Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Hizmetlerimiz PDF Yazdır e-Posta
30 Mayıs 2007

Image

ö z d o ğ r u l a r olarak vermiş olduğumuz hizmetlerimiz;

Vergi mevzuatının karmaşık ve sık değişen bir yapıya sahip olması sebebiyle mükelleflerin yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere tam anlamıyla vakıf olmaları mümkün olamamaktadır. Bu sebeple, firmaların karlılıklarını doğrudan ilgilendiren vergi yükümlülükleri konusunda profesyonel anlamda destek almaları kaçınılmaz olmuştur. Vergi yükümlülüklerinin kanuni çerçevede asgariye indirilmesi, doğacak sorunların giderilmesi ve yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için profesyonel vergi danışmanlığı önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, ö z d o ğ r u l a r olarak mali ve vergisel konularda danışmanlık ve muhasebe hizmeti veren profesyonel kadromuz ile her türlü yasal değişikliklerin müşterilerimiz için ne ifade ettiğini tespit etmekte ve yükümlülüklerin asgariye indirilmesi için yasal çerçevede faydalanılacak her türlü imkan ve uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda hizmet vermekteyiz.

ö z d o ğ r u l a r olarak vermiş olduğumuz hizmetlerimiz;

 • Danışmanlık ve Muhasebe Hizmetleri
 • Yabancı Yatırımcılara Yönelik Hizmetler
 • Vergi Uyuşmazlıkları ile İlgili Danışmanlık Hizmetleri
 • Serbest bölgelerde yapılan Hizmetler
 • Bireysel Vergi danışmanlığı
 • Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri
 • Şirketlerin Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Hizmetleri
 • Vakıf Üniversitelerinin Vergisel yönden durumları
 • Ar-ge Hizmetleri
 • Mali Mevzuat Eğitim Hizmetleri  

Danışmanlık ve Muhasebe Hizmetleri

Danışmanlık ve Muhasebe hizmetleri kapsamında müşterilerimize sunduğumuz hizmetler; müşterilerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve kanunlar ve mevzuatla ilgili müşavirlik ve muhasebe hizmetleri sunmak, görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunmaktır.

 

Müşavirlik hizmeti sunduğumuz kanun ve mevzuatlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kurumlar Vergisi,
 • Gelir Vergisi,
 • Katma Değer Vergisi,
 • Damga Vergisi,
 • Transfer Fiyatlandırması,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,
 • Şirketlerin Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri
 • Şirket Satış / Devir Hizmetleri
 • Yabancı ve Yerli Yatırımcılara Verilen Hizmetler,
 • Mali Mevzuat Eğitim Hizmetleri
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
 • Emlak Vergisi,
 • Gümrük Vergisi dışında kalan diğer dolaylı vergiler,
 • Kambiyo mevzuatı,
 • Teşvik mevzuatı,
 • Ticaret hukuku,
 • Serbest Bölgeler mevzuatı,
 • İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı,
 • Vakıf Üniversitelerinin Vergisel yönden durumları
 • Diğer mali kanun ve yönetmelikler,

Şirketlerin Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri

Şirketlerin birleşme, devir, bölünme işlemlerinde vergi planlaması, vasat bir işlemle başarılı bir işlem arasındaki farkı oluşturmaktadır. Etkin planlama ve yapılandırma başarılı bir organizasyon ve iş evliliği oluşturmanıza yardımcı olacaktır. ö z d o ğ r u l a r Vergi Bölümü, son derece titiz alıcılar olan özel sektör yatırımcıları, stratejik şirket alıcıları, yurtdışı yatırımcıları için birleşme, devir ve bölünme konularında verdiği hizmetler ile tecrübesini kanıtlamıştır.

Her türlü alım, yatırım ve finansal yapı, elden çıkarma alternatifleri, işlem sonrası ve entegrasyon sırasında finansal ve stratejik alıcılara hizmet verme konusundaki deneyimimizle aşağıdaki güven unsurlarını sunmaktayız:

 • Şirket birleşmelerinde yirmi yedi yıldan beri deneyim. Bu deneyim, kapsamı ve karmaşıklık derecesi ne olursa olsun, iş ortaklığımızın her aşamasına değer katmamızı mümkün kılmaktadır.
 • Mükerrer işlemleri ortadan kaldırarak açık iletişim seviyesini koruyan ve yatırımızın değerini koruyarak uzun vadede azami değere çıkaracak interaktif bir yaklaşım sunmaktayız.


