Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Elektrik tüketim bedelinin yanında kanun gereği tahsilatına aracılık edilen bedellerde uygulanacak KDV oranı PDF Yazdır e-Posta
17 Ocak 2023

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

   

Sayı

:

E-39044742-130[Özelge]-78188

17.01.2023

Konu

:

Elektrik tüketim bedelinin yanında kanun gereği tahsilatına aracılık edilen bedellerde uygulanacak KDV oranı

 
         

İlgi       : 14.04.2022 tarihli ve 1537564 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

- Şirketinizin serbest tüketici vasfına sahip tüketicilere perakende olarak elektrik satışı yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisansına sahip bir firma olduğu,

- Abonelerin elektrik tüketimlerine ait tüm gider kalemleri ile tahsilatına aracılık ettiğiniz tüm bedellerin Elektrik Piyasası Yönetmelikleri gereğince Şirketiniz faturası üzerinden abone gruplarına iletildiği,

- Düzenlemiş olduğunuz faturalarda elektrik tüketim bedelinin yanında kanun gereği tahsilatına aracılık ettiğiniz enerji fonu, belediye tüketim vergisi, dağıtım bedeli, reaktif enerji bedeli, kayıp kaçak kullanım bedeli gibi hizmetlerinize bağlı olmayan, herhangi bir kar marjı bulunmayan ve satışını yaptığınız elektriğin üretimsel bir girdisi veya bir maliyet unsuru niteliği taşımayan bedellerin abonelere birebir yansıtılarak, kanunun yüklediği tahsilat aracılığı rolünden dolayı abonelerden tahsil edilerek ilgili kamu veya özel kuruluşlara aktarıldığı,

- Kamu kurumlarına yapılan aktarımların beyannameler aracılığıyla, özel kuruluşlara olan aktarımların ise Şirketiniz adına tanzim edilen faturaların birebir yansıtılması şeklinde yapıldığı

belirtilerek, dağıtım şirketlerinin perakende elektrik satışı yapan Şirketiniz adına düzenlediği dağıtım bedelleri faturaları ile Şirketinizce abone gruplarına düzenlenen elektrik faturalarındaki tahsilatna aracılık edilen bedellerin birebir yansıtılmasında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 2/3 üncü maddesinde; su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımların da mal teslimi niteliğinde olduğu,

- 10 uncu maddesinin (g) bendinde; su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi anında vergiyi doğurun olayın meydana geleceği,

- 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

- 24 üncü maddesinde ise teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri; ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların; vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV'nin matrahına dahil olduğu

hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.

1/3/2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen (II) sayılı listenin 34 üncü sırası uyarınca; "mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri" için KDV oranı %8'e indirilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla getirilen indirimli oran uygulaması mesken ve tarımsal sulama abone grupları ile sınırlı tutulmuştur.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

- Muhtelif elektrik dağıtım şirketlerinin mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına birebir yansıtılmak üzere perakende elektrik satışı yapan şirketiniz adına düzenlediği dağıtım bedeli, reaktif enerji bedeli, kayıp kaçak kullanım bedeli gibi bedellerin 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 34 üncü sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, tarafınıza düzenlenecek faturalarda yer alan matrah toplamı üzerinden genel oranda (%18),

- Şirketinizce tahakkuk ettirilen elektrik bedellerine ilişkin olarak düzenlenen elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeli, reaktif enerji bedeli, kayıp kaçak kullanım bedeli gibi bedellerin KDV matrahına dahil edilerek toplam bedel üzerinden mesken ve tarımsal sulama abone grupları için %8, diğer abone grupları için %18 oranında

KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.