Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Kurumlarda Kurum Beyannamesi Üzerinde Sınırsız İndirim Konusu Yapılacak Bağış Ve Yardımlar PDF Yazdır e-Posta
17 Aralık 2018

Image

I-GENEL AÇIKLAMALAR          

Bilindiği gibi, kurumlar vergisinde bağış ve yardımlar  5520 sayılı yasanın  10. maddesinde düzenlenmiş olup, bağış ve yardımlar niteliklerine göre 4 ana bölüme ayrılabilir.

a) Genel özellikli bağış ve yardımlar,

b) Eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerini geliştirmek ve idame ettirmek maksatlı bağış ve yardımlar,

c) Kültür  ve sanatsal faaliyetlere ilişkin bağış ve yardımlar

d) Doğal afetlerde yapılan bağış ve yardımlar.

Görüldüğü üzere yapılan bağış ve yardımın niteliğine yönelik bölümlemenin yanı sıra vergi kanunları açısından da

a) Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar ile

b) Tamamı kurum kazancından indirilebilecek bağış ve yardımlar

Olarak  iki bölümde inceleyebiliriz. Diğer taraftan,  KVK’nun 10. madde (c),  (ç), (d) ve (e) bentlerinde  yer verilen bağış ve yardımlardan da kısa ve öz olarak belirtmekte yarar vardır.

II-5520 SAYILI KVK’NUN 10. MADDESİNDE SAYILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN DURUMU

KVK’nun 10. maddesinin 1. fıkrası  (c) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlara  yapılan dayanışma, sivil toplum örgütleri ile araştırma geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla  bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmının kurum kazancından indirilmesine imkan tanınmıştır.

Söz konusu madde hükmünce yapılan bağış ve yardımların kurum matrahından düşebilmesi için

a) Bağış ve yardım, genel ve özel katma bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediye ve köylere, Bakanlar Kurulunca  vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı sayılan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır.

b) İlk maddede sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan  bu yardımlar karşılıksız olmalı ve mutlaka makbuz karşılığı yapılmalıdır.

Diğer taraftan, bazı özel durumlar haricinde  indirim konusu olacak bağış ve yardım

tutarı,  o yıla ait kurum kazancının %5’i ile  sınırlı tutulmuştur.  Maktu limit 4369 sayılı yasadan bugüne değin yürürlükten kaldırılmıştır(1).    Kazancın %5’ine göre, saptanmış olan sınır itibariyle yapılacak olan  mukayese işleminde:

a) Kurumun mali kazancı dikkate alınır,

b) Geçmiş yıllardan devreden gelen zarar varsa, kurum kazancı bunların tenzilinden önceki tutarı ile dikkate alınacaktır. 5520 sayılı kanundan evvelki aynı mahiyetteki hükmün tatbiki ile ilgili olan 34 Seri Nolu Genel Tebliğinin bunun aksine olan açıklamaları 67 Seri Nolu KVK Genel Tebliği ile değiştirilmiştir.

c) Kanunen  kabul edilmeyen masrafların  mali kazanç unsuru sayılıp sayılmayacağı bakımından  farklı görüşler ortaya atılmaktadır.  Danıştay 4. Dairesi tarafından  verilen  bir kararda, “bağış ve yardımın  hesaplanacağı kurum kazancının  kanunen kabul edilmeyen masrafları da kapsadığı”  şeklinde karar verilmiştir(2).

d) KVK’nun 10/1-c bendinde, bağış ve yardımın  matrahtan indirilecek tutarı ile ilgili kıstas “cari yıla ait kurum kazancı” şeklinde  ifade edilmiştir.  Bunun yanı sıra,  tasfiye,  vb. sebepler ile  yıldan   daha az bir devreyi içerdiği hesap  dönemlerinde de  yine aynı ölçüler dahilinde  indirim  yapılabileceği  kabul edilmektedir.

