Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Vergi Usul Kanunu Mukteza Örnekleri PDF Yazdır e-Posta
21 Haziran 2007
VERGİ USUL KANUNU Mükteza Örnekleri

var NS4 = (document.layers); // hangi browser? var IE4 = (document.all); var win = window; var n = 0; function findInPage(str) { var txt, i, found; if (str == "e") return false; if (NS4) { if (!win.find(str)) while(win.find(str, false, true)) n++; else n++; if (n == 0) alert("Aradığınız kelime sayfada bulunamadı."); } if (IE4) { txt = win.document.body.createTextRange(); for (i = 0; i <= n && (found = txt.findText(str)) != false; i++) { txt.moveStart("character", 1); txt.moveEnd("textedit"); } if (found) { txt.moveStart("character", -1); txt.findText(str); txt.select(); txt.scrollIntoView(); n++; } else { if (n > 0) { n = 0; findInPage(str); } else alert("Aradığınız kelime sayfada bulunamadı."); } } return false; }

TARİH

SAYI

İLGİLİ KANUN VE TEBLİĞLER

KONU ÖZETİ

11/12/2006

10148

-KDV Kanununun 1, 2, 9, 29’ncu maddeleri, -30, 91, 95, 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri, -VUK’nun 229’ncu maddesi.

Kat karşılığı inşaat yapılması halinde yapı denetim hizmetinden doğan verginin sorumlu sıfatıyla kimin tarafından beyan edileceği hk.

12/12/2006

10211

-VUK’nu 230’ncu maddesi, -85 Seri No.lu KV Genel Tebliği,

Serbest bölgede faaliyet gösteren şubeden merkeze mal sevkiyatlarında belge düzeni hk.

15/12/2006

10364

-VUK’nun 323’ncü maddesi,

Dava ve icra safhasındaki alacakların yanında ihtarname gibi istenen vadesi geçmiş alacakların şüpheli alacaklar gibi değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığı hk.

15/12/2006

10369

-VUK’nun Mük. 257’nci maddesi, -320, 323, 324, 332 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri,

Şirketten ayrılan işçilere 8.000.-YTL’nin üzerinde kıdem tazminatı ve ücret ödemelerinin banka ve özel finans kurumları veya PTT aracılığı ile yapılmasının zorunlu olup olmadığı hk.

18/12/2006

10388

-VUK’nun Mük.298, Geçici 25’nci maddeler, -17 No.lu VUK Sirküleri,

Dönem Net Zararı ve Geçmiş Yıl Zararlarının Öz Sermaye Kalemlerine ait enflasyon farklarından mahsubu hk.

18/12/2006

10389

-VUK’nun Mük.298, Geçici 25’nci maddeleri,

2003 ve 2004 yılı bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması nedeniyle oluşan kârın 2005 yılı ticari zararından mahsup edilip edilemeyeceği hk.

21/12/2006

10558

-VUK’nun 227, 229’ncu maddeleri, -KDV K’nun 30/c maddesi, -GVK’nun 40’ncı maddesi,

Çalınan aracın aktiften çıkarılması için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

26/12/2006

10742

-VUK’nun 313, 320’nci maddeleri,

Bilgisayar yazılım programının üretimine ilişkin harcamaların maliyet hesaplarına ne şekilde intikal ettirileceği hk.

29/12/2006

10951

-VUK’nun 229’ncu maddesi, -1996/ ÖKC İç Genelgesi

Devir işlemlerinde belge düzeni hk.

12.12.2006

10215

VUK  18-220-221. Mad.

Defter tasdikinde süreler hk.

18.12.2006

10436

VUK  159-168. Mad.

Mükellefin mevcut faaliyetine ilave olarak yeni bir işe başlaması halinde bildirimde bulunulması gerektiği hk.

16.11.2006

9231

VUK 161. Mad.

Re’sen mükellefiyet terkini hk.

16.11.2006

9245

VUK 8. Mad.

Vergi kimlik numarası hk.

08/09/2006

7055

V.U.K.’nun 114’ncü maddesi

Fiili ithal tarihinden sonra satıcı tarafından ithalatçı lehine yapılan fiyat indirimi hk.

19/09/2006

7256

V.U.K.220. Mad.

“Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre Apostille Tasdik Şerhini taşıyan evraklar için ayrıca konsolosluk tasdiki aranmayacağı hk.

19/09/2006

7288

V.U.K.’nun 230/5’nci maddesi.

Araca monte edilmiş tanıtım amaçlı makineler için sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu hk.

21/09/2006

7367

362 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği

Form Ba’nın verilip verilmeyeceği hk.

21/09/2006

7368

-G.V.K.’nun 37, 65’nci maddeleri V.U.K.’nun 232’nci maddesi-3100 Sayılı Kanunun 1/2’nci maddesi

Masajcılık faaliyetinde ÖKC kullanma mecburiyetinin olup olmadığı hk.

21/09/2006

7427

-V.U.K.’nun 209, 240’ncı maddeleri

Taşıma irsaliyesinin yapışkanlı hale getirilerek paket üzerine yapıştırılması hk.

21/09/2006

7428

-V.U.K.’nun Mük.257, 232’nci maddeleri-206, 212 Seri No.lu V.U.K. GenelTebliğler

Çay ocağı işletmeciliğinde ÖKC kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hk.

21/09/2006

7429

-V.U.K.’nun 230, 231’nci maddeler

Bilgisayarda yazdırılan faturaların imzalarının da bilgisayarda yazdırılıp yazdırılamayacağı hk.

22/09/2006

7453

-Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atıkların …firmasınca imha edilip edilmeyeceği hk.

26/09/2006

7509

-V.U.K.’nun  229, 232’nci maddeler-143, 173 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği

Otomat makinelerden yapılan satışlarda belge düzeni hk.

26/09/2006

7510

-V.U.K.’nun 229, 232’nci maddeler

Sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle BEDAŞ tarafından iade edilen güvence bedelleri için iadeyi alan tarafından fatura düzenlenip, düzenlenmeyeceği hk.

26/09/2006

7515

-V.U.K.’nun Mük.257’nci mad.-185, 298, 299 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğler

Oda-kahvaltı hizmetinde adisyon kullanma zorunluluğu olup olmadığı hk.

27.09.2006

7546

VUK  8. Mad.

Vakıflara bağlı iktisadi işletmelerin bağlı olduğu vakıflardan bağımsız olarak vergi kimlik numarası alıp almayacağı hk. 

27/09/2006

7583

-K.V.K.’nun 3’ncü maddesi-G.V.K.’nun 94/1’nci maddesi-V.U.K.’nun 269,  313’ncü maddeleri

Yurtdışındaki irtibat bürosunda çalışacak personelinin ücret ödemelerinin ve kiralanacak gayrimenkulün kesinti yolu ile ödenecek vergisinin hangi ülkede ödeneceği irtibat bürosuna alınacak demirbaş ve sabit kıymetlerin gider kayıt edilip edilmeyeceği hk. 

27/09/2006

7584

-362 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği

Alım faturalarında gösterilen alıcının ihracat sebebiyle muaf olduğu ÖTV’nin Ba formunda beyan edilip edilmeyeceği hk.

29/09/2006

7665

-362 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği

Kurumlar Vergisinden muaf olan kooperatifin Ba ve Bs formu verme zorunluluğu olup olmadığı hk.

02/08/2006

6020

-240 Seri No.lu VUK Genel Tebliği-GVK’nun 94’ncü mad.

Banka şubelerine ayrı ayrı internet şifresi verilebileceği ve muhtasar beyannamenin her şube için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmediği hk.

