Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
B.K.K. No 2009/14594 PDF Yazdır e-Posta
03 Şubat 2009

Image

No: 2009/14594

Resmi Gazete Tarihi: 03/02/2009

Resmi Gazete No: 27130

 

Karar Sayısı: 2009/14594

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2008 tarihli ve 126669 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.                    

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14594 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

 

MADDE 1 - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca kurumlara yapılan bazı ödemelere ilişkin vergi kesintisi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1 - Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden % 3,

2 - Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,

(26/4/2011 tarihli ve 2011/1854 sayılı BKK'nın 3 üncü  maddesiyle değişik) 3 - Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi tutulmaz);(1)

a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere (27.04.2013 tarih ve 28630 sayılı 2013/4552 Bkk'nın 3.maddesiyle eklenen ibare)ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına (3) sağlanan gelirlerden % 0,

(26/4/2011 tarihli ve 2011/1854 sayılı BKK'nın 3 üncü  maddesiyle değişik) b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için % 10, (2)

4 - Mevduat faizlerinden % 15,

5 - Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından % 15,

6 - Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından % 15,

7 - Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile elde edilmesi veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerden % 15,

(6/6/2012 tarihli ve 2012/3322 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2.maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 1/7/2012)8 - Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden %15,

(6/6/2012 tarihli ve 2012/3322 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2.maddesiyle teselsül edilen bent Yürürlük; 1/7/2012)9 - Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr payları (Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden % 15,

(6/6/2012 tarihli ve 2012/3322 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2.maddesiyle teselsül edilen bent Yürürlük; 1/7/2012)10 - Emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere, dağıtılsın veya dağıtılmasın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin;

a) (1) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan % 0,

b) (2) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan % 0,

c) (3) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan % 0,

ç) (4) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan % 0,

d) (6) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan % 0,

MADDE 2 - Bu Karar; 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

(1) Önceki hali: (R.G. 29/6/2011-27979) 4 – Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi tutulmaz);

(2) Önceki hali:

- ((R.G. 3/2/2009- 27130)  12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı BKK'nın 1 inci maddesinin  birinci fıkrasının (3) numaralı alt bendinin (b) alt bendinin ilk hali) b) Diğerlerinden %10

- (( R.G.29/12/2010-27800) 20/12/2010 tarihli ve 2010/1182 sayılı BKK'nın 3 üncü maddesi değişik) b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

 i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,

 ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,

 iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,

 iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

bb) (ba)'da belirtilenler dışında kalanlar için  %10,

(3) ((R.G.-27/4/2013-28630)8/4/2013 tarihli ve 2013/4552 sayılı BKK'nın 2 nci maddesiyle eklenen ibare)ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.