarihli bilançosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde özvarlığının, 915.962,20TL’si olduğu raporun beşinci bölümünde gösterildiği gibi tespit edilmiştir.

4) Şirket Aktifinde Kayıtlı Sicile Tabi Varlıkların Tespiti: Raporun altıncı bölümünde gösterildiği üzere şirketin tescile tabi taşınmazlarının ve taşıtın gerçeğe uygun değerleri ve ilgili sicil müdürlüklerine bildirimlerinin yapılması gerekliliğinin yerine getirilmesinin uygun olduğu tespit edilmiştir.

Yeminli Mali Müşavir

Hasan Sancak

Ekler:

1- 31.12.2015Tarihli Ayrıntılı Bilanço 

2- Taşıtlara Ait Ruhsat Fotokopileri  

3- Tapu fotokopileri

4- YMM Faaliyet Belgesi

Esas Sözleşme

ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

 ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE-1:

  İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 748959 sayısında 0217.041.325.900.015 Mersis numarası ile kayıtlı Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketinin Türk Ticaret Kanunun 180 ila 193. Maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No Adı Soyadı Adresi Uyruğu T.C. Kimlik

 Burak Çağdaş Bebek Mahallesi Düzgören Çıkmazı Gülan Sitesi “A” Blok NO:4-A D:6 Beşiktaş İstanbul T.C.  13.961.929.976

Süleyman Çağdaş Merkez Mah. Kocamansur Sok. No:107 D:4 şişli İstanbul T.C.  14.006.928.404

       

ŞİRKET ÜNVANI

MADDE-2:

  Şirketin unvanı “ ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ’ dir. Bu unvan Esas Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde “Şirket” olarak belirlenmiştir.