02/08/2006

6021

-VUK’nun 229, 230/5, 231/5, 240’ncı maddeleri -173 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Atık yağların anlaşmalı firmalardan alınıp taşınması sırasında düzenlenecek belgeler hk.

02/08/2006

6022

-VUK’nun 229, 230/5, 231/5’nci maddeleri  -211, 232 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri

İrsaliyeli fatura kullanan mükellefin mallarını kargo aracılığıyla göndermesi halinde ayrıca bir sevk irsaliyesi düzenleyip düzenlemeyeceği hk.

02/08/2006

6024

-VUK’nun 229, 231/5, 232’nci maddeleri, -KDV K’nun 35’nci maddesi

İade faturası kesip kesmeyeceği hk.

07/08/2006

6124

-VUK’nun 280, 281, 285’nci maddeleri, -130, 217, 355 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri

Yabancı para cinsinden senetsiz borçların değerlemeye tabi tutulup doğabilecek farkların gelir veya gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği hk.

07/08/2006

6127

-VUK’nun Geçici 25, Mük.298’nci maddeleri -338 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Kâr dağıtımının düzeltilmiş değerler üzerinden yapılıp yapılmayacağı hk.

08/08/2006

6192

VUK 153. Mad.

Römork (dorse) için mükellefiyet tesisi gerekmediği hk. 

08/08/2006

6198

-VUK’nun 315’nci maddesi-333, 339 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri

Ağaç kalaslar ve sanayi borusundan imal edilen iş iskelelerinin faydalı ömrü ve amortisman oranı hk.

08/08/2006

6200

-VUK’nun 315’nci maddesi-333, 339 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri

Yeni alınacak helikopter için 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen 6 yıllık faydalı ömür süresinin daha uzun ve 16,66 amortisman oranının daha düşük uygulanıp uygulanamayacağı hk.

09/08/2006

6242

-VUK’nun 227, 353’ncü maddeleri-226, 354 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri

Döviz alım-satım belgelerinde bulunan bilgiler hk.

10/08/2006

6271

-VUK’nun 233’ncü maddesi

Ticari taksicilerin düzenleyeceği belge hk. 

11.08.2006

6299

-VUK 152, 172, 173. Mad.

Derneklerin yaptıkları usulsüzlüklere kesilecek ceza ile kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan derneklerin defter tutup tutmayacağı hk.

11.08.2006

6300

-VUK 153. Mad.

Daha önce adresinde bulunmadığı için mükellefiyeti açılmayan ama daha sonra yeni adresinde faaliyette olduğu tespit edilen şirketin mükellefiyet tesisi ve mükellefiyet tesisinden önce gönderilen beyannamelerle ilgili hangi işlerin yapılacağı hk. 

14/08/2006

6386

-VUK’nun 229’ncu maddesi

Faturanın kimin adına tanzim edilmesi gerektiği hk. 

14/08/2006

6387

-VUK’nun 242’nci maddesi

Faturanın ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafazası hk. 

14/08/2006

6392

-VUK’nun 227, 234’ncü maddeleri

Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan üretim makinaları için gider pusulası düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hk.

14/08/2006

6390

-VUK’nun 227, Mük.253, 257’nci maddeleri -243, 246 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri

Günlük yapılan işlemler neticesinde alınan banka dekontlarının yerine bir ay içinde yapılan tüm tahsilat işlemleri belirtilen orijinal kaşeli ve ıslak imzalı banka ekstrelerinin düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hk.

23/08/2006

6713

-VUK’nun Mük.290’ncı maddesi-319 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Finansal kiralama yoluyla satın alınan iktisadi kıymetin kira ödemelerinin bittiği tarihte kesilen faturanın gider gösterilmesindeki usul hk.

25/08/2006

6765

-60 Seri No.lu KDV M. ÖKCK MHK.Genel Tebliği

Hurdaya ayrılacak ÖKC’nin ruhsatının kaybolması halinde nasıl hurdaya ayrılacağı hk.

25/08/2006

6780

-VUK’nun 232, 233’ncü mad.

Perakende satış fişi ve ödeme kaydedici cihaz fişi kullanım hadleri hk.

03/07/2006

4914

-KVK’nun 1, 4, 5’nci mad.-GVK’nun 65, 82’nci mad.-VUK’nun234’ncü mad.

Derneğin Kurumlar Vergisi mükellefiyeti ile konferanslara katılanlara yapacağı ödemelerde belge düzeni hk.

04/07/2006

5007

-VUK’nun Geçici 25, Mük.298’nci mad.

Enflasyon düzeltmesi hk.

05/07/2006

5039

-VUK’nun 19, 267, 268, 269, 289’ncu maddeleri.-GVK’nun 38’nci mad.

Kat karşılığı arsa tesliminde iktisap edilecek bağımsız bölümlerin inşaat tamamlanmadan kat irtifakı esas alınarak satılmasında maliyet bedelinin ne şekilde tespit edileceği hk.

05/07/2006

5044

-VUK’nun 229, 230/5, 231/5’nci maddeler

Yurtdışındaki şubeye gönderilen mallar için fatura mı, irsaliye mi düzenleneceği ve söz konusu şubeden Türkiye’ye gelecek mal bedelinin banka yolu ile Transferinin zorunlu olup olmadığı hk.

05/07/2006

5045

-KVK’nun 25’nci mad.-GVK’nun 120’nci mad.-217, 227 seri nolu GVK Genel Tebliğleri-VUK7nun 371’nci mad.

Mahsup dönemi geçen ve pişmanlıkla verilen geçici vergi beyannamesinin sadece pişmanlık zammının ödenmesinde vergi ziyaı cezası kesilip kesilmeyeceği hk.

05/07/2006

5049

-VUK’nun 280, Mük.290, Mük.298’nci mad.-319, 334 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri

Kiracının finansal kiralama sözleşmelerinde kur farkını ve faizleri gider yazıp yazamayacağı hk.

05/07/2006

5050

-VUK’nun 230/5, 231’nci mad.

GSM verici sistemlerde meydana gelen arızaların giderilmesi amacıyla kurulan gezici servislerde bulunan teknik servis donanımı ve yedek parçalar için sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

05/07/2006

5051

-VUK’nun 215, 229, 229, Mük.257’nci maddeler-253 sayılı VUK Genel Tebliği

Elektronik posta yolu ile alınan faturanın gider olarak kayıt edilip edilemeyeceği hk.

05/07/2006

5053

-VUK’nun 227, 353’ncü maddeleri-226 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Döviz alım-satım belgelerinde bulunan bilgiler hk.

05/07/2006

5075

-GVK’nun 37, 70, 86, 103’ncü maddeler-KDVK’nun 11, Geçici 20’nci maddeleri-74, 76, 82, 85 Seri Nolu KDV Tebliğleri-27 Nolu KDV Sirküleri-VUK’nun 221, 229’ncu maddeleri

Özel mülkiyette bulunan arsa üzerine yapılan dairelerin satılması veya kiralanması halinde vergi kanunları açısından yapılacak işlemler hk.

05/07/2006

5080

-GVK’nun 65, 94, 96’ncı mad.-VUK’nun 236, Mük.257’nci mad.-356 Sıra No.lu VUK Genel Teb.

İcra Müdürlüğünce alacaklı avukata ödenen vekalet ücretlerinde belge düzeni hk.

05/07/2006

5081

-3100 sayılı ÖKC Kanunu-VUK’nun 229, 232’nci maddeleri

İnternet ortamında yapılan satışlarda belge düzeni hk.

06/07/2006

5102

-243, 246 Sıra Nolu VUK Tebliğleri

Kredi kartı üyelik aidatları için ne tür belge düzenleneceği hk.

