Tasfiye Halindeki Şirketlerin Ortaklarının Sigortalılığının Sona Ermesi Ve Bildirimi

5510 sayılı Yasa’nın 9. maddesinin birinci fıkrası (b) bendi (3) numaralı alt bendi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 14. maddesi (2) numaralı fıkrasının (e, f, g, ğ) bentlerinde ve 2013/11 sayılı Genelge’de tasfiye halindeki şirketlerin ortaklarının sigortalılıklarının ne zaman ve nasıl sona ereceği, kim tarafından hangi sürede bildirileceği belirtilmiştir. Buna göre;

Şirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından karar verilmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıkları; talebi halinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte, sigortalının talebinin olmaması halinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte sona erecektir. Bu tarihler sigortalılarca veya ticaret sicil memurluklarınca en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Kuruma bildirilecektir. Ancak tasfiyenin kapatılmasına tasfiye kurulunca karar verildikten sonra sigortalılarca verilecek taleplerde sigortalılığın sonlandırılma tarihi tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihten geriye gitmeyecektir.

Tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi halinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması halinde ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte sona erecek, bu tarih ticaret sicil memurluğunca veya sigortalılarca en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecektir. Ancak tasfiyenin kapatılmasına mahkemece karar verildikten sonra sigortalılarca verilecek taleplerde sigortalılığın sonlandırılma tarihi mahkeme karar tarihinden geriye gitmeyecektir.

Mahkeme kararı ile tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına karar verilen şirketlerin ortaklarından hizmet akdi ile çalışmaya başlayanların sigortalılıkları, çalışmaya başladıkları tarihten bir gün öncesinden itibaren sona erer ve bu tarih sigortalılarca, on gün içinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilir.

Sigortalıların Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışmaları halinde, 01.03.2011 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamındaki sigortalılık geçerli sayılacak, (b) bendi kapsamındaki sigortalılık (a) bendine tabi çalışmanın başladığı tarihten bir gün önce sona erdirilecektir. Ancak, sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanun’un 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler.

Tasfiye süresi devam eder iken sigortalının Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığının sona ermesi halinde ise tasfiyenin devam etmesi nedeniyle Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığın sona erdiği tarihi takip eden gün itibariyle Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı yeniden başlatılacaktır. Ancak, hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık yukarıda belirtilen tarihleri takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılmaktadır.

Örnek 1: A şirketinin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından 11.05.2017 tarihinde karar verilmiş ve bu karar 15.05.2017 tarihinde Kuruma bildirilmiştir. Şirket ortağı Mehmet bey sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunması halinde sigortalılığı 11.05.2017 tarihinde sona erdirilecektir.

Örnek 2: B şirketinin tasfiyesi tasfiye kurulunca sonuçlandırılarak ticaret sicil memurluğuna 15.03.2017 tarihinde tescil ettirilmiştir. Şirket ortaklarından herhangi biri tasfiye sürecinde sigortalılıklarının sonlandırılmasına ilişkin talepte bulunmadığından sigortalılıkları 15.03.2017 tarihinde sona erdirilecektir.

Örnek 3: C şirketi hakkında Mahkemece 20.01.2016 tarihinde tasfiyenin açılmasına karar verilmiş ve bu karar 27.01.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. Şirket ortağı Celal beyin sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunması halinde sigortalılığı 20.01.2016 tarihinde sona erdirilecektir. Mustafa CENGİZ Yaklaşım / Ekim 2017 / Sayı: 298

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Vergi Uzlaşma Talebi Ve İptal Davası kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel…
  • Hatalı Meslek Kodlarına Para Cezası Geliyor 2012 yılı Kasım ayından bu yana işverenlerden işe aldıkları çalışanların…
  • Arabulucunun Ücretini Kim Ödeyecek İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı görüşüldü, yasalaştı. Yakın zamanda Resmî Gazete’de…

Popüler Kelimeler

Top