Cevherden Üretim Yapan Ve BİST'te İşlem Gören Şirketin Teslimlerinde KDV Tevkifatı
03 Mart 2023

T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 
 

ACELE

Sayı

:

E-35831311-010.01-4001

03.03.2023

Konu

:

Cevherden üretim yapan ve BİST'te işlem gören şirketin teslimlerinde KDV tevkifatı

 
         

İlgi

:

… tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin hisseleri BİST'te işlem gören halka açık bir borsa şirketi olduğu ve cevherden üretim yaptığı, öncelikle yüksek fırında cevheri eriterek sıvı ham demir elde ettiği, elde edilen ham demirin çelikhanede konverter içerisine ürün çeşidine göre yaklaşık  %20 oranında hurda demir ve diğer alaşım malzemeleri ilave edilerek sıvı çelik elde edildiği, elde edilen sıvı çelikten ise kütük, blum, çubuk demir, nervürlü çubuk demir vb. ürünlerin imal edilerek satışının yapıldığı belirtilerek,

-Şirketinizin, münhasıran cevherden üretim yapan firma olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin 1/11/2022 sonrası teslimlerinde  (5/10) oranında Katma Değer Vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı,

-Şirketiniz ürün yelpazesinde külçe metal sınıfına girmekte olan kütük teslimlerine 1/11/2022 tarihi sonrası KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa hangi oranda tevkifat uygulanacağı

hususlarında görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

-(I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve (I/C-2.1.3.3) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmış olup,

-"Külçe Metal Teslimleri" başlıklı (I/C-2.1.3.3.1) bölümünde;

 

"2.1.3.3.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.1.2) bölümünde belirtilen külçe metallerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik, alüminyum ve kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanır.

İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenen faturada "Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır." açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada "Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır." açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.

2.1.3.3.1.2. Kapsam

Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik, alüminyum ve kurşun külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilir.

Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanır."

 

-"Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi" başlıklı (I/C-2.1.3.3.8) bölümünde;

 

"2.1.3.3.8.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde (4/10) oranında (1/11/2022 tarihinden itibaren (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanır.

Ayrıca, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de (1/11/2022 tarihinden itibaren) tevkifat uygulanır.

İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada "Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır." açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada "Teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır." açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.

 

2.1.3.3.8.2. Kapsam

Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmaz."

-"Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar" başlıklı (I/C-2.1.3.4) bölümünde;

"2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır

 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır."

 açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından cevher eritilerek elde edilen sıvı demirin içerisine yaklaşık %20 oranında hurda ve diğer alaşım malzemeleri ilave edilerek üretilen ürünlerin münhasıran cevherden üretilen ürün olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, söz konusu ürünlerin mezkur Tebliğin,

- (I/C-2.1.3.3.1.) bölümü kapsamında yer alması halinde, belirlenmiş alıcılar kapsamında yer alan Şirketinizin söz konusu ürünleri tesliminde tevkifat uygulanmayacak;

- (I/C-2.1.3.3.8) bölümü kapsamında yer alması halinde ise, söz konusu ürünlerin tesliminde 1/11/2022 tarihinden itibaren (5/10) oranında tevkifat uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.