Tekerrür Uygulaması İçin İkinci Fiilin Birinci Fiile İlişkin Cezanın Kesinleşmesinden Sonra Gerçekleşmesi

 

Danıştay 4. Dairesi,

Esas No: 2014/4451,

Karar No: 2016/2209

Tekerrür Uygulaması İçin İkinci Fiilin Birinci Fiile İlişkin Cezanın Kesinleşmesinden Sonra Gerçekleşmesi Gerekmektedir.

 • İkrazatcılık Yaptığı İddia Edilen Mükellefe 2008/1,3,7,9. Dönemler İçin Matrah Farkı Üzerinden Vergi Zıyaı İçeren Tarhiyat Çıkartılmış Ve E Beyan Verilmediği Gerekçesi İle Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmiştir.
 • Davacı 2003 Ve 2006 Yıllarında Uzlaşma İle Vergi Zıyaı İçeren Yaptırımlara Tabi Olmuş Ve Bu  Nedenle De Tekerrür Hükümlerine Tabi Tutulmuştur.
 • Bölge İdare Mahkemesi Tekerrür Hükmü Yönünden Cezanın Kaldırılması Kararı Vermiş, Danıştay Tarafından İse Denizli Vergi Mahkemesi Kararının Kamu Yararına Bozulması İstenmektedir.
 • VUK 336: Vergi Ziyaına Sebebiyet Vermekten Veya Usulsüzlükten Dolayı Ceza Kesilen Ve Cezası Kesinleşenlere, Cezanın Kesinleştiği Tarihi Takip Eden Yılın Başından Başlamak Üzere Vergi Ziyaında Beş, Usulsüzlükte İki Yıl İçinde Tekrar Ceza Kesilmesi Durumunda, Vergi Ziyaı Cezası Yüzde Elli, Usulsüzlük Cezası Yüzde Yirmibeş Oranında Artırılmak Suretiyle Uygulanır.
 • Anayasa Mahkemesi, 20.05.2010 Tarihli Kararı İle Tekerrür Uygulaması İçin Fiili Nedeniyle Islah Olmayan Faile Daha Ağır Bir Ceza Uygulanması İçin Fiilin Birden Çok Kez İşlenmesinin Yetersiz Olduğu, İkinci Kez Bulunulan Eylemle Belirli Bir Kesinlik İçinde Fail İçin Hangi Eyleme Hangi Cezanın Uygulanacağının Açık Olarak Ortaya Konması Gerektiği Ve Bireyler Tarafından Bunun Kesinlik İçinde Bilinmesi Gerektiği;
 • Hukuka Aykırı Eylemden Dolayı Daha Önce Hakkında Ceza Uygulanmamış Failin Fiili İçin Daha Sonraki Tarihte Aldığı Ceza Nedeniyle Tekerrür Hükümleri Uygulanması Hukuk Devleti İlkesine Uygun Değildir.
 • Dolayısıyla, Tekerrür Hükmü İçin İlk Eylemin Kesinleşmesinden Sonraki Bir Tarihte İkinci Fiili İşlemesi Gerekmektedir.
 • Tekrarlanma, Bir Fiil Nedeniyle Suç İşleyen Kişinin Hüküm Giymesinden Sonra Tekrar Belli Bir Süre İçinde Suç İşlemesi Anlamına Gelmekte Ve Tekerrür Hükmü Caydırıcılığı Temsil Etmektedir.
 • Tekerrür İçin Önceki Tarihte İşlenen Fiil Nedeniyle Ceza Kesilmiş Olması Ve Cezayı Takip Eden Takip Eden Yıl Başından İtibaren Madde De Belirtilen Süreler İçinde Tekrar Aynı Cezayı Gerektiren Fiilin Tekrar İşlenmesi Anlamına Gelmektedir.
 • Bu Durumda, Tekerrür İçin Ceza Değil, Fiil Esas Alınmalı Ve İkinci Fiil Birinci Cezasının Kesinleşmesinden Sonra İşlenmiş Olmalıdır.
 • Madde De Geçen “Yılı İçinde Tekrar Ceza Kesilmesi” Durumunu Ceza Kesilmesini Gerektiren Fiilin Tekrar Edilmesi Anlamında Değerlendirmek Gerekmektedir.
 • Tekerrür Hükmünün İlk Cezanın Kesinleşmesinden Önce İşlenen Fiileler Nedeniyle Uygulanması Mümkün Değildir.
 • Bölge İdare Mahkemesi Kararı Kanun Yararına Bozulmuştur.Ali Çakmakcı http://taxauditingymm.com/

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

 • Vergi Uzlaşma Talebi Ve İptal Davası kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel…
 • Hatalı Meslek Kodlarına Para Cezası Geliyor 2012 yılı Kasım ayından bu yana işverenlerden işe aldıkları çalışanların…
 • Arabulucunun Ücretini Kim Ödeyecek İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı görüşüldü, yasalaştı. Yakın zamanda Resmî Gazete’de…

Popüler Kelimeler

Top