AMAÇ VE KONU

MADDE-3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

 • ·      Otel ve buna benzer konaklama yerlerinin faaliyetlerini yapmak, Turistik amaçlı olarak otel, motel, tatil köyleri, tatil siteleri kamping ve benzeri konaklama, dinlenme ve eğlence merkezleri, lokanta, kafeterya sıhhi banyo, pansiyon işletmek, kurmak, kurulmuş turistik tesisleri işletmek, işletmelerine katılmak, kiraya vermek, başkalarından kiralamak, almak ve satmak.
 • ·      Ülkemizin iç sularında ve açık denizlerde her nevi deniz araçları ile turistik amaçlı taşıma ve geziler düzenlemek, sair maçlı taşıma işleri yapmak, her türlü kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarını turizm ve sair amaçlı olarak çalıştırmak, çalıştıran kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak.
 • ·      Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında, turistik otellere, motellere, kamplara, tatil köylerine ve eğlence yerlerine müşteri temin etmek ve temin ettiği bu müşterileri kara, deniz, hava ulaştırma araçları ile yerlerine ulaştırmak veya organizatörlüğünü yapmak,
 • ·      İşletmeye açılmış yerlerde hediyelik ve turistik eşyalar almak, satmak hizmete sunmak, sergilemek, turistik amaçlı seminerler, geziler gruplar halinde yurt içinde ve yurt dışında geziler tertip etmek, otel-motel-pansiyon ve tatil köylerini turizm hizmetine sunmak ve işletmeciliğini yapmak.
 • ·      Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak her türlü yurt içinde ve yurt dışında açılacak resmi ve özel ihalelere katılmak, taahhütte bulunmak, dış ticaret, iç ticaret ithalat ve ihracat yapmak,
 • ·      Konusu ile ilgili gerekli her türlü makine, tesis, gayrimenkul iktisap etmek, bunları satmak, işletmek, devretmek, ferağını vermek gayrimenkuller üzerinde intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, ipotek ve benzeri ayni haklar tesis etmek.
 • ·      Konusu ile ilgili olarak her türlü makine, tesis ile gayrimenkuller üzerinde ve ayni haklar üzerinde şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek ve kefalet verebilmek, almak, bunları fek ve tadil etmek, işleri ile ilgili olarak iç ve dış piyasadan orta ve uzun vadeli istikraz akdetmek, kefalet kredileri tayin etmek, işleri için gerekli her türlü kara, deniz, hava vasıtalarını satın almak, kiralamak, devretmek, bunlar üzerinde ayni haklar tesis etmek.
 • ·      Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında kısa ve uzun süreli turlar düzenlemek, her türlü turistik eğitici ve tanıtıcı faaliyetler ile sportif organizasyonlar düzenlemek, bununla ilgili her türlü donanımı kiralamak, satın almak, işletmek.
 • ·      Rent a Car ve Charter işletmeleri organize etmek.
 • ·      Her türlü yatırım projeleri hazırlanması, uygulanması, kontrollük ve danışmanlık hizmetleri yapmak,
 • ·      Sınaî ve sektörel organizasyon ve pazarlama araştırmaları yapmak,
 • ·      Sınaî, ticari ve mali organizasyonlar ve kuruluşlar için finansal danışmanlık hizmetleri yapmak,
 • ·      Sınaî ve mali organizasyonlar ve kuruluşlar için yönetim danışmanlığı ve teknik danışmanlık hizmetleri yapmak,
 • ·      Amaç ve konusu ile ilgili eğitim programları düzenlemek, yayınlar çıkarmak,
 • ·      Yurt içinde ve yurt dışında şirket özel tüzel kamu kurum ve kuruluşların her türlü amaçlarına yönelik karşılaştıkları sorunlara çözüm sağlayabilmek için danışmanlık hizmetleri vermek. Şirket eğitim ve danışmanlık işleri için ücretleri yâda telif hakları karşılığı eğitimci ve danışman çalıştırabilir, telif hakları alım ve satımı yapar.
 • ·      Turizm ve seyahat acenteliği faaliyetini yapmak, yurt içi ve yurt dışı kara, deniz, hava nakil vasıtalarının biletlerini satmak
 • ·      Her türlü inşaat ve taahhüt işi yapabilir, konusu ile ilgili mimarlık, mühendislik etüt proje, fizibilite, statik hesap ve yatırım etütleri, araştırma danışmanlık, ekspertiz ve proje yönetim hizmetlerini gerçekleştirmek.
 • ·      Konusu ile ilgili her türlü mimarlık,  mühendislik hizmetlerini yapmak, yaptırabilmek,   proje geliştirebilmek ve organizasyonunu kurup yönetmek, tanıtma ve geliştirme ile ilgili tüm çalışmaları yürütmek,
 • ·      Konusu ile ilgili proje uygulama sorumluluğu kontrol mühendisliği ve danışmanlık hizmetleri yapmak.
 • ·      İnşaatlarla ilgili tüm projeleri yapmak,  yaptırabilmek, ruhsatlarını alabilmek, harita işleri ve imar planlarını yapmak, imar durumu ifraz ve tevhid işlerini sonuçlandırmak.
 • ·      Konusu ile ilgili gayrimenkul pazarlamasını yapmak, kiralayabilmek ve parça parça veya toptan satılması hususunda aracılık ve danışmanlık yapmak.