Şirketlerin birleşme, devir ve bölünmelerine ilişkin sunduğumuz hizmetler:

 • Vergisel Risk Tespiti ve Raporlanması
 • Şirket Yapılanmalarına İlişkin (Birleşme) Vergi Danışmanlığı
 • Şirket Devirlerine Uygulanabilecek Vergisel Teşvikler
 • Şirket Bölünmelerinde (Spin Off) Vergi Danışmanlığı, Bölünme esnasında, Bölünen Şirketin  Sermaye Azaltımı, Devralan Şirketin Sermaye artırımı, bunlarla ilgili Raporların düzenlenmesi,  Vergi, TTK, İhale Kanunları ve diğer kanunlar açısından sürecin takibi,
 • Satın Almalarda Vergisel Hususlar
 • Stratejik Ortaklıklar, Konsorsiyum ve İş Ortaklarına İlişkin Danışmanlık
 • Grup Şirketlerinin Yeniden Yapılandırmalarına İlişkin Raporlama ve Danışmanlık
 • Halka Arz Çalışmalarının Vergisel Boyutu
 • Tasfiye İşlemleri

Yabancı Yatırımcılara Yönelik HizmetlerTürkiye'de yatırım yapacak olan yabancı yatırımcıların mevzuat konusunda ve muhasebe hizmeti vermekteyiz. Hizmetlerimiz şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Vergi ve mali mevzuat hakkında müşterileri, bilgilendirmek, - Kurulacak şirketin hukuki statüsünün seçimi konusunda yardımcı olmak, Şirket, şube ya da irtibat bürolarının kuruluşunu yapmak,
 • Şirketin genel kurul, yönetim kurulu toplantıları ile ilgili prosedürleri yerine getirmek, toplantıları fiilen gerçekleştirmek, Pay Defteri, Genel Kurul, Yönetim Kurul Karar Defterleri ile ilgili genel sekreterlik hizmetleri vermek


Vergi Uyuşmazlıkları ile Danışmanlık HizmetleriVergi mevzuatının, konunun profesyonellerinin bile zaman zaman çözümlemekte zorlandıkları karmaşık yapısı, uygulamalarda idare ile mükellefler arasında ihtilafların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Şüphesiz ki, bu karmaşık yapı içinde ihtilafların çözümü, hem vergi mevzuatına hakimiyet, hem de bu alandaki birikimlere dayalı bir yorumlama gücünü ve ikna kabiliyetini gerekli kılmaktadır.

"Vergi incelemeleri sırasında" verilen danışmanlık hizmetleri,

 • İnceleme elemanları ile görüşmeler yapılması, inceleme elemanları ile yapılan görüşmelerde hukuki /teknik destek hizmeti verilmesi,
 • Vergi incelemesi sonrasında düzenlenen tutanakların gözden geçirilmesi, imzalanması esnasında görüş bildirilmesi,
 • Vergi inceleme raporunun değerlendirilmesi,
 • Uyuşmazlık konusu vergi borçlarına ilişkin gecikme faizlerinin hesaplanması ve toplam tarhiyat tutarının belirlenmesi,

“Vergi incelemeleri sonrasında” verilen danışmanlık hizmetleri ve eleştiri konusu karar konusunda tavsiyelerde bulunulması

 • Uyuşmazlıkla ilgili konunun, mevzuat ve uygulama açısından incelenmesi,
 • Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporunun hazırlanması,
 • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma fırsatlarının değerlendirilmesi,
 • Uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesine yardımcı olunması,
 • Uzlaşma görüşmesinde kullanılabilecek dayanakların belirlenmesi,
 • Uzlaşma komisyonuna verilecek detaylı dayanak raporunun hazırlanması,
 • Uzlaşma neticesinde yapılacak faiz hesaplamalarının kontrolü,

“Dava aşamasında” verilen hizmetlerimiz,

 • Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi,
 • Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması,
 • Literatür taraması,
 • Emsal karar taraması,
 • Duruşmalarda mali müşavir sıfatıyla şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunulması,

"Dava veya uzlaşma sonrasında" verilen hizmetler,

 • Vergi dairesinin hazırladığı ihbarnamenin karara uygunluğunun kontrolü,
 • Vergi dairesinin düzeltme işlemlerinin karara uygunluğunun kontrolü,
 • Vergi dairesinin hesapladığı gecikme faizi tutarının yerindeliğinin kontrolü. “Uzlaşma sırasında” verilen hizmetimiz.


