Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Vergi Borçları İçin Seri: A Sıra:10 Tahsilat Genel Tebliği PDF Yazdır e-Posta
12 Şubat 2019

Tahsilat genel tebliği seri 10 23/3/2018 tarih ve 30367 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 6183 sayılı yasa kapsamında  tecil ve taksitlendirme talebinde bulunacak borçlu mükelleflere  belli  koşullar çerçevesinde  kolaylıklar getirilmektedir.  6183 sayılı yasanın  tecil ve taksitlendirme ile ilgili 48.madde hükmüne 48/A şeklinde yeni bir hüküm eklenmiştir.  Bu hüküm 18/5/2017 tarihli  ve 7020 sayılı   yasa ile  eklenmiştir.  Hüküm 1/1/2018 tarihinden  itibaren yürürlüğe girmiştir.  Buna göre,  borçlu mükelleflere  getirilen   kolaylıklar  kısaca şöyledir:

1) Tecil edilecek  borcun vadesi  1/1/2018 tarihinden  sonra  gelen alacaklara uygulanacaktır.  Vadesi  2017 ve öncesi olan borçlara ise eski  tecil ve taksitlendirme kuralları  geçerli  olacaktır.

2) Taksitlendirme müracaatı  için mükelleflerin en az 3 yıl müddetle aktif  ticari, zirai veya mesleki  faaliyetleri  dolayısıyla  yıllık  gelir veya  kurumlar vergisi mükellefi olması  gerekir. 

3) Müracaat  tarihi itibariyle geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerinin  süresinde  vermiş olmalıdır.   Ek beyan, pişmanlıkla beyan veya düzeltme beyannameleri ile verilmiş  beyannamelerde  bu  kuralı  bozmaz. 

4) Kapsama giren müracaat  tarihi itibariyle  1 yılı  geçmemiş  borcun   mükellef tarafından  ödenmesinde  iyi niyet  sahibi olunmasına rağmen  borçların  ödenmemiş olması.

5) Öte yandan,  tahsilat  tebliği seri A sıra no:10 uyarınca  istenen   4 ana koşula ilave olarak;

a- Mükellef veya şirketlerde kanuni temsilciler hakkında tecil  talep  tarihinden  önceki 5 yıl  içinde  VUK 359.maddeye göre  hileli vergi suçu nedeniyle kesinleşmiş  mahkumiyet  kararlarının  bulunmaması

b- Aktif gelir ve kurumlar vergisi  mükellefiyetinin  olması

c- Asıl amme borçlusu olması (ikincil  amme borçluları hariç)

d- Tür olarak tecili  uygun  bulunan  borçların tamamı  için tecil talebinde bulunulması,

6) Tecil talebinin  mükellef veya vekili tarafından yapılması

7) Tecil talebinin kabulü  halinde teminat  ve  tecil  faizi  mukabilinde bu  talebi kabul  edebilir.

8) …………………  TL’ye kadar  teminat  istenmeyecektir. 50.000,00 TL’nin üzerinde tecil talepleri için  teminat  istenir.

9) Tecil talebi kabul  edilenlerin  düzenlenen  tecil taksitlendirme çizelgesi  gereğince aylık ödemeleri  tecil  faizi ile birlikte gerçekleştirilecektir.

10) Tecil talebi kabul  edilenlere  artık  gecikme zammı  uygulanmaz.

11) Tecil talebine göre yapılacak ödemelerde ödeme planıyla birlikte mesai  saatleri içinde ödeme  yapılabilir.  Ödemenin tatil gününe denk gelmesi  halinde tatil bitimini  izleyen ilk iş günü ödeme yapılabilir.

12) Tecil ve taksitlendirilen borçların  toplamının  500.00,00 TL’yi aşması  halinde aşan kısmın %25’i oranında teminat beyan edilecektir.

Sonuç:

Görülüyor ki, Maliye Bakanlığı  borçlu  mükelleflere kolaylık amacıyla işbu  tebliği  yayınlamıştır.   Tebliğin  dayanağı 6183 sayılı kanunun  7020 sayılı yasa ile değişik 48/A bent hükmüdür.   Önümüzdeki günlerde Maliye Bakanlığının  konuyla ilgili   vergi teşkilatına  açıklayıcı  iç genelgeler ile vergi idaresini aydınlatması  düşünülmektedir.  Amme borçlusu  mükelleflerinde durumlarını  gözden geçirerek  vergi dairelerine borçları  ile ilgili   müracaat  etmeleri  yararlı olacaktır.  Bilindiği gibi,  borçlu  bir mükellefin borcunu   tecil ve taksitlendirme yaptırtması  durumunda  borcu yoktur belgesi alabilir, ihalelere katılabilecektir.  Ancak, haciz  varsa  bu  hacizlerin  kaldırılabilmesi için borcun tümüyle ödenmesi  zorunludur. Nazlı Gaye Alpaslan

 

https://www.hurses.com.tr/av-nazli-gaye-alpaslan/vergi-borclari-icin-seri-a-sira10-tahsilat-genel-tebligi/haber-24804