Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
SGK Teşvik Hesaplama Tablosu PDF Yazdır e-Posta
11 Temmuz 2018

SGK Teşvik Hesaplama Tablosu İçin Tıklayınız

Yasal Dayanak

27/3/2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa;

1- Geçici 19 uncu

2- Geçici 20 nci,

maddeler eklenerek, 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ilave istihdama bağlı sigorta ve işsizlik sigortası primi teşviki uygulamaları getirilmiştir.

4447/ GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM UYGULAMASI

KAPSAM-I

Sigortalı yönünden:

a) 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

c) İşe alındıkları aydan önceki üç ayda toplam 10 günden fazla 4/1-a, b, c Ek-6 ve Ek-9. madde kapsamında sigortalı olmamaları, (isteğe bağlı sigortalılık hariç)


7103 Sayılı Kanun Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması İçin Tıklayınız


KAPSAM-II

İşveren yönünden :

d) Özel sektör işvereni olması,

e) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen APHB’de kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

f) APHB’nin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

g) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

i) İhale konusu iş üstlenilmemiş olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

YARARLANMA SÜRESİ

01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2020/Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, işe giriş tarihi itibariyle;

• 18 yaşından büyük kadın,

• 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile

• İşkur’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe

giriş tarihinden itibaren 18 ay süreyle,

İşe giriş tarihi itibariyle (18 yaşın altındaki sigortalılar dahil) olmak üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle, uygulanacaktır.

2018 YILINDA TESCİL EDİLEN İŞYERLERİ

01/01/2018 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerleri, Kuruma ilk bildirim yapılan APHB’nin ilişkin olduğu ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 2020/Aralık ayı aşılmamak bu destekten yararlanılabilecektir.

Bu durumda, 01/10/2020 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerleri destek kapsamına girmemektedir.

DESTEKTEN YARARLANILACAK TUTAR

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

ÖRNEK 1

İmalat sektöründe faaliyet gösteren ABC Ltd. Şti. işvereni bu destek kapsamında 2018/Nisan ayında 24 yaşında Kanunda aranılan şartlara haiz bir sigortalıyı işe aldığı ve bu sigortalının ayın tamamında çalıştığı ve SPEK
tutarının 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı = 4.000*37,5% = 1.500,00 TL

Fon tarafından karşılanacak tutar=30*67,65 (günlük brüt a.ü.)=2.029,50 TL,

olduğundan, bu işveren bu sigortalı için damga vergisi dışında prim ödemesi yapmayacaktır.

SPEK tutarı 5.412,00 TL’ye kadar olan sigortalılar için işveren prim ödemesi yapmayacaktır.

ÖRNEK 2-

İmalat ve Bilişim sektörü dışında perakende satış sektöründe faaliyet gösteren B Ltd. Şti. işvereni bu destek kapsamında 2018/Nisan ayında 35 yaşında Kanunda aranılan şartlara haiz Derya adlı sigortalıyı işe aldığı ve bu sigortalının ayın tamamında çalıştığı ve SPEK tutarının 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı= 3.000 *37,5%= 1.125,00 TL

Fon tarafından karşılanacak tutar = 2.029,50*37,5% = 761,06 TL,

olduğundan, bu işveren bu sigortalı için 1.125,00 -761,06= 363,94 TL prim ödemesi yapacaktır. (İşsizlik Sig. Primi dahil)

5 PUANLIK İNDİRİMLE BİRLİKTE UYGULAMA

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi hükmünde, bu maddeyle sağlanan destek unsurundan yararlanmakta olan işverenlerin; bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla, bu teşvik ile diğer sigorta primi teşviki kapsamına giren sigortalılar için aynı dönemde, herhangi birinden yararlanılacak ve aynı dönem için beş puanlık indirimle birlikte uygulanmayacaktır.

e-SİGORTA BAŞVURU

Kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular,

“e-SGK/İşveren/İşverenSistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarından;

İmalat veya bilişim sektörü için “17103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (İmalat veya bilişim sektörü)”;

Diğer sektör için ise “27103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (Diğer sektör)”

menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM

• Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması,

• Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,

• Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden ,

Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.

4447/ GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM UYGULAMASI (BİR SENDEN BİR BENDEN)

KAPSAM-I

Sigortalı yönünden:

a) 1/1/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük, 25 yaşından küçük olması,

ç) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 4/1- a, b, c Ek-6 ve Ek-9. madde kapsamında sigortalı olmamaları, (isteğe bağlı sigortalılık hariç)

d) İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, gerçek kişi işverenin ya da adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması,

KAPSAM-II

İşveren yönünden :

f) İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işvereni olması, (NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması C kısmında belirtilen sektörler)

g) İmalat sektöründe ustalık belgesi sahibi olunması, (Ustalık belgelerinin ünitelere ibraz edilmesi gerekmekte.)

h) İşyerine ilişkin 2017 yılında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,

ı) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen APHB’de kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

i) APHB’nin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, (37103 nolu belge)

j) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

k) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

l) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

YARARLANAMAYACAK İŞYERLERİ

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı 2017 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu destekten yararlanamayacaktır.

