Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Image

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya hangi suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisinin konusunu oluşturmaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 4. maddesinde ise veraset ve intikal vergisinden istisna olan işlemler sayılmaktadır. Sözü geçen maddenin son fıkrasında, (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadlerinin, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunacağı hükmü yer almaktadır. Artırım sırasında 1 TL'ye kadar olan tutarlar dikkate alınmamaktadır.

Anılan Kanun'un "Nispetler" başlıklı 16. maddesinde ise veraset ve intikal vergisi tarifesi yer almaktadır. Maddenin 3. fıkrasında, vergi tarifesinin matrah dilim tutarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağına hükmedilmiştir. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır.

2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak hesaplanmış ve 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 474 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında uygulanacak olan istisna tutarları ile vergi tarifesi gelir dilimleri, bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 48 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ'deki bilgiler çerçevesinde, 2017 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. Veraset ve intikal vergisinden istisna tutarlar (VİVK md. 4)

Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

176.600 TL

Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde

353.417 TL

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

4.068 TL

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

4.068 TL

2. Veraset ve intikal vergisi tarifesi (VİVK md. 16)

 

Vergi oranı

Matrah dilim tutarları

Veraset yoluyla intikallerde

İvazsız intikallerde*

İlk 210.000 TL için

% 1

% 10

Sonra gelen 500.000 TL için

% 3

% 15

Sonra gelen 1.110.000 TL için

% 5

% 20

Sonra gelen 2.000.000 TL için

% 7

% 25

Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan bölümü için

% 10

% 30

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç) ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.


Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

14.11.2017
• 2017 /3. Dönem Geçici Vergi Beyanı
17.11.2017
• 2017/ 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
23.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi verilmesi
23.11.2017
• Ekim/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.11.2017
• Ekim/2017 Ait KDV Beyanı
27.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV ödemesi
30.11.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ekim/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ekim/2017) Primlerinin Ödenmesi
30.11.2017
• Ekim / 2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
30.11.2017
• Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi (İşyerleri İçin)
30.11.2017
• Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Öne Çıkanlar

  • Anonim Şirket Pay Senetlerinin Satışının Vergilendirilmesi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…
  • Eşini Kaybeden Erkek' de "Dul Aylığı" Alır! Halk arasında ‘dul aylığı’ adından ötürü sanki sadece kadınlar bu…
  • Boş Duran İş Yerleri Ve Çevre Temizlik Vergisi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44. maddesinin birinci fıkrasında,…

Duyurular

Top