Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ KANUN YAYIMLANDI PDF Yazdır e-Posta
01 Haziran 2017

Image

27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da “kesinleşmiş alacakların” yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Yeniden Yapılandırmanın Kapsamı

Genel olarak, Kanun’un yapılandırma ile ilgili düzenlemelerinin tasarı metni ile Kanun toplamda 22 maddeden oluşmakta olup, yeniden yapılandırma ile ilgili yürürlük maddesi dışında 5 adet madde bulunmaktadır. Diğer maddeler ise, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemelerdir.

Bu çerçevede, Kanun’da;

• Amaç, kapsam ve tanımların yer aldığı 1. madde özü itibariyle korunmuş olup, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, ve ölüm halleri ile ilgili tahsili gereken rücu alacakları da madde kapsamına alınmıştır.

• Kesinleşmiş alacakların ne şekilde yapılandırılacağını düzenleyen 2. madde, 1. maddeye eklenen fıkraya uygun hale getirilerek kabul edilmiştir.

• Ödeme/taksitlendirme gibi ortak hükümleri düzenleyen 3. madde aynen kabul edilmiştir.

• Diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin olan 4. maddeye, oda aidatları, baro staj kredi borçlan gibi bazı diğer borçlar da eklenmiştir.

• Tasarıda yürürlük maddesi olan 5. madde, yürürlüğe giren Kanun’da mücbir sebep ile ilgili konuları düzenlemektedir.

Alacak Türleri Açısından Genel Kapsam

Kanuna göre yeniden yapılandırma kapsamına;

• Vergiler, vergi cezaları,

• Gümrük vergileri ve idari para cezaları,

• Karayolları Trafik Kanunu’na göre verilen trafik para cezaları,

• Emlak Vergisi,

• TRT bandrol ücreti, elektrik enerjisi payları,

• İhtirazi kayıtla beyan üzerine tahakkuk etmiş vergileri,

• Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

• Yukarıda sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar,

• Kanun’da belirtilen diğer alacaklar da dahil olmak üzere kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar.

NOT: 6736 sayılı Kanun’dan yararlanan ve taksit ödemeleri devam eden borçlular bu Kanun’dan yararlanamayacaktır.

b) Alacakların Dönemi Acısından

b.1) Malive Bakanlığı’na Bağlı Tahsil Dairelerince Tahsil Edilen Vergiler:

- 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarını,

- 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarını,

- 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarını

kapsamaktadır.

Buna göre, 31.03.2017 tarihinden önceki dönemleri ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelerle ilgili uygulama aşağıdaki gibi olacaktır:

Yıllık beyannameli gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri

Kanunun 1. maddesinde, beyana dayanan vergilerde 31.03.2017 tarihine kadar beyan şartı arandığından 2016 yılı kurumlar ve gelir vergisi Kanun’un kapsamı dışındadır. 2015 yılı ve önceki dönemler kanun kapsamında olacaktır.

Aylık beyannameli mükellefiyetler

Katma değer vergisi ve stopaj gelir vergisi gibi aylık beyannameli mükellefiyetlerde, Şubat/2017 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Mart/2017 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.

2017 yılına ait olup. 31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden diğer vergiler

Kanuna göre, 2017 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmiş sayılan motorlu taşıtlar vergisi (2017 yılı ikinci taksit hariç), yıllık harçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi alacaklar Kanun’un kapsamına girmektedir.

Vergi cezaları açısından

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında, verginin ait olduğu dönem dikkate alınarak kapsama girip girmediği tespit edilecektir.

Bir vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olup olmadığına bakılacaktır.

b.2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Tahsil Edilen Gümrük Vergileri Açısından

- 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen;

• Gümrük vergilerini,

• İdari para cezalarını,

• Faizler, zamlar ve gecikme zammı alacakları kapsamaktadır.

Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kapsamında Ödenecek Tutarlar

Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle (bu tarih dâhil);

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin tamamının,

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin,

- İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’sinin,

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin tamamının,

- Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının%50’sinin,

- Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa varsa gümrük vergileri aslının tamamının,

- Sayılan kamu alacakları için hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan tutarın

ödenmesi halinde,

- Vergi aslına bağlı kesilen cezalar

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının kalan %50’si,

- İştirak fiili nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50’si,

- Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının kalan %50’si,

- Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının kalan %70’i,

- Vergilere ve gümrük vergilerine ilişkin faiz, gecikme zammı ve gecikme faizleri,

ödenmeyecektir.

Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

• Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların / idari para cezalarının tamamı

• Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %50’si

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %50’si

• İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’si

• İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50’si

• Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar

• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması Uygulamasından Yararlanma Prosedürü

Başvuru Süresi:

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

• 30.06.2017 tarihine kadar ilgili daireye yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Ödeme Süresi:

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31.7.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi,

• Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31.8.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), ödenmesi, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, gerekmektedir.

NOT: Bu kanundan yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir.

Ödeme Şekli

Yukarıda özetlenen Kanun kapsamında vergi ve cezalar peşin veya taksitle ödenebilecektir.

• Kanun’a göre, hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde;

-Bu tutara Kanun’un yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz hesaplanmayacak,

- Fer’i alacaklar verine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutan üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

• Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde, taksitler ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıyla artırılacaktır. Açıklanan artış katsayıları şöyledir:

- 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045

- 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083 -12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105 -18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15. Kaynak; PWC

İlgili yasanın metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.