Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmuş Stokların Düzeltilmiş Değerin Altında Elden Çıkarılması
01 Haziran 2024

I- GİRİŞ

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü uyarınca, enflasyon düzeltmesine tâbi tutulan parasal olmayan kıymetlerin elden çıkarılması halinde, bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farkları maliyet olarak dikkate alınacaktır.  Ancak bu durumun istisnası; yani enflasyon düzeltme farklarının maliyet olarak dikkate alınmayacağı haller de bulunmaktadır.

555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 53. maddesine göre, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetlerden düzeltme işlemine tabi tutulmuş olan ve amortismana tabi olmayan kıymetlerin, düzeltilmiş değerlerinin altında bir bedelle (zararına) elden çıkarılması halinde, düzeltme sonrası değerle, düzeltme öncesi değer arasındaki farka isabet eden zarar, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Tebliğdeki bu hükmün arkasında yatan sebebin, 213 sayılı Kanun’un Mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrasının (7) numaralı bendinde belirtilen, “enflasyon düzeltmesi uygulanmayan bir hesap döneminden sonra enflasyon düzeltme şartlarının yeniden oluşması halinde; belirlenen geçmiş yıl kârının vergiye tâbi tutulmayacağı, geçmiş yıl zararının ise zarar olarak kabul edilmeyeceği” hususu olduğu değerlendirilmektedir. Anılan tebliğ hükmü ile vergiye tabi tutulmayan enflasyon düzeltme farkının zarar yazılması ya da zararı arttırması istenilmemektedir.

Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan amortismana tabi iktisadi kıymetler için 2023 yılında yapılan düzeltme işlemlerine yönelik olarak böyle bir uygulamanın istenilmemesinin sebebi ise; ATİK’lerin elden çıkarılması halinde amortisman yoluyla itfa edilen tutarların ATİK maliyetinden indirilecek olmasıdır. Örneğin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değeri 1.000 TL olan demirbaşın düzeltilmiş amortisman tutarı da 400 TL olsun. Bu demirbaş 1.000 TL’ye satılırsa daha önce gider yazılan veya düzeltilen 400 TL amortisman tutarı demirbaş maliyetinden indirerek gelir hesaplarını bu tutar kadar artıracak ve teknik olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulan tutar gelir hesaplarıyla ilişkilendirilmiş olacaktır. ATİK zararına satılmış bile olsa zarar içerisinde enflasyon düzeltme farkları yer almayacaktır.

555 Sıra No.lu Vergi usul Kanunu Genel Tebliği’nin 53. maddesine ilişkin örnek Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 165 No.lu VUK Sirkülerinde verilmiştir. Söz konusu sirkülerin 20 No.lu örneğinde; amortismana tabi olmayan bir arsanın 31.12.2023 tarihinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulduktan sonra 2024 yılında zararına satılması halinde, toplam satış zararının; arsanın 31.12.2023 tarihli düzeltilmiş değerinin altında kalan kısmına tekabül eden kısmının beyannamede kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacağı belirtilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususların değerlendirilmesi neticesinde; parasal olmayan kıymetlerden enflasyon düzeltmesine tabi tutulan stokların da elden çıkarılması durumunda ortaya bir zarar çıkarsa, 165 No.lu VUK Sirkülerinin 20 No.lu örneğine uygun olarak işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Stokların enflasyon düzeltilmesinde gerçek yöntemi kullanan mükellefler mümkün olduğunca inebildikleri kadar alt ayrıma giderek düzeltme işlemini gerçekleştirdiler. Toplulaştırılmış yöntemleri seçenler ise mümkün olduğunca inebildikleri her bir alt ayrım itibarıyla diledikleri toplulaştırılmış yöntemi kullanmakta serbesttiler. Gerek gerçek yöntemi tercih eden mükellefler gerekse toplulaştırılmış yöntemleri tercih eden mükellefler eğer inebildikleri kadar alt ayrım yapmış iseler stokların düzeltilmiş değerin altında satılıp satılmadığını daha kolay yollardan tespit edebileceklerdir. Herhalde stokların düzeltilmiş değerin altında satılıp satılmadığının tespiti işletmeler açısından sağlıklı bir stok takibi sistemini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca stok değerleme ile sürekli ve aralıklı envanter yöntemi konusundaki işletme tercihi de bu tespitte önemli hale gelmiştir.