07/07/2006

5130

-VUK’nun 9-14 Nolu Sirküler-VUK’nu 353/6, 352/II-7’nci mad.

2004 yılı Gelir Vergisi Beyannamesi ekinde yanlış verilen enflasyon düzeltmesi ve karşılaştırmalı bilanço yerine düzeltilmiş bilançolar verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hk.

07/07/2006

5176

-3100 Sayılı Kanun-58 Seri No.lu Tebliğ

Bedelsiz verilen akaryakıt için usul yönünden ne gibi işlem yapılacağı hk.

11/07/2006

5286

-VUK’nun 376’ncı mad.

Cezalarda indirim talebinde bulunan mükellefin bu talebinden vazgeçerek kanuni süre içerisinde müracaat etmesi durumunda uzlaşma hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hk.

11/07/2006

5287

-VUK’nun Geçici 25, Mük.298’nci mad.

Enflasyon düzeltmesi hk.

11/07/2006

5302

-VUK’nun 234’ncü mad.-KDVK’nun 1, 10’ncu maddeleri

Gayrimenkul ve otomobil alım-satımlarında belge düzeni hk.

11/07/2006

5304

-VUK’nun 209, 229, 230, 240’ncımadde-173, 356 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Karayolu eşya taşımacılığında acentelerin belge düzeni hk.

12/07/2006

5370

-VUK’nun 229, 231/5’nci mad.

Mal teslimleri ileriki tarihlerde yapılacak olan ön ödemeli kampanya satışlarında fatura düzeni hk.

12/07/2006

5371

-VUK’nun 233’ncü mad.-164 Seri Nolu VUK Genel Tebliği

Özel Halk Otobüsü İşletmeciliğinde Belediyeler tarafından bastırılan biletlerin kullanılıp kullanılamayacağı hk.

12/07/2006

5372

-GVK’nun 65, 94, 96’ncı mad.-VUK’nun 236 Mük.257’nci mad.-356 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

İcra Müdürlüğünce alacaklı avukata ödenen vekalet ücretlerinde belge düzeni hk.

12/07/2006

5373

-VUK’nun 3, 217, 227, 229, 231/5’nci mad.

Daha önce düzenlenen faturanın tekrar doğru şirket adına düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hk.

12/07/2006

5374

-36 Seri No.lu ÖKC Tebliği-VUK’nun 5, 353’ncü mad-deleri-143 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Ödeme Kaydedici Cihazın fiilen işe başlama tarihinden sonra alınması halinde uygulanacak cezanın düzeltilmesi hk.

12/07/2006

5375

-GVK’nun 6, 8, 37, 42, 92’ncimaddeleri-VUK’nun 262, 268’nci maddeler

Yurtdışında ikamet eden ödevlinin Türkiye’de elde ettiği kazançların ne şekilde vergilendirileceği ve arsa bedellerinin kayıtlara nasıl intikal ettirileceği hk.

12/07/2006

5378

-VUK’nun 230, 231’nci maddeler

İmzaya yetkili olanların imzalarının notere onaylattırılarak anlaşmalı matbaalarda bastırılan faturalarda bastırılarak kullanılması hk.

12/07/2006

5386

-VUK’nun 232’nci mad.-27, 36 Seri Nolu ÖKC Tebliği-206, 209, 212 Seri Nolu VUK Tebliği

Spor kulübüne ait dernek lokalinde ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmayacağı ve süresinde alınmayan ödeme kaydedici cihaza ceza kesilip kesilmeyeceği hk.

12/07/2006

5387

-3100 Sayılı ÖKC Kanunu 10’ncu mad.-60 Seri No.lu ÖKC Tebliği

Hurdaya ayrılan ödeme kaydedici cihaza yeni mali hafıza takılarak kullanılmasının mümkün olamayacağı hk.

12/07/2006

5389

-VUK’nun 320’nci mad.

Amortisman ayırma süresi hk.

13/07/2006

5438

-VUK’nun Mük.257’nci mad.-340, 346 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğler

E beyanname şifresinin kimlere verilebileceği hk.

13/07/2006

5442

-KDVK’nun 10, 20, 39’ncu maddeleri,-83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği-VUK’nun 229, 231/5’nci maddeleri

Servis işletmeciliği ile iştigal edenlerde belge düzeni hk.

14/07/2006

5509

-60 Seri No.lu ÖKC Tebliği

İşin terki halinde ÖKC ile ilgili yapılacak işlemler hk.

14/07/2006

5513

-VUK’nun Mük.355’nci mad.-346 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Elektronik ortamda gönderilmesi gereken beyannamelerin kanuni süresi geçtikten sonra kayıt ortamında verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulaması hk.

17/07/2006

5629

-VUK’nun 160, 161, 227, 229’ncu maddeleri

İşletmenin aktifinde kayıtlı ticari aracın bedelsiz tesliminde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

17/07/2006

5630

-VUK’nun 230/5’nci mad.-173 Seri Nolu VUK Genel Tebliği

Oto yedek parça ve aksamlarını taşıyan servis aracında tüm malları gösteren sevk irsaliyesi düzenlemek yerine sadece azalan emtiaları gösteren ek sevk irsaliyesinin düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.

13.07.2006

5400

VUK 4. Mad.

Mükellefin tasfiye işlemlerinin hangi vergi dairesi tarafından yürütüleceği hk.

17.07.2006

5618

VUK 162. Mad.

İflas dönemi için takdir komisyonu kararına istinaden tarh edilen vergilerin iflasın kaldırılmış olması halinde terkin edilip edilemeyeceği hk. 

28.06.2006

4812

VUK 232, Mük 257. Mad.58 Seri Nolu ÖKC Genel Tebliği

Akaryakıt istasyonlarınca verilen ÖKC. Fişlerinin gider kaydının mümkün olup olmadığı hk. 

29.06.2006

4849

VUK’nun 141. Mad.

Alıkonulan defter ve belgelerin vergisel ödevlerini yerine getirebilmeleri için iadesi mümkün olmadığı hk. 

05.04.2006

2623

VUK-204, 243, 246 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Tüketici finansman şirketlerinin belge düzeni hk.

01.06.2006

4021

VUK’nun 236, 237, Mük.257. Mad.GVK 65, 94, 96 Mad.356 Sıra No.lu VUK Genel Teb.

İcra Müdürlüğünce alacaklı avukata ödenen vekalet ücretlerinde belge düzeni hk.

01.06.2006

4031

VUK189,320, 236.Mad.

İşte kullanılan binek otomobilin işin terki veya iş yerinde kullanılmaktan vazgeçme vb. nedenlerle işletmeden çekilmesi halinde ne şekilde belgelendirileceği hk.

02.06.2006

4075

VUK 8, 163. Mad.240 Sıra No.lu VUK Genel Teb.

Adres değişikliğinde ÖKC levhası alınıp alınmayacağı hk.

02.06.2006

4108

VUK 229, 230/5. Mad.ÖKC 3100 sayılı Kanun

Telefonla sipariş alınarak kargo ile nihai müşteriye teslim yapılan perakende satışlarda ÖKC alıp kullanma mecburiyeti olup olmadığı hk.

05.06.2006

4132

VUK’nun 171. Mad.

Şirketin merkezi dışında bir şubesi için ayrı defter tutup tutamayacağı hk. 

05.06.2006

4167

VUK 315. Mad.,

Olumsuz sonuçlanan  bioeşdeğerlilik araştırmasında devam kararı alınması halinde uygulanacak amortisman oranı hk.

06.06.2006

4227

VUK 229, 230/5, 232. Mad.

