Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
YIL İÇİNDE KISA BİR DÖNEM İKİNCİ BİR TİCARİ ARACA SAHİP OLMANIN BASİT USULDE VERGİLENDİRİLMEYE ETKİSİ PDF Yazdır e-Posta
13 Ağustos 2017

Image

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih: 26.05.2017

Sayı: 49327596-120.01.01[GVK. ÖZ.2017.9]–69028

GVK Md. 46, 47

YIL İÇİNDE KISA BİR DÖNEM İKİNCİ BİR TİCARİ ARACA SAHİP OLMANIN BASİT USULDE VERGİLENDİRİLMEYE ETKİSİ

Servis işletmesinden dolayı basit usulde gelir vergisi mükellefi iken ikinci bir ticari araç alıp, iki araçla ticari faaliyette bulunan mükellefin gerçek usulde vergilendirileceği, ancak takvim yılı içinde iki aracı kullanarak faaliyette bulunduğu ve bir gelir elde ettiğine (kendisi tarafından veya işçi çalıştırılarak) dair vergi dairesince bir tespitin bulunmaması ve ikinci aracın çok kısa bir süre içerisinde satılması halinde, diğer şartların da topluca taşınması kaydıyla basit usulde vergilendirilmenin mümkün olduğu hk.

Özelge talep formunda, servis işletmeciliği faaliyetinden dolayı basit usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz, 07.01.2016 tarihinde … plakalı ikinci bir araç aldığınız, 25.03.2016 tarihinde ise daha önceki … plakalı aracınızı sattığınız, 07.01.2016-25.03.2016 tarihleri arasında adınıza kayıtlı iki araç olması nedeniyle,01.01.2017 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirildiğiniz belirtilerek, mükellefiyetinizin basit usul olarak devam edip etmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinin birinci fıkrasında; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş olup aynı maddenin dördüncü fıkrasında; “Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek (bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanun’un “Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 46. maddesinde, 47 ve 48. maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

Aynı Kanun’un 47. maddesinde basit usule tabi olmanın genel şartları sayılarak, maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde ise “Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, bir araçla ticari faaliyette bulunan basit usule tabi mükelleflerin ikinci bir araç alarak iki araçla ticari faaliyette bulunmaları, Gelir Vergisi Kanunu’nun 47. maddesinde yazılı “kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartının ihlali anlamına geleceğinden, bu şekilde faaliyette bulunan mükelleflerin basit usulde vergilendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, servis işletmesinden dolayı basit usulde gelir vergisi mükellefi iken ikinci bir ticari araç almanız ve iki araçla ticari faaliyette bulunmanız halinde gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmektedir. Ancak, takvim yılı içinde iki aracı kullanarak faaliyette bulunduğunuza ve bir gelir elde ettiğinize (kendiniz tarafından veya işçi çalıştırılarak) dair vergi dairesince bir tespitin bulunmaması ve ikinci aracınızı çok kısa bir süre içerisinde satmanız nedeniyle, diğer şartları da topluca taşımanız kaydıyla basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.