 • ·      Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında kamu, özel idare belediye ve özel kuruluşların alt yapı ve her türlü inşaat ihalelerine katılabilir, taahhütte bulunmak ve sonuçlandırmak
 • ·      Konusu ile ilgili olarak işi kuruluş ve kurumlara ait gayrimenkullerde irtifak, kat mülkiyeti tesis edebilir veya tesis edilmiş bu hakları kaldırabilir.
 • ·      Her türlü gayrimenkulün alım ve satımını yapmak, bu konuda aracılık edebilmek, eski binaların tamir ve tadilatını yapabilmek,  her türlü yapının iç ve dış dekorasyonunu yapabilmek, hafriyat yıkım ve enkaz işlerini deruhte edebilmek, bu konularda taahhütte bulunabilmek.      
 • ·      Yap-İşlet-Devret usulü ile özel ve tüzel kişiler, kamu kuruluşları, belediyeler, vakıflar ile sözleşmeler yapabilmek, yapılmış sözleşmeleri devralabilmek,
 • ·      Yap-İşlet-Devret usulü ile yapılacak yatırımların işletmeciliğini yapmak ve yaptırmak,
 • ·      Şehir hudutları dâhilinde veya dışında uydu kentlerin yapımı için toplu konut sahaları alabilmek, proje alt yapı çalışmalarını yürütebilmek. İnşaat şartnameleri hazırlayabilmek, ruhsatlarını alabilmek, toplu malzeme alımını ve dağıtımını sağlayabilmek, tanıtım ve pazarlama hizmetlerini yürütebilmek. 
 • ·      Konut ihtiyacını gidermek isteyenleri organize eder ve kurulmuş veya kurulacak konut kooperatiflerinin işlerini sağlamak bakımından her türlü organizasyonu yapmak,
 • ·      Satın alınan toplu konut sahaları üzerinde inşaat yapmak veya müstakil parsellere ayırmak veyahut tevhit işlemini yapmak,  toplu konut ile ilgili her türlü proje işlemlerini yapmak, fizibilitesini hazırlamak ve pazarlamaya sunmak,
 • ·      Konut, liman, hava alanı, sanayi tesisleri, fabrika, turistik tesisler, iş merkezleri inşa edebilmek,
 • ·      Yurt içinde ve dışında çelik, beton, ahşap, kargır, ve prefabrik sistemlerle konutlar,  işyerleri, okullar, fabrika ve atölyeler, iş merkezleri, barajlar, kanallar, yollar,  köprüler,  sulama tesisleri, kanalizasyonlar,  park ve bahçe inşaatları yapmak,
 • ·      Kurulmuş veya kurulacak konut yapı kooperatifleri ile konusu ile ilgili her türlü hizmet sözleşmesi yapmak, yaptığı sözleşmelerden dolayı doğmuş doğacak risklerinin karşılığını teminen şirket yönetim kurulu kararı ile gerekli geçici ve kati teminatları almak. Yapmış olduğu organizasyonlar                         ve diğer danışmanlık hizmetleri için ayrıca ücret almak.
 • ·      Daire, kat ve dükkân halinde satılmak amacıyla özel inşaatlar yapmak,
 • ·      Arsa karşılığında; daire, kat ve dükkân halinde satılmak amacıyla özel inşaatlar yapmak.
 • ·      Turizm ve seyahat acenteliği faaliyetini yapmak, yurt içi ve yurt dışı kara, deniz, hava nakil vasıtalarının biletlerini satmak.
 • ·      Turistik amaçlı olarak otel, motel, tatil köyleri, tatil siteleri kamping ve benzeri konaklama, dinlenme ve eğlence merkezleri, lokanta, kafeterya sıhhi banyo, pansiyon işletmek, kurmak, kurulmuş turistik tesisleri işletmek, işletmelerine katılmak, kiraya vermek, başkalarından kiralamak, almak ve satmak.
 • ·      Ülkemizin iç sularında ve açık denizlerde her nevi deniz araçları ile turistik amaçlı taşıma ve geziler düzenlemek, sair amaçlı taşıma işleri yapmak, her türlü kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarını turizm ve sair amaçlı olarak çalıştırmak, çalıştırılan kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak.
 • ·      Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında, turistik otellere, motellere, kamplara, tatil köylerine ve eğlence yerlerine müşteri temin etmek ve temin ettiği bu müşterileri kara, deniz, hava ulaştırma araçları ile yerlerine ulaştırmak veya organizatörlüğünü yapmak.
 • ·      İşletmeye açılmış yerlerde hediyelik ve turistik eşyalar almak, satmak hizmete sunmak, sergilemek, turistik amaçlı seminerler, geziler gruplar halinde yurt içinde ve yurt dışında geziler tertip etmek, otel-motel-pansiyon ve tatil köylerini turizm hizmetine sunmak ve işletmeciliğini yapmak.
 • ·      Şirket kendi adına arsa satın alarak inşaat yapabileceği ve bunları üçüncü şahıslara satabileceği gibi, üçüncü şahıslara ait arsa ve gayrimenkuller karşılığında 634 sayılı kanuna göre kat karşılığı inşaat yaparak gerekli her Türlü işlemleri yapmak, bu hususta bağlayıcı satış vadi sözleşmeleri yapmak, ipotek kabul etmek veya kendisi ipotek vermek veya gerektiğinde bunları fek etmek. Gerekli hallerde tapuda her türlü ferağ vermek ve verilen ferağı kabul etmek,