Serbest bölgelerde yapılan hizmetlerSerbest bölgelerde yatırım yapacak yerli ve yabancı firmalara şirket açılması, mevcut şirketlere şube açılması ve diğer tüm işlemlerde, danışmanlık, muhasebe ve takip işleri hizmetlerini sunmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

 

Son yıllarda yenilenen iş ve sosyal güvenlik mevzuatları, bu alanda şirketlere önemli fırsatlar getirirken, diğer yandan da karmaşık yapısı ve her geçen gün artan denetimler ile şirketler yönünden riskler doğurmaktadır.

İş ve sosyal güvenlik dünyasında, sık mevzuat değişikliklerinin yanı sıra, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi birimlerinin İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel destek almaya mecbur hale getirmektedir.

ö z d o ğ r u l a r olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda, şirketlerin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yönetmeleri ve zamanında, verimli ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için bilgili ve tecrübeli ekibimizle sizler için çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz.

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında doğru ve hızlı danışmanlık hizmeti almak ister misiniz?

İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatında sık sık kanun, yönetmelik, genelge gibi düzenlemelerle değişikliğe gidilmesi, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi birimlerinin İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel destek almasını mecbur hale getirmektedir. ö z d o ğ r u l a r olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda destek verilmesi, mevzuatta olan değişikliklerin uygulamaya yönelik açıklamalarla zamanında bildirimi, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili sözleşmelerin ve metinlerin hazırlanmasına katkıda bulunulması, resmi kurumlara gönderilecek yazıların ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması, iş ve sosyal güvenlik risklerinin yönetilmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bütün danışmanlık hizmetlerimizi müşterilerimize;

 • İş ve sosyal güvenlik uzmanlarının bir parçası olan ekibimizle,
 • Deneyimli, teknik bilgiye sahip ve İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı uygulamaları alanında uzmanlaşmış devlet tecrübesine sahip kadromuzla,
 • Devam eden değişimler karşısında, tasarlama, yönetim ve uygulamada gösterdiğimiz başarılı yaklaşımımızla sağlamaktayız.

Bireysel Vergi Danışmanlığı

Vergi mevzuatının karmaşık yapısı, kurumları olduğu kadar, bireyleri de vergisel yükümlülükleri ile ilgili olarak profesyonel yardım alma ihtiyacı ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Hatta, zamanında ve tam olarak yerine getirilmeyen bir vergisel yükümlülüğün yol açacağı zararlar, zaman zaman bu yardımın alınmasını zorunlu kılmaktadır. Şirketimiz, bu ihtiyacı hisseden gerçek kişilere yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve yasal çerçevede yükümlülüklerin asgariye indirilebilmesi amacıyla danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.Gerçek kişilerin vergilendirilmesi ile ilgili hizmetlerimiz danışmanlık, muhasebe, vergi beyannamelerinin hazırlanması (gelir vergisi beyannamesi, katma değer vergisi, Geçici Vergi, veraset ve intikal vergisi beyannamesi gibi), kapsamaktadır.

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

Dünya çapında iş yapan firmalar, fikirlerin, ürünlerin ve hizmetlerin dahili paylaşımına bağlı olarak küresel rekabette önde yer alırlar. Ancak bu fikirler, ürünler ve hizmetler sınırları aştığında ödenmesi gereken bir bedel vardır. Bu vergilendirme dünyasında, Transfer fiyatlandırması olarak bilinir. Kurallara uymamaktan dolayı ceza almamak için çok dikkatli olunması ve çok iyi planlama ile çok titiz belgeleme yapılması gerekir. Makul ve yararınıza olacak fiyatlandırma, vergi durumunuzu önemli oranda etkileyecektir.

ö z d o ğ r u l a r, Transfer Fiyatlandırmasının planlanması ve ileride doğabilecek masraflı sıkıntılardan sakınmanız için sizi desteklemeye hazırdır. Mallarının, hizmetlerin ve diğer değerlerin sınır aşırı transferinde vergi açısından yaşanabilecek pek çok karmaşıklığın üstesinden gelebilecek etkili stratejilerin geliştirilip yürütülmesinde destek olacaktır. Transfer fiyatlandırılmasında en iyi zamanlama nedir? Bu konuda kanun ve yönetmelikler yayınlandıkça ve ilgili cezalar arttıkça, şirketinizin transfer fiyatlandırması programının biran evvel düzenlenmesi ve küresel firmaları bekleyen bu vergi hususuna gereken önemin verilmesi için şu an en doğru zamandır.

