ÖZELDEN ÖZELE VERİLEN İHALELİ İŞLER (SGK GENELGESİ 2016/23 HAKKINDA AÇIKLAMALAR)
30 Ağustos 2017

Image

ÖZET:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan, özel sektör işyerleri tarafından, aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere tekraren verilen, güvenlik, temizlik ve benzeri hizmet alımı işlerinde sözleşmeyle yeniden verilen iş için yeniden işyeri dosyası tescil ettirilmemesi bu bağlamda, sözleşmeyle yenilenen iş için işyeri dosyası tescil ettirilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmamasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu 18.10.2016 tarihli 2016/23 sayılı genelge İle düzenleme yapmıştır.

ÖZELDEN ÖZELE VERİLEN İHALELİ İŞLERİN TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin, 27’nci maddesinin ikinci fıkrasında; aynı işverenin, birden fazla özel ya da ihale konusu iş alması, işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâllerinde her işyeri için ayrı ayrı işyeri bildirgesi düzenleneceği öngörülmekte olup, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde; 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince idari para cezası uygulanması, öngörülmektedir.

Yönetmeliğin bu maddesine istinaden uygulamada aynı işverenin, sözleşmeyle tekraren aldığı iş için dolayısıyla her sözleşme için ayrı işyeri dosyası tescil ettirmesi, tekraren alınan aynı iş için aynı işyerinde aynı sigortalıların çalışmasına rağmen ilk işyeri dosyasından bildirilen sigortalıların çıkışının verilmesi, yeni açılacak işyeri dosyasından işe girişlerinin yapılması gerekmekteydi. Bu durum birçok bürokratik işlemlere yol açmakta, sigortalıların kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmemesi için işyerinden çıkış ve giriş işlemlerinin yapıldığı duygusuyla şikayetlerine konu olmakta ve işverenlerin aynı iş için ayrı ayrı yapılan sözleşmelerden dolayı işyeri dosyası tescil ettirmemesi nedeniyle idari para cezasına maruz kalmasına neden olmaktaydı.

Bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumu ile işverenler arasında yoğun ihtilaflara sebep olması nedeniyle söz konusu sıkıntıların ve ihtilafların asgariye indirilmesini teminen 2016/23 sayılı genelgeyle düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeyle;

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan, özel sektör işyerleri tarafından, aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere tekraren verilen, güvenlik, temizlik ve benzeri hizmet alımı işlerinde;

Çalıştırılacak personel sayısının belli olması,

Konunun asgari işçilik işlemleri kapsamı içinde değerlendirilmesinin gerekmesi halinde gerekli işlemlerin tamamlanmış olması,

Önceki sözleşmenin bitim tarihi ile yenilenen sözleşmeyle tekrar verilen işin başlama tarihi arasında 30 günlük süreden (30 uncu gün dahil) daha az bir süre olması,

Sözleşmesi biten işten dolayı işten ayrılış bildirgesinin verilmeyerek çalışmaya devam edilmesi veya hizmet akdi askıya alınarak yeni sözleşme kapsamında işe başlatılması şartlarının bir arada bulunması kaydıyla, sözleşmeyle yeniden verilen iş için yeniden işyeri dosyası tescil ettirilmemesi, sigortalıların çıkışı yapılmadan tescilli işyeri dosyasından bildirim yapılmaya devam edilmesi, bu bağlamda sözleşmeyle yenilenen iş için işyeri dosyası tescil ettirilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmaması uygun görülmüştür.

Bu durum işverenin tercihine bırakılmıştır. Belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde işveren isterse aynı dosyadan bildirim yapma isterse de yeni bir işyeri dosyası tescil ederek yeni tescil edilecek dosyadan bildirim yapma hakkını sahiptir. Kaynak: TÜRMOB

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.