Sigortasız İşçi Çalıştıran İşverene 5 Kat Ceza Uygulama
25 Mayıs 2024

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde; “İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde bu bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

İşveren tarafından kendiliğinden verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri tekerrür de dikkate alınmayacaktır.

Örneğin; işveren daha önce yasal süresi geçtikten sonra Kurum tarafından herhangi bir tespit yapılmaksızın sigortalı işe giriş bildirgesi vermiş ve hakkında idari para cezası uygulanmış olsun. Bir yıllık süre dolmadan aynı işyeriyle ilgili olarak Kurum tarafından yapılan tespite istinaden sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesi nedeniyle uygulanacak idari para cezası tekerrür nedeniyle uygulanacak idari para cezası kapsamına girmeyecektir. Aynı şekilde, Kurum tarafından yapılan tespite istinaden sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesi nedeniyle işyeri hakkında idari para cezası uygulandıktan sonra, bir yıllık süre dolmadan yasal süresi geçtikten sonra işveren tarafından kendiliğinden verilen sigortalı işe giriş bildirgesi nedeniyle uygulanacak idari para cezası da tekerrür kapsamına girmeyecektir.

Erol Güner

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftis Başkan Yrd.

 

Linkedin paylaşımından Alıntı yapılmıştır.