Finansal Raporlama Standartları Hizmetlerimiz

 

01.01.1957 tarihinden bu yana yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun hem ulusal hem de uluslararası ticari hayatta meydana gelen gelişmelere bağlı olarak güncellenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Avrupa Birliği hukuk düzenine uygun değişikliklerin de yapılması gereksinimi bulunmaktaydı. TTK tümüyle değiştirmek amacıyla yeni bir kanun tasarısı hazırlanmış ve bu tasarı 2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilgili komisyonlarda görüşülmeye başlanmıştır. Yeni TTK Tasarısı 13.01.2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. Bu Kanun’un muhasebe uygulamaları ile ilgili maddeleri 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yeni TTK uyarınca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bazı şirketler artık finansal tablolarını UFRS/TFRS’ ye göre hazırlamak zorunda olacaklardır. Bu kapsamda 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle şirketlerin UFRS/TFRS’ ye geçmek üzere bir software seçmesini veya mevcut software sistemini geliştirmeye başlamasını tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde şirket çalışanlarının da UFRS/TFRS konusunda eğitimler almaya başlaması için harekete geçilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd. şti.

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), International Financial Reporting Sistem (IFRS), çerçevesinde mali tabloların düzenlenmesi,
 • Yasal mevzuata göre hazırlanan mali tablolar ile UFRS`ye göre hazırlanan mali tablolar arasındaki farkları oluşturan standartlara ait raporlamalar 
 • UFRS`nin şirket muhasebe departmanı tarafından uygulanmasına yönelik destek vermek 
 • UFRS konusunda firmanızı, bu standartların getireceği yükümlülüklere karşı hazırlanması konularında yardımcı olmak,
 • Bu konuda şirket departman çalışanlarına UFRS ile ilgili Eğitimler vermek

26 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete' de, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 75935942-050.01.04-[01/26] sayılı Kurul kararı ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulamasının kapsamı daraltılmıştır. Buna göre;

1- Münferit ve konsolide finansal tablo hazırlamada TMS uygulamak zorunda olanlar

Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,

 • Yatırım kuruluşları,
 • Kolektif yatırım kuruluşları,
 • Portföy yönetim şirketleri,
 • İpotek finansmanı kuruluşları,
 • Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,
 • Varlık kiralama şirketleri,
 • Merkezî takas kuruluşları,
 • Merkezî saklama kuruluşları,
 • Veri depolama kuruluşları ile

Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler,

aktif toplamı on beş milyon ve üstü Türk Lirası, yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası ve çalışan sayısı elli ve üstü olmak koşuluyla (bu şartlardan en az ikisi sağlanmalıdır) 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacaklardır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

 • Bankalar,
 • Finansal kiralama şirketleri,
 • Faktoring şirketleri,
 • Finansman şirketleri,
 • Varlık yönetim şirketleri,
 • Derecelendirme kuruluşları,
 • Finansal holding şirketleri,
 • Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanun'da tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,
 • Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları,
 • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile
 • Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen;
  • Yetkili müesseseler,
  • Kıymetli madenler aracı kurumları,
  • Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler de

1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

2Münferit ve konsolide finansal tablo hazırlamada ihtiyari olarak TMS uygulayabilecek olanlar

Yukarıda belirtilen şirketler dışındaki kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceği, buna ilişkin bir zorunluluk bulunmadığı Kurul Kararı'nda belirtilmektedir.

3- Yürürlükteki mevzuatı uygulamaya devam edecek olanlar

Karar'da belirtilen şirketler dışında yer alan kurum, kuruluş ve işletmeler Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulamaya devam edeceklerdir. Yürürlükteki mevzuat ifadesi kullanılmış olmakla birlikte açık bir kanuna veya düzenlemeye atıf yapılmamıştır. Uygulamada bu ifade "Tekdüzen Hesap Planı" ve "Muhasebe Genel Tebliğleri" olarak anlaşılmaktadır.

Buna bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi şirketlerden finansal tabloların hazırlanmasında sadece yukarıda sayılanlar Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacaklar, diğer kurumlar için örneğin iki yıl üst üste aktif toplamı 75 milyon TL ve üstü, net satışları 150 milyon TL ve üstü veya çalışan sayısı 250 ve üstü (en az ikisi) olanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca münferit veya konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü kaldırılmış, ihtiyari hale getirilmiştir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde Karar'da belirtilen şirketlerin mali tabloları yeniden çıkarılacak olup, özkaynakları, olağanüstü yedekleri ve geçmiş yıl karları değişecektir. Bu değişikliklere bağlı olarak şirketler teknik iflasa girme ve zararları mahsup etmeden kar dağıtamama gibi konularla karşı karşıya kalabilecektir.

Vakıf Üniversitelerinin Vergisel yönden durumları

Türk Yükseköğretimine ilk kez 1984’de giren vakıf üniversiteleri, zaman içerisinde, artan sayıları ve büyüyen öğrenci kapasiteleriyle, bir kamu kurumu olarak, devlet üniversitelerinin yanında yer almışlardır.

