Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
30.04.2018 Tarihli ve 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Vergisel Düzenlemeler PDF Yazdır e-Posta
19 Haziran 2018

Image

Madde-3:

“193 sayılı Kanun’un 23. maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında, yararlanılacak istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oran %50 olarak tespit edilmiştir.”

Bu madde ile kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının %15’i istisna edilmişken, Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran %50’ye çıkarıldı. Böylece çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 TL’den 1.015 TL’ye yükseltilmiş oldu. Bu durumun, daha fazla kadının çalışma hayatına katılmasını teşvik edeceği düşünülmektedir.

 

Madde-4:

“(1)17.04.1957 tarih ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Kanun’un geçici 30. maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Kanun’un geçici 39. maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makine ve teçhizat ekli listede belirlenmiştir.

(2)Ekli listede yer alan makine ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları, 213 sayılı Kanun’un geçici 30. maddesi ile 3065 sayılı Kanun’un geçici 39. maddesi kapsamında değerlendirilmez”

7103 sayılı Kanunla 2019 yılı sonuna kadar sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilecek yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmuştu. Söz konusu Kararname ekinde yer alan yeni makine ve teçhizatların teslimi de KDV’den istisna edildi ve bu makine ve teçhizatlara iki kat hızlı amortisman uygulanması imkanı tanındı.

KDV istisnası ve iki kat hızlı amortisman uygulaması sadece ekli kararnamede yer alan yeni makine ve teçhizatlar için geçerli olup kullanılmış makine ve teçhizatlar ile bunların aksam, yedek parça, aksesuar ve teferruatları ise KDV istisnasından ve iki kat hızlı amortisman uygulamasından yararlanamayacaktır.

Yapılan bu düzenleme ile yurt içi üretimi teşvik etmek ve üretim ve yatırım maliyetlerini azaltmak hedeflenmektedir.

Madde-5:

“31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanun’a bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.”

Bu madde ile konut ve işyeri teslimlerinde tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harcı oranında değişikliğe gidilmiş ve tapu harcı oranı %4’ten %3’e indirilmiştir. Böylece konut ve işyeri alım satımında ek yük oluşturan tapu harcının oluşturduğu külfet bir nebzede olsa da azaltılmıştır. Örneğin 300 bin TL değerinde olan bir konut için değişiklik öncesinde 12 bin TL tapu harcı ödenirken yeni düzenlemeyle bu tutar 9 bin TL olarak dikkate alınacaktır. Yine 500 bin TL değerinde olan bir iş yeri için 20 bin TL yerine 15 bin TL tapu harcı ödenecektir.

Öte yandan indirimli tapu harcı sadece konut ve iş yeri teslimleri için uygulanacak olup arazi ve arsa teslimleri için ise geçerli olmayacaktır.

Madde-6:

“24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 2. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 3- (1) Bu Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliği’nin III/B-2. Bölümünde, konut teslimlerinde indirimli oran uygulaması düzenlenmiş ve aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

“2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

- Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri,

- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

için KDV oranı (% 1) olarak tespit edilmiştir.

Bu durumda, Kanunun 1. maddesi kapsamına giren ve net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde, KDV oranı (% 1) olarak uygulanır. 150 m2’yi aşan konutların tesliminde ise genel vergi oranı uygulanır. 

Ancak, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinin altıncı fıkrasına göre, (I) sayılı listenin 11. sırasında yer alan net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan; 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m² vergi değeri;

a) Beşyüz TL ile bin (bin TL hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı (%8),

b) Bin TL ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) uygulanır.”

Söz konusu Karar ile 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut teslimlerinde %18 olan KDV oranı %8’e düşürülmüştür. Yine düşürülen KDV oranı ile taşınmaz sektöründeki maliyetler azaltılmış olacak ve sektörün uzun süredir beklediği hareketlilik için önemli bir gelişme yaşanacaktır.

Madde-7:

Kararnamede ayrıca ÖTV’ye tabi ürünlerin ÖTV tutarında da değişikliğe gidildi. Bu değişiklik; 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarlarını kapsamaktadır.

Kararname ile Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde yüksek alkollü içecekler üzerindeki özel tüketim vergisinin eşitlenmesi taahhüdüne ilişkin son düzenleme de yapıldı. Kararla rakı, cin, votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. 2 litreyi geçmeyen kaplarda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu. Votka ve cinde ise 175,6 lira olan tutar, 184,4 liraya yükseltildi. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları düşürüldü. 2009 yılında Avrupa Birliği’ne, yüksek alkollü içeceklerin özel tüketim vergisi tutarlarının 2018 yılı itibarıyla eşitlenmesi taahhüt edilmişti(1).

Sonuç İtibarı ile, Son dönemlerde vergiler yönünden yapılan düzenlemelere bir yenisi de 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir. Bu karar ile çeşitli sektörleri ilgilendiren vergilerde oran değişikliğine veya tutar değişikliğine gidilmiştir.

Örneğin %18 katma değer vergisi oranına tabi olan konut teslimleri bu karar ile %8 katma değer vergisine tabi kılınmış, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listede yer alan çeşitli alkollü içeceklerden alınan maktu vergilerde tutar değişikliğine gidilmiş, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve çeşitli kriterleri sağlayan imalatçıların yeni makine ve teçhizat teslimlerine katma değer vergisi istisnası getirilmiş ve bu makine ve teçhizatlara iki kat hızlandırılmış amortisman uygulamasının önü açılmış ve konut ve işyeri teslimlerinde tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harcı oranında değişikliğe gidilmiş ve tapu harcı oranı % 4’ten % 3’e indirilmiştir.  Fırat DEMİR Yaklaşım / Haziran 2018 / Sayı: 306