Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
ANONİM ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI PDF Yazdır e-Posta
29 Mayıs 2017

Image

ANONİM ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

 

 

 

 

Toplantı Nisabı

 

Karar Nisabı

 

1.Toplantı

2.Toplantı

 

Genel Kurul ( Türk Ticaret Kanunu m.418)

1/4[1]

Nisap aranmaz

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

 

Esas sözleşme değişiklikleri (Genel – Türk Ticaret Kanunu m.421/1)

 

1/2[2]

1/3

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

Tasfiye halinde genel kurul ( Türk Ticaret Kanunu m.546/3)

1/4

Nisap aranmaz

 

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

 

Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde;

 

 

Sermayesinin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri (Türk Ticaret  Kanunu m.421/5)

1/4[3]

Nisap aranmaz

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

 

Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar ( Türk Ticaret Kanunum.421/5)

1/4[4]

Nisap aranmaz

 Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

Anonim Şirketlerde Diğer Genel Kurul Kararları

Toplantı Nisabı

Karar Nisabı

Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar ( Türk Ticaret Kanunu m.421/f.2)

 

Oybirliği

Oybirliği

Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar ( Türk Ticaret Kanunu m.421/f.2)

Oybirliği

Oybirliği

Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi (Türk Ticaret Kanunu m.421/f.3)

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

İmtiyazlı pay oluşturulması (Türk Ticaret Kanunu m.421/f.3)

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması (Türk Ticaret Kanunu m.421/f.3)

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Sermayenin azaltılması (Türk Ticaret Kanunu m.473/f.3)

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

 

 

Fesih ve tasfiye genel kurulu (Türk Ticaret Kanunu m.529/f.1/d)

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu  oylarıyla

    Toplantı Nisabı           

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Karar Nisabı

Tasfiyeden dönülmesi (Türk Ticaret Kanunu m.548/f.1)

Sermayenin en az %60’ı

Sermayenin en az %60’ının oyu

Yönetim Kurulu Kararları (Türk Ticaret Kanunu m.390/f.1)

Üye tam sayısının çoğunluğu[5]

Toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu 

Birleşme Kararı  (Türk Ticaret Kanunu m.151/f.1/a)

Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir.

Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü

Bölünme Sözleşmesi veya bölünme planının onanması ile ilgili genel kurul (Türk Ticaret Kanunu m.173/f.2)

Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir.

Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü

Oranın korunmadığı bölünmede onama kararı (Türk Ticaret Kanunu m.173/f.3)

Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir.

Devreden şirkette oy hakkını haiz ortakların en az %90’nı

Tür değiştirme kararı (Türk Ticaret Kanunu m.189/f.1/a)-Genel kural

Esas veya çıkarılmış sermayenin 2/3’nü karşılaması şartıyla[6](Anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi halinde, ek ödeme veya kişisel edim doğacaksa, kararlar tüm ortakların katılımı ile alınır)

Genel Kurulda mevcut oyların 2/3’ü(Anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi halinde, ek ödeme veya kişisel edim doğacaksa, kararlar tüm ortakların katılımı ile alınır)

Anonim şirketin kooperatife dönüşmesine ilişkin karar (Türk Ticaret Kanunu m.189/f.1/b)

Tüm ortakların onayı

Tüm ortakların onayı

 

 

Toplantı Nisabı

Karar Nisabı

Önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satış kararı

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin  katılımı

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Özel Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, esas sözleşmede aksi düzenlenmedikçe, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin ihracı veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin genel kurul kararları 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu

 

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı Kararları

İmtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az %60’ına sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı

Toplantıda temsil edilen payların çoğunluğunun olumlu oyu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hallar hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır.

[2] Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde.

[3] Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde.

[4] Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde.

[5] Esas sözleşmede ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde

[6] Kanunun 421. maddesinin 5. fırkasının (b) bendi hükmü saklı olmak şartıyla.