                    Şirketin Yukarıda Yazılı Amaçlarının Gerçekleşmesi İçin:           

 • ·      Şirket konusuna giren işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat ve her türlü nakil vasıtalarını satın alabilir, kiraya verebilir, nakliyat işlerini yapabilir her çeşit gayrimenkul satın alabilir,   inşa edebilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir.
 • ·      Konusu ile ilgili mamul ve malzemelerin alım, satımı, nakli ve muhafazası için depo,   özel antrepo, mağaza ve dükkân gibi sabit ve seyyar dağıtım teşkilatı kurar yâda mevcut benzer teşekküllerle işbirliği yapar.    
 • ·      Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmaların bayilik, acentelik,   komisyonculuk ve mümessilliğini alır ve bunlara yurt içinde veya dışında bayilik, acentelik, komisyonculuk ve mümessillik verir. Kurulmuş veya kurulacak şirket ve müesseselere ortaklık teşkil eder.                                            
 • ·      Şirket konusu ile ilgili olarak resmi özel ve tüzel kişiler ve kuruluşlara karşı taahhütlerde bulunur, bu kuruluşlarla anlaşma yapar, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak eder, taahhüt işleri yapar.
 • ·        Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek üzere,  şirketin iştigal konusu ile ilgili bulunan her nevi ruhsat, imtiyaz,  ticaret unvanı, patent,  alâmetifarika, know-how, lisans, ihtira beratı ve bunlar gibi gayri maddi haklar ile her nevi gayrimenkul nakil aracı tesisat, makine, alet edevat, yedek parça gibi kıymetleri satın alabilir, inşa edebilir, ithal edebilir,   kiralayabilir, mülkiyetindeki bu tür maddi ve gayri maddi değerleri satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir, başkaları adına devir ve tescil ettirebilir. Bunlar üzerinde gerçek ve tüzel kişilerin lehine rehin,  ipotek,  teminat, kefalet, irtifak hakkı vesair haklar kurabilir, fek edebilir,  kaldırabilir,   şirket alacaklarına teminat olarak gerçek ve tüzel kişilere ait her nevi gayri maddi haklar ile menkul ve gayrimenkul mallar üzerine şirket lehine ipotek, teminat, kefalet, rehin, irtifak,  intifa ve bu gibi ayni haklar kabul edebilir, kurabilir fek edebilir ve kaldırabilir,

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

MADDE-4:

   Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesinde dir.

Adresi: Posta kodu: 34365 Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi Göksu Apartmanı No:105 kat:1 Daire: 4 Şişli İstanbul’ dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler, acentelikler, mümessillikler, irtibat büroları açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE-5:

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ

MADDE-6:

  Şirketin sermayesi 600.000,00 TL” Altı yüz bin” Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 0,01 TL (Bir kuruş) değerinde 60.000.000 “Altmış milyon” paya ayrılmıştır.

Bundan 53.500.000 paya karşılık 535.000,00 Türk Lirası, Burak Çağdaş,

Bundan 6.500.000 paya karşılık 65.000,00 Türk Lirası, Süleyman Çağdaş,

  Tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu’nun 180 ila 193. maddelerine göre tür değiştiren Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketinin öz varlığı içinde yer alan ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Tür değiştiren şirketin öz varlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına 1537 sicil ve 34102913 ruhsat numarası ile kayıtlı yeminli mali müşavir Hasan Sancak tarafından düzenlenen10.02.2016 tarih ve YMM1537/104-01ÖV Sayılı “Öz Varlık Tespit Raporu” ile tespit edilmiştir.

  Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri 0,01.- TL (Bir kuruş) itibari değerinin katları şeklinde küpürler halinde bastırılabilir.

  Limited Şirketin faaliyetinden doğan tüm borç ve alacakların taahhüt ve mükellefiyetlerinden ötürü sorumluluğu işbu Anonim Şirkette aynen devam edecektir.

  Tür değişikliği yolu ile kurulan anonim şirket, Türk Ticaret Kanunun’un 180 ila 193. maddeleri uyarınca eski şirket Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstris Limited Şirketinin devamıdır. 

  Bu itibarla limited şirketin bütün aktif ve pasifi, mal varlığı bütün hak ve vecibeleri taahhütleri yeni anonim şirkete başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın devrolmuştur. Anonim Şirket Limited Şirketin faaliyetine ara vermeksizin devam edecektir.

  Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE -7:

  Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek en az bir en fazla üç üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

7.1. Yönetim kurulu, TTK’nın ilgili hükümleri ve işbu esas sözleşme uyarınca yönetim kurulunun görev süresine eşit bir süre için üyeleri arasından bir başkan ve bir de başkan yardımcısı atayacaktır.

Başkan, Yönetim Kurulunu toplamaktan ve Yönetim Kurulu toplantılarının T.T.K.’nın ilgili hükümlerine ve işbu esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasından ve kaydedilmesinden sorumlu olacaktır. Başkan yardımcısı ise, başkanın yokluğunda veya mazeretli olduğu hallerde başkanın görevlerinin yerine getirilmesinde başkanın yerini alacaktır. Başkanın veya başkan yardımcısının oyları kesin neticeyi belirlemekte kullanılmayacaktır.

7.2.       Yönetim Kurulu Toplantıları.

7.2.1. Toplantıların Sıklığı.

Yönetim Kurulu, T.T.K.’nın ilgili hükümlerine uygun olarak, ayda bir toplantı yapacaktır.

7.2.2. Toplantıya Davet ve Gündem.

T.T.K.’nın emredici hükümlerine halel gelmemek kaydıyla belirtilmektedir ki,

(a) Aşağıda yer alan (b) paragrafına tabi olmak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına davet, başkan tarafından veya başkanın yokluğunda (başkanın istifası, yokluğu ya da mazeretinin olması halinde) başkan yardımcısı tarafından, toplantıdan en az beş (5) iş günü önce yazılı veya bilinen faks numaralarına fakslanarak veya bilinen elektronik posta adreslerine bildirimde bulunmak sureti ile yapılacaktır. Bu davetiye de toplantının zamanının ve yerinin yanı sıra, görüşülecek olan konuların makul ölçüde detaylarını belirten bir gündem yer alacaktır.

(b) Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, duruma göre Başkandan veya Başkan Yardımcısından Yönetim Kurul Toplantısının gündemine ek maddeler eklenmesini talep etme hakkını haizdir. Bu amaçla, toplantının yukarıda yer alan (a) paragrafı uyarınca toplanmasından en az iki (2) iş günü önce, yazılı veya şirket faks numaralarına fakslanarak veya şirket elektronik posta adreslerine bildirimde bulunmak sureti ile yapılacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının hazır bulunması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı gündemde olmayan maddeyi görüşmeyi kabul edebilir ve karara bağlayabilir. 

(c) Yönetim Kurulu Toplantıları, T.T.K.’nın ilgili hükümleri uyarınca (Yönetim Kurulu Başkanı haricinde) iki (2) Yönetim Kurulu üyesinin davetiyle toplanabilir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE -8:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile şirketi temsil, ilzam ve idare salahiyetini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye bırakabilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR VE TEMSİL ŞEKLİ

MADDE -9:

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri

Aşağıda ad ve soyadları ile T.C kimlik numaraları yazılı olan şahıslar, şirketin kuruluş tarihinden itibaren üç yıl süreyle yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

1- Yönetim Kurulu başkanlığına, 13.961.929.976 TC. Kimlik numaralı Burak Çağdaş,

2- Yönetim Kurulu başkan yardımcılığına, 14.006.928.404 TC. Kimlik numaralı Süleyman Çağdaş,

Seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı Burak Çağdaş ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Çağdaşın; Şirket Unvanına havi kaşe veya yazılı unvan altına vaz edecekleri münferit imzaları ile şirketi her hususta tek başlarına temsil ve ilzam ederler ve taahhüt altına koyarlar.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit olunur.

GENEL KURUL TOPLANTILARI VE İÇ YÖNERGE

MADDE -10:

Şirket genel kurulları ve toplantıları bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan İç Yönergeye göre yapılır.  

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Bakanlık temsilcisinin genel kurul toplantılarına katılmasının zorunlu olması hallerinde temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN

MADDE 11:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 35. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir.

Genel Kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Çağrısız yapılan genel kurullarda toplantı gününden en az üç gün önce ortaklara toplantı gündemi ve eki belgeler elden veya posta yoluyla tebliğ edilir.