YARARLANMA SÜRESİ

01/01/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı;

2018/Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır.

ÖRNEK: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işyerinde;

Ali adlı sigortalının 15/1/2018 tarihinde,

Ayşe adlı sigortalının ise 10/11/2018 tarihinde, işe alındığı varsayıldığında,

Ali adlı sigortalıdan dolayı Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık

Ayşe adlı sigortalıdan dolayı yalnızca Aralık,

aylarında destekten yararlanılabilecektir.

Sigortalı destek süresi tamamlanmadan işten ayrılıp, Kanunda aranılan şartlara haiz olduğu durumda yeniden işe girmesi halinde kalan süre için destekten yararlanılabilir.

DESTEKTEN YARARLANILACAK SİGORTALI SAYISI

Her işyeri en fazla iki sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanabilecektir.

Bu destekten yararlanılacak ayda bildirilecek sigortalı sayısı ile bir önceki ayda bu destekten yararlanılan sigortalı
sayısının toplamı iki sigortalıyı aşmaması gerekmektedir.

Dolayısıyla kapsamına giren tüm sigortalılar için tanımlama yapılabilecek, ancak her işyeri için iki sigortalıdan
fazla 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında bildirim yapılmasına izin verilmeyecektir.

DESTEKTEN YARARLANILACAK TUTAR

2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL’dir. İşyerlerince 2017 yılına ilişkin
ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır.

Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı
tutarında (761,06 TL) destek sağlanacaktır.

Ücret Desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.

Vergi Desteği; Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.

2018/Ocak ila 2018/Aralık aylarına ilişkin olmak kaydıyla SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.

ÖRNEK: İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde, 9/4/2018 tarihinde işe alınan ve destek kapsamına giren bir sigortalı için 2018/Mayıs ayına ilişkin düzenlenen 37103 kanun numaralı belgede prime esas kazanç tutarının 3.000 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için;

Toplam sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı: 3.000 x %37,5 =1.125 TL
Fon tarafından karşılanacak tutar: 2.029,50 x %37,5=761,06 TL

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken tutar: 363,94 TL (1.125-761,06) olacaktır.

DİĞER TEŞVİKLERLE BİRLİKTE UYGULAMA

Bu madde kapsamındaki destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.

Bu destekten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz. (Sadece 5 puanlık prim indirimi ile ilave 6 puanlık prim indirimden yararlanılabilir)

e-SİGORTA BAŞVURU

Kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak
Sigortalı Tanımlama” ekranlarından;

4447 Sayılı Kanun Geçici 20. Madde (Bir Senden Bir Benden Prim Desteği)” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücrette yapılan yüksek oranlı artışlardan kaynaklı olarak mevcut istihdam üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin önüne geçmek amacıyla 2016 2017 yıllarında uygulanan asgari ücret devlet desteği işverenlerimize 2018 yılının ilk dokuz ayında da (2018 Ocak/ Eylül) sağlanacaktır.

GERİYE DOĞRU YARARLANMA

Uygulandığı dönem ve aylarda gerekli koşulların sağlanması ve ilgili olduğu ayı/dönemi takip eden 6 ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla yararlanılamayan teşvik, destek ve indirimlerden yararlandırılması, yararlanılmış teşvik, destek ve indirimlerin bir başkası ile değiştirilebilir.

• Ayrıca; maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başından itibaren 1 ay içinde Kuruma yapılacak müracaatlarda bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanabilme imkanı getirilmiştir.

Yürürlük Tarihi : 01 Nisan 2018

Müracaat Başlangıç Tarihi : 01 Mayıs 2018

Son Müracaat Tarihi : 31 Mayıs 2018

Talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar,

• Maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, Yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren, kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak
üç yıl içinde ödenir.

• Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir.

SGK Teşvik Hesaplama Tablosu İçin Tıklayınız

Listelenen teşviklerden yararlanabilmek için teşvik özelinde gerekli tüm şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Teşviklerin kapsamı, yararlanabilme şartları, süresi ve diğer bilgiler için ilgi mevzuat incelenmelidir.

Hazırlayan: 

SMMM Dr Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuat Danışmanı

 

Kaynak: İSMMMO