Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2018.10) PDF Yazdır e-Posta
14 Aralık 2018

Image

1. Katma Değer Vergisi Kanunu

Fatura kesilmesine rağmen işlemden vazgeçilmesi veya hizmetin verilmemesi durumunda, KDV ve özel iletişim vergisi nasıl düzeltilebilir?

(16.01.2018 tarih ve 23993 sayılı özelge)

İşlemden vazgeçilmesi veya hizmetin alın(a)maması nedeniyle alıcılar tarafından fatura asıllarının iade edilmesi durumunda; alıcıların defter ve beyanname kayıtlarının bağlı bulunduğu vergi dairesince incelenmesi neticesinde, söz konusu verginin indirim konusu yapılmadığının tevsik edilmesi halinde, beyan edilip ödenen katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi, ilgili mevzuatta yer alan şartlar dahilinde indirim konusu yapılabilir.

Alıcılar tarafından fatura asıllarının iade edilmemesi durumunda, iadenin vergi mükellefi olanlara yapılması halinde müşteriler tarafından Şirket adına düzenlenecek fatura veya benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi, iade veya mahsubun yapıldığı dönemde bu vergiye ait beyannamelerde indirim konusu yapılabilir.

İadenin vergi mükellefi olmayanlara yasal mevzuata uygun şekilde düzenlenecek gider pusulası ile yapılması halinde ise gider pusulası üzerinde ayrıca gösterilecek katma değer vergisinin ve özel iletişim vergisinin indirim konusu yapılması mümkündür.

2. Gider Vergileri Kanunu

Ticari işletmeler, bankalar ve bankerler ile yurt dışında kurulu borsalardan elde edilen temettü gelirleri BSMV’ye tabi midir?

(04.05.2018 tarih ve 10445 sayılı özelge)

6802 sayılı Kanun’un 28. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri esas iştigal konusu olarak yapması nedeniyle banker kapsamında BSMV mükellefiyeti bulunan Şirketin, sermayesine iştirak ettiği yurt içinde kurulu; banka ve sigorta şirketlerinden elde ettiği temettü gelirleri ile bankerlerden elde ettiği bankerlerin BSMV’ye tabi muamelelerine isabet eden temettü gelirleri BSMV’den istisna bulunmaktadır.

Öte yandan,

-  Yurt içinde kurulu bankerlerden elde edilen, bankerlerin BSMV’ye tabi olmayan işlemlerine isabet eden temettü gelirleri,

-  Sınai mahiyette olmayan ticari işletmelerden elde edilen temettü gelirleri ile

-  Yurt dışındaki borsa, banka ve bankerlerden elde edilen temettü gelirleri

üzerinden BSMV hesaplanması gerekmektedir.

3. Damga Vergisi Kanunu

Yabancı hakem kararlarının Türkiye’de icrası için açılacak tenfiz davası sırasında Türkçe tercümelerin resmi dairelere ibrazında damga vergisi alınır mı?

(21.09.2018 tarih ve 844975 sayılı özelge)

Yurtdışında düzenlenen hakem kararlarının Türkçe tercümelerinin ilgili mahkemelere ibraz edilmesi veya herhangi bir şekilde hükmünden yararlanılması (noterde tasdik edilmesi gibi) halinde, Türkiye’de hükmünden yararlanılan bu hakem kararlarının Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun II/1 inci fıkrası gereği damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

4. Harçlar Kanunu

Mükellefin icrada kendi taşınmazını satın alması durumunda tapu harcı ödenmesi gerekir mi?

(11.06.2018 tarih ve 73206 sayılı özelge)

Özelge talep formu ve eklerinden, Şirket adına kayıtlı bağımsız bölümün, üzerinde bir banka lehine tesis edilmiş ipotek ile birlikte Şirket tarafından satın alındığı ve bu işleme ilişkin tapu harcının ödendiği, daha sonra ipotek borcunun ödenmemesi nedeniyle taşınmazın İcra Müdürlüğünce ihale yöntemi ile satışa çıkarıldığı, bu ihale neticesinde taşınmazın yine şirket tarafından satın alındığı ve satışın kesinleştiği, söz konusu taşınmazın eski malikinin Şirket olması nedeniyle yeni bir tescil işlemi yapılmayacağından bahisle, yeniden alım-satım harcı ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

Borcun ödenmemesi halinde alacaklının takip başlatması sonucunda cebri satışın gerçekleşmesi durumunda, yeniden ipotekli malın satışının gerçekleşmesi hali farklı bir satış işlemi olup; cebri satış sonucunda yapılan tescilsiz devir işlemi, yeni malikin eski malikle aynı olması halinde dahi tapu harcının alınmaması sonucunu doğuramamaktadır.

Buna göre, şirketin sahibi bulunduğu bağımsız bölümün İcra Dairesi tarafından cebri satış işlemleri sonucunda şirkete ihale ile satışı nedeniyle tapuda yapılacak işlemden 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/20-a fıkrasına göre harç tahsil edilmesi gerekmektedir.