Merkez iş yerinden free-shoplara satılmak üzere gönderilen mallar için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

07.06.2006

4242

GVK 121. Mad.VUK 253. mad.255 Seri Nolu GVK Genel Teb.

Vergi iade zarflarının kaç yıl saklanacağı hk.

08.06.2006

4313

VUK 232 Mad.3100 sayılı kanun

İnternet ortamında yapılan şarkı satışlarının ne şekilde belgelendirileceği hk.

09.06.2006

4413

VUK’nun 153 ve 158. Mad.

Mükelleflerin bildirmekle zorunlu tutuldukları hususlar hk. 

09.06.2006

4322

VUK 371. Mad., 6183 Sayılı Kanun 51. Mad.

Pişmanlık zammının ne şekilde hesaplanacağı hk.

13.06.2006

4539

VUK Mük 257. Mad.2004/11 sayılı Uygulama İç Genelgesi.

Serbest Muhasebeci mükellefin faaliyet belgesi ibraz etmeden e beyanname şifresi alıp alamayacağı hk.

13.06.2006

4540

VUK 313, 315, 320 Mad.333, 339 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Ticari plakanın amortismana tabi tutulup tutulmayacağı hk.

22.06.2006

4686

VUK  336, 341, 344, 352/II-7  371. Mad.

Emlak vergisine ilişkin bildirimlerin geç verilmesi durumunda uygulanacak ceza ile VUK 371. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hk.

27.06.2006

4775

VUK’nun 162. Mad.

Mükellefiyeti re’sen terkin edilen bir mükellefin tasfiyeye girmesi hk. 

01/05/2006

3339

-VUK’nun 355’nci mad.-350 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

13/06/2006 ile 08/12/2004 tarihleri arasında Üst birliğe üye olmadığından Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti tesis edilen konut yapı kooperatifi adına Ba ve Bs formunu vermediğinden bahisle özel usulsüzlük cezası kesilip kesilemeyeceği hk.

01/05/2006

3340

-3100 Sayılı Kanunun 2/3’ncü maddesi.

Şehriçi ve Şehirdışında Belediyeler, Kamu Kurumları (vb) tarafından organize edilen satranç turnuvalarında kurulan standlarda satılan satranç takımları için ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmayacağı hk.

01.05.2006

3341

VUK’nun 153. Mad.

Derneğe ait iktisadi işletmeye mükellefiyet tesisi hk.

02/05/2006

3354

-3100 Sayılı Kanunun 8/2’nci mad.-9 Seri No.lu ÖKC tebliği

ÖKC’lerden alınan “Z” raporlarında kredili satış bilgilerinin bulunma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hk.

02/05/2006

3355

-2002/12 sayılı tamim

Özel inşaat yapan mükellefin mükellefiyetin kaldırılması hk.

02/05/2006

3356

-1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 35’nci maddesi-T.T.K.’nun 100, 116’ncı maddeleri,-Borçlar Kanununun 416, 449’ncu maddeleri

Vekillerin mükellef adına dilekçe imzalayıp görüş isteyemeyecekleri hk. 

02/05/2006

3357

-59 Seri No.lu ÖKC Tebliği-VUK’nun 232’nci maddesi.

Akaryakıt istasyonlarında müşterilerce istenmesi durumunda ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hk. 

03/05/2006

3391

-GVK’nun 37, 66, 94, 121’nci maddesi.-VUK’nun 210’ncu maddesi.

Ticari faaliyetinin yanında serbest meslek faaliyetinin de icra edilmesi durumunda tutulması gereken defter hk. 

03/05/2006

3392

-58,59 Seri No.lu ÖKC Tebliği

Aldığı akaryakıt karşılığı fatura isteyen müşteriler için yapılacak işlemler hk. 

03/05/2006

3393

-KVK’nun 4, 7’nci maddeleri-KDV K’nun 1/1-3, 2’nci maddeleri-VUK’nun 229, 231/5’nci-164, 206 Seri No.lu VUK’nu Genel Tebliğleri

Döner sermaye işletmelerinin birbirlerine devir ettiği malların ve satın aldığı hizmetlerin nasıl belgelendirileceği hk. 

05/05/2006

3436

-KVK’nun 1, 13’ncü maddeleri-VUK’nun 215’nci maddesi

Faturanın yabancı para cinsinden düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.

08/05/2006

3486

-4811/2,3’ncü maddeleri

4811 Sayılı Kanunun 2. maddesine göre ödenen vergi aslına bağlı cezanın terkin edilmesi gerektiği hk.

10.05.2006

3538

VUK’nun 114,118 ve 126’ncı Mad.

Zamanaşımı süresi içinde düzeltme talebinde bulunulması durumunda zamanaşımı geçmiş olsa bile gerekli düzeltme işlemlerinin yapılabileceği hk. 

10/05/2006

3551

-VUK’nun 232’nci maddesi.-58, 59 Seri No.lu ÖKC Tebliğleri

Akaryakıt istasyonlarınca verilen ÖKC fişlerinin gider kaydının mümkün olup olmadığı hk.

12/05/2006

3604

-VUK’nun Mük.257’nci maddesi-206, 209, 212 Seri No.lu ÖKC tebliğleri

Bilardo salonu işletmeciliğinden ÖKC kullanma zorunluluğu olup olmadığı hk. 

12/05/2006

3605

-173 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Muhtelif müşterilere sevk edilecek mallara ilişkin belge düzeni hk.

12/05/2006

3606

-VUK’nun 232, Mük-257’nci maddeleri,-58, 59 Seri No.lu ÖKC Tebliğleri

Akaryakıt istasyonlarının verdiği ÖKC fişinin gider belgesi olarak kabul edilip edilmeyeceği hk. 

12/05/2006

3609

-VUK’nun 232’nci maddesi

Yemek Fişi karşılığında yapılan satışlarda belge düzeni hk.

15.05.2006

3625

VUK’nun 153, 168. Mad.

Mükellefiyet tesisi hk.

15.05.2006

3626

VUK’nun 5. Mad.

Vergi mahremiyeti hk.

17/05/2006

3678

-345 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği-VUK’nun 209, 240, Mük.257’nci maddeleri.

Farklı adreslerde bulunan birden çok alıcı için tek bir taşıma irsaliyesi düzenlenmesi hk.

22/05/2006

3752

-VUK’nun 371’nci maddesi

Dilekçe ekinde verilen KDV düzeltme beyannamelerine pişmanlık talebi olması bile pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hk.

23.05.2006

3780

VUK’nun 93. Mad.

Tebliğ alındılı zarfların PTT tarafından kaybedilmesi halinde yapılacak işlemler hk.

23/05/2006

3821

-GVK’nun 65, 66, 94’ncü maddeleri,-221 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

İnternet sitesi üzerinden maç yorumları yapan kişilere bu işleri dolayısıyla ödenen tutarların telif hakları kapsamında olup olmadığı, yapılan ödemelerden Gelir Vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ve belge düzeni hk.

23.05.2006

3823

-VUK’nun 161. Mad. 

Mükellefiyetin re’sen terki hk. 

23/05/2006

3825

-VUK’nun 229, 231/5’nci maddeleri

Mal tesliminde belge düzeni hk.

23/05/2006

3826

-VUK’nun 232’nci maddesi.-3100 sayılı Kanun

Yemek çekleri uygulamasında belge düzeni hk.

25/05/2006

3885

-KVK’nun 13’ncü maddesi.-GVK’nun 37, 38’nci maddesi.-VUK’nun 192, 229, 231/5’nci maddeleri.-KDV K’nun 1, 2, 4’ncü maddeleri.-30 Seri No.lu KDV Tebliği

Şirket aktifinde kayıtlı arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesinde yapılacak işlemler hk.