Bu durum daha stok (mamul, ticari mal) bulunduran işletmelerden 2024 yılı içerisinde brüt satış zararı bulunacak/bulunan işletmeleri ilgilendirmektedir. Çünkü söz konusu zararın, 2023 yılında stoklarda yapılan enflasyon düzeltme işlemi neticesinde ortaya çıkan düzeltme farklarından arındırılması gerekecektir.

Makalemizde, 2024 veya devamı bir yılda (yeniden enflasyon düzeltmesi yapılıncaya kadar) stokların düzeltilmiş değerin altında bir bedelle satılması halinde ortaya çıkacak zararın kanunen kabul edilmeyen kısmının (KKEG) tespitine yönelik yapılacak işlemlere örnekler eşliğinde yer verilmektedir.

II- STOKLARIN ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULMASI

Bilindiği üzere stoklar grubu, 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 2 numaralı ekinde parasal olmayan kıymetler arasında sayılmıştır. Bu grupta; 150 İlk Madde Ve Malzeme, 151 Yarı Mamuller-Üretim, 152 Mamuller, 153 Ticarî Mallar, 157 Diğer Stoklar, 159 Verilen Sipariş Avansları isimli hesaplar bulunmaktadır.

Stoklar (verilen sipariş avansları hesabı hariç) reel olmayan finansman maliyetinin ayrıştırılması sonucu bulunacak tutara, stokların kanuni defter kayıt tarihi dikkate alınarak hesaplanan düzeltme katsayıları uygulanarak, enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Gerçek yöntem olarak isimlendirilen bu yöntemde stoklara ilişkin mümkün olduğunca alt ayrımlara gidilmesi gerekmektedir.

Düzeltme katsayılarının stokların kanuni deftere kayıt tarihi dikkat alınmaksızın belirlendiği yönteme ise toplulaştırılmış yöntemler denilmektedir. Bu yöntemde reel olmayan finansman maliyetinin dikkate alınmasına gerek yoktur. 2023 yılı düzeltme işlemleri için basit ortalama yöntemi ve stok devir hızı yöntemi olmak üzere iki tür toplulaştırılmış yöntem belirlenmiştir. Toplulaştırılmış yöntemleri seçenler mümkün olduğunca inebildikleri her bir alt ayrım itibarıyla diledikleri toplulaştırılmış yöntemi kullanmakta serbesttirler.

Basit ortalama yönteminde düzeltme katsayısı, mali tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, bu endeks ile bir önceki geçici vergi döneminin sonundaki fiyat endeksi toplamının ikiye bölünmesi sonucu bulunan endekse bölünmesiyle elde edilen katsayı olarak hesaplanır ve düzeltmeye esas tutar olarak 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda yer alan stoklara ait değerler esas alınır.

Stok devir hızı yönteminde mükellefler; öncelikle stok devir hızını, sonrasında ortalama stokta kalma süresini hesaplayacaklar ve nihayetinde de 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda görünen stokların hangi aydan kaldığını bulacaklardır. Stokların hangi aydan kaldığı bulunduktan sonra yapılması gereken, düzeltmeye esas tarih itibarıyla düzeltme katsayısını bulmak ve bu katsayıyla 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda görünen stoklara ait tutarı çarpmaktır.

Gerek gerçek yöntemi gerekse toplulaştırılmış yöntemi kullanan mükelleflerin stok tutarları enflasyon düzeltmesinden kaynaklı olarak artacak ve artan düzeltilmiş değerleri üzerinden mali kayıtlarda yerini alacaktır.

