Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK BORÇLARINI YAPILANDIRAN İŞVERENLERİN İHALE MAKAMLARINDAKİ HAKEDİŞ ÖDEMELERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İŞLEMLERİ PDF Yazdır e-Posta
17 Haziran 2017

Image

SGK’nın 12.06.2017 tarihli Duyurusu ile SGK’ya olan borçlarını 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran işverenlerin ihale makamlarındaki hakediş ödemeleri ile yapı kullanma izin belgesi/teminat iadesi alabilmeleri amacıyla düzenlenecek yazılara ilişkin işlemler açıklanmıştır.,

SGK’ nın 12.06.2017 tarihli Duyurusuna göre;

a) Hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenlerin hakedişleri, SGK’ya idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla ödendiğinden, idarelerce, işverenlerin muaccel borcunun olup olmadığının manuel veya elektronik ortamda sorgulandığı durumlarda, yeniden yapılandırılan borçlardan dolayı;

- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular için; yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi ve kapsama girmeyen muaccel borçlarının da bulunmaması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için; vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borcunun bulunmaması kaydıyla,

hakediş ödemesine esas borcu yoktur yazıları verilecektir.

b) Yapı kullanım izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara ilişkin düzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; işverenlerin kesin teminatları, ihale konusu işle ilgili olarak SGK’ya borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilmektedir.

Dördüncü fıkrasına göre, geçici iskân veya yapı kullanım izin belgeleri, yapılan inşaat dolayısıyla SGK’ ya borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra verilmektedir.

Buna göre, 7020 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere başvuruda bulunmuş olan ihale konusu işyeri ve özel nitelikteki inşaat işyeri işverenlerinin, kapsama giren borçları ile birlikte kapsama girmeyen diğer borçlarının tamamını ödemeleri şartıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.

Geçici kabulü noksansız olarak yapılmış ihale konusu işler veya bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar için, yapılandırma kapsamına giren ya da girmeyen borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel finans kurumlarından alınmış teminat mektuplarının ya da Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

Bununla birlikte işverenlerin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedilebileceği göz önüne alınarak, talep edilen taksit süresi de dikkate alınarak ilave teminat alınacaktır.

Teminat tutarı; kapsama giren ve girmeyen borç asıllarına ilişiksizlik belgesinin verileceği tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanacak toplam borç üzerinden;

(Taksit süresi)x(Taksitlendirme başvurusunda bulunulan tarihten önceki ay için gerçekleşmiş DİBS oranı)=(İlave teminat oranı)

(İlave teminat tutarı) = (Toplam borç tutarı) x (İlave teminat oranı) / (100)

(Alınacak toplam teminat) = (Toplam borç tutarı) + (İlave teminat tutarı)

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. Pwc

Söz konusu Duyuruya aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.