25/05/2006

3886

-173 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Muhtelif müşterilere sevk edilen malların belge düzeni hk.

25.05.2006

3888

VUK’nun 124, 161. Mad.

Şikayet yoluyla düzeltme hk.

26/05/2006

3901

-VUK’nun 13, 15’nci maddeleri.-1986/9 Sıra No.lu İç Genelge

Uzlaşmaya katılmayan mükelleflerin yeniden uzlaşma talebinde bulunup bulunmayacağı hk.

26/05/2006

3902

-4811 Sayılı Kanunun 7’nci maddesi.-1 Seri No.lu 4811 Sayılı Kanunu Tebliği-2003/3 Seri No.lu Vergi Barışı İç Genelgesi.

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununa istinaden matrah artırımında bulunan mükellefin matrah artırımında bulunduğu dönemlere ilişkin olarak sonradan yapılan tarhiyatın kaldırılıp kaldırılamayacağı hk.

26/05/2006

3918

-VUK’nun 227, 2529, 242’nci maddeleri.-159, 164, 243 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri

Faaliyetine devam eden, ancak yeniden yapılanma vb nedenlerle kullanımından vazgeçilen belgelerin kullanılmamış olanlarının imhasının ne şekilde yapılacağı hk.

26/05/2006

3919

-VUK’nun 272, 313, 315’nci maddeleri.-333, 339 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri

Belediyelerin mülkiyetinde olan alanlarda, yaptırılan ışıklı ışıksız reklam panoları ve bilboardların muhasebeleştirilmesi ve değerlemesi hk.

26/05/2006

3920

-VUK’nun Geçici 25’nci maddesi

Enflasyon düzeltmesi hk. 

29/05/2006

3937

-VUK’nun 232’nci mad.-31-, 48 Seri No.lu ÖKC Tebliğleri.

Ödeme kaydedici cihaz fişi yerine bilgisayarlı fatura düzenleyen cihaz kullanılıp kullanılamayacağı hk.

30.05.2006

3956

VUK’nun 153. Mad.

Mükellefiyet tesisi için başvuran ancak mükellefiyet tesisi yapılmadan işyerini başka bir vergi dairesi yetki alanına nakleden mükellef hakkında yapılacak işlemler hk.

30.05.2006

3957

VUK’nun 116, 120, GVK 70, 94. Mad.

Mükellefin kiraya verilen gayrimenkullerden hissedar olarak elde ettiği kira gelirleri, istisna haddi altında kaldığı halde takdir komisyonuna sevkedilen ve takdir komisyonu kararına istinaden yapılan tarhiyatların düzeltilmesi hk. 

30.05.2006

3958

VUK’nun 5. Mad.

İşyeri mülk sahibine kira kontratı, stopaja ait bilgi ve belgelerin verilmesinin vergi mahremiyetine girip girmeyeceği hk.

30.05.2006

3959

VUK’nun 153. Mad.

Faaliyete başlayacağı bildirilen şirketin ortağının Kod: 2, Kod: 1, Kod: 3 listelerinde yer alması halinde mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği hk.

30.05.2006

3960

VUK’nun 8, 11, 98, GVK 61 Mad.

Vergi Sorumluluğu hk.

30.05.2006

3968

VUK’nun 160. Mad.

Mükellefiyetin başlangıç ve terk tarihlerinin tespiti hk.

30/05/2006

3970

-GVK’nun 19’ncu maddesi.

Gümrük Müdürlüğüne 2005 yılı aralık ayında intikal ettiği halde gümrük çıkış işlemi 2006 Ocak ayına sarkan cihazlar dolayısıyla 2005 yılına ilişkin olarak yatırım indiriminden yararlanıp yararlanılamayacağı hk.

30/05/2006

3971

-VUK’nun Mük.257’nci maddesi.

-340, 346 Seri No.lu VUK Tebliğleri

Sosyal Yardımlaşma Derneğinin muhtasar mükellefiyeti olması ve beyannamelerini meslek mensubuna imzalatma mecburiyeti olmaması nedeniyle dernek adına beyanname şifresi alınıp alınamayacağı hk.

30/05/2006

3972

-VUK’nun Mük.257’nci maddesi.-340, 346 Seri No.lu VUK Genel Tebliğleri.-15 Nolu VUK Sirküler

YMM ile denetim ve danışmanlık sözleşmesi yapılması halinde şirket adına e beyan şifresi alınıp alınamayacağı hk.

30/05/2006

3973

-KDV K’nun 10, 20, 39’ncu maddeleri-9, 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri-VUK’nun 229, 231/5’nci maddeleri

Eğitim hizmetlerinde belge düzeni hk.

30/05/2006

3974

-VUK’nun 313, 315’nci mad.-333, 339 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri

Ticari taksi plakasının faydalı ömrü ve amortisman oranı hk. 

31/05/2006

3988

-KVK’nun 1, 6’ncı mad.-31, 59 Seri No.lu KV Genel Tebliğleri.-91, 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri.-VUK’nun 229, 231/5’nci maddeleri

İki ayrı şirketten kurulu iş ortaklığına ihale edilen işin sonunda ödenen bedel karşılığında düzenlenecek faturanın ortaklık adına mı yoksa iş ortağı şirketlerden biri adına mı düzenleneceği hk.

31/05/2006

3989

-KVK’nun 1, 6’ncı mad.-31, 59 Seri No.lu KV Genel Tebliğleri.-91, 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri.-VUK’nun 229, 231/5’nci maddeleri

İki ayrı şirketten kurulu iş ortaklığına ihale edilen işin sonunda ödenen bedel karşılığında düzenlenecek faturanın ortaklık adına mı yoksa iş ortağı şirketlerden biri adına mı düzenleneceği hk.

03/04/2006

2445

-VUK’nun 116, 283, 287 GVK 3 38 md.

Gelecek yıllara ilişkin olarak peşin tahsil edilen kira bedellerinden yalnızca cari yıla ilişkin olan kısmının gelir olarak beyan edileceği hk.

03/04/2006

2453

-4811 Sayılı Kanunun 2,3,6’ncı maddeleri -1 Sıra No.lu Vergi Barışı Kanunu Tebliği -2003/4 Sayılı Vergi Barışı İç Genelgesi

4811 Sayılı Kanunun 6/1-b maddesinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.

03/04/2006

2458

-VUK’nun 371, 352/11/7’nci maddeleri, -GVK’nun 120’nci maddeleri, -252 Seri No.lu GVK’nu Genel Tebliği

İade alınacak geçici verginin diğer beyannamelerden mahsup edilmesi halinde uygulanacak ceza hk.

30/04/2006

2459

-VUK’nun 227, 229’ncu maddeleri

Hizmet karşılığından yurtdışından alınan mali yardımlarda belge düzeni hk.

03/04/2006

2460

-VUK’nun 229, 231/5’nci maddeleri

İhtilaf konusu olan faturanın kayıtlara alınıp alınmayacağı hk.

04/04/2006

2574

-KDV K’nun 11/1-b, 13, 14, 15, 32’nci maddeler, -61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği, -VUK’nun Mük.257’nci mad. -323 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Türkiye’de mukim olmayan yabancılara yapılan satışların banka veya özel finans kuruluşları aracılığı ile yapılıp yapılmayacağı hk

04/04/2006

2575

-KDV K’nun 11/1-a, 13, 14, 15’nci maddeleri, -61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği, -VUK’nun MÜK-257’nci maddeleri, -323 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

İhracat bedeli dövizlerin Türkiye’deki banka hesabına nakden yatırılıp yatırılamayacağı hk.