III- STOKLARIN DÜZELTİLMİŞ DEĞERİN ALTINDA BİR BEDELLE SATILMASI

Enflasyon düzeltmesi geçmiş fiyat hareketlerini dikkate alarak parasal olmayan varlıkların bugünkü (mali tablo düzenleme tarihindeki) değerini tespit eden bir işlemdir. Ancak parasal olmayan varlıkların fiyatları gelecekte oluşacak arz-talep dengesine göre belirlenmektedir.  Bu sebeple emtia fiyatları, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak maliyet/düzeltilmiş maliyet/kayıtlı fiyatlarının altında dönemsel olarak düşebilir. Satış fiyatlarının maliyet/düzeltilmiş maliyet/kayıtlı fiyatlarının altına düşmesi sonucu ortaya çıkan zararın, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan ilave maliyete isabet eden kısmının ayrıştırılması gerekmektedir. Bu işlem 555 Sıra No.lu Vergi usul Kanunu Genel Tebliği’nin 53. maddesi gereğidir.

Yukarıda 2. bölümde stokların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması işlemleri ana hatlarıyla izah edilirken, gerek gerçek yöntemde gerekse toplulaştırılmış yöntemde karşımıza çıkan dikkat çekici kavram “inebildikleri kadar /her bir alt ayrım” ifadesidir. Bu ifade sağlıklı bir stok takip sistemine sahip işletmeler için kolaylıkla uygulanabilecek bir detaydır. Sağlıklı bir stok takip sistemi envanter çalışmaları ile ortaya konur. İşletmeler envanter çalışmalarını tercihen veya zorunluluk hali olarak aralıklı yada sürekli bir şekilde yapabilirler.

Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri, işletmelerin sahip oldukları ürün sayısını takip etmek için kullandıkları muhasebe yöntemleridir. Sürekli envanter yöntemi; çeşit sayısı az, birim maliyeti yüksek malların alınıp satıldığı (otomobil galerileri, beyaz eşya veya mobilya vb. malların satıldığı) işletmelerde uygulanır. Özellikle satış aşamasında satılan malların maliyeti bilindiğinden, ek hesaplamalara gerek kalmaz. Küçük işletmeler tarafından uygulanan aralıklı envanter yöntemi, satılan ticari malın maliyeti satış anında bilinmemesi ya da bilme gereği duyulmaması olarak tanımlanır. Dönem Sonu Envanter Yöntemi olarak da bilinen aralıklı envanter yönteminde, birim maliyeti düşük ve çeşit sayısı fazla malların satıldığı marketler gibi benzer işletmelerde uygulanır. Çünkü satış aşamasında, satılan ticari malların maliyetini (STMM’yi) hesaplamak oldukça güçtür ve pratik de değildir.

Sürekli envanter yöntemini kullanan işletmelerin stoklarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarken gerçek yöntemi uygulamasını bekleriz. Hal böyle olunca stokların her biri için alt ayrıma inerek kanuni defter kayıt tarihlerine göre tespit edilecek düzeltme katsayıları dikkate alınarak düzeltme işlemi yapılacaktır.

Örnek 1: ABC Otomotiv Ltd. Şti.’nin 31.12.2023 tarihinde 153 Ticari Mallar bakiyesi aşağıdaki gibidir.

153 Ticari Mallar                  30.000.000 TL

153.01 A malı                      10.000.000 TL

153.02 B malı                      20.000.000 TL

Ayrıca işletme tarafından dönem sonunda yapılan envanter çalışması sonucu stoklarda A malı 4 adet, B malı ise 20 adet olarak tespit edilmiştir.

İşletme; A malı için kanuni defter kayıt tarihi dikkate alınarak enflasyon düzeltme katsayısını 1,7 olarak, B malı için kanuni defter kayıt tarihi dikkate alınarak enflasyon düzeltme katsayısını 1,5 olarak hesap etmiştir.

