TEVSİK ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÖDEME VE TAHSİLATLAR

Image

A- TEBLİĞ’DE BELİRTİLEN TUTARI AŞMAYAN İŞLEMLERE AİT TAHSİLAT VE ÖDEMELER

VUK 459 Seri No.lu Genel Tebliği’nde 01.01.2016 tarihinden itibaren saptanan sınırın altında kalan ödeme ve tahsilatların da banka veya PTT aracılığı ile yapılması ihtiyaridir. Bu sınır miktarı 7.000,00 TL’dir.

B- TEBLİĞ’DE BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN İŞLEMLERE AİT TAHSİLAT VE ÖDEMELER

Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerine yapacakları ödeme veya tahsilat işlemlerine ilave olarak aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatların banka veya PTT Genel Müdürlüğü aracılığı ile yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

1- Sermaye piyasası aracı kurumlarında,

2- Yetkili döviz müesseselerinde,

3- Noterlerde,

4-  Tapu idarelerinde

yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatların belirtilen kurumlar aracı kılınarak yapılması zorunlu değildir.

Tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatlar 332 Seri No.lu VUK GT ile yeniden belirtilmişti.

Bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmaksızın ödeme ve tahsilat yapılabilecek kurum ve kuruluşlar 320, 323,459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.

Vergi Usul Kanunu 332-459 Seri No.lu Genel Tebliğlerle ile tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- Genel ve katma bütçeli idareler,

- İl özel idareleri,

- Belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler,

- Kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabii diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarları,

Belirtilen limiti aşsa bile bunlara ilişkin ödeme ve tahsilatların; banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınarak yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır([9]).

GV GT 268 ile tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatlara yeniden aşağıdaki ilaveler yapılmıştır.

- Her bir konut için aylık tutarı 500,00 TL’nin altındaki konut kira gelirleri,

- Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirlerine ilişkin tahsilatlar.

1 Nisan 2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 479 Sıra No.lu Tebliğ ile 459 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde değişiklik yapılarak, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 11.03.2010 tarih ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanun’un 4. maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş, toptancı haline bildirilmiş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemeler de tevsik zorunluluğu kapsamı dışına çıkarılmıştır([10]). Dursun Ali Turanlı Yaklaşım / Haziran 2017 / Sayı: 294

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Özdoğrular 16.10.17 E-Bülten http://mailchi.mp/830d155ef41d/tsvk
  • Nakit Döngüsü Nasıl Hesaplanır Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz
  • Vergide Tahsil Zamanaşımını Kesen Ve Durduran Haller Nelerdir? 6183 sayılı AATUHK’nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre,…

Popüler Kelimeler

Top