04/04/2006

2576

-VUK’nun 227, 229, 232’nci maddeleri

Vadeli satışlarda banka komisyon tutarı için fatura düzenleme zorunluluğu hk.

04/04/2006

2580

-GVK’nun Mük.80, 81, 82’nci maddeler, -VUK’nun 262, 269, 270, 220, 178, 229, 231/5’nci maddeler

Villaların satılması halinde değerlemesinin nasıl yapılacağı ve defter tasdik ettirilip ettirilmeyeceği hk.

04/04/2006

2586

-VUK’nun 229, 230, 231/5’nci maddeler

Belge düzeni hk.

04/04/2006

2590

-KDV K’nun 1, 1, 23’ncü maddeleri, -1,2 Seri Nolu KDV Genel Tebliğleri

Loto ve iddia oyunlarında bedelin kredi kartı ile ödenmesi halinde belge düzeni hk.

05/04/2006

2619

-GVK’nun 65, 94, 96’ncı maddeleri, -Avukatlık Kanununun 164, 166, 168, 169’ncu maddeleri, -KDV K’nun 1/1’nci maddesi, -VUK’nun 236’ncı maddesi, -356 Seri No.lu VUK Genel Tebliği

Vekalet ücretinin icra müdürlüğünce avukata ödenmesi halinde serbest meslek makbuzunun ne şekilde düzenleneceği hk.

05/04/2006

2621

-VUK’nun Mük.257, -320, 323, 324 nolu VUK Tebliğleri

Ayni ödemelerin VUK’nun 320-323 ve 324 Seri No.lu Tebliğlerine istinaden yapılıp yapılmayacağı hk.

05/04/2006

2622

-VUK’nun 230/5, 231 maddeleri

Garanti kapsamındaki ürünlerin müşteri tarafından kargo ile ilgili firmaya tamir amacıylagönderilmesinde sevk irsaliyesi düzeni hk.

05/04/2006

2626

-VUK’nun 263, 269, 283’ncü maddeleri

30 yıl vadeli Eurobandların gelir ve giderlerinin değerleme günlerinde kayıt edileceği hk.

07/04/2006

2691

-3100 Sayılı Kanunun ilgili 36, 49 Seri Nolu Tebliğ

Odun-kömür satışı işinde ÖKC alınmaması nedeniyle kesilen ceza hk.

10/04/2006

2702

-VUK’nun 10’ncu maddesi.

Uzlaşma talep etmeye yetkili kişi hk.

10/04/2006

2720

-VUK’nun 116. mad.

Geçici vergilere mahsuben iade talebinde bulunulan KDV’lerle ilgili YMM KDV iade raporunda olumsuzlukların tespit edilmesi üzerine incelemeye sevk edilmeden ve inceleme sonuçlanmadan mahsup talebinin yok sayılarak cezalı tarhiyatı yapılmayacağı hk.

10/04/2006

2721

-VUK’nun 230, 240/a, 231, Mük.257’nci mad., 173, 345 nolu VUK Genel Tebliği

Farklı yerlere giden aynı evsafta 10 adet paket için düzenlenecek belgeler hk.

18/04/2006

2938

-VUK’nun Geçici 25, Mük.298’nci maddeleri 9, 11, 17 Sıra No.lu VUK Sirküleri

Enflasyon düzeltmesi hk.

19/04/2006

2949

-VUK’nun Geçici 25’nci mad.

Enflasyon düzeltmesi hk.

19/04/2006

2950

-VUK’nun Mük.298, Geçici 25’nci maddeleri

Enflasyon düzeltmesi hk.

20/04/2006

2989

-VUK’nun 160’ncı mad. -GV 37. Mad. KDV 1 Mad, MTV 7.Mad.

Ruhsatnamesi bütün varisler adına olan aracın sahibinin vefatı üzerine faaliyete varislerce devam olunması nedeniyle varisler adına açılmış olan gerçek usuldeki mükellefiyetlerin araç satılmadan muvafatname ile terkin edilemeyeceği hk.

27/04/2006

3209

-VUK’nun 10. mad.

Muayyen bir işin görülmesi amacıyla mahkeme kararıyla “temsilci kayyım” olarak atanan kişinin sorumluluğu hk.

27/04/2006

3222

-VUK’nun Mük.257’nci maddesi, -320, 332 VUK Genel Tebliğleri

At yarışları hasılatının tahsilatında 332 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 8.000.-YTL’lik limitin uygulanmamasının mümkün olup olmadığı hk.

27/04/2006

3223

-KVK’nun 13, 16, 17’nci maddeleri, -9 Seri No.lu KVK Genel Tebliğleri

Şirketin yurtdışında kurduğu firmaya yaptığı para transferinin gider yazılıp yazılmayacağı hk.

27/04/2006

3230

-VUK’nun 209, 240, Mük.257’nci maddeleri, -345 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Taşıma irsaliyesinin aracın sürücüsünde kalan nüshasının yapışkanlı hale getirilmesi hk.

28/04/2006

3266

-VUK’nun Geçici 25’nci maddesi, -9 Sıra No.lu VUK Maddesi Sirküleri

Enflasyon düzeltmesi hk.

 02/03/2006

1638

-VUK’nun Ek 1, 18/4’ncü maddeleri

Süresinden sonra yapılan uzlaşma talebinin kabul edilip edilmeyeceği hk.

03/03/2006

1649

-KVK’nun 13, 14’ncü madeleri, -GVK’nun 40’ncı maddesi

Bahşişlerin gider kaydedilipkaydedilemeyeceği hk.

03/03/2006

1650

-VUK’nun Mük.355’nci mad. -350 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

İnternetten alınan Ba Bs formlarının doldurularak vergi dairesine ibraz edilmesi halinde ceza uygulanıp uygulanmayacağı hk.

03/03/2006

1651

-KVK’nun 13, 14’ncü maddeleri, -GVK’nun 40’ncı maddesi

Lüks sınıfa giren araçların işletmenin aktifine kayıt edilip edilemeyeceği hk. 

06.03.2006

1693

VUK’nun 153. Mad.

“Taklit Edilen Belgeler” listesinde yer alan birinin mükellefiyet kaydının yapılması hk.

06.03.2006

1694

VUK’nun 5, 8, 154, 210 ve 220’nci Mad.

Serbest Meslek faaliyetinin adi ortaklık şeklinde yapılması halinde yapılacak işlemler.

06.03.2006

1698

VUK’nun 262. Mad.

Kuş gribinedeniyle tavukçuluk sektöründe ortaya çıkan firelerin maliyet içindeki oranının tespitinin ticaret odasınca yapılacağı hk.

06.03.2006

1774

VUK’nun 155. Mad.

Avukatlık faaliyetini terk eden şahsın yazıhanesini açık tutabileceği hk.

06/03/2006

1780

-188 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği, -VUK 231/5. maddesi, -336 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Ay sonunda toplu fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

09.03.2006

1960

VUK’nun 8. Mad.

Çalıntı nüfus cüzdanı ile vergi kimlik numarası alınması halinde yapılacak işlemler hk.

09/03/2006

1962

-Gelir Vergisi Kanununun 121’nci maddesi, -255 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, -VUK’nun 231/3’ncü maddesi

Fatura aslının sigorta şirketine tazminat almak için verilmiş olması halinde örneğinin ücretlilerde özel gider indiriminden yararlanmak üzere kullanılıp kullanılamayacağı hk. 

