Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
SGK GENELGESİ 2017/7 SİGORTA PRİMLERİNİN ERTELENMESİ PDF Yazdır e-Posta
16 Şubat 2017

Image

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 89075644-202.99-E.695085

Tarih: 07/02/2017

Konu : Sigorta primlerinin ertelenmesi

GENELGE

2017-7

18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72 nci madde eklenmiştir.

Söz konusu madde ile;

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında hazine katkısına müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir”

Hükümleri getirilmiştir.

Anılan hükümler uyarınca yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1-KAPSAMA GİREN İŞVERENLER, AYLAR VE BORÇ TÜRLERİ

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran ve 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci ile 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci maddeden yararlanan özel sektör işverenlerinin bu Kanun kapsamında borçları ertelenecektir.

Anılan Kanun maddesi özel sektör işverenlerinin borçlarının ertelenmesine imkan verdiğinden asgari ücret desteğinden yararlanmakta olan 5018 sayılı Kanunun II, III ve IV sayılı cetvellerinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinin borçları ertelenmeyecek, dolayısıyla mahiyet kodu 2 ve 4 olan özel sektör işverenleri bu uygulamadan yararlanacak olup, mahiyet kodu 1 ve 3 olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinin borçları erteleme hükümlerinden faydalandırılmayacaktır. Bu bağlamda mahiyet kodu 2 ve 4 olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinin erteleme hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girdiğinden, takip ve tahsil görevi Kurumumuza verilmiş olan işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmeyecektir.

2- ERTELEME KOŞULLAR

2.1- Ertelemeye esas tutar, asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. Erteleme kapsamına giren aylarda ödenecek olan sigorta pirimi tutarının desteğe esas gün sayısının günlük 20,70TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması halinde ödenecek sigorta prim borcu kadar erteleme yapılacaktır.

Örnek 1: 2016 yılı Aralık ayı için asgari ücret desteğinden yararlanan ancak herhangi bir teşvikten yararlanmayan bir işyerinde asgari ücretle çalışan 3 sigortalının olduğu ve bu işyerinin 2016 yılı Kasım ayı için yararlanıp 2017 yılı Ocak ayında ödenecek tutardan mahsup edilecek asgari ücret desteğinin de 299,70 TL olduğu varsayıldığında, işyerinin ertelemeye esas tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

1.647.00 TL x 3 sigortalı x 34,5/100= 1704,65 TL ödenecek toplam sigorta primi tutarından,

2016 Kasım ayı için yararlanılacak destek tutarı olan = 299,70 TL (90 gün x 3,33 TL)’nin düşülmesi sonucunda,

1704,65 – 299,70 = 1.404,95 TL ödenmesi gereken prim tutarı bulunacaktır.

2.2- Ertelemeye esas tutar ise 90 (gün) x 20,70 TL = 1.863,00 TL olarak hesaplandığından, 2016 yılı Aralık ayında işverenin ödemesi gereken 1.404,95 TL’nin tamamı 2017 yılı Ekim ayı sonuna kadar ertelenecektir. Dolayısıyla bu işveren, 2016 yılı Aralık ayı için 2017 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla işsizlik sigortası ve damga vergisi borçları hariç Kurumumuza herhangi bir prim ödemesi yapmayacaktır.

Erteleme kapsamına giren 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında tescil edilecek olan işyerlerinin erteleme kapsamı dışında kalan prim borçlan ile işsizlik sigorta primi ve damga vergisi borçlarının yasal süresinde Kurumumuza ödenmemesi halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak, ancak erteleme hükümlerinden yararlanılabilecektir

Örnek 2– 1/12/2016 tarihinde ilk defa Kanun kapsamına alman bir işyerinde 2016 yılı Aralık ayında asgari ücretle çalışan 3 sigortalının olduğu ve işyerinin 2016 yılında kapsama alındığı için bir önceki yılda baz alınacak gün sayısının olmadığı, dolayısıyla tüm sigortalıların gün sayısı toplamı dikkate alınarak asgari ücret desteğinden yararlanılacağı, ancak yararlanılacak olan destek tutarının işyerinin hesabına Ocak ayı priminin ödenmesi gereken Şubat ayında yansıtılacağı dikkate alındığında;

1.647.00 TL x 3 sigortalı x 34,5/100= 1.704,65 TL ödenecek toplam sigorta primi tutarı olarak hesaplanacak,

Erteleme kapsamında ertelenecek olan tutar 90 (gün) x (60 TL SPEK) veya 20,70 TL (prim tutarı) =1.863,00 TL olarak hesaplandığından,

2016 yılı Aralık ayı için işverenin ödemesi gereken 1.704,65 TL’nin tamamı 2017/Ekim ayı sonuna kadar ertelenecektir. Dolayısıyla bu işverenin 2016 Aralık ayı için Kurumumuza sosyal sigorta primi ödemesi olmayacaktır. Ancak, 2016 yılı Aralık ayma ait işsizlik sigortası primi ile damga vergisi borcunun yasal süresi içinde (31/01/2017) ödenmesi halinde asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır.

2.3- Yine 2016 yılı Aralık ayı ile 2017 yılı Ocak yada Şubat aylarında yeni tescil edilecek olan işyerleri bakımından baz alınacak bir önceki yılın aynı ayı bulunmadığından, 2016 yılı Aralık
ayında tescil edilen işyerleri için 2016 yılı Aralık ayındaki, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında tescil edilecek işyerleri için, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarındaki (tescil edildikleri aylardaki) bildirilen sigortalılarının toplam gün sayısı ile günlük 20,70 TL’nin çarpımı sonucu bulunacak sigorta primi tutarı ertelenecektir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.