SGK TARAFINDAN VERGİ DAİRESİNE YAPILAN İHBAR SONUCU GEÇMİŞE YÖNELİK KAYDI AÇILAN MÜKELLEFİYET

Image

Aşağıda, vergi dairesi tarafından bir mükellefe geçmiş dönemlerle ilgili  vergi  beyannamelerini elektronik ortamda yollamadığından  dolayı kesilen cezalar iptal edilmiştir.  Kararda, mükellef tarafından  ileri  sürülen dava açma nedenleri ile  vergi dairesi  tarafından  yapılan savunmanın  özet  bölümleri ile kararın hüküm fıkrası  aşağıda ayrıntılı gösterilmiştir. (1) 

I-MÜKELLEF TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN ÖZETİ:

Mükellefin  ……… faaliyeti nedeniyle kendisine 2010 yılı için  muhtelif dönemlerin  vergi beyannamelerini elektronik ortamda vermemesi nedeniyle  kesilen özel usulsüzlük cezalarının; 2010 ve 2011 yıllarında beyanname vermesini gerektirecek  hiçbir faaliyetinin olmadığı,  2007 yılına kadar …….. satışı, 2009 yılına kadar ise fason tekstil  işi ile uğraştığı  ve bu  iki işi de terk  ettiği,  terkle ilgili vergi dairesine gerekli bildirimlerde bulunduğu, işyerinin  ……. Adına tahsisli olmasının  …….. işini fiilen kullandığı  sonucu  doğurmayacağı, …… komşularının  ifadelerinde de kendisinin   2007 yılından  beri faaliyette bulunmadığını  beyan ettikleri  kesilen özel usulsüzlük cezalarının  kaldırılması mükellef tarafından  dava konusu  edilmiştir. 

II-VERGİ DAİRESİ  TARAFINDAN  YAPILAN SAVUNMANIN  ÖZETİ:

Vergi dairesi  tarafından   mükellefe kesilen  özel  usulsüzlük cezalarının aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunmadığı  ve tek dilekçe ile açılan davanın  usul yönünden  reddi gerektiği ve yapılan özel  usulsüzlük cezalı  tarhiyatın  yerinde olduğu, SGK tarafından vergi dairesine yapılan  bildirimin ve ihbarın  hukuka uygun olduğu  ileri  sürülerek cezalı  tarhiyatın  tasdiki talep edilmektedir. 

Sonuç olarak, mükellef adına  mükellefiyet tesis edilme işlemi  ve ilgili dönem beyannamelerinin  elektronik ortamda verilmediğinden  dolayı kesilen özel  usulsüzlük cezalarına karşı  açılan davanın  reddi gerektiği  vergi dairesi  tarafından  savunulmaktadır.

III-VERGİ MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN KARAR VE DAYANDIĞI  GEREKÇELER

Faaliyete başlamasına rağmen işe başlama bildiriminde bulunmayan mükellef  adına SGK yazısı  esas alınarak  1.4.2011 tarihi  itibariyle vergi kaydı açılması  önerilen  mükellefe  yazılan  yoklama sonucunda 1.9.2010 tarih itibariyle mükellefiyet kaydı  açılmaktadır.

Olay itibariyle .1.9.2010 tarihi esas alınarak  gelir vergisi  açısından  mükellefiyet   tesis edilmesine ilişkin davalı idarenin  20.6.2011 tarih ve …….. sayılı  işleminin  mevzuat  hükümleri  uyarınca davacının  ikametgah adresinde  aynı evde yaşayan eşinin   önüne bırakılmak  suretiyle  tebliğ edilmesi  gerekir iken  davacının  eşinin tebellüğden  imtia etmesi nedeniyle tebliğin yapılmadığı  anlaşılmakta olup, buna göre davacının  adına mükellefiyet  tesis edildiğinden  haberi bulunmamaktadır.

Bu durumda, işi bırakma bildiriminde bulunduktan sonra ……… faaliyeti nedeniyle adına yeniden  gelir vergisi mükellefiyeti tesis edildiğinden  haberi bulunmayan davacının   ilgili  dönem beyannamelerini geriye dönük olarak  elektronik ortamda vermesi  mümkün bulunmadığında kesilen özel usulsüzlük cezalarında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, geçmiş dönemde faaliyetinin  vergi dairesi  tarafından  tespiti üzerine  mükellefiyet tesis edildiğinden  bilgisi bulunmayan mükellef davacının  ilgili  dönem beyannamelerini geçmişe yönelik olarak  dijital ortamda vergi dairesine vermesinin mümkün bulunmadığından  dolayı kesilen özel  usulsüzlük cezalarında  hukuki isabet görülmediğinden dolayı, cezalar iptal edilmiştir.  Nazlı Gaye Alpaslan Güven

 

http://www.hurses.com.tr/Haber-SGK__tarafindan_vergi_dairesine_yapilan__ihbar_sonucu_gecmise_yonelik__kaydi_acilan__mukellefe__e_be-13363.htm


1- İzmir 1. Vergi Mahkemesi kararı, 16.10.2012 gün ve E:2012/701-K:2012/1325 sayılı kararı.

 Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Özdoğrular 16.10.17 E-Bülten http://mailchi.mp/830d155ef41d/tsvk
  • Nakit Döngüsü Nasıl Hesaplanır Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz
  • Vergide Tahsil Zamanaşımını Kesen Ve Durduran Haller Nelerdir? 6183 sayılı AATUHK’nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre,…

Popüler Kelimeler

Top