09/03/2006

1963

-252 Seri Nolu GV Kanunu Genel Tebliği, -GVK’nun 120’nci maddesi, -6183 Sayılı Kanunun 47’nci maddesi, -VUK’nun 352/II-7’nci maddesi

Şirketin 1. geçici vergi döneminde mahsup dilekçesi vermeyerek sehven beyanname üzerinden mahsup ettiği geçici vergi için verdiği pişmanlık beyannamesine ceza ve pişmanlık zammı uygulanılıp uygulanmayacağı hk.

09/03/2006

1964

-VUK’nun 240/A, 209’ncu maddeleri, -164 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri

Taşıma irsaliyesi yerine CWB taşıma senedi düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.

10.03.2006

1986

VUK’nun 153. Mad.

Kod-9 listesinde yer alan birinin mükellefiyet kaydının açılmayacağı hk.

23/03/2006

2225

-VUK’nun 189, 321’nci maddeleri 

Amortisman süresi ve fiilen kullanılma süresi dolan maddi duran varlıkların kayıtlarda takip edilip edilmeyeceği hk.

28/03/2006

2296

-VUK’nun 413’ncü maddesi, -4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun

Görüş talep başvurusunun ne şekilde yapılacağı hk.

28/03/2006

2338

-VUK’nun 176, 177’nci maddeleri, -350 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Kollektif şirket olarak Serbest Bölgede sürdürülen faaliyette KDV mükellefiyeti bulunmadığı halde Ba Bs formu verilip veril-meyeceği hk.

29.03.2006

2357

VUK’un 8. Mad.

Yurtdışında yerleşikbulunan,bulundukları ülkede çalışma ve oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının nasıl vergi kimlik numarası alacağı hk.

06/03/2006

1780

 

Ay sonunda toplu fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

01.02.2006

601

VUK-‘nun 162ve 163.maddesi

Tasfiye memuru tarafından ikamet adresinde tasfiye işlemlerinin yürütüleceğine dair kararın tescil ve ilan edilmesinin nakil olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından başka bir vergi dairesine nakil terk işlemi yapılmaması gerektiği hk.

01.02.2006

605

VUK’nun 161’nci maddesi

Sermayesini artırmaması nedeniyle münfesih hale geldiği İTO’dan alınan belgeyle kanıtlanan şirketin bu tarih itibariyle mükellefiyetinin kapatılacağı hk.

03.02.2006

678

-VUK’nun Mük.355, 116’ncı maddeleri,
-350 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Tasfiye işlemleri 27/01/2005 tarihinde sonuçlanan şirket tarafından 28/01/2005 tarihinde B formu verildiği halde Ba Bs formu verilmediğinden dolayı ceza kesilip kesilemeyeceği hk.

03.02.2006

683

-VUK’nun Mük.355, 116’ncı maddeleri,
-350 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Vergi mahremiyeti hk.

07.02.2006

760

GVK’nun Geçici 67’nci maddesi

Menkul kıymet ve araçlarının vergilendirilmesi hk.

07.02.2006

768

-VUK’nun 232, 233’ncü mad. -3100 Sayılı Kanun
-215-227 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğleri

Basit Usule tabi mükelleflerin ÖKC kullanıp kullanamayacağı hk.

07.02.2006

769

VUK’nun 8’nci maddesi

Derneğin vergi kimlik numarası alma talebi ekinde kira kontratı aranmayacağı hk.

08.02.2006

787

4811 Sayılı Kanunun 3, 18’nci maddeleri

4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu hk.

02/01/2006

7

-VUK’nun 153’ncü mad.

Dernek lokali için Kurumlar Vergisi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği hk.

02/01/2006

25

-VUK’nun 298, Geçici 25, 314’ncü maddeler, -KVK’nun 8,28, Geçici 23’ncü maddeler, -51-67 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliğleri, -T.T.K.’nun 391’nci mad. -1 Seri No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği

Tapuya tescil edilmemiş arsa payının hak olarak kabul edilip edilmeyeceği ile amortisman ayrılıp ayrılmayacağı hk.

02/01/2006

27

-VUK’nun 232’nci madesi, -31 Seri No.lu ÖKC tebliği

Tüm satışlar için Ö.K.C. fişi düzenlenip daha sonra talep edilmesi veya fatura düzenlenmesi gereken satışlarda fiş alıkonulup fatura düzenlenip kayıtlara da ÖKC fişlerinin intikal ettirilip ettirilemeyeceği hk.

02/01/2006

28

-VUK’nun 176, 177, 232’nci maddeleri, -11 no.lu Kurumlar Vergileri Sirküleri

Okul aile birliğinin halı saha işletmeciliğinde düzenleyecekleri belgeler hk.

04/01/2006

92

-23 Seri no.lu KDV Genel Tebliği, -KDV K’nun 8/2’nci mad.

İade talebi hk.

06/01/2006

171

-164, 206, 209, 212 Seri No.lu VUK Genel Tebliğleri

Dernek lokalinde Ö.K.C. yerine adisyon tipi perakende satış fişi kullanılıp kullanılamayacağı hk.

17/01/2006

218

-VUK’nun 323’ncü mad.

“Kabili rücu” şeklinde sözleşmeye bağlanan alacakların hangi aşamada şüpheli hale geleceği hk.

18/01/2006

230

-VUK’nun 229, 234’ncü maddeler

İmalatçı firmadan mal alan firmaların mal iadesi halinde belge düzeni hk.

18/01/2006

231

-VUK’nun 177’nci mad.

2006 yılında kullanılmak üzere tasdik ettirilecek defterlerde dikkate alınacak tutarlar hk.

18/01/2006

234

-3100 Sayılı Kanunun 5’nci mad., -2 Seri No.lu ÖKC Tebliği

Yurtdışına ÖKC satışı yapılıp yapılamayacağı hk.

18/01/2006

240

-4811 Sayılı Kanunun 5’nci mad., -1 Seri Nolu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği

Vergi inceleme yazısına istinaden Vergi Barışı Kanununun 5’nci maddesinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.

19/01/2006

290

-VUK’nun 229, 231/5, 234’ncü maddeleri.

Nihai tüketiciler arasındaki alım-satım faaliyetlerine aracılık işlerinde belge düzeni hk.

19/01/2006

291

-VUK’nun 298’nci mad., -19 No’lu VUK Sirküleri

Dönem net zararının enflasyon olumlu farklarından mahsup edilip edilemeyeceği hk.

19/01/2006

293

-27, 60 Nolu ÖKC Genel Tebliğleri

Daha sonra kullanılacak ÖKC’lerin kayıt işlemi hk.

20/01/2006

300

-VUK’nun 323’ncü mad.

Mahkemece haklarında iflas ertelemesi kararı verilen borçlulardan alınacak alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.

20/01/2006

301

-VUK’nun Mük.298, Geçici 25’nci maddeleri, -328 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, -9 Sıra Nolu VUK sirküleri

2003 ve 2004 bilançolarına ilişkin enflasyon düzeltmesi kayıtlarının yasal defterlere kayıt zamanı ve sözkonusu bilançolara ilişkin enflasyon farklarının kurum matrahını değiştirmesi nedeniyle KV düzeltme beyannamesi verilip verilmeyeceği hk.

20/01/2006

302

-VUK’nun Mük.298, Geçici 25’nci mad., -328 Seri No.lu VUK Tebliği

-9-14 sayılı VUK sirkülerleri

Enflasyon düzeltmesi

20/01/2006

304

-VUK’nun 234’ncü mad., -164, 225 Seri No.lu ÖKC Tebliğleri

Gider pusulasının A4 kağıdına bastırılıp bastırılamayacağı hk.

20/01/2006

307

-VUK’nun 229, 231/5’nci maddeleri

Bilgisayarlı diş görüntüleme merkezinde hastalara belge düzenleme zorunluluğu ve doktorlara toplu fatura düzenleme imkanı hk.

