Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İFLAS MASASI MEMURLUĞUNDAN İHALE YOLUYLA ALINAN İŞYERİNİN KAYITLARA ALINMASI VE ÖDENEN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI , DAMGA VERGİSİNİN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLMESİ PDF Yazdır e-Posta
07 Ocak 2017

Image

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih: 03.05.2016

Sayı: 21152195-130[27-2016-02-5844]-249-928

GVK Md. 40

VUK Md. 229

KDVK Md. 29  

İFLAS MASASI MEMURLUĞUNDAN İHALE YOLUYLA ALINAN İŞYERİNİN KAYITLARA ALINMASI VE ÖDENEN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI , DAMGA VERGİSİNİN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLMESİ

İflas Masası Memurluğundan ihale ile alınan işyerine ilişkin olarak, müzayede mahallinde yapılan satış nedeniyle İflas Masası Memurluğunca, “İcra Dairelerince Yapılan Satışlara Ait Katma Değer Vergisi Beyannamesi” (5 No.lu KDV Beyannamesi) ile beyan edilerek ödenen KDV ve damga vergisine ait vergi dairesi tahsil alındısı ile kanuni deftere kayıt yapılmasının, ödenen damga vergisinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmasının, ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 28.12.2015 tarihinde İzmir İflas Masası Memurluğu’ndan ihale yoluyla alınan işyeri için ödenen katma değer vergisinin indiriminin mümkün olup olmadığı ve damga vergisinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı yönünden Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “İspat” başlıklı 3. maddesinin (B) fıkrasında; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, “İspat Edici Kağıtlar” başlıklı 227. maddesinde; bu Kanun’da aksine hüküm olmadıkça bu Kanun’a göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanun’un 229 ve müteakip maddelerinde, mükelleflerin sattıkları emtia veya yaptıkları iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı gösteren ve müşteriye verilen fatura ve fatura yerine geçen vesikaların neler olduğu açıklanmıştır.

Diğer taraftan, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 239. maddesinde veznece yapılacak her türlü tahsilat için bilgisayardan iki nüsha vergi dairesi alındısı düzenleneceği hususu düzenlenmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şirketiniz tarafından 28.12.2015 tarihinde İzmir İflas Masası Memurluğundan ihale ile alınan işyerine ilişkin olarak, müzayede mahallinde yapılan satış nedeniyle İzmir İflas Masası Memurluğunca, “İcra Dairelerince Yapılan Satışlara Ait Katma Değer Vergisi Beyannamesi” (5 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi) ile Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğüne beyan edilerek ödenen katma değer vergisi ve damga vergisine ait vergi dairesi tahsil alındısı ile şirketinizin kanuni defterlerine kayıt yapılması mümkün bulunmaktadır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40. maddesinde; “Safi kazancın tespit edilmesi için aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, şirketiniz tarafından 28.12.2015 tarihinde İzmir İflas Masası Memurluğu’ndan ihale ile aldığınız işyeri binası için ödenen damga vergisinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun; 1/1. maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

29/1. maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri, 2. bendinde ise, indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği

hüküm altına alınmıştır.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “İndirim başlıklı” III/C bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, İzmir İflas Masası Memurluğundan ihale yoluyla aldığınız işyeri binasını envanterinize dahil etmeniz durumunda, ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmiş bir tahsilat makbuzunun bulunması ve ilgili yılda kanuni defterlere kaydedilmiş olması şartıyla, şirketinizce ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.