e) Yardım ve bağışın  aynen veya nakden yapılması mümkündür.  Ayin olarak yapılan  bağış ve yardımlarda, bağış ve yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet  değeri; bu değer mevcut değilse; VUK hükümleri dairesinde takdir komisyonlarınca takdir edilecek değeri esas alınır(3).   Kurumlarca ayni olarak yapılacak bağış  konusu kıymetlerde maliyet bedeli veya mukayyet bedelin “mevcut olmaması” kurumlar vergisi mükelleflerinde söz konusu olmaz.  Sağlık tesisinin inşa edilip bağışlanması örneğinde,  inşaat harcamaları bütünüyle kurum defter kayıtlarında yer alır. Bağış da buna  göre oluşan maliyet   bedeli ile yapılır. Diğer her türlü ayni  yardımlarda da  durum aynıdır. Takdir komisyonunca değer takdiri,  gelir vergisi mükelleflerince ticari işletmeleri dışında yapılacak ayni kıymet bağışlarında gündeme gelir, KVK’na da GVK’nunda yer  alması gereken hükmün unsuru olarak intikal ettiği anlaşılmaktadır.

f) Aşağıda  belirtilecek bağış ve yardımların bir kısmında kurum kazancı  ile orantılı sınırlama konmamış, bağış ve yardımın tamamının  indirim konusu yapılacağı kabul edilmiştir. Ancak indirim her hal ve takdirde kurum kazancı ile sınırlıdır. 100.000 YTL kurum kazancı olan bir kurum  MEB’na  genel nitelikli 1 milyon YTL nakdi  bağış  yaptığında bunun sadece 5.000 YTL’si matrahtan indirilecektir. 1 milyon YTL değerinde okul yaptırıp MEB’na bağışlanması halinde ise, tamamını indirme imkanına sahiptir. Ancak kurum kazancı  100.000 YTL’den  ibaret bulunduğundan; bunun üzerinde indirim yapılması, 100.000 YTL’lik kazanç tutarını aşan kısmın izleyen yıla zarar olarak devredilmesi mümkün değildir.

g) Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağışın, tamamı itibariyle  indirilecek  bağış ve yardımla birlikte yapılması halinde; kurum kazancı yeterli olmak şartıyla matrahtan %5’lik sınır içindeki genel nitelikli  bağışla birlikte, özel  nitelikli bağışın tamamı da indirilecektir. Yeterli kurum  kazancının  planda önemi yoktur. Bununla beraber 10. maddede indirimin sıra ile yapılacağı  belirlemesi vardır(4).

III-OKUL, SAĞLIK TESİSİ VB. KURUMLAR  İÇİN YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN DURUMU

KVK’nun 10. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yapılan düzenlemeyle;

a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,

b) İl özel idarelerine,

c) Belediyelere,

d) Köylere,

bağışlanan, okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci  yurdu ile çocuk yuvası,  yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara  yapınla her türlü bağış ve yardımlar her türlü nakdi ve ayni  bağış yardımların  tamamının, kurum kazancından indirilebilmesine imkan sağlanmıştır.

Düzenlemeye göre bağış ve yardımın kurum  kazancınızdan sınırsız olarak  indirilebilmesi için ayrıca;

a) Bağışın okul, sağlık tesisi ve yüz yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50) öğrenci  yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası için yapılan harcama veya,

b) Bu tesislerin inşası için yapılan bağış ve yardım ya da,

c) Mevcut sayılan tesislerin faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla yapılan bağış ve yardım,

Niteliğinde olması gerekir.

Düzenlemeden de görüldüğü üzere özellikle  sağlık ve eğitim amaçlı bağış ve yardımların kurumlar vergisi matrahının tespitinde sınırsız olarak indirim olanağı, sadece tesis yapımı ve bağışıyla sınırlı sorumlu tutulmuş, mevcut tesislerin faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla yapılan bağış ve yardımları da kapsayacak şekilde daha geniş bir alanda düzenlenmiştir. Bu kapsamda örneğin,  eğitim  ve sağlık tesislerinin  normal bakım ve onarımlarının yaptırılması veya bu tesislerin günlük temizlik işleri nedeniyle yapılan harcamaların mükelleflerce karşılanması ve bu tutarların vergi matrahından indirimi söz konusu olabilir.