20/01/2006

308

-VUK’nun 118’nci mad.

Vergilendirme döneminde yapılan hataların düzeltilmesi hk.

20/01/2006

309

-VUK’nun 160’ncı mad.

İşi bırakma hk.

20/01/2006

310

-VUK’nun 10’ncu mad.

Limited Şirketlerde Müdürlerin sorumluluğu hk.

20/01/2006

313

-VUK’nun 93 ve müteakip mad.

Başka bir adreste benzer işinde olan şirkete tebligat yapılması hk.

20/01/2006

314

-VUK’nun 112’nci mad.

Uzlaşma tutanaklarında uzlaşılan geçici vergi tutarına gecikme faizi hesaplanması hk.

20/01/2006

318

-VUK’nun 8 ve 10’ncu mad.

Kanuni temsilcilerin vergi borçlarından sorumluluğu hk.

20/01/2006

320

-VUK’nun 5’nci mad.

Vergi levhasında bulunan bilgilerle, ikametgaha ilişkin bilgilerin açıklanmasının vergi mahremiyetini ihlal etmeyeceği hk.

20/01/2006

322

-VUK’nun 12, 164 ve 372’nci maddeleri

Ölüm halinde yapılması gerekin iş ve işlemler hk.

20/01/2006

324

-KVK’nun 7/3’ncü mad., -KDV K’nun 1, 17, 19’ncu maddeleri. -VUK’nun 229’ncu mad., -206 Sıra No.lu VUK Tebliği

Belge düzeni hk.

20/01/2006

329

-VUK’nun 262’nci mad.

İthalatta mal bedelinin alış bedeli mi, cif bedelimi olduğu hk.

20/01/2006

330

-350 sıra nolu VUK Genel Tebliği, -VUK’nun Mük.355’nci mad. -20 Nolu VUK Sirküleri

Tasfiye öncesi döneme ait Ba ve Bs formlarının verilip verilmeyeceği hk.

20/01/2006

331

-VUK’nun 315, 319’ncu mad. -333, 339 Sıra No.lu VUK Tebliğleri

Bakanlıkça belirlenen amortisman oranlarının mutlak oran olup, olmadığı ve bu oranlardan daha düşük oranda amortisman ayrılıp, ayrılamayacağı hk.

20/01/2003

332

-VUK’nun 262, 269, 189, 194, 159, 168’nci maddeleri.

İşletmeye kayıtlı aracın kaza yapması sonucunda satılması halinde kasko bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın ne şekilde muhasebeleştirileceği hk.

20/01/2006

333

-VUK’nun 189, 194, 320,328’nci maddeleri.

İşletmede kullanılan özel aracın satılması halinde fatura tanzim edilip edilmeyeceği hk.

20/01/2006

335

-VUK’nun 182’nci mad.

Dernek lokallerinde tutulacak defterler hk.

20/01/2006

340

-VUK’nun 153’ncü mad.

Mükellefiyet tesis talebinde bulunduğu halde ortağı Kod-5 listesinde yer alan, yapılan yoklamada faaliyet göstereceği adreste tanınmadığı, bulunmadığı anlaşılan şirket hakkında yapılacak işlemler hk.

23/01/2006

350

-KDV K’nun 1, 10, 17/4, 20’nci mad., -Gider V. Kanunun 28/2’nci mad. -VUK’nun 353/1’nci mad.

Kredi kartı ile yapılan satışlarda vade farkının faturaya yansıtılmaması durumu hk.

23/01/2006

368

-VUK’nun 161’nci mad.

Mükellefiyet kaydının terkin edilmesi hk.

23/01/2006

369

-VUK’nun 227’nci mad. -37 Sıra No.lu S.M.M.M., Y.M.M. Genel Tebliği

Beyannamelerde muhasebeci imzası olmadığı için kesilen usulsüzlük cezası hk.

23/01/2006

380

-4811/5’nci mad. -VUK’nun 135’nci mad.

4811 sayılı Yasanın 5. maddesinden yararlanma şartı hk.

24/01/2006

398

-G.V.K.’nun 61, 64’ncü maddeleri -VUK’nun 238’nci mad.

Ayda birkaç kez temizlik hizmeti karşılığı ödenen ücretlerin belgelendirilmesi hk.

24/01/2006

399

-VUK’nun 232’nci mad. -3100 sayılı ÖKC Kanunu

VUK 232’nci maddede yer alan haddi aşan satışların olduğu faaliyette ÖKC kullanma mecburiyeti olup olamayacağı hk.

24/01/2006

400

-VUK’nun 153’ncü mad.

İşe başlama bildiriminde yer alan SMM tarafından doldurulan belgelerdeki bilgilerin doğruluğunun nasıl tespit edileceği hk.

25/01/2006

434

-VUK’nun240’ncı mad. -173 Sıra Nolu VUK Tebliği

Taşıma irsaliyesinde taşıma bedelinin bulunmasının zorunlu olup olmadığı hk.

26/01/2006

449

-VUK’nun 344’ncü mad.

Vergi ziyaı cezasına ilişkin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı hk.

26/01/2006

455

-VUK’nun Ek 6, 116 ve 117’nci mad.

Uzlaşma konusu yapılan tarhiyatın vergi hatası taşıması halinde düzeltme işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı hk.

26/01/2006

462

-VUK’nun 116 ve 118’nci mad.

Mükellefiyetin şahsında hata hk.

26/01/2006

464

-VUk’nun 215-219 ve 221’nci maddeleri

A.Ş.’lerin damga vergisi defteri tutmak ve bunları tasdik ettirmek zorunda oldukları hk.

26/01/2006

465

-Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 7’nci mad.

Ödeme belgelerinde ismi yer alan resmi kurumun iadenin kendisi adına ödeme yapana yapılması gerektiği şeklindeki yazısı üzerine o kuruma iadenin yapılabileceği hk.

26/01/2006

467

-VUK’nun 94’ncü mad.

Tebliğ yapılacak kimseler ve usulsüz tebliğ hk.

26/01/2006

484

-VUK’nun 280’nci mad. -130 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği -217 Sıra No.lu G.V. Genel Tebliği

Döviz Kuru hk.

26/01/2006

485

-350 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği -20 No.lu VUK Sirküleri

Tasfiye işlemi bitmiş firmanın Ba ve Bs formu verip vermeyeceği hk.

26/01/2006

486

-VUK’nun 233’ncü mad. -164 Sıra No.lu VUK’nu Genel Tebliği

Bilet uygulaması hk.

27/01/2006

514

-VUK’nun 376’ncı mad.

E beyannamenin süresinde e posta yolu ile gönderilmeye çalışıldığının sistemden tespiti halinde kesilen cezanın kaldırılıp kaldırılamayacağı hk.

30/01/2006

525

-VUK’nun 12, 164 ve 372’nci maddeleri

Ölüm halinde yapılacak iş ve işlemler hk.

30/01/2006

576

-VUK’nun 262, 269, 313’ncü maddeleri

Matbaa tesisinin satın alınmasında temlik hakkı olarak bankaya ödenen tutarın, icra dairesinde tesisin satışı sonucu ödenen tutardan fazla olması halinde aradaki farkın ilgili dönemde gider olarak mı gösterileceği yoksa maliyet bedeline mi ekleneceği hk.

31/01/2006

585

-VUK’nun 163’ncü mad.

Şirketlerin adres değişikliğinde mükellefiyet tesisi hk.

* 2000 - 2001 - 2002 ve 2003 Yılı Müktezaları
*
2004 Yılı Müktezaları
* 2005 Yılı Müktezaları

* 2007 Yılı Müktezaları

-- x --