KDV BEYANNAMESİNDE PÜF NOKTALAR
14 Mayıs 2024

Değerli okurlar, son dönemlerde KDV Kanunu ile bazı diğer kanunlarda sıkça değişiklik meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu değişikliklerin takibi ve uygulaması ise bizler için ayrı bir önem arz etmektedir. Şimdi KDV beyannamesi hazırlarken önemli gördüğümüz püf noktaların neler olduğuna bir değinelim.

BİNEK ARAÇLARA AİT BENZİN, BAKIM GİBİ GİDERLERE AİT KDV’NİN %30’U KDV BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLEMEZ

Bilindiği üzere, 7194 sayılı Kanun vergisel anlamda bir çok düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemelerden en dikkat çekici olanı ise binek araçlara ait benzim, bakım , temizlik gibi giderlere ait düzenlenen belgelerde yer alan KDV’nin %30’unun KKEG olarak dikkate alınması gerektiğidir.

1.000 TL’lik bir bakım giderine ait bir faturada KDV 180 TL olup bunun da tamamının değil

(180*0,30=) 54 TL’sinin 191 İndirilecek KDV hesabı yerine Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler hesabında takip edilmesi gerekmektedir.

ZAYİ OLAN MALLARIN BİR KISMININ KDV’Sİ KDV BEYANNAMESİNE KONU EDİLEBİLECEKTİR

Bilindiği üzere, daha önceki düzenlemelerde zayi olan mallara ait yüklenilen KDV’nin tamamı indirim hesaplarından çıkartılmakta idi. Ancak, 7104 sayılı Kanunun 9.maddesi ile birlikte yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre; faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilir.

Böylece zayi olan mal faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olmuş ise faydalı ömrüne isabet eden KDV indirim zayi olunan döneme ait KDV Beyannamesinde indirim hesaplarından çıkartılmayacak, kalan kısım indirim hesaplarından çıkartılıp ilave KDV olarak beyan edilecektir.

2020 YILINA AİT BİR FATURADA YER ALAN KDV 2021 YILININ SONUNA KADAR 191 HESABA ALINABİLİR

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, 7104 sayılı Kanun ile vergi mevzuatımızla önemli düzenlemelere gidilmiştir. 7104 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun 29.maddesinin 3.fıkrasında değişikliğe gidilmiştir.

Buna göre, İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

Böylece, mükellefler kendilerine geç gelen faturalara ait KDV’yi yıl sonu değil, takip eden yılın sonuna kadar indirim konusu yapabileceklerdir.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA SATIN ALINAN MALLARIN İHRAÇ KAYITLI SATIŞINDA KDV İADESİ

DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka GENEL VERGİ ORANI uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır. Yüzde 8 KDV oranına tabi ürünlerin ihraç kayıtlı satışını yapan şirketlerde de bu hesaplama yapılırken %8 değil  %18 dikkate alınmalıdır.

 

MATRAH TUTAR (TL)

KDV TUTAR (TL)

İhraç kayıtlı teslim

3.125.000

250.000

KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın alınan girdi

1.250.000

100.000 

ARADAKİ FARK

1.875.000

 

İadesi talep edilebilecek KDV= (3.125.000 – 1.250.000*0,18=)                  337.500 TL

YABANCILARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNE AİT TUTARLARIN KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLMESİ

Bu istisna kapsamında yapılan hizmetler, hizmetin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 334 kod numaralı “Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna” satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu hizmetlerin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu hizmetlere ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.

TRANSİT TİCARET YAPAN ŞİRKETLER BUNUN İÇİN ALDIKLARI PARAYI BEYANANMEDE NASIL GÖSTERECEKLER

Transit ticaret çok basit bir anlatılma yurt dışında satın alınan veya imal edilen bir malın yurt içine getirilmeksizin yurt dışında tesliminin yapılmasıdır. Dolayısıyla transit ticaret işlemleri 365 sayılı KDV Kanununun konusuna girmemektedir. Ancak KDV beyannamesinde “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” bölümünde 235 kodlu satırda beyan edilmelidir.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERİN KDV BEYANI

22 Mart 2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21 Mart 2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girdiği 22/03/2019 tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce;

– %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,

– %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18

KDV oranı uygulanacaktır.

Bir başka deyişle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanacaktır.

TAM İSTİSNA TESLİMLERİNE AİT KUR FARKLARININ İADESİ

Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait kur farkları ortaya çıkabilmekte olup, söz konusu kur farkı üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilmesi mümkündür.

DEVREDEN KDV VARSA ARA DÖNEMLER İÇİN DÜZELTME KDV BEYANNAMESİ VERMEYE GEREK YOK

60 Nolu KDV Sirkülerine göre

"Düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması kaydıyla, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda düzeltmenin yapıldığı vergilendirme dönemi ile en son vergilendirme dönemine ilişkin, düzeltme beyannamesi verilmesi yeterli olacaktır."

Böylece bir şirketin devreden KDV’si varsa aradaki dönemler için her aya ilişkin düzeltme KDV beyannamesi vermeye gerek yok.

Örneğin Mayıs 2017 de beyannamenin hatalı olduğunu Nisan 2019’da fark ettiysek sadece Mayıs 2017 ve Nisan 2019 KDV beyannamelerini düzeltmemiz yeterli olacaktır.

GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCINA AİT KDV İSTİSNASINDA 190 DEVREDEN KDV BAKİYESİ VARSA DİKKAT!

Gayrimenkul satış kazancı istisnasında KDV istisnasından yararlanan bir şirketin sürekli devreden KDV si varsa istisnadan yararlanması riske girmektedir.

KDV Kanununun 17/4-r bendinde 2 yılı aşkın süredir aktifte yer alan gayrimenkul satışlarının KDV den istisna edildiği ifade edilmiştir. Oysa, bu maddenin devamındaki bir cümle sıklıkla göz ardı edilmektir. Maddenin devamındaki cümle aşağıdaki gibidir;

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.

Gayrimenkulün satın alındığı tarihten satışa konu edildiği tarihe kadar indirimle giderilemeyen KDV için aşağıdaki kayıt yapılacaktır;

--------------------------------------/---------------------------------------

770 GENEL YÖN.GİD.

                                         391 HESAPLANAN İLAVE KDV     

-------------------------------------------------------------------------------

08.06.2020

Dr. Koray Ateş
Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

https://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/koray/0315/