Birleşme işlemlerinde tapu harcı, noter harcı ve ticaret sicil harcı istisnası uygulanır mı?

(06.08.2018 tarih ve 9361 sayılı özelge)

İki limited şirketin bütün aktif, pasif, hak, alacak ve borçları ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde devir yoluyla birleşmesi halinde, söz konusu birleşme gereğince yapılacak işlemlerden doğan tapu harcı, noter harcı ve ticaret sicil harcının 492 sayılı Kanun’un 123. maddesinin son fıkrasına göre harçtan istisna tutulması gerekmektedir.

Yabancı bayraklı yatın Türk bayraklı olarak tescil ettirilmesi durumunda tescil işlemlerinde harç muafiyeti uygulanır mı?

(07.08.2018 tarih ve 139059 sayılı özelge)

Amerikan bayraklı yatın, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan olması halinde; Türk bayraklı olarak kayıt ve tescil edilmesine ilişkin olarak Harçlar Kanuna bağlı (7) sayılı tarifede yazılı olan harçların aranılmaması gerekir. Ancak söz konusu yatın bağlama kütüğüne kaydedilmesi halinde, Kanun’a bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar” başlıklı bölümü uyarınca verilecek ruhsatnameden harç tahsil edilmesi gerekmektedir.

Taşınmaz, araç ve nakit sermayenin kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak şirkete devri, kuruluş ve tescil işlemlerine yönelik düzenlenen kâğıtlar harç ve damga vergisinden istisna mıdır?

(09.08.2018 tarih ve 328168 sayılı özelge)

Kısmi bölünme işlemine taşınmazlar, iştirak hisseleri, üretim veya hizmet işletmeleri konu edilebilmektedir. Nakit varlıkların ve taşıtların müstakil olarak kısmi bölünme işlemine konu edilmesi mümkün değildir.

Öte yandan, bir üretim veya hizmet işletmesiyle fiziki ve teknik bütünlük arz etmemesi kaydıyla, şirketin bilançosunda yer alan taşınmazların müstakil olarak kısmi bölünme işlemine konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Şirketin kısmi bölünme sureti ile yeni kurulacak olan bir şirkete devrinin Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirtilen şartlar dahilinde gerçekleşmesi halinde, söz konusu kısmi bölünme işlemi nedeniyle düzenlenecek kağıtların damga vergisinden, bu kağıtların noterlikçe tasdiki işleminin de harçtan istisnası mümkün bulunmakta olup, aksi durumda istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

Ayrıca, kısmi bölünmenin yukarıda yapılan açıklamalara uygun olarak yapılması durumunda, kısmı bölünmeye konu taşınmazların devir işlemleri Harçlar Kanunu’nun 123. maddesine göre harçlardan istisnadır.

Yabancılara yapılacak pay devir işlemleri ve bu işlemlerle ilgili kâğıtlar damga vergisi ve harç istisnasından yararlanabilir mi?

(07.09.2018 tarih ve 153417 sayılı özelge)

Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu’nun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin pay devrine ilişkin istisna hükümlerinde, pay devrinin yapılacağı kişiler yönünden yerli veya yabancı ayrımına gidilmediği dikkate alındığında, yabancılara yapılacak kanun kapsamındaki şirket pay devri işlemleri ve bu işlemlerle ilgili düzenlenen kâğıtların damga vergisi ve harç istisnasından yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Yabancı hakem kararlarının Türkiye’de icrası için açılacak tenfiz davasında harç yükümlülüğü doğar mı?

(21.09.2018 tarih ve 844975 sayılı özelge)

Yabancı hakem kararlarının Türkiye’de icrası için kararın tenfizi veya onanmasına ilişkin açılacak dava sebebiyle Harçlar Kanunu’na bağlı (I) sayılı tarifenin “I-Başvurma harcı” başlıklı bölümüne göre başvurma harcı ile aynı tarifenin “III-Karar ve ilam harcı” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasına göre nispi harcın tahsil edilmesi gerekmektedir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatta, yapılan sözleşme için noter harcı istisnası uygulanır mı?

(27.09.2018 tarih ve 55696 sayılı özelge)

Almanya mukimi firma tarafından şirkete kesilen proforma faturalardaki makine-teçhizata ilişkin olarak noterde düzenlenecek mülkiyeti muhafaza sözleşmelerinin, makine ve teçhizatın şirket adına düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olması kaydıyla, Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan makina-teçhizat teşvik tutarı ile sınırlı olmak üzere 492 sayılı Kanun’un 123. maddesi kapsamında noter harcından istisnası edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Mahkeme kararına göre tapuda yapılacak düzeltme işleminde tapu harcı doğar mı?

(11.10.2018 tarih ve 906045 sayılı özelge)

Bağımsız bölüm numaralarının değişmesi üzerine açılan dava neticesinde Mahkeme kararına göre tapuda yapılacak düzeltme işleminden, Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/c fıkrasına göre harç aranılması gerekmektedir.

 

Yukarıda özetlenen özelgeler ile diğer çok sayıda özelgenin tam metnine www.gelirler.gov.tr internet adresinin mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.