Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
MALİ TATİLDE UZAYAN SÜRELER PDF Yazdır e-Posta
30 Haziran 2017

Image

Bilindiği üzere, 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile her yılın Temmuz ayının 1-20’nci günleri arasında “mali tatil” uygulanması kararlaştırılmıştı.

 

2017 yılı için de 01 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak olan mali tatil nedeniyle, Temmuz 2017 dönemi vergi takvimi aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

 

1- Aylık Verilmesi Gereken Beyannameler:

2017 Haziran dönemine ait KDV beyannameleri, muhtasar beyannameler ve sürekli mükellefiyete ait damga vergisi beyannamelerinin 25 Temmuz 2017 akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

 

Bu beyannamelere ilişkin ödemeler ise 26 Temmuz 2017 tarihine kadar yapılabilecektir.

 

Ayrıca bilindiği gibi, özel tüketim vergisi, BSMV, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi için mali tatil uygulanamadığından anılan vergilerin beyanname verme ve ödeme süresi değişmeyecektir.

 

2- Aylık Verilmesi Gerekmeyen Damga Vergisi Beyannameleri:

Sürekli mükellefiyet tescil ettirmemiş limited şirketler, şahıs mükellefler ile şahıs şirketi niteliğindeki ortaklıklar damga vergilerini kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen on beş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirmekte olduğundan, bildirim süresi mali tatil içerisine rastlıyorsa bu süre de 25 Temmuz 2017 tarihine uzayacaktır.

 

3- Çalışma Mevzuatına Göre Verilecek Bildirimler:

 

Mali tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlere ilişkin,

-Sendikalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu’na göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerin;

 

-Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların,

 

-Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işverenlerin,

 

-Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların,

 

yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan ve bildirimlerin 25 Temmuz 2017 tarihine kadar, bunlarla ilgili ödemeler de 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ertelenecektir.

 

4- İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri:

 

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri de mali tatil uygulaması sebebiyle, tatilin son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar uzamaktadır. Bu tarih 27 Temmuz 2017 tarihine denk gelmektedir.

 

5- Tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler:

 

Vergi Usul Kanunu ile vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliği tarihinden itibaren uzlaşma talep etmek ya da 376'ncı madde uyarınca indirim talep etmek için verilen (30) günlük süre de Mali Tatil uygulamasından etkilenmektedir. Daha açık bir ifade ile sonu Mali Tatile rastlayan bu süreler, 27 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatılmaktadır.

 

6- VUK’ un 149 uncu maddesi hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler:

 

Vergi Usul Kanunu’nun 149’uncu maddesi hükümleri kapsamında, kendilerinden vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak devamlı bilgi istenilen kamu idare ve müesseseleri ile gerçek ve tüzel kişiler, verilme süresi sonu Mali Tatile rastlayan bilgileri, 27 Temmuz 2017 günü akşamına kadar gönderebilecektir.

 

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

 

7- İkmalen, re’sen ve idarece tarhiyatlara karşı dava açma süreleri:

 

Mükelleflerin ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, kendi kanunlarında özel bir süre belirtilmemiş ise, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün (Ödeme emrine karşı açılan davalarda 7 gün) içinde dava açma hakları bulunmaktadır. Bu süre de mali tatil süresince işlemeyecektir.

 

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da; mali tatil nedeniyle uzayan sürenin dava açma süresi olmasıdır. Kanunda, mali tatil nedeniyle vergi yargısına ait temyiz yahut itiraz sürelerinin de uzayacağı yönünde bir hükme yer verilmemiştir. Danıştay 3. Dairesi tarafından mali tatilde temyiz ve itiraz sürelerinin işlemeye devam edeceğine, mali tatilin temyiz ve itiraz sürelerini uzatmayacağına karar verilmiştir.

 

8- Vergilemeye ilişkin işlemlerin defterlere kayıt süresi:

 

Vergi Usul Kanunu’nun kayıt nizamına ilişkin hükümlerin yer aldığı 215’inci ve 219’uncu maddelerinde yer alan ve vergilemeye ilişkin işlemlerin defterlere kaydedilmesi için verilen (10) günlük süre, mali tatil süresince işlemeyecektir. 

 

9- Mali tatil süresince vergi incelemesi yapılmaması:

 

5604 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 4 numaralı fıkrasına göre mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazının talep edilemeyecek ve mükellefin iş yerinde incelemeye başlanılamayacaktır.

 

Bu düzenleme mükellefin iş yerinde yapılacak incelemeler açısından geçerlidir. İnceleme denetim elemanının ofisinde yapılacaksa mali tatil bu durumu etkilemez. Kaynak; yontemymm


https://scontent.fada1-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19510137_10213767502804805_2340428627933465598_n.jpg?oh=4674becbe2d59c2915acedf3219c7932&oe=59C6AA66


Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.