Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
SGK Geriye Dönük Prim Teşviklerinin İade Başvuru Tarihi, 02 Mayıs 2018 -01 Haziran 2018 PDF Yazdır e-Posta
28 Mart 2018

Image

2018/Mart ayı ve öncesine ait SGK prim teşviklerinin iadesine ilişkin; 01 Mayıs 2018' in Tatil olmasından dolayı Başvuru Tarihleri: 02/05/2018-01/06/2018 tarihleri arasında yapılacak, Primlerin iade/mahsup edilmeye başlanılacağı tarih: 2019/Ocak olup, İade Süresi: 3 yıl sürecek, Nisan yürürlük, izleyen aybaşı Mayıs kanun koyucu kuruma 2 ay opsiyon tanındı.. 

5510/Ek Madde 17’e göre Mayıs 2018 itibaren talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, Ek Madde 17’inin 01/04/2018 tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından 01/05/201801/04/2018 yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren(01/05/2018) kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak Ek Madde17’inin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2019 takvim yılı başından başlayarak 2022 (üç yıl )içinde ödenir.

 

**Açıklama şayet işveren genelge beklemeden 29.30.31.03 .2018 Tarihinde SGK Resmi Posta ile başvuru evraklarını yollarsa 01/05/2018 itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak Ek Madde17’inin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2019 takvim yılı başından başlayarak 2022 (üç yıl )içinde ödenir.

 

**İşveren 01/04/2018 ila 31/05/2018 arasında evraklarını hazırlar SGK verir ise,01/05/2018 ila 01/06/2018 göre kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak Ek Madde17’inin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2019 takvim yılı başından başlayarak 2022 (üç yıl )içinde ödenir.

 

Genelgenin yayınlanmasını beklenmesinde fayda var.Vedat İlki

 

27 Mart 2018 Tarihli ve 30373 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer Sayısı ile Yayımlanan Torba Kanunla 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilecek.

Torba kanunla yapılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu hükmün yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde SGK’na başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilecek.

Bu kapsamda talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenecek.

Ödeme, öncelikle muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilecek. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilecek. SGK’na borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılacak.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar bu usulde mahsup veya iade edilecek. Mahkemelerce, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek.  Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilecek. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmayacak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılacak.