Torba Yasa’ya göre eksik işçilik borçlarının ödenmesi
03 Nisan 2011

Image

Genel olarak Sosyal Sigortalar İdaresi’ne borcu olan işverenlerin 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan alacaklarının tamamının en geç 30/6/2011 tarihine kadar ödenmesi halinde, söz konusu kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödeme süresi 6111 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi gereğince, 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırma kapsamına alınabilmesi için; teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesine ilişkin talebin en geç 2/5/2011 tarihine kadar Kuruma yapılmış olması ve aynı süre içerisinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması gerekiyor.

Örneğin- 20/8/2010 tarihinde bitirilmiş olan ihale konusu işle ilgili olarak, 2/5/2011 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olmasına rağmen, ihale konusu iş için teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesine ilişkin talebin 2/5/2011 tarihine kadar yapılmamış olduğu varsayıldığında, anılan işverenin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları hariç varsa kapsama giren diğer borçları 6111 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Diğer taraftan, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 6111 sayılı Kanuna göre ödeme süreleri, söz konusu prim borcunun işverene 2/5/2011 tarihinden önce veya sonra tebliğ edilmiş olmasına göre farklılık arz etmektedir.

1 - Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 2/5/2011 tarihine kadar hesaplanarak işverene tebliğ edilmiş olması halinde 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması ve 6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borçların varsa diğer borçlarla birlikte en geç 30/6/2011 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Dolayısıyla, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması halinde söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilmesi gerekiyor.

2 - Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 2/5/2011 tarihinden sonra işverene tebliğ edilmiş olması halinde 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi için 2/5/2011 tarihine kadar Kuruma müracaat edilmiş olmasına rağmen eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 2/5/2011 tarihine kadar işverene tebliğ edilememiş olması halinde, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağının tamamı, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ödendiği takdirde, 25/2/2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmaması öngörülüyor.

Örneğin - (Y) Gerçek kişisinin, 18/08/2010 tarihinde bitirilmiş olan ihale konusu işyerine ilişkin teminat iade yazısının verilmesi için 16/1/2011 tarihinde, kapsama giren söz konusu borçlarının yapılandırılması için ise 28/3/2011 tarihinde peşin ödeme tercihi ile Sosyal Sigortalar idaresine başvuruda bulunduğu, ancak fark işçilik borcunun ve 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın 25/6/2011 tarihi itibariyle işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağının tamamının 31/8/2011 tarihine kadar ödenmesi halinde, 25/2/2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmaması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi ve 6111 sayılı Kanun hükümlerinden peşin ödeme tercihi ile yararlanmak için 2/5/2011 tarihine kadar başvuruda bulunulmasına rağmen, aynı tarihe (2/5/2011) kadar eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilemediği, ancak, işverenin aynı işyerinden dolayı kapsama giren sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının bulunduğu durumlarda,

* 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ edilememiş eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamının, en geç anılan Kanuna göre ödenecek tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,

* Kapsama giren sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının ise, en geç 30/6/2011 tarihine kadar, işverenlerce ödenmesi halinde, 25/2/2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmaması gerekiyor.

Yaşar Taşdemir

http://www.ito.org.tr/wps/portal/gazete-detay?WCM_GLOBAL_CON...