Bağış ve yardımların vergi matrahının tespitinde  dikkate alınabilmesi  açısından, bağışlanacak tesisin bir ya da birkaç mükellef tarafından yaptırılmasının veya  mevcut tesislerin faaliyetlerine devam etmelerini  sağlamak   amacıyla yapılan bağış ve yardımları da kapsayacak şekilde daha geniş bir alanda düzenlenmiştir. Bu kapsamda örneğin eğitim ve sağlık tesislerinin normal bakım ve onarımlarının yaptırılması veya  bu tesislerin günlük temizlik işleri  nedeniyle yapılan harcamaların mükelleflerce karşılanması ve bu tutarların vergi matrahından indirimi söz konusu olabilir.

Bağış  ve yardımların vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi açısından, bağışlanacak  tesisin bir ya da birkaç mükellef tarafından  yaptırılmasının veya  mevcut tesislerin faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak  amacıyla yapılan  harcamaların ya da birkaç  mükellef tarafından  karşılamasının  bir önemi  yoktur.  Maddede belirtilen koşullara uyulması  şartıyla yapılan  bağış ve yardım  tutarı bağış  yapanların payları oranında kurum kazançlarından indirim konusu yapılabilir.

Düzenlemedeki “okul” ifadesinden doğrudan eğitim-öğretim  hizmetlerinin verildiği temel birimlerin anlaşılması gerekmektedir. Rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki teknik eğitim merkezi ve akşam sanat okulları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

IV-KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VEYA  TARİHSEL DEĞERLERİN KORUNMASINA  YÖNELİK BAĞIŞ VE YARDIMLARIN DURUMU

KVK’nun 10/1-d bendinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya  desteklenmesi uygun bulunan  bazı faaliyetler için yapılan harcamalar ile bu  amaçla yapılan bağış ve yardımların sınırsız olarak kurum kazancından indirilmesi öngörülmüştür.      

Düzenleme kapsamında bir harcama, bağış veya yardımın tamamının kurum kazancından indirilebilmesi için iki koşulun bulunması gerekmektedir.  Bunlardan birincisi harcama veya bağışın maddede sayılan  faaliyetler için yapılmış  olması, ikincisi ise faaliyetin maddede sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması veya Kültür ve Turizm  desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen bir faaliyet olmasıdır.

Düzenleme ile desteklenen  faaliyetler şunlardır:

a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin  ticari olmayan ulusal veya uluslararası   organizasyonların gerçekleştirilmesi,

b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de  dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı  materyallerin hazırlanması, bununla ilgili derleme ve araştırmaların  yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanması,

c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması  ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması,

d) 2863 sayılı Kültür  ve Tabiat  Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür  varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işleri,

e) Kurtarma kazıları, bilimsel  kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları,

f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür  varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmaları,

g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmaları,

h) 2863 sayılı kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları  alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim ve uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımı,

i) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve  kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmaları,

j) Yapılan bağış veya harcamaların kurum kazancından indirilebilmesi için ayrıca bu faaliyetin;

k) Genel ve özel  bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyleri kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi  muafiyet tanınan  vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması veya

l) Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen faaliyetlerden olması gerekmektedir. Nazlı Gaye Alpaslan

https://www.hurses.com.tr/av-nazli-gaye-alpaslan/kurumlarda-kurum-beyannamesi-uzerinde-sinirsiz-indirim-konusu-yapilacak-bagis-/haber-23547

------------------

(1) ÖZBALCI Yılmaz,  Oluş Yayıncılık Ltd.,  KVK Yorum ve Açıklamaları, Eylül 2006, Ankara, s.315

(2) Dnş. 4. D. nin, 8.12.1999 gün ve E:1999/1723-K:1999/4373 sayılı kararları

(3) KVK md. 10/2

 

4) ÖZTÜRK Bünyamin, Sermaye Şirketlerinde Kurumlar Vergisi ve Kar Dağıtımı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Nisan, 2007, Ankara, s.110