HESAP DÖNEMİ

MADDE -12:

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Siciline tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE -13:

Şirketin net dönem kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan tutardır.  Net dönem karından her yıl;

 1. a)% 5 nispetinde genel kanuni yedek akçe ile,
 2. b)Kalan miktarın % 5’i pay sahiplerine kâr payı ( birinci temettü payı) olarak dağıtılır. Geçmiş yıllara ilişkin zarar varsa, bu zaralar dönem karından mahsup edilmeden ortaklara kâr payı dağıtılamaz. Kâr payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.
 3. c)Genel kanuni yedek akçe ile % 5 kâr payı (birinci temettü) hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan genel kurul kararı ile en fazla %10 ‘u yönetim kurulu başkan ve üyelerine en fazla %10 ‘u da şirket müdür ve çalışanlarına tahsis olunabilir.
 4. d)Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine % 5 kâr payı (birinci temettü) ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10 (yüzde onu)’u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Net dönem karının kalan kısmı bu şekilde dağıtılabileceği gibi genel kurul kararına göre dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
 5. e)Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.
 6. f)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen % 5 kâr payı ( birinci temettü) ayrılmadıkça başka yedek ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve % 5 kâr payı (birinci temettü) dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile müdür ve çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilmez.
 7. g) Şirket ilgili mevzuat çerçevesinde kâr payı avansı dağıtabilir.

YEDEK AKÇESİ

MADDE -14:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE -15:

İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

                        KURUCU ORTAKLAR

        Kurucunun Adı ve Soyadı İmza

Burak Çağdaş T.C: 13.961.929.976                      

Süleyman Çağdaş T.C: 14.006.928.404

ÇAĞDAŞ PLAN TURİZİM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ TÜR DEĞİŞTİRME PLANI

 1. 1.  Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanı, merkezi, yeni türe ilişkin bilgi:

Tür değiştirmeden önceki ticaret unvanı

ÇAĞDAŞ PLAN TURİZİM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ

Tür değiştirdikten sonraki ticaret unvanı      

ÇAĞDAŞ PLAN TURİZİM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Tür değiştirmeden önceki merkezi 

Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesi Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi No:105 Kat:1 Daire:4 adresindedir.Posta kodu: 34367

A-) Tür değiştirmeden sonraki merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesi Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi No:105 Kat:1 Daire:4 adresindedir. Posta kodu: 34367

Yeni türe ilişkin bilgiler

Sermayenin toplanması, Sorumluluğun sınırlandırılması, İşletmede devamlılık olanaklarını sağlayan anonim şirketler zamanımızın en önemli iktisadi ve aynı zamanda sosyal müesseselerinden biri halini almıştır. Son akımlar büyük anonim şirketlerde hisseleri küçük meblağlar halinde bölerek daha geniş bir halk kitlesinin şirket sermayesine iştirakinin sağlanmasına doğru yönelmiştir. Limited şirketlerin tür değiştirmek suretiyle anonim şirkete dönüşmelerinin esas gerekçesi de budur.

 1. 2.  Ortakların tür değiştirmeden sonraki sahip olacakları payların sayısı, cinsi, tutarı, tür değiştirmeden sonraki ortak paylarına ilişkin açıklamalar:

Pay Sahibi Pay Âdeti Cinsi Tutarı TL

Burak Çağdaş 53.500.000 Borsa dışı 535.000,00

Süleyman Çağdaş  6.500.000 Borsa dışı 65.000,00

Tür değişikliği yolu ile kurulan anonim şirket, Türk Ticaret Kanunun’un 180 ila 193. maddeleri uyarınca eski şirket Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketinin devamıdır. 

Bu itibarla limited şirketin bütün aktif ve pasifi, mal varlığı bütün hak ve vecibeleri taahhütleri yeni anonim şirkete başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın devrolmuştur. Anonim Şirket Limited Şirketin faaliyetine ara vermeksizin devam edecektir.

