Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
MOTORLU KARA TAŞITI KİRALAMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BANKA ARACILIĞIYLA YAPILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ. PDF Yazdır e-Posta
10 Haziran 2017

Image

1. Araç kiralama faaliyeti kapsamında yapılan tahsilat ve ödemeler

Hatırlanacağı üzere 24 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 459 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere fatura almak zorunda olan;

- Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,

- Serbest meslek erbabı,

- Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar,

- Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ile

- Vergiden muaf esnafa,

kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL'yi aşan her türlü tahsilat ve ödemelerini, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunluluğu getirilmişti.

9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 480 sıra numaralı VUK Tebliği ile yukarıda sayılan mükelleflerden (tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan) araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda belirtilen hadle (7.000 TL) sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18.07.1997 tarihli mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçların kiralanması işlemleri bu zorunluluk kapsamına girmemektedir.

Aracı finansal kurum ise 459 sıra numaralı Tebliğ'de; tahsilat ve ödemelere aracılık eden 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan banka, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketi olarak tanımlanmaktadır.

Tebliğin bu hükmü 1 Temmuz 2917 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. Gerçek usule tabi olmayan çiftçilerin ticaret borsalarında kaydettirdikleri malların satışına ilişkin tahsilat ve ödemeler

24 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 459 sıra numaralı VUK Genel Tebliği'nin 4.2 bölümünde kapsama girmeyen tahsilat ve ödemeler sayılmaktadır. Buna göre;

a. Kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin,

b. Sermaye piyasası aracı kurumlarının,

c. Yetkili döviz müesseselerinin,

ç. Tapu sicil müdürlüklerinin,

d. Noterlerin,

işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Daha sonra bu Tebliğ'e yapılan eklemlerle; kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler de zorunluluk kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Bu kez de 9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 480 sıra numaralı VUK Tebliği ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanun'un 46. maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Tebliğin bu hükmü yayım tarihinde (9 Haziran 2017) yürürlüğe girmiştir. E&Y

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.