Buna göre, söz konusu stokların düzeltme işlemi sonucu 153 Ticari Mallar bakiyesi yeniden aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

153 Ticari Mallar                  47.000.000 TL

153.01 A malı                      17.000.000 TL

153.02 B malı                      30.000.000 TL

ABC Otomotiv Ltd. Şti. sürekli envanter yöntemine göre stoklarını tespit etmekte böylece satış işlemi anında kar/zarar tutarını tespit edebilmektedir. 15.03.2024 tarihinde A malından 2 adedini 7.000.000 TL’ye satmıştır.

Parasal olmayan kıymetlerin elden çıkarılması halinde, bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farkları maliyet olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda 2 adet A malının maliyeti enflasyon düzeltme farklarını da dikkate alırsak 8.500.000 TL (17.000.000/4*2) olmaktadır. Satış işlem sonucu 1.500.000 TL zarar oluşmuştur.

555 seri no.lu VUK Genel Tebliğine göre, parasal olmayan kıymetlerden amortismana tabi olmayan kıymetlerin, düzeltilmiş değerlerinin altında bir bedelle satılması halinde, düzeltme sonrası değerle, düzeltme öncesi değer arasındaki farka isabet eden zarar, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmayacaktır. ABC Otomotiv Ltd. Şti. 2 adet A malını düzeltilmiş değerin altında bir bedelle sattığından düzeltme sonrası değerle, düzeltme öncesi değer arasındaki farka isabet den zarar matrah tespitinde dikkate alınamayacaktır.

Düzeltme öncesi değer (A)                          5.000.000 TL

Düzeltme sonrası değer (B)                         8.500.000 TL

Fark (C=A-B)                                               3.500.000 TL

Satış Zararı (D)                                          1.500.000 TL

Farka isabet eden zarar (F=C>D  ise D)       1.500.000 TL

Örnek 2: Yukarıdaki örnekte ABC Otomotiv Ltd. Şti. 15.03.2024 tarihinde A malından 2 adedini 4.500.000 TL’ye satmış olsun.

Düzeltme öncesi değer (A)                          5.000.000 TL

Düzeltme sonrası değer (B)                         8.500.000 TL

Fark (C=A-B)                                               3.500.000 TL

Satış Zararı (D)                                          4.000.000 TL

Farka isabet eden zarar (F=D>C  ise C)       3.500.000 TL

Örnek 3: Yukarıdaki örnekte ABC Otomotiv Ltd. Şti. 15.03.2024 tarihinde A malından 2 adedini 9.000.000 TL’ye satmış olsun.

Düzeltme öncesi değer (A)                          5.000.000 TL

Düzeltme sonrası değer (B)                         8.500.000 TL

Fark (C=A-B)                                               3.500.000 TL

Satış Kârı    (D)                                             500.000 TL

Farka isabet eden zarar (F )                                     0 TL

Örnek 3’te görüldüğü üzere düzeltilmiş değerin üzerinde satışlarda enflasyon düzeltme farkları maliyet addolunarak satış karı hesaplamalarında dikkate alınmaktadır ve kar ortaya çıktığında ortada düzeltme farkına isabet eden kanunen kabul edilmeyen bir zarar da bulunmamaktadır. Amortismana tabi olmayan parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmiş değerin altında elden çıkarılmasında enflasyon düzeltme farklarının kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması altında yatan sebep yukarıda giriş bölümünde de belirtildiği üzere 2023 yılında enflasyon düzeltme farklarının vergi matrahının hesabında dikkate alınmamasıdır.

Aralıklı envanter yöntemini kullanan işletmelerin stoklarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarken toplulaştırılmış yöntemi uygulamasını bekleriz. Haliyle bu işletmelerde stokların her biri için alt ayrıma inerek basit ortalama veya stok devir hızı yöntemine göre tespit edilecek düzeltme katsayıları dikkate alınarak düzeltme işlemi yapılacaktır.