Vakıf Üniversiteler gün geçtikçe daha çok kurulmakta, Vergi ve SGK yönünden sorunlarla karşılaşmaktadırlar,
ö z d o ğ r u l a r, Kuruluş aşamasından başlayarak bu konuda danışmanlık ve tavsiyelerimiz olacaktır.

Ar-Ge Hizmetleri

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik ve Kanun kapsamındaki desteklerden gelir vergisi stopajına ilişkin açıklamaları konusunda,

ö z d o ğ r u l a r Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğiyle, Ar-Ge teşvik ve desteklerinin;

 • Uygulama esasları,
 • Uygulama prosedürleri,
 • Denetimine ilişkin esaslar,
 • Koşulların ihlali halinde yapılacak uygulama, ile ilgili Ar-Ge başvurudan, son anında kadar işlerin takibi, tavsiyeler, çalışan personelin eğitimi

Mali Mevzuat Eğitim Hizmetleri

Günümüzde gittikçe zorlaşan piyasa ve rekabet koşulları şirket yöneticilerinin operasyonlarını kontrol altında tutmasının gerekliliğini arttırmıştır. Bu kapsamda gerekli olan mükemmeliyete ulaşmak yolunda eğitim kavramı her zamankinden daha büyük bir önem arz etmektedir.

ö z d o ğ r u l a r olarak düzenlemiş olduğumuz eğitim ve seminerler ile gerek müşterilerimize gerekse kamuya karsı olan bilgilendirme görevimizi yerine getirmek için çalışmaktayız.

Eğitimlerimiz;

Şirketlerden gelecek talepler üzerine verilebilecek olan özel egitim ve seminerler ve kamuya açık olarak sunulan güncel konuları içeren eğitimler olarak iki ayrı gruba ayrılabilir.

Vergi eğitim konularımız aşağıda ana başlıklar halinde özetlenmiştir

 • Finansal Raporlama Standartları
 • Şirketlerin vergisiz devir, birleşme ve bölünmeleri
 • Tüm evreleri ile "MALİYET MUHASEBESİ"
 • Bütün yönleriyle yatırım teşvikleri
 • Özel tüketim vergisi-sorunlar/çözümler
 • Dönem sonu işlemleri ve özellikli konular
 • Menkul ve gayrimenkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi
 • Finansal ve vergisel boyutlarıyla kar dağıtımı
 • Yabancı yatırımlar için sağlanan Türk vergi teşvikleri
 • Temel vergi kanunları
 • Serbest bölgelere sağlanan teşvikler ve uygulaması
 • Vakıfların vergi karşısındaki durumları,
 • Sosyal Güvenlik Kanunu ile eğitim ve uygulamaları,
 • 4857 sayılı İş Kanunu uygulamaları
 • Vakıf Üniversitelerinin Vergisel yönden durumları

İFLAS ERTELEME İŞLEMLERİ

İflas erteleme, yasadaki söylemle iflasın ertelenmesi; iflas halindeki firmanın iflasına karar vermek yerine iflasın ertelenmesine karar verilmesidir.

Şirketin mevcutları (aktifleri, varlıkları) borçlarını karşılamıyorsa şirket iflas halindedir. İflas halinde olan bir şirketin yöneticileri durumu şirketin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesine bildirmek zorundadırlar, bildirmemeleri halinde iflası bildirmeme suçunu işlemiş olurlar ve alacaklılardan birinin şikayeti üzerine, on günden üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

İflas halindeki şirketlere İcra İflas Kanunu, kanunda iflasın ertelenmesi olarak anılan günlük dilde iflas erteleme dediğimiz son derece önemli fırsat sunmaktadır. İflas erteleme şirketleri amme alacakları dahil icra ve hacizlere karşı korur.

İflas ertelemeye karar vermeden önce mutlaka uzman bir kuruma danışmalısınız. İflas erteleme sadece avukatların işi olmadığı gibi her avukatın da işi değildir. İflas erteleme sürecinde avukat, mali müşavir, finans uzmanı ve şirket yönetimi birlikte çalışmak durumundadırlar. Biz iflas erteleme süreçlerini böyle bir ekiple yürütüyoruz.

ö z d o ğ r u l a r,

 • Tanıtım Kitapçığını görmek/indirmek için Tıklayınız
 • Yönetim ve Destek Hizmetleri kitapçığını görmek/indirmek için Tıklayınız

ö z d o ğ r u l a r, "İşinize değer katar"