ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETİN ÖDENMEYEN BORCU DOLAYISIYLA GAYRİMENKULE KONULAN HACZİN DURUMU

Image

Ortağı olduğu Limited şirketin ödenmeyen vergi borçları dolayısıyla şirket ortağının sahip olduğu gayrimenkul üzerine konulan vergi haczinin   kaldırılması yolunda ortak tarafından yapılan başvuru ilgili vergi dairesi tarafından reddedilmesi üzerine yargıya gidilmiştir.

 

Açılan dava, vergi mahkemesi tarafından   kabul edilerek vergi dairesince yapılan işlemler iptal edilmiştir.[1] Daha sonra konu vergi dairesince temyizen Danıştay’a intikal ettirilmiştir.[2]

 

Danıştay 3. Dairesi tarafından mesele incelenerek aşağıdaki karar verilmiştir:

 

            “Ortağı bulunduğu Limited şirketin ödenmeyen vergi borçları dolayısıyla gayrimenkulüne konulan haczin kaldırılması yolunda davacı tarafından yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemi; Limited şirket ortaklarının, 6183 sayılı yasanın 35. maddesinde 29.07.1998 tarihinden önceki döneme ait şirket borçlarının tamamından vazettikleri veya vaazını taahhüt eyledikleri sermaye miktarında sorumlu olduklarının   açıklandığı, bu durumda, vergi borçlusu şirketteki sermaye miktarı 2.5 YTL olan davacının 29.07.1998 tarihinden önceki dönem içinde kalan şirket borcundan vazettiği sermaye tutarında sorumlu olması gerektiğinden şirketteki hissesi nedeniyle taşınmaza uygulanan hacizde isabet bulunmadığından tesis edilen işlemde yasaya uygunluk görülmediği gerekçesiyle iptal eden İzmir 1. Vergi Mahkemesinin 5.3.2009 gün ve E:2008/808-K:2009/308 sayılı kararının, tesis edilen işlemde yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.”

 

Kararın hüküm fıkrası şöyledir:

 

            “Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildi.”

 

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI VE MÜDÜRLERİNİN SORUMLULUĞU HAKKINDA KISA TARİHSEL GELİŞMELER

 

1-Limited şirketlerin ortakları hakkında sorumluluk 29.7.1998 tarihinden önceki dönem içinde kalan şirket borçlarında durum nedir?

 

Limited şirketlerin vergi borcu hakkında 29.7.1998 tarihinden önceki döneme ait borçların tamamından taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar sorumludurlar. Örneğin, 29.7.1998 tarihinden önceki döneme ait bir borç dolayısıyla 6183 sayılı yasanın 35. maddesinde yer alan sorumluluk her ortağın şirketteki sermaye miktarı kadar olacaktır.  

 

2- 29.7.1998 tarihinden sonraki dönemler için sorumluluk nedir:?

 

29.7.1998 tarihinden sonrası için Limited şirket borçlarında sorumluluk her ortağın payı kadar toplam borç için de sorumlulukları bulunmaktadır. Örneğin, şirketin toplam borcu 10.000 TL ise ortak (A)’nın payı da %50 olduğu varsayılırsa bu durumda ortak (A)’nın toplam borçtan sorumluluğu 5.000 TL olacaktır.

 

Eğer, ortak (A) aynı zamanda Limited şirkette müdür ise toplam 10.000 TL borcun vergi dairesine karşı ödenmesinden sorumlu olacaktır. Buradaki ortak (A) müdür olması dolayısıyla hem kendi payı kadar hem de toplam borç 10.000 TL’den sorumlu bulunmaktadır.[3]

 

3- 6.6.2008 tarihinden sonra 5766 sayılı yasa ile yapılan düzenleme ne getirmiştir?

 

6.6.2008 tarihinden sonra yapılan düzenleme ile Limited şirketlerde pay devri durumunda şirket borcundan hem devreden ortak ve hem de devir alan ortak sorumlu tutulmuştur.[4] Ne var ki bu hüküm, uygulanmakta iken Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etmiştir.

 

6.6.2008 tarihinden sonra Anayasa Mahkemesi kararının verildiği tarihe kadar Limited şirketlerde pay devri durumunda; devir eden ortaklar ve devir alan ortaklar birlikte şirket borcu konusunda sorumludurlar.[5] Vergi dairesinin   hem devir eden ortaklıktan şirket borcunu tahsil etmesi mümkündür. Aynı şekilde devir alan ortaklar üzerine de vergi dairesinin şirket borcu takibatı açması mümkün bulunmaktadır.

 

Anayasa Mahkemesinin karar tarihi ve Resmi Gazete yayım tarihi dikkate alınırsa yeni ortakların şirketin eski borcundan sorumlu olmayacakları anlamı çıkmaktadır.

 

4- 2012 yılında yürürlüğe girecek yeni vergi yasalarında durum nedir?

 

2012 yılında yürürlüğe girecek amme alacakları hakkındaki kanunda yapılan düzenlemelere göre Limited şirketlerde şirket borcunu   yerine getiremeyen müdürler hakkındaki sorumluluk kasıt ve ihmalin birlikte oluşmasına bağlanmaktadır. Eğer, Limited şirket müdürleri müdürlük görevleri sırasında bir ihmal veya kusurları mevcut ise bu durumda ancak amme borcundan sorumlu tutulacaklardır. Nazlı Gaye Alpaslan Güven

 

http://www.hurses.com.tr/Haber-Ortagi_oldugu_sirketin_odenmeyen_borcu_dolayisiyla_gayrimenkule_konulan_haczin_iptali-13400.htm


[1] İzmir 1. Vergi Mahkemesinin 5.3.2009 gün ve E:2008/808-K:2009/308 sayılı kararı.

[2] Danıştay 3. Dairesinin, 29.9.2011 gün ve E:2009/2948-K:2011/5300 sayılı karar.

[3] Bkz. 6183 sayılı yasa mük. md. 35 ve normal md. 35

[4] Bkz. 6183 sayılı yasanın mük. 35. maddesi, 4.6.2008 günlü ve 5766 sayılı yasa ile getirilen geçici 1. madde

[5] Anayasa Mahkemesi kararı: 28.4.2011 gün ve E:2009/39-K:2011/68 sayılı karar. RG yayım tarihi: 15.10.2011 gün ve 28085 sayı.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Özdoğrular 16.10.17 E-Bülten http://mailchi.mp/830d155ef41d/tsvk
  • Nakit Döngüsü Nasıl Hesaplanır Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz
  • Vergide Tahsil Zamanaşımını Kesen Ve Durduran Haller Nelerdir? 6183 sayılı AATUHK’nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre,…

Popüler Kelimeler

Top