Aralıklı envanter yönteminde satış işleminden elde edilen kar satış anında değil, envanter işleminin yapıldığı dönem sonlarında tespit edilmektedir. Çoğu işletmenin bu yöntemi kullandığı bilinmektedir. Hatta bu işletmelerin fiili maliyet yöntemini öne sürerek satılan mal miktarına göre (oransal) bir maliyet belirledikleri de karşılaşılan durumlar arasındadır. Bu işletmelerin parasal olmayan kıymetlerden amortismana tabi olmayan kıymetlerin, düzeltilmiş değerlerinin altında bir bedelle satılması halinde, düzeltme sonrası değerle, düzeltme öncesi değer arasındaki farka isabet eden zararı tespit etmeleri sürekli envanter yöntemini kullanan işletmelere göre biraz daha zahmetli olacaktır.

Örnek 4: XYZ Seramik Ltd. Şti.’nin 31.12.2023 tarihinde 153 Ticari Mallar bakiyesi aşağıdaki gibidir.

153 Ticari Mallar                 100.000.000 TL

153.01 A malı                      10.000.000 TL

153.02 B malı                      20.000.000 TL

153.03 C malı                      30.000.000 TL

153.04 D malı                      40.000.000 TL

İşletme; A, B, C, D malı için kanuni defter kayıt tarihi dikkate alınarak enflasyon düzeltme katsayısını 1,5 olarak hesap etmiştir.

İşletme; Buna göre, söz konusu stokların düzeltme işlemi sonucu 153 Ticari Mallar bakiyesi yeniden aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

153 Ticari Mallar                 150.000.000 TL

153.01 A malı                      15.000.000 TL

153.02 B malı                      30.000.000 TL

153.03 C malı                      45.000.000 TL

153.04 D malı                      60.000.000 TL

XYZ Seramik Ltd. Şti. aralıklı envanter yöntemine göre stoklarını tespit etmekte böylece satış işlemi anında kâr/zarar tutarını tespit etmemektedir. 2024 yılı içerisinde farklı tarihlerde A malından 2.000 adedini 5.000.000 TL ‘ye satmıştır.

Aralıklı envanter yönteminde satış anında kâr/zarar işlemi tespit edilmediğinden dönem sonunda (geçici dönem sonu dahil) envanter sayım işlemi gerçekleştirilerek kar/zarar tespiti yapılması ve ortaya çıkan durumunun enflasyon düzeltmesi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Dönem sonunda yapılan envanter çalışmasında A malı 3.000 adet olarak tespit edilmiştir. Dönem başı stok miktarları ise 0’dır.

A malı maliyet tespiti;

Dönem başı stok tutarı (A)                          0

Dönem içi alış tutarı (B)                               10.000.000 TL

Dönem içi alış düzeltilmiş tutar (C)                15.000.000 TL

Birim maliyet           (D)                                       2.000 TL

Birim maliyet düzetilmiş tutar (E)                          3.000 TL

A malı satış kar/zarar tespiti;

Düzeltme öncesi değer (A)                            4.000.000 TL

Düzeltme sonrası değer (B)                          6.000.000 TL

Fark (C=A-B)                                               1.000.000 TL

Satış Zararı (D)                                           1.000.000 TL

Farka isabet eden zarar (F=D>C ise C)         1.000.000 TL

Örnek 5: XYZ Seramik Ltd. Şti. 2024 yılı içerisinde farklı tarihlerde A malından 2.000 adedini 5.000.000 TL ‘ye satmıştır. aralıklı envanter yöntemine göre stoklarını tespit etmekte böylece satış işlemi anında kar/zarar tutarını tespit etmemekte ancak kâr/zarar tutarını satış bedelinin % 10’u olarak tespit ettiğini düşünelim. Bu durum da satış bedeli üzerinden dönem sonunda 500.000 TL (5.000.000 TL*0,10) kâr elde edilecektir. Karlı satış işlemi ortaya çıktığı için 555 seri No.lu VUK Genel Tebliği’ne göre, parasal olmayan kıymetlerden amortismana tabi olmayan kıymetlerin, düzeltilmiş değerlerinin altında bir bedelle satılması halinin olmadığı düşünülebilir.  Ancak aralıklı envanter yöntemine göre yapılan işlemler neticesinde A malı düzeltilmiş maliyeti örnek 4’teki şekilde hesaplandığında aşağıdaki durum gündeme gelmektedir.

