Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı, Süresi Ve Cezası PDF Yazdır e-Posta
18 Haziran 2018

Image

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinin üçüncü fıkrasında; fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılacağı, fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağının, defterlere kayıt zamanının, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şeklinin ve esaslarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nca müştereken çıkarılan Tebliğle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan hükme dayanılarak Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca müştereken hazırlanan ve 19.12.2012 tarihli, 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in “Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli” başlığını taşıyan 15. maddesinin birinci fıkrasında; yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan (1 Ocak- 31 Aralık) ve yevmiye defterini fiziki ortamda tutan tacirlerin, 2017 yılına ait yevmiye defterinin kapanış onayını en geç 30.06.2018 günü mesai saati bitimine kadar notere ibraz ederek yaptırmaları gerekmektedir. Özel hesap dönemi kullanan tacirler ise özel hesap döneminin sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde yevmiye defterinin kapanış onayını aynı usulle yaptırmalıdırlar.

YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYININ SÜRESİNDE YAPTIRILMAMASININ MÜEYYİDESİ

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 2. maddesinde; “Kabahat” deyiminden; Kanun’un, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlığın anlaşılacağı, 16. maddesinde; kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımların, idari para cezası ve idari tedbirlerden ibaret olduğu, 17. maddesinin yedinci fıkrasında da idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.

6102 sayılı TTK’nın 64. maddesinin üçüncü fıkrasında, yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılacağı, 562. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de bu Kanun’un 64. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanların 4.000 Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yevmiye defterinin kapanış onayının süresinde yaptırılmamasının cezası, 4.000 TL idari para cezası olduğundan, bu fiil bir “kabahat”tir. Dolayısıyla, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK’nın 562. maddesinin birinci fıkrasında belirlenen 4.000 TL tutarındaki idari para cezası, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Yeniden değerleme oranları dikkate alındığında, 2015-2018 döneminde uygulanacak idari para cezası tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup hesap dönemi takvim yılı olan bir tacirin, fiziki ortamda tuttuğu 2017 yılına ait yevmiye defterinin kapanış onayını, en geç 30.06.2018 günü mesai saati bitimine kadar notere ibraz ederek yaptırmaması halinde karşılaşacağı idari para cezası tutarı 6.190 TL olacaktır. 

 

 

2015

2016

2017

2018

4.934 TL

5.209 TL

5.408 TL

6.190 TL

Özkan ARSLAN Yaklaşım / Haziran 2018 / Sayı: 306