TİCARİ ARAÇLARIN YENİLENMESİNDE ÖTV İSTİSNASI

Image

Önceki bölümlerde belirtilen açıklamalar kapsamında gerçek ve tüzel kişiler, kullandıkları araçların yerine yurt içinden sıfır araç alımında veya yurt dışından araç ithalinde ÖTV ödemeyecektir.

A- YURT İÇİNDEN SATIN ALMA

İstisnadan yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerine göre ÖTV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No.lu Tebliğ’de belirlenen belgeleri yeni araç satın alacakları bayi, acenta veya yetkili satıcı gibi ÖTV mükellefine verecektir. Bu belgeler arasında, yenilenecek aracın 3 yıl içinde satılmayacağı, eski aracın 2 yıl içinde elden çıkarılacağı ve diğer istisna şartlarına uyulacağı, şartların ihlal edilmesi halinde uygulanacak müeyyidelerin (vergi, faiz, ceza) yerine getirilmesinden yükümlü olunacağına dair vergi dairesine hitaben yazılmış taahhütname de yer almaktadır. Belediyeler, il özel idareleri gibi kamu kurum ve kuruluşları bu taahhütnameyi vermeyecektir.

Aranan belgelerin ibrazı üzerine istisnadan yararlanan kişi veya kuruluşa ilk iktisap kapsamında araç teslim eden ÖTV mükellefleri, istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını fatura bedeline dâhil etmeyecek, düzenlediği faturada: “… şasi numaralı, …. plakalı ticari taşıtın yenilenmesi amacıyla, ÖTV Kanunu’nun geçici 7. maddesi kapsamında hesaplanıp fatura bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarı ……… TL’dir.” şerhini düşerek bu tutarı ayrıca gösterecektir. İstisna uygulanarak teslim edilen taşıtlar için verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesinde de ÖTV hesaplanmayacaktır. İstisnadan yararlanan kişiden alınacak belgeler ile satış faturasının aslının aynı olduğu onaylanan fotokopisi, ÖTV mükellefi tarafından bir dilekçe ekinde, beyannamenin verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine verilerek, istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” alınacaktır. Alıcıya verilecek bu belge ile aracın kayıt ve tescili yaptırılabilecektir.

İstisna kapsamında araç alımında ÖTV uygulanmayacak oluşu, ÖTV üzerinden hesaplanan KDV matrahını da azaltacaktır. Örneğin vergisiz satış fiyatı 50.000 lira olan bir otomobilin normal kişiye ve istisnadan yararlanan taksiciye satış fiyatları şöyle oluşacaktır.

 

Normal
kişiye fatura

Taksiciye fatura

Vergisiz
satış fiyatı

50.000

50.000

ÖTV (% 45)

22.500

-

KDV matrahı

72.500

50.000

KDV (% 18)

 13.050

9.000

Anahtar
teslim fiyatı

85.550

59.000

Görüldüğü gibi anahtar teslim fiyatı 85.550 TL olan bir otomobil taksi olarak işletilmek üzere 59.000 liraya satın alınabilecektir.

ÖTV’den istisna olan bu satışlarda vergi hesaplanmayacağından, ÖTV matrahının kontrolü amacıyla imalatçıların satış bedeli veya ithalatta ÖTV matrahı ile ÖTV mükellefinin alış bedellerinin, istisna kapsamındaki satış bedelinden fazla olup olmadığına bakılmaması gerektiği akla gelebilir. Ancak herhangi bir nedenle istisna uygulanan tutarın tahsilinde, ilk iktisaptaki matrah esas alınarak ÖTV hesaplanacağından, ÖTV Kanunu’nun 12/1. maddesinde hükme bağlandığı şekilde matrah kontrolü yapılması gerektiği düşünülmektedir.

B- YURT DIŞINDAN İTHALAT

ÖTV Kanunu’nun geçici 7. maddesi uyarınca, kullanılmakta olan ticari aracın yerine yurt dışından araç ithal edilmesi, Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın münferit araç ithalatına ilişkin düzenlemeleri kapsamında mümkün bulunmaktadır. Bu durumda istisnadan yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşlar aracın ithalatının yapılacağı gümrük idaresine, faaliyetlerine göre ÖTV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No.lu Tebliğ’de belirlenen belgeleri ve taahhütnameyi ibraz ederek başvuracaklardır. İthalat işlemini gerçekleştiren gümrük idareleri, gümrük beyannamesi üzerinde ÖTV hesaplamayacaktır. Söz konusu taşıtların kullanılmak üzere ithalinde ÖTV’nin ödendiğini gösteren gümrük makbuzunun aslının yanı sıra gümrük idaresi veya noter tarafından onaylı örneği ibraz edilmek suretiyle, aracın kayıt ve tescil işlemi yapılabilecektir.

Ticari araçların yenilenmesinde ÖTV istisnası uygulanmasının, Türkiye’nin ticari araç parkının yenilenmesi ve trafik güvenliğine yapacağı olumlu katkının yanı sıra talep artışı etkisi nedeniyle otomotiv sektörüne de bir ivme getireceği açıktır. İstisnadan yararlanmayla ilgili sürenin 30 Haziran 2019 tarihinde sona ereceğini hatırlatmak isteriz.  Kemal OKTARYaklaşım / Kasım 2016 / Sayı: 287

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Özdoğrular 16.10.17 E-Bülten http://mailchi.mp/830d155ef41d/tsvk
  • Nakit Döngüsü Nasıl Hesaplanır Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz
  • Vergide Tahsil Zamanaşımını Kesen Ve Durduran Haller Nelerdir? 6183 sayılı AATUHK’nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre,…

Popüler Kelimeler

Top