Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
KDV’de İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması PDF Yazdır e-Posta
12 Mayıs 2022

Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan sorgulamalarda ortaya çıkan sorunlar nedeniyle iade süreci uzayabilmekte ve/veya tıkanabilmektedir. Bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, 21 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 41 Seri Nolu KDV Tebliği ile KDV Kanununun 9’uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, “kısmi tevkifat” uygulaması kapsamındaki işlemlerde 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması” getirilmiştir.

Bu kapsamda, mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek, bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, aşağıda sayılan hizmetler ve teslimlere ilişkin alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyebilirler. Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerekir. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkün değildir.

A- Tevkifat Uygulanabilecek Hizmetler:

 1. Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetleri,
 2. Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
 3. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 4. Yemek servis ve organizasyon hizmetleri,
 5. İşgücü temin hizmetleri,
 6. Yapı denetim hizmetleri,
 7. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri,
 8. Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri,
 9. Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri,
 10. Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri,
 11. Taşımacılık hizmetleri,
 12. Her türlü baskı ve basım hizmetleri,
 13. Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetler,
 14. Ticari reklam hizmetleri.

B- Tevkifat Uygulanabilecek Teslimler:

 1. Külçe metal teslimleri,
 2. Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,
 3. Hurda ve atık teslimi,
 4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde teslimi,
 5. Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri,
 6.  Ağaç ve orman ürünleri teslimi.

Uygulamadan Yararlanacak Alıcıların Yapacağı İşlemler:

Alıcı mükellefler, söz konusu sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin bilgilerini (adı soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygulama dönemi), işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir. Sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumların da işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirilmesi gerekecektir.

Alıcıların isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında sözleşme düzenlemediği satıcılar ile olan işlemlerinde ise genel hükümlere göre işlem tesis edilecektir.

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV, 2 No.lu KDV Beyannamesinin “Vergi Bildirimi” kulakçığının, “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosunda beyan edilecektir. Tablonun “İşlem Türü” alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulacak, “Matrah” alanına, işlemin KDV hariç bedeli, “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı girilecektir. Alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarını gösteren “Vergi” alanı ise e-beyanname programı tarafından hesaplanacaktır.

Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere, bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklardır.

Uygulama Kapsamındaki Satıcıların İşlemleri:

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan satıcı mükellefler ilgili döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt yapacaklardır. Birinci kayıt, “Matrah” kulakçığında “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna; ikinci kayıt “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna yapılacaktır.

İsteğe bağlı tam tevkifata tabi tutulan KDV ile sınırlı olmak üzere, satıcıya KDV iadesi yapılabilecektir. Bu uygulamadan kaynaklanan nakden ve/veya mahsuben KDV iade talepleri, her bir işlem için KDV Uygulama Genel Tebliğinin (I/C-2.1.5.) bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması vergi dairesince aranacaktır.

İade olarak talep edilen tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilen KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olamayacaktır.

Tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde, vergi dairelerince;

- 429 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen standart iade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı,

- Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,

- Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste,

aranacaktır. Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK

 

https://www.dunya.com/kose-yazisi/kdvde-istege-bagli-tam-tevkifat-uygulamasi/657552