Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:464’te Değişiklik Taslağı
26 Ağustos 2017

Image

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

……. SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU
(SIRA NO: 464’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR)
GENEL TEBLİĞİ

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

MADDE 1 – (1) 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 464)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Tebliğin 3’üncü bölümünün başlığı “Sürekli Bilgi Verme ve Bildirim Zorunluluğu Getirilenler İle İstenilen Bilgiler” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Tebliğin “3.1. Aracı Hizmet Sağlayıcıları” başlıklı alt bölümünün (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesaplarının bilgileri ”

c) Tebliğin “3.2 Bankalar” başlıklı bölümünün bölüm başlığı “3.2. Bankalar ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan paragrafın ilk cümlesinde geçen “bankalar” kelimesinden sonra gelmek üzere “ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları” ifadesi eklenmiştir.

ç) Tebliğin “3.3. İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları” başlıklı alt bölümünün (c) bendinde yer alan “Tahsil ettikleri” ifadesi “Tahakkuk ettirdikleri” ifadesi ile değiştirilmiştir.

d) Tebliğin “3.4. Kargo ve Lojistik İşletmeleri” başlıklı alt bölümünün ilk paragrafında yer alan “kargo ve lojistik işletmecileri” ifadesinden sonra gelmek üzere “ile bu yetki belgeleri bulunmazsa dahi elektronik ticarete konu eşyaların taşımacılığını yapan diğer işletmeler” ifadesi, aynı bölümün (a) bendinde yer alan “Gönderici” kelimesinden sonra “ve alıcının” kelimeleri, (b) ve (c) bentlerinde yer alan “Gönderici” kelimelerinden sonra ise “ve alıcı” kelimeleri ve ilk paragrafın sonuna “Gönderici ve alıcıların yurtdışında bulunması, bunlara ilişkin yukarıda belirtilen bilgilerin kapsama dahil olan kargo, lojistik ve diğer taşıma firmaları tarafından bildirilmesine engel teşkil etmemektedir.” cümlesi eklenmiştir.

(2) 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3 üncü bölümüne aşağıdaki 3.5 ve 3.6 başlıklı alt bölümler eklenmiştir.

“3.5. İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ve İlan Verenler

İnternet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulleri ile motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri, aşağıda grupları itibariyle belirtilen ilanlara ait bilgileri, en geç 1.1.2018 tarihinden itibaren ilan verenlerden almak ve bu bilgileri aylık dönemler halinde Tebliğin 4 üncü bölümünde açıklanan yöntemle elektronik ortamda Başkanlık sistemine iletmek zorundadırlar. Bu zorunluluk, ilan verenlerden alınan ve Başkanlık sistemine iletilecek bilgiler açısından olup, alınan bu bilgilerin tamamının internet sitesi üzerinden üçüncü kişilere gösterilmesi zorunluluğunu getirmemektedir.

İnternet ortamında yayınlanmak üzere ilan veren gerçek veya tüzel kişiler, ilanları yayınlayacak internet sitelerine yapacakları aşağıda belirtilen bilgilerin doğru bir şekilde bildirilmesinden sorumlu olup, kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit olunanlar adına her bir tespit için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355 inci maddesinde belirtilen özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.