Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Balık Unu Ve Balık Yağı Ürünlerinin Kedi-Köpek Maması İmalinde Kullanılmak Üzere İthali Ve Yurtiçi Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı PDF Yazdır e-Posta
31 Mart 2023

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV - ÖTV Grup Müdürlüğü

 
 

ACELE

Sayı

:

E-39044742-130[Özelge]-387297

31.03.2023

Konu

:

Balık unu ve balık yağı ürünlerinin kedi-köpek maması imalinde kullanılmak üzere ithali ve yurtiçi tesliminde uygulanacak KDV oranı

 
         

İlgi

:

25/04/2022 tarih ve 1702454 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 1504.20.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen balık yağı ile 2301.20.00.00.11 GTİP numarasında yer aldığı belirtilen balık ununun, Şirketiniz tarafından kedi-köpek maması imalatında hammadde olarak kullanılmak üzere ithalinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-13/ı maddesinde ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemlerinin (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) tesliminin KDV'den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/B-11.3. Yem Teslimleri" başlıklı bölümünde ise; "3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan ve hayvan yemi olarak kullanılan malların teslimi KDV'den istisnadır. Hayvanların beslenmesinde kullanılsa bile bu madde kapsamına girmeyen malların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir." açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, 3065 sayılı KDV Kanununun 13/ı maddesinde açıkça sayılan balık unu tesliminin, kullanım yerine/amacına bakılmaksızın 10/2/2016 tarihinden itibaren KDV'den istisna tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin "A) GIDA MADDELERİ" başlıklı bölümünün 11 inci sırasında "15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar" sayılmıştır.

TGTC'nin 15 inci faslına ait 15.04 tarife pozisyonunda; ''Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)'' ve 1504.20 tarife pozisyonunda ''Balıkların katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (karaciğerlerin sıvı yağları hariç)'' tanımlanmış olup 1504.20.90.00.00 GTİP numarasında "Diğerleri'' yer almaktadır.

Buna göre, TGTC'nin 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar %1 oranında KDV'ye tabi bulunmakta; ancak, söz konusu yağların insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlarının ithal ve tesliminde ise genel oranda (%18) KDV hesaplanmaktadır.

Bu çerçevede, Şirketiniz tarafından kedi-köpek maması imalatında hammadde olarak kullanılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı belgelerle ithal edilen ve insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmadığı anlaşılan TGTC'nin 1504.20.90.00.00 GTİP numarasında tanımlı balık yağının ithal ve yurtiçi tesliminde genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.