EV HİZMETLERİNDE AYNI İŞVERENİN YANINDA 10 GÜN VE DAHA FAZLA SÜRE İLE ÇALIŞANLAR

Image

Ev hizmetlerinde aynı işverenin yanında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar, Kanun’un ek 9. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01.04.2015 tarihinden itibaren ücretle ve sürekli çalışma şartı aranmadan Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı sayılmaktadırlar. Bu sigortalılar hakkında, Kanunun uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve 4447 sayılı Kanun’un 46. maddesine göre işsizlik sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışan sigortalıların bildirimi, “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” nin doldurulup işveren ve sigortalı tarafından imzalanarak çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar ikamet ettikleri yere en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine vermeleri ile sağlanmaktadır.  Ev hizmetinde birden fazla kişi çalıştırılması halinde her bir sigortalı için anılan bildirgenin düzenlenmesi gerekmektedir.

Bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç[2] beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilecek olup, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeyecektir. İşverenlerin, çalıştırdıkları sigortalı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı sürece yapmış oldukları bildirime göre adlarına tahakkuk edecek sigorta primlerini sigortalı çalıştırdıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılanların gün sayısının Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirgede beyan edilen gün sayısından daha az olması halinde veya beyan edilen kazancın değişmesi halinde bildirgedeki ilgili bölüm doldurularak değişikliğin olduğu ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların sigortalılıkları bu kapsamdaki çalışmalarının sona erdiğinin Sosyal Güvenlik Kurumuna[3] bildirilmesi veya sigortalının ölümü halinde sona erdirilecektir.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde işten ayrılışını takip eden on gün içerisinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” nin “Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmının doldurulması suretiyle Kuruma verilmesi gerekmektedir.

A- YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILMAYAN BİLDİRİMLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirgenin işverence çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar verilmemesi halinde işverene her bir sigortalı için Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında aylık asgari ücret tutarında ceza uygulanacaktır.

Ayrıca, işverenin yasal süresi dışında vermiş olduğu bildirge için  sigortalı çalıştırılan her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, işveren hakkında ayrıca Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin beşte biri, ev hizmetinde sigortalı çalıştıran işverenin çalıştırdığı sigortalıya ilave olarak çalıştırdığı sigortalı/sigortalılar için verildiğinin anlaşılması halinde ise (2) numaralı alt bendi uyarınca, her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, asgari ücretin sekizde biri tutarında; işverence herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştırıldığının mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden tespit edilmesi, hizmetlerin veya kazançların Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde ise işverene Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde  ise işten ayrılış tarihini takip eden on gün içinde Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge’nin işten ayrılma bölümünün doldurularak Kuruma verilmemesi halinde Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca asgari ücretin onda biri tutarında,  idari para cezası uygulanacaktır.

B- EKSİK ÇALIŞILAN GÜNLERİN TAMAMLANMASI

Çalışma gün sayısı ayda 10 günden fazla 30 günden az olanlar kalan süreler için Kanunun 51. maddesinin üçüncü fıkrasına göre 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre isteğe bağlı sigortalı olabileceklerdir.

Kanunun ek 9. maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması bulunanların ay içindeki çalışmalarının toplamının 30 günden az olması halinde kalan süreler sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından talepte bulunulması halinde Kanun’un 41. maddesinin (i) bendine göre borçlanılabilecektir.

C- YABANCI UYRUKLULARIN EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA SİGORTALILIĞI

Ülkemizde yabancıların çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan yabancı uyruklular, Kanunun ek 9. maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar kapsamında sigortalı olmaları gerekmekte olup ay içinde çalışma gün sayılarının 30 gün olması zorunludur. Muhammed Enis OKUYAN E-Yaklaşım / Haziran 2017 / Sayı: 294

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulaması 19 Ekim 2017 tarihli ve 30215 sayılı Resmi Gazete’de 2017/10821…
  • Vergide Robotik Süreç Otomasyonu İşyerinde robotların olması düşüncesi başta çağın ötesinde bir durum gibi…
  • Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflere KDV Sürprizi Katma Değer Vergisi reformunun konuşulduğu ve girişimcileri rahatlatacak, yatırımcıların üzerinde…

Popüler Kelimeler

Top