A malı satış kar/zarar tespiti;

Düzeltme öncesi değer (A)                           4.000.000 TL

Düzeltme sonrası değer (B)                          6.000.000 TL

Fark (C=A-B)                                              1.000.000 TL

Satış Zararı (D)                                           1.000.000 TL

Farka isabet eden zarar (F=D>C ise C)          1.000.000 TL

Aslında zararına yapılmış bir satış işleminin karlı gibi mali tablolarda görünmesi hali söz konusu olacaktır. Bu sebeple aralıklı envanter yöntemine göre stoklarını tespit eden işletmelerin stok takip işlemlerinde, en azından 2024 yılında 2023’ten devreden stokların tamamını elden çıkarıncaya kadar dikkat etmesi gerekmektedir.

IV- SONUÇ

Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden işletmelerin 2023 hesap dönemi sonuna ait mali tabloları parasal olmayan kıymetler yönünden 213 sayılı Kanun’un Mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrası ile Geçici 33. maddesine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve düzeltilmiş kıymetler yeni değerleri üzerinden mali kayıtlarda yerini almıştır. Enflasyon düzeltmesine tâbi tutulan parasal olmayan kıymetlerin bu yeni değerleri, kıymetin elden çıkarılması halinde, 213 sayılı Kanun’un Mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü uyarınca maliyet olarak dikkate alınacaktır.

Ancak, düzeltme işlemine tabi tutulmuş olan 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetlerden amortismana tabi olmayan kıymetlerin ki makalemiz özelinde stokların, düzeltilmiş değerlerinin altında bir bedelle satılması halinde, düzeltme sonrası değerle, düzeltme öncesi değer arasındaki farka isabet eden zarar, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Bunun altında yatan nedenin 2023 hesap dönemine ait vergi matrahı, düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilen kârlar üzerinden hesaplanması olduğu değerlendirilmektedir.

Yukarıda ifade edilen 555 seri No.lu VUK Genel Tebliği’nin 53. maddesi kapsamında stokların elden çıkarılması durumunda ortaya bir zarar çıkarsa, bu zararın en fazla stoklara ait enflasyon düzeltmesi farkı kadarı veya bu farkın altında kalan tutarları, matrahın hesap edilmesinde zarar olarak dikkate alınmayacak, diğer bir deyişle kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

Bu durumun tespit edilmesi, stoklarını sürekli envanter yöntemine göre tespit eden işletmelerde aralıklı envanter yöntemini kullanan işletmelere göre nispeten daha az zahmetli olacaktır. Fakat en büyük zorluğu kâr/zararı satış tutarının belirli bir yüzdesi olarak tespit eden işletmeler yaşayacaktır.

Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan stokların elden çıkarılmasında zarar oluşması halinde,  stokların enflasyon düzeltmesi fark hesaplarına isabet eden kısmının tespiti sağlıklı bir stok takibini zorunlu kılmaktadır. Ancak enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş stokların tamamen elden çıkarılması ve kar oluşması halinde bu hükmün bir anlamı kalmayacaktır. Bu durum yalnızca 2023 yılına ilişkin stoklara ait enflasyon fark hesaplarına ilişkindir elbette. Bu fark hesaplara kar ile eritildiği takdirde, devam eden yıllar stoklara ait enflasyon düzeltmesi fark hesapları için aynı husus geçerli olmayacaktır.

Bilal SIRÇA*

E-Yaklaşım / Haziran 2024 / Sayı: 378

KAYNAKÇA                                                                  

. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

. 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

. 165 Sıra No.lu  Vergi Usul Kanunu Sirküleri                

 

 * Bakanlık Kontrolörü, E. Vergi Müfettişi