 1. 3.  Yeni türün şirket esas sözleşmesi

ŞİRKETİMİZE AİT “TÜR DEĞİŞTİRME PLANI” TÜRK TİCARET KANUNUN 185.MADDESİ UYARINCA 11.03.2016 TARİHİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ ORTAKLAR KURULU

Burak Çağdaş                Süleyman Çağdaş

T.C: 13.961.929.976                T.C: 14.006.928.404

Kurucular Beyanı

KURUCULAR BEYANI

I- GİRİŞ

ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ’nin kuruluşuna ilişkin bu beyan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun (Kanun) 349. maddesi uyarınca düzenlenmiştir

.II- KURUCULAR ve KURULACAK ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Kurucular Adı Soyadı Adresi Uyruğu T.C. Kimlik

 Burak Çağdaş Bebek Mahallesi Düzgören Çıkmazı Gülan Sitesi “A” Blok NO:4-A D:6 Beşiktaş İstanbul T.C.  13.961.929.976

Süleyman Çağdaş Merkez Mah. Kocamansur Sok. No:107 D:4 şişli İstanbul T.C.  14.006.928.404

Ticaret Unvanı Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirket

Merkez Adresi Şişli İlçesi Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi Göksu Apartmanı No:105 kat:1 Daire: 4

Süresi Süresiz

Faaliyet Konusu Turizm ve İnşaat

III- KURULUŞ SERMAYESİ HAKKINDA BİLGİLER

Sermaye Yapısı ve Paylar  

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

Taahhüt Edilen Sermaye (TL)

Ödenmiş Sermaye (TL)

Toplam Sermayeye Oranı (%)

1  Burak Çağdaş 535.000,00 535.000,00 %70

2 Süleyman Çağdaş 65.000,00 65.000,00 %10

 

TOPLAM SERMAYE 600.000,00 600.000,00 %100

Taahhüt edilen sermayenin tamamı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 180 ila 193. maddelerine göre tür değiştiren ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİNİN öz varlığı içinde yer alan ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Öz varlık 10.02.2016 tarih ve YMM1537/104-01ÖV sayılı Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile tespit edilmiştir.

Tür değişikliği yolu ile kurulan bu anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun 180 ila 193. maddeleri uyarınca,  ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin devamıdır. Söz konusu tür değişikliği işlemi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 19 ve 20. maddelerine göre devir hükmündedir. 

IV- AYNİ SERMAYEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun 180 ila 193. maddeleri uyarınca, ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN devamı niteliğindedir. Ayni sermaye konulmamıştır.

V- ŞİRKETİN TESCİLİNDEN ÖNCE YAPILAN İŞLEMLER

ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin ; tüm aktif ve pasifi yeni kurulan bu anonim şirkete intikal ettirilmiş olup, tür değiştiren şirketin işlemlerinden doğan bütün hak, alacak, borç ve yükümlülükleri bu anonim şirkete başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın devrolmuştur. Bu anonim şirket tür değiştiren limited şirketin faaliyetine ara vermeksizin devam edecektir.

VI- KURUCULARA TANINAN MENFAATLER

Şirket kurucu ortaklarına herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Ortaklar payları oranında kardan pay alma ve oy kullanma hakkına sahiptir.

VII- PAY TAAHHÜDÜNDE BULUNANLARIN BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ

Açıklanacak bir husus bulunmamaktadır.

VIII- KURULUŞA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Şirket, ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin 6102 Sayılı TTK’nın 180-193. maddeleri çerçevesinde tür değiştirmesi suretiyle kurulmuş olup, eski şirketin devamı niteliğindedir.

IX- SONUÇ

ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİNİNkuruluşuna ilişkin olarak yukarıda yer verilen bilgi ve belgelerin Kanunu’nun 349. maddesi uyarınca doğru ve gerçeğe uygun olduğunu beyan ederiz.

                                  KURUCU ORTAKLAR

Burak Çağdaş               Süleyman Çağdaş

                                 T.C: 13.961.929.976           T.C: 14.006.928.404

Kurucular Bilgi Formu

KURUCULAR BİLGİ FORMU

Adı ve Soyadı                           Barış Sancak SMMM

Vergi Kimlik No                       56782018580

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi       Zincirlikuyu

Bağlı Olduğu Oda                    İSTANBUL SMMMO

Oda Sicil No                           26725

SözleşmeTarihi                       24.02.2016

Sözleşme No                          2016/15726/19   

İmzası

Kaşes / Mühür                       28825

Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Anonim Şirketinin, şirket kanuni temsilcisi olarak yukarıdaki bilgilerin

doğruluğunu beyan eder, bu bildirimde işaretlenmiş bulunduğum vergi türlerinden

lerinden KV-KGV-KDV-STPJ-DAMGA

.mükellefiyet kaydının tescil tarihinden itibaren tesisini

sini arz ederim.

ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİNİN

Adı Soyadı                       : BURAK ÇAĞDAŞ

Vergi Kimlik No                : T.C: 13.961.929.976

İmzası                             :

Vergi Dairesine Dilekçe

BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL

  Dairenizde 217.041.3259 vergi kimlik numarası ile işlem gören şirketimiz; 31.12.2015 tarihli bilançoya göre bütün aktif ve pasifiyle bir bütün halinde TTK’nın 180 ila 193. Maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri hükmü gereğince tür değiştirmek suretiyle “ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ” unvanlı şirke dönüşmüştür. 

Dönüşüm işlemi 22.03.2016 tarihinde gerçekleşmiştir.

Dönüşüm işlemine ait belgeler ekte sunulmuştur. Bu tarih itibariyle mükellefiyetimizin sona erdirilmesini arz ederiz.

   

ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT

 ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ

     Burak Çağdaş        Süleyman Çağdaş

 TC.13.961.929.976    TC.14.006.928.404

EKLER:

1-Tür değiştirmeye ilişkin müdür/müdürler kurulu karar sureti.

2-Tür değiştirme planı.

3-Tür değiştirme planının onaylandığı genel kurul tutanağı

4-Yeni tür olan A.Ş. kuruluşuna ait Esas Sözleşme

Vergi Dairesine Dilekçe

BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                İSTANBUL

Şirketimiz; dairenizin 217.041.3259 vergi hesap numarası ile işlem gören Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketinin, TTK’nin 180 ila193. Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri hükmü gereğince tür değiştirmesi suretiyle kurulmuştur.

Dönüşüm işlemi 22.03.2016 tarihinde gerçekleşmiştir. Tür değişikliğine ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur.

Bu tarih itibariyle mükellefiyet tesisimizin yapılmasını arz ederiz.

ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Burak Çağdaş        Süleyman Çağdaş

TC.13.961.929.976    TC.14.006.928.404

           Dilekçe

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne,

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde 748959 sicil numarasıyla kayıtlı “ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ”

 Unvanlı şirketimizin ekli evrakının incelenerek tescil ve ilan edilmesi talep olunur.

       ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT

ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ

Burak Çağdaş               Süleyman Çağdaş

T.C: 13.961.929.976                T.C: 14.006.928.404

Tescil için İmza Beyannamesi

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

BEYANNAME

BU BEYANNAME SİRKÜLER YERİNE GEÇMEZ.

TESCİL İÇİNDİR.

Merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi içerisinde bulunan “ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ” unvanlı şirkette yetkili seçilmiş bulunmamız nedeni ile şirket adına yapacağımız tüm işlemlerde aşağıya tatbiki örneğini koyduğumuz imzamızı kullanacağımızdan, gerekli kayıt tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.

  BEYANDA BULUNANLAR

 Burak Çağdaş

Bebek Mahallesi Düzgören Çıkmazı Gülan Sitesi “A” Blok NO:4-A D:6 Beşiktaş İstanbul

T.C. 13.961.929.976

T.C. 14.006.928.404

Süleyman Çağdaş

Merkez Mah. Kocamansur Sok. No:107 D:4 şişli İstanbul

Muafiyet Belgesi

BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                            İSTANBUL

  Müdürlüğünüzde 217.041.3259 hesap numarasında işlem gören İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 748959 sayısında 0217.041.325.900.015 Mersis numarası ile kayıtlı Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketinin Türk Ticaret Kanunun 180 ila 193. Maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle “ÇAĞDAŞ PLAN TURİZİM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ” unvanlı şirketimiz, kuruluş esas sözleşmesinin ve diğer belgelerin noter harçlarından muaf olduğuna dair tarafımıza belge verilmesi için gereği arz olunur.

ÇAĞDAŞ PLAN TURİZM VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ LİMİTED ŞİRKETİ

Burak Çağdaş          Süleyman Çağdaş

KAYNAKÇA

1- İTO

2- YMM HASAN SANCAK

TC.13.961.929.976       TC.14.006.928.404

 

27.07.2018  